Přihlášky do diskuze


 

Výňatek z jednacího řádu zastupitelstva

9. SCHVÁLENÍ POŘADU JEDNÁNÍ

 3. Osoby dle článku 4, odst. 5 mohou s krátkým odůvodněním předložený návrh pořadu jednání doplnit svými návrhy. Odůvodnění návrhu nesmí přesáhnout dobu 2 minut. O návrhu na delší zdůvodnění hlasuje zastupitelstvo bez rozpravy. Návrhy na doplnění pořadu jednání předkládají osoby uvedené v čl. 4 odst. 5 v písemné podobě předsedajícímu. Návrh na doplnění pořadu jednání musí obsahovat uvedení osoby navrhovatele, návrh názvu bodu a návrh na zařazení na konkrétní místo pořadu jednání.

17. DOTAZY, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY ČLENŮ ZASTUPITELSTVA

  1. Tazatel má právo vznášet dotazy na radu, její jednotlivé členy, na předsedy výborů zastupitelstva, předsedy komisí rady z řad členů zastupitelstva, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je městská část, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které městská část založila nebo zřídila. Člen zastupitelstva má také právo požadovat informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jeho funkce od pracovníků úřadu.
  2. Bod „dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva“ je zařazen jako poslední bod každého zasedání zastupitelstva. Tazatel podává své dotazy na písemné přihlášce (s uvedením svého jména a příjmení) prostřednictvím pracovníka odboru kancelář starosty, který jeho dotaz předá předsedajícímu. Dotaz musí dále obsahovat uvedení osoby, které je dotaz adresován a stručný text dotazu. Dotazy mohou být podávány nejpozději do zahájení bodu „dotazy, připomínky a podněty“.
  3. Po zahájení bodu „dotazy, připomínky a podněty“ dá předsedající slovo tazateli, který požaduje ústní zodpovězení dotazu, k ústnímu položení jeho dotazu. Tazatel položí dotaz, který může stručně zdůvodnit či rozvést.
  4. Umožňuje-li to povaha dotazu, zodpoví tázaný ihned. V ostatních případech je povinností dotaz zodpovědět písemně, nejpozději do 30 dnů. Dotazy, na které má být odpovězeno písemně, předá předsedající příslušné osobě, která postupuje v souladu s odst. 4 a 5 tohoto článku.
  5. Pokud je na dotaz dána písemná odpověď, je tato odpověď současně zveřejněna na internetových stránkách městské části.
  6. K bodu dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva podle tohoto ustanovení se neotevírá rozprava. Člen zastupitelstva a tajemník úřadu se mohou přihlásit k technické nebo faktické poznámce, kterou mohou doplnit ústní odpověď tázaného.
  7. K jednotlivým dotazům, připomínkám a podnětům není možno navrhovat usnesení, pokud zastupitelstvo nerozhodne jinak.


10 ROZPRAVA

3. Členové zastupitelstva se do rozpravy přihlašují stisknutím příslušného tlačítka na hlasovací jednotce. Občané se do rozpravy hlásí písemně (s uvedením svého jména) prostřednictvím pracovníka odboru kancelář starosty, který jejich přihlášení předá předsedajícímu. Občanům městské části Praha 11, kteří nejsou členy zastupitelstva, přihlášeným do rozpravy, předá předsedající slovo po úvodním slově předkladatele, občanům, kteří nejsou členy zastupitelstva, přihlášeným v dalším průběhu rozpravy předá předsedající slovo zpravidla v pořadí, v jakém se přihlásili. Mluví se z řečniště nebo prostřednictvím mikrofonů.

4. Pokud přihlášený do rozpravy není přítomen v jednacím sále v okamžiku, kdy je mu uděleno slovo, ztrácí pořadí.

13. Člen zastupitelstva může v rozpravě přednášet k projednávané věci pozměňovací návrhy a má z nich být zřejmé, na čem se má zastupitelstvo usnést. Zároveň tyto pozměňovací návrhy předloží v písemné nebo elektronické podobě návrhovému výboru. Předsedající může požádat člena zastupitelstva, aby svůj návrh zpřesnil. V případě podání pozměňovacího návrhu může kterýkoli člen zastupitelstva podat návrh na přerušení projednávané věci, včetně doby přerušení – o tomto návrhu rozhodne zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy. Odpovědí předkladatele se tyto otázky a podněty diskutujícího považují za uzavřené, další doplňující dotazy se nepřipouští. Diskutující může pro své případné další otázky a podněty využít postup dle článku 10 odst. 13.

Vytvořeno 21.12.2009 11:01:22 - aktualizováno 28.4.2011 9:18:27 | přečteno 25186x | Jitka Volková
load