Na obsah stránky

ENDE
 

Jednací řád ZMČ

Jednací řád zastupitelstva schválený usnesením Zastupitelstva městské části Praha 11 č. 18/11/Z/2011 dne 7. 11. 2011, upraven usnesením ZMČ č. 0003/26/Z/2017 ze dne 16. 2. 2017.

Obsah

 

1 POJMY, DEFINICE A ZKRATKY

2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

3 SVOLÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

4 PŘÍPRAVA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

5 ÚČAST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

6 ÚČAST TAJEMNÍKA ÚŘADU A DALŠÍCH PRACOVNÍKŮ ÚŘADU  NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

7 ÚČAST DALŠÍCH OSOB NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

8 ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

9 SCHVÁLENÍ POŘADU JEDNÁNÍ 

10 ROZPRAVA

11 PŘÍPRAVA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

12 HLASOVÁNÍ

13 PODPIS A ZVEŘEJNĚNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

14 PŘESTÁVKY V PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

15 PŘERUŠENÍ A UKONČENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

16 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

17 DOTAZY, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY ČLENŮ ZASTUPITELSTVA

18 KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA A ČINNOSTI RADY

19 KLUBY ČLENŮ ZASTUPITELSTVA

20 VÝBORY ZASTUPITELSTVA

21 PÉČE O NERUŠENÝ PRŮBĚH JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

22 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 

 

1 POJMY, DEFINICE A ZKRATKY

Městská část – městská část Praha 11

Zastupitelstvo – Zastupitelstvo městské části Praha 11

Rada – Rada městské části Praha 11

Starosta – starosta městské části Praha 11

Zákon – zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění

Úřad – Úřad městské části Praha 11

Tajemník úřadu – tajemník Úřadu městské části Praha 11

Zaměstnanci úřadu – zaměstnanci městské části Praha 11 zařazení do Úřadu městské části

Praha 11

Předsedající – starosta, nebo pověřený člen Zastupitelstva

Tazatel – člen zastupitelstva, popřípadě další osoby oprávněné (dle článku 7 tohoto jednacího řádu)

Dotazy – dotazy, připomínky a podněty vznášené tazatelem


Zastupitelstvo městské části Praha 11 se usneslo podle § 87 odst. 2 a § 66 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, na tomto svém jednacím řádu:

 

2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Jednací řád zastupitelstva upravuje způsob svolávání, přípravy a průběhu jednání zastupitelstva, hlasování zastupitelstva a kontroly plnění jeho usnesení.

2. O otázkách neupravených tímto jednacím řádem rozhoduje zastupitelstvo, v mezích daných obecně platnými právními předpisy, hlasováním.

3. Postavení, pravomoc a působnost zastupitelstva je upravena zákonem č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, zvláštními zákony a Statutem hl. m. Prahy.

4. Výkon funkce člena zastupitelstva se považuje za výkon veřejné funkce.

 

3 SVOLÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

1. Zasedání zastupitelstva svolává písemně starosta, a to podle potřeby, nejméně však jednou

za 3 měsíce. Pozvánka obsahuje den, hodinu, místo konání a návrh pořadu jednání zastupitelstva.

2. Starosta je povinen svolat zasedání na základě:

a) písemné žádosti alespoň jedné třetiny všech členů zastupitelstva; zasedání se v takovém případě musí konat nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy byla doručena úřadu písemná žádost, která musí obsahovat předmět jednání

b) písemné žádosti primátora hl. m. Prahy

c) písemné žádosti, podepsané nejméně 0,5 % občanů městské části; v tomto případě musí být zastupitelstvo svoláno nejdéle do 60 dnů od obdržení žádosti s požadavkem projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti. Tato povinnost je splněna i tehdy, pokud je žádost v této lhůtě zařazena k projednání na jiném, řádně svolaném zasedání zastupitelstva. Starosta každý rok nejpozději do 31. 3. informuje na úřední desce a webových stránkách MČ

o aktuálním počtu občanů městské části.

3. Starosta svolává zasedání zastupitelstva tak, aby členové zastupitelstva obdrželi pozvánku, včetně materiálů navržených k projednání, v elektronické podobě nejméně 7 kalendářních dnů předem, a to formou umístění těchto dokumentů na internetu.

4. Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva svolává dosavadní starosta, popřípadě dosavadní zástupce starosty po uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo neplatnost hlasování tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí této lhůty, a jestliže byl návrh na neplatnost voleb nebo neplatnost hlasování podán, do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o posledním z podaných návrhů, pokud žádnému z podaných návrhů nebylo vyhověno.

5. Úřad informuje občany městské části o místě, době a navrženém pořadu připravovaného zasedání zastupitelstva na úřední desce městské části a způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetových stránkách městské části), případně dalším vhodným způsobem v místě obvyklým, a to nejméně 7 dní před jeho konáním.

 

4 PŘÍPRAVA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

1. Přípravu zasedání zastupitelstva řídí starosta, který stanoví dobu a místo jednání. Organizační a technické zabezpečení zasedání zajišťuje úřad (odbor kancelář starosty).

2. Sestavení návrhu pořadu jednání přísluší radě.

3. Požádá-li člen zastupitelstva či výbor písemně o zařazení konkrétního bodu na pořad zastupitelstva, projedná rada zařazení tohoto bodu na pořad nejbližšího zasedání zastupitelstva. Nevyhoví-li, musí navrhovateli písemně sdělit důvody nezařazení jeho návrhu. Trvá-li navrhovatel přesto na jeho projednání, rozhodne o tom zastupitelstvo hlasováním.

4. Materiály pro jednání zastupitelstva obsahují zpravidla:

a) titulní list s názvem materiálu a s označením zpracovatele a předkladatele materiálu,

b) návrh usnesení a jeho odůvodnění (důvodovou zprávu),

c) schválené usnesení rady (pokud bylo v radě projednáno),

d) přílohy.

5. Předkladatelem materiálu do zastupitelstva může být pouze rada, člen zastupitelstva, výbor zastupitelstva nebo subjekt, který je určen usnesením zastupitelstva. Podrobná pravidla, pro přípravu materiálů určených k projednání na zasedání zastupitelstva, jsou upravena směrnicí úřadu.

6. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva komplexně posoudit problematiku a přijmout rozhodnutí v dané věci.

7. Materiály určené pro jednání zastupitelstva předkládá navrhovatel radě. Materiály zařazené radou na řádný pořad jednání zastupitelstva jsou členům zastupitelstva předávány v souladu

s článku 3 odst. 3 tohoto jednacího řádu. Ostatní materiály, např. návrhy členů zastupitelstva, stanoviska výborů zastupitelstva nebo doplňující materiály k bodům navrženým k projednání

se předkládají na jednání zastupitelstva zpravidla v písemné podobě.

8. Možnost předložení materiálů radou přímo na zasedání zastupitelstva je výjimečná a musí

být zdůvodněna.

 

5 ÚČAST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

1. Členové zastupitelstva jsou povinni se osobně zúčastnit každého zasedání, jinak jsou povinni

se písemně omluvit starostovi s uvedením důvodu. Za pozdní příchod nebo předčasný odchod

se omlouvají předsedajícímu prostřednictvím odboru kancelář starosty.

2. Účast na zasedání stvrzují členové zastupitelstva při příchodu podpisem na prezenční listinu.

Čas pozdního příchodu a předčasného odchodu se zaznamenává v prezenční listině.

3. Po příchodu člena zastupitelstva na zasedání je jeho povinností provést svoji prezentaci stisknutím příslušného tlačítka hlasovacího zařízení. Při každém odchodu z místa konání zastupitelstva je jeho povinností se odhlásit, aby přehled o přítomných odpovídal skutečnému stavu.

 

6 ÚČAST TAJEMNÍKA ÚŘADU A DALŠÍCH PRACOVNÍKŮ ÚŘADU NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

1. Tajemník úřadu se zúčastňuje zasedání zastupitelstva s hlasem poradním. Může vystupovat

ke všem projednávaným otázkám, přičemž především upozorňuje na platnou právní úpravu

a otázky spojené s činností úřadu.

2. Zasedání zastupitelstva jsou povinni se na vyzvání zúčastnit vedoucí odborů úřadu, nebo jejich zástupci, a další tajemníkem úřadu určení zaměstnanci úřadu a odpovídat na vyzvání na dotazy, připomínky a podněty, které na ně vznesli členové zastupitelstva.

 

7 ÚČAST DALŠÍCH OSOB NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

1. Zasedání zastupitelstva je veřejné.

2. Zasedání zastupitelstva se na vyzvání odboru kancelář starosty účastní vedoucí zvláštních orgánů zřízených starostou, nebo radou, a ředitelé organizací a zařízení, zřízených nebo založených městskou částí, a to zejména v případě, že se projednává materiál, který se týká činnosti jimi řízeného zvláštního orgánu, organizace nebo zařízení.

3. Osoby uvedené v odst. 2 odpovídají na dotazy, připomínky a podněty, které na ně vznesli členové zastupitelstva, a není-li dále uvedeno jinak, mohou do průběhu zasedání zasahovat

jen při uplatnění práva občanů.

4. Občanem městské části Praha 11 je osoba starší 18 let, státní občan České republiky, který

je v městské části Praha 11 přihlášen k trvalému pobytu (prokazuje se občanským průkazem).

5. Občané městské části Praha 11, kteří nejsou členy zastupitelstva, mohou na zasedání zastupitelstva v souladu s jednacím řádem vyjadřovat svá stanoviska. Vystoupení může trvat nejvýše 5 minut.

6. Občané městské části Praha 11, kteří nejsou členy zastupitelstva, se mohou vyjadřovat k návrhu rozpočtu městské části Praha 11 a k závěrečnému účtu městské části Praha 11

za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva městské části, přičemž ústní vyjádření může trvat nejvýše 5 minut.

7. Ustanovení odst. 5 a 6 se vztahuje i na fyzickou osobu starší 18 let, cizího státního občana, která je v městské části Praha 11 přihlášena k trvalému pobytu, avšak pouze za podmínky, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena (prokazuje

se průkazem k trvalému pobytu), jakož i na fyzickou osobu starší 18 let, která vlastní na území městské části Praha 11 nemovitost (prokazuje se výpisem z katastru nemovitostí ne starším

než 3 měsíce).

8. Není-li osoba přihlášená do rozpravy občanem dle odst. 4, nebo osobou podle odstavce 7, rozhodnou členové zastupitelstva hlasováním o možnosti vystoupit na zastupitelstvu.

9. Požádá-li na zasedání zastupitelstva o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor nebo poslanec, musí mu být uděleno.

10. Čestný občan městské části Praha 11 má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva

svá stanoviska v souladu s jednacím řádem.

 

8 ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

1. Jednání zastupitelstva řídí předsedající. Předsedající zahajuje zasedání, vyhlašuje výsledek hlasování, dbá na to, aby zasedání mělo pracovní charakter a věcný průběh, rozhoduje v případě pochybností o výkladu tohoto jednacího řádu, Vyhlašuje přestávky zasedání, přerušuje a ukončuje zasedání.

2. Předsedající zahajuje zasedání v určený čas, avšak pouze v případě, když je podle prezenční listiny přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. Není-li tomu tak, je oprávněn ohlásit odklad zahájení zasedání zastupitelstva na dobu nezbytně nutnou. Po zahájení určí předsedající skrutátory, ověřovatele zápisu a usnesení.

3. Předsedající při zahájení prohlásí, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno

a konstatuje, zda zastupitelstvo je či není usnášeníschopné. Jestliže zastupitelstvo

při zahájení zasedání:

a) není usnášeníschopné, předsedající zasedání zastupitelstva ukončí a starosta svolá jeho náhradní zasedání tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 15 dnů ode dne ukončeného zasedání,,

b) je usnášeníschopné, konstatuje předsedající počet přítomných členů zastupitelstva a počet a jména písemně omluvených členů zastupitelstva.

4. Předsedající sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího zasedání. Pokud byly proti tomuto zápisu podány námitky, sdělí kým a jaké. O těchto námitkách rozhodne zastupitelstvo.

5. Člen zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání

a rozhodování určité záležitosti, kterou má zastupitelstvo městské části projednávat v samostatné působnosti, mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo pro osobu blízkou,

pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci,

je povinen v souladu s ust. § 51 odst. 5 zákona sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání zastupitelstva.

6. Veřejný funkcionář (v podmínkách městské části Praha 11 člen zastupitelstva  městské části, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn, a člen zastupitelstva městské části, který

před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn, starosta, zástupci starosty a členové rady městské části; člen statutárního orgánu, člen řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu příspěvkové organizace územního samosprávného celku; vedoucí zaměstnanec 2. až 4. stupně řízení (podle zákoníku práce) příspěvkové organizace územního samosprávného celku; nebo vedoucí úředník územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností zařazený do úřadu městské části hlavního města Prahy)

je povinen při jednání zastupitelstva, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem; to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý.

Oznámení podle  tohoto odstavce  podává příslušný veřejný funkcionář ústně v průběhu jednání, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování; oznámení je vždy součástí zápisu z jednání.

 

9 SCHVÁLENÍ POŘADU JEDNÁNÍ

1. Předsedající předloží jménem rady návrh pořadu jednání. Není-li pořad jednání schválen

může předsedající toto zasedání ukončit. Další jednání zastupitelstva bude svoláno podle článku 3 odst. 1 jednacího řádu.

2. Pořad jednání obsahuje vždy volbu návrhového výboru, schválení zápisu z předchozího zasedání, ústní informaci o činnosti výborů zastupitelstva za období od předchozího zasedání zastupitelstva včetně návrhů na personální změny ve výborech a dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva a občanů.

3. Osoby dle článku 4, odst. 5 mohou s krátkým odůvodněním předložený návrh pořadu jednání doplnit svými návrhy. Odůvodnění návrhu nesmí přesáhnout dobu 2 minut. O návrhu na delší zdůvodnění hlasuje zastupitelstvo bez rozpravy. Návrhy na doplnění pořadu jednání předkládají osoby uvedené v čl. 4. odst. 5 v písemné podobě předsedajícímu. Návrh na doplnění pořadu jednání musí obsahovat uvedení osoby navrhovatele, návrh názvu bodu a návrh na zařazení na konkrétní místo pořadu jednání.

4. Body pořadu uvedené v odstavci 2. tohoto článku nelze vypustit. O návrzích se hlasuje bez rozpravy.

Po hlasování o jednotlivých návrzích se hlasuje o pořadu jednání jako o celku.

5. Předsedající navrhne dva členy zastupitelstva k ověření zápisu a usnesení, potřebný počet skrutátorů z řad pracovníků úřadu. Dále vyzve členy zastupitelstva k předložení návrhů na členy návrhového výboru.

6. O zařazení návrhů dalších bodů pořadu, přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva, rozhodne zastupitelstvo hlasováním.

7. Zastupitelstvo může na návrh člena zastupitelstva v průběhu zasedání hlasováním

bez rozpravy body pořadu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům.

8. Zastupitelstvo může na návrh osob dle článku 4, odst. 5 schválit tzv. pevný bod pořadu, jehož projednávání se uskuteční v předem určeném čase.

 

10 ROZPRAVA

1. Projednávaný bod pořadu uvede předkladatel. Předkladatel může při uvedení bodu pořadu předat slovo jinému členovi rady, tajemníkovi úřadu, vedoucímu odboru úřadu, vedoucímu orgánu zřízeného starostou, nebo radou, řediteli organizace a zařízení, zřízeného nebo založeného městskou částí nebo přizvanému poradci. Po uvedení bodu pořadu zahájí předsedající rozpravu.

2. K bodům pořadu označeným jako informace bez projednání (v souladu s čl. 5.1.5. směrnice ÚMČ S 2009/01) se rozprava nevede. Na návrh člena zastupitelstva může zastupitelstvo rozhodnout, že rozprava bude otevřena i k tomuto bodu. Nestane-li se tak, má se za to, že ZMČ vzalo tyto informace na vědomí.

3. Členové zastupitelstva se do rozpravy přihlašují stisknutím příslušného tlačítka

na hlasovací jednotce. Občané se do rozpravy hlásí písemně (s uvedením svého jména) prostřednictvím pracovníka odboru kancelář starosty, který jejich přihlášení předá předsedajícímu. Občanům městské části Praha 11, kteří nejsou členy zastupitelstva, přihlášeným do rozpravy, předá předsedající slovo po úvodním slově předkladatele, občanům, kteří nejsou členy zastupitelstva, přihlášeným v dalším průběhu rozpravy předá předsedající slovo zpravidla v pořadí, v jakém se přihlásili. Mluví se z řečniště nebo prostřednictvím mikrofonů.

4. Pokud přihlášený do rozpravy není přítomen v jednacím sále v okamžiku, kdy je mu uděleno slovo, ztrácí pořadí.

5. Chce-li se rozpravy zúčastnit předsedající, předá řízení zasedání v souladu s článkem 8 odst. 1. tohoto jednacího řádu.

6. Považuje-li předsedající za vhodné nebo navrhne-li to člen zastupitelstva během rozpravy,

aby se k projednávané věci vyjádřila osoba uvedená v článku 6 a v článku 7 odst. 2., vyzve ji předsedající, aby k projednávané věci vystoupila a zaujala k ní stanovisko.

7. Diskusní příspěvek může trvat nejvýše 5 minut. Řečnická doba se prodlouží o dalších

5 minut, rozhodne-li o tom, na návrh diskutujícího, zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy.

8. Vznese-li diskutující adresný a přesně formulovaný dotaz k projednávanému bodu,

po ukončení jeho diskusního příspěvku na něj předkladatel nebo jím určená osoba odpoví. Neumožňuje-li to povaha dotazu, odpoví předkladatel písemně nejpozději do 30 dnů.

9. Rozpravu je nutno vést věcně a slušně. Řečník nesmí být při rozpravě přerušován, avšak pokud se odchyluje v rozpravě od projednávané věci nebo překročí-li stanovenou řečnickou lhůtu, upozorní jej předsedající na tuto skutečnost. Nevedlo-li upozornění k nápravě, může mu slovo odejmout, a současně odpojit mikrofon, ze kterého řečník mluví. O námitkách člena zastupitelstva proti rozhodnutí předsedajícího o odejmutí slova rozhodne zastupitelstvo hlasováním

bez rozpravy.

10. Každý diskutující může vystoupit nejvýše dvakrát k témuž projednávanému bodu jednání (technické a faktické poznámky se nezapočítávají), nerozhodne-li zastupitelstvo hlasováním

bez rozpravy jinak. Výjimkou z tohoto ustanovení je rozprava k návrhu rozpočtu městské části

a k závěrečnému účtu městské části za uplynulý kalendářní rok – k těmto bodům pořadu jednání není počet vystoupení diskutujících omezen.

11. Mimo pořadí diskutujících může předsedající udělit slovo předkladateli materiálu, a to za účelem reakce na otázky a podněty vznesené v průběhu rozpravy. Předkladatel materiálu není v počtu vystoupení omezen. Odpovědí předkladatele se tyto otázky a podněty diskutujícího považují

za uzavřené, další doplňující dotazy se nepřipouští. Diskutující může pro své případné další otázky a podněty využít postup dle článku 10 odst. 10.

12. Člen zastupitelstva a tajemník úřadu se mohou přihlásit k technické nebo faktické poznámce, kterou se reaguje na průběh rozpravy nebo k odpovědi na ni. V tomto případě dostane slovo neprodleně, avšak bez přerušení toho, kdo právě diskutuje. Za technickou poznámku se považuje procedurální návrh týkající se způsobu projednávání některého bodu pořadu, včetně návrhu

na ukončení rozpravy nebo upozornění na porušení jednacího řádu nebo právního předpisu.

Za faktickou poznámku se považuje rychlé zpřesnění faktu nebo oprava výroku řečníka. Nelze v nich však uplatňovat věcná stanoviska k projednávané otázce. Technická nebo faktická poznámka nesmí překročit 2 minuty. Překročí-li řečník stanovenou dobu nebo není-li jeho vystoupení technickou nebo faktickou poznámkou, odejme mu předsedající slovo. Rozhodnutí předsedajícího o odnětí slova pro překročení doby stanovené pro přednesení technické nebo faktické poznámky, popřípadě k odpovědi na ni nebo z důvodu, že vystoupení člena zastupitelstva není technickou nebo faktickou poznámkou, je konečné.

13. Člen zastupitelstva může v rozpravě přednášet k projednávané věci pozměňovací návrhy a má z nich být zřejmé, na čem se má zastupitelstvo usnést. Zároveň tyto pozměňovací návrhy předloží v písemné nebo elektronické podobě návrhovému výboru. Předsedající může požádat člena zastupitelstva, aby svůj návrh zpřesnil. V případě podání pozměňovacího návrhu může kterýkoli člen zastupitelstva podat návrh na přerušení projednávané věci, včetně doby přerušení – o tomto návrhu rozhodne zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy. Odpovědí předkladatele se tyto otázky a podněty diskutujícího považují za uzavřené, další doplňující dotazy se nepřipouští. Diskutující může pro své případné další otázky a podněty využít postup dle článku 10 odst. 13.

14. Předsedající ukončí rozpravu, není-li přihlášen další řečník. Každý člen zastupitelstva může podat návrh na ukončení rozpravy. O tomto návrhu se hlasuje bez rozpravy. Je-li tento návrh zastupitelstvem schválen, udělí předsedající slovo ještě těm řečníkům, kteří byli v okamžiku přednesení návrhu přihlášeni do rozpravy.

15. Po ukončení rozpravy udělí předsedající závěrečné slovo předkladateli, který se vyjádří k navrženým změnám usnesení, zda se s nimi ztotožňuje či nikoliv. Předkladatel se může závěrečného slova vzdát.

16. Po ukončení rozpravy nelze předkládat další návrhy.

17. Předkladatel je oprávněn stáhnout bod z pořadu jednání nejpozději před hlasováním o tomto bodu. Stažení bodu pořadu musí být odůvodněno.

 

11 PŘÍPRAVA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

1. Po ukončení rozpravy a závěrečném slovu předkladatele vyzve předsedající návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení. Návrh usnesení předkládá návrhový výbor na základě původního materiálu a pozměňovacích návrhů předložených v rozpravě. V průběhu jednání může návrhový výbor požadovat prostřednictvím předsedajícího od navrhovatelů upřesnění návrhů a vyžadovat

si konzultace se členy rady, předsedy komisí rady a výborů zastupitelstva a zaměstnanci úřadu.

2. Předseda návrhového výboru přednese souhrn návrhů a navrhne předsedajícímu, aby o nich dal hlasovat.

3. Zastupitelstvo přijímá usnesení ke každému projednávanému bodu zvlášť.

4. Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly v oblasti samostatné působnosti členům rady, předsedům výborů zastupitelstva, uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi úřadu,

a to vždy jmenovitě. Radě nelze ukládat úkoly spadající do její zákonem vyhrazené působnosti. Úkoly spadající do její  nevyhrazené působnosti lze ukládat radě pouze tehdy, pokud již rada neučinila příslušné rozhodnutí a zastupitelstvo si rozhodování o věci předem vyhradí.

 

12 HLASOVÁNÍ

1. Zastupitelstvo rozhoduje o každém návrhu hlasováním. Před zahájením hlasování předsedající zjistí, zda je zastupitelstvo schopno usnášení a upozorní, že bude přikročeno k hlasování  a uvede číslo hlasování.

2. Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K platnému usnesení a rozhodnutí zastupitelstva nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

3. Návrh usnesení se projednává jako celek a hlasuje se o něm jako o celku, nenavrhne-li člen zastupitelstva, že se bude o jednotlivých částech návrhu usnesení hlasovat odděleně. O návrhu na oddělené hlasování nechá předsedající hlasovat. Pokud je tento návrh schválen, hlasuje se jednotlivě o všech částech usnesení. Schválené usnesení je souhrnem platně přijatých částí. O celku se v tomto případě již nehlasuje.

4. Jestliže byly k původnímu návrhu usnesení předloženy pozměňovací návrhy, se kterými se předkladatel neztotožnil, hlasuje se nejdříve o nich, a to v pořadí opačném než byly podány. Zastupitelstvo může na návrh člena zastupitelstva rozhodnout hlasováním bez rozpravy o jiném pořadí hlasování o návrhu usnesení a pozměňovacích návrzích. Vylučuje-li přijatý pozměňovací návrh další pozměňovací návrhy, o těchto návrzích se již nehlasuje.

5. O návrzích, týkajících se způsobu projednávání, se hlasuje před projednáváním věci.

6. Hlasování je veřejné, pokud se zastupitelstvo neusnese hlasováním bez rozpravy jinak.

7. Hlasování probíhá tak, že každý člen zastupitelstva hlasuje výhradně sám za sebe, a to pomocí elektronického hlasovacího zařízení. Hlasuje se pro nebo proti návrhu, nebo se zdrží hlasování.

8. Zastupitelstvo může přijmout rozhodnutí, že se bude hlasovat podle jmen. Při tomto hlasování předsedající vyvolává jména jednotlivých členů zastupitelstva v abecedním pořadí. Každý člen zastupitelstva po přečtení jeho jména oznámí, zda hlasuje pro, proti nebo se zdržuje hlasování.

9. Hlasování nemůže být přerušováno.

10. Předsedající vyhlásí výsledky hlasování tak, že sdělí číslo hlasování, počet hlasů odevzdaných pro návrh, proti návrhu, počet těch členů zastupitelstva, kteří se hlasování zdrželi, a počet těch, kteří nehlasovali.

11. Na sčítání hlasů a zjišťování výsledků hlasování dozírají určení ověřovatelé. Člen zastupitelstva může výsledek hlasování zpochybnit pouze bezprostředně po jeho vyhlášení. V takovém případě nechá předsedající zpochybněné hlasování opakovat. Opakuje-li se námitka, nechá předsedající hlasovat zvednutím ruky a požádá skrutátory, aby sečetli hlasy a zjistili výsledky hlasování osobně. Takto zjištěné výsledky mají přednost před výsledky zjištěnými elektronickým hlasovacím zařízením.

12. Zvolení skrutátoři sčítají hlasy na základě žádosti předsedajícího (dle odst. 10 tohoto článku) nebo v případě nefunkčnosti elektronického hlasovacího zařízení.

 

13 PODPIS A ZVEŘEJNĚNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

1. Usnesení zastupitelstva podepisuje starosta, nebo zástupce starosty a zvolení ověřovatelé. Ověřovatelé odpovídají za správnost a úplnost usnesení.

2. Všechna schválená usnesení zastupitelstva, včetně přehledů o hlasování členů zastupitelstva, jsou uložena v písemné podobě k nahlédnutí v odboru kancelář starosty a zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetových stránkách městské části).

3. Vedoucí odboru kancelář starosty je oprávněn, po projednání s předkladatelem materiálu, provést ve schváleném textu usnesení opravu zjevných tiskových a početních chyb. Změnu oznámí ověřovatelům usnesení.

4. Schválená usnesení jsou do 7 pracovních dnů od pořízení zveřejněna na webovém portálu MČ.

 

14 PŘESTÁVKY V PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

1. Předsedající vyhlašuje nejpozději po dvou hodinách jednání přestávku trvající nejméně patnáct minut, nerozhodne-li zastupitelstvo jinak.

2. Každý předseda klubu je oprávněn požádat během rozpravy nebo před hlasováním

o pětiminutovou přestávku na poradu klubu. Předsedající mu vyhoví. O požadavku předsedy klubu na delší přestávku rozhodne zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy.

 

15 PŘERUŠENÍ A UKONČENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

1. Předsedající prohlásí zasedání za přerušené v 19,00 hodin, pokud se zastupitelstvo neusnese,

že zasedání pokračuje i po této hodině. V případě, že pořad jednání je vyčerpán před 19,00 hodinou, prohlásí předsedající zasedání za ukončené. Dále prohlásí zasedání 

za přerušené, pokud v jeho průběhu klesne počet přítomných členů zastupitelstva

pod nadpoloviční většinu všech členů zastupitelstva, nebo z jiných závažných důvodů, zejména jestliže nastaly skutečnosti, znemožňující nerušený průběh jednání.

2. V případě, kdy předsedající prohlásí zasedání za přerušené, aniž byl vyčerpán pořad jednání, svolá starosta pokračování zasedání tak, aby se konalo do 15 dnů. Místo a čas pokračování přerušeného zasedání oznámí starosta při přerušení zasedání. Pokračování zasedání je oprávněn svolat na nejbližší následující kalendářní den v případě, že tato možnost byla uvedena již v oznámení o svolání zasedání zastupitelstva. Není-li možné oznámit místo a čas pokračování zasedání při přerušení jednání, svolá starosta pokračování zasedání zastupitelstva tak, aby členové zastupitelstva obdrželi pozvánku v elektronické podobě nejméně 3 kalendářní dny předem.  Úřad informuje občany městské části o místě a době pokračování přerušeného zasedání zastupitelstva bezodkladně na úřední desce městské části a způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetových stránkách městské části), případně dalším vhodným způsobem v místě obvyklým.

3. Jednání se přeruší vždy na nezbytně nutnou dobu, požádá-li o to návrhový výbor

po ukončení rozpravy, za účelem přípravy návrhu usnesení.

 

16 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

1. O průběhu zasedání zastupitelstva se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá tajemník úřadu a ověřovatelé.

2. V zápise se uvádí zejména

2.1. den a místo jednání,

2.2. hodina zahájení a ukončení,

2.3. doba přerušení,

2.4. počet přítomných členů zastupitelstva,

2.5. jména omluvených a neomluvených členů zastupitelstva

2.6. jména zvolených ověřovatelů zápisu a usnesení

2.7. schválený pořad jednání

2.8. jména diskutujících k jednotlivým bodům pořadu

2.9. podané dotazy a návrhy včetně jmen tazatelů a navrhovatelů

2.10. stanoviska, jejichž zařazení do zápisu požadují jednotlivé kluby členů zastupitelstva, která byla přednesena v průběhu jednání zastupitelstva.

2.11. průběh a výsledky hlasování

2.12. číslo přijatého usnesení

2.13. jména zapisovatelů

3. Nedílnou součástí zápisu je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, přijatá usnesení, návrhy

a dotazy podané při zasedání a přehledy o jednotlivých hlasováních, pořízené hlasovacím zařízením.

4. Zápis se vyhotovuje do 7 dnů po skončení zasedání zastupitelstva a podepisují jej starosta, nebo zástupce starosty a zvolení ověřovatelé. Ověřovatelé odpovídají za správnost a úplnost zápisu.

5. Zápisy ze zasedání zastupitelstva jsou k nahlédnutí na úřadě v odboru kancelář starosty

a na internetových stránkách městské části. Námitku proti zápisu může člen zastupitelstva podat písemně k rukám starosty.

6. Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly námitky uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo po vyjádření ověřovatelů. na nejbližším zasedání zastupitelstva.

 

17 DOTAZY, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY ČLENŮ ZASTUPITELSTVA A OBČANŮ

1. Tazatel má právo vznášet dotazy na radu, její jednotlivé členy, na předsedy výborů zastupitelstva, předsedy komisí rady z řad členů zastupitelstva, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je městská část, a na vedoucí příspěvkových organizací

a organizačních složek, které městská část založila nebo zřídila. Člen zastupitelstva má také právo požadovat informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jeho funkce od pracovníků úřadu.

2. Bod „dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva a občanů“ je zařazen jako poslední bod každého zasedání zastupitelstva. Tazatel podává své dotazy na písemné přihlášce (s uvedením svého jména a příjmení) prostřednictvím pracovníka odboru kancelář starosty, který jeho dotaz předá předsedajícímu. Dotaz musí dále obsahovat uvedení osoby, které je dotaz adresován a stručný text dotazu. Dotazy mohou být podávány nejpozději do zahájení bodu „dotazy, připomínky

a podněty“.

3. Po zahájení bodu „dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva a občanů“ dá předsedající slovo tazateli, který požaduje ústní zodpovězení dotazu, k ústnímu položení jeho dotazu. Tazatel položí dotaz, který může stručně zdůvodnit či rozvést.

4. Umožňuje-li to povaha dotazu, zodpoví tázaný ihned. V ostatních případech je povinností dotaz zodpovědět písemně, nejpozději do 30 dnů. Dotazy, na které má být odpovězeno písemně, předá předsedající příslušné osobě, která postupuje v souladu s odst. 4 a 5 tohoto článku.

5. Pokud je na dotaz dána písemná odpověď, je tato odpověď současně zveřejněna

na internetových stránkách městské části.

6. K bodu "dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva a občanů" podle tohoto ustanovení se neotevírá rozprava. Člen zastupitelstva a tajemník úřadu se mohou přihlásit k technické nebo faktické poznámce, kterou mohou doplnit ústní odpověď tázaného.

7. K jednotlivým dotazům, připomínkám a podnětům není možno navrhovat usnesení, pokud zastupitelstvo nerozhodne jinak. 

 

18 KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA A ČINNOSTI RADY

1. Kontrolu plnění úkolů z usnesení zastupitelstva provádí zastupitelstvo na základě zprávy rady, předkládané čtvrtletně, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup (umístěním na internetové stránky městské části).

2. Rada předkládá zastupitelstvu čtvrtletně ústní souhrnnou zprávu o své činnosti.

 

19 KLUBY ČLENŮ ZASTUPITELSTVA

1. Členové zastupitelstva se mohou sdružovat v klubech, a to zpravidla podle příslušnosti k politickým stranám, politickým hnutím a koalicím, mohou vytvořit též klub nezávislých členů zastupitelstva.

2. K ustavení klubu je třeba nejméně 2 členů zastupitelstva.

3. Člen zastupitelstva může být členem pouze jednoho klubu. Člen zastupitelstva uvede příslušnost ke klubu spolu se svým jménem při každém vystoupení na zastupitelstvu.

4. Jménem klubu jedná jeho předseda nebo jiný pověřený člen.

5. Předseda klubu písemně oznámí starostovi ustavení klubu, jeho název a jména a příjmení členů zastupitelstva, kteří jsou jeho členy. Během volebního období oznámí starostovi též jména nových členů klubu nebo jména členů zastupitelstva, kteří přestali být členy klubu, a to nejpozději do 15 dnů, nebo na nejbližším zasedání ZMČ, pokud se koná před uplynutím této lhůty.

6. Starosta seznámí se složením klubů všechny členy zastupitelstva.

7. Kluby jsou oprávněny pro svou činnost bezplatně používat místnosti v prostorách úřadu. Podrobnosti stanoví rada.

8. Starosta podle potřeby svolává předsedy klubů ke konzultacím. Do čtrnácti dnů starosta svolá předsedy klubů, požádají-li ho o to předsedové alespoň jedné třetiny klubů. Jednání předsedů klubů se mohou účastnit kromě starosty i další členové rady.

 

20 VÝBORY ZASTUPITELSTVA

1. Zastupitelstvo zřizuje jako své poradní orgány pro jednotlivé úseky své činnosti výbory.

Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu, popřípadě radě ve věcech

jí svěřených.

2. Při zřizování výborů, jmenování jejich členů a ukládání úkolů těmto výborům postupuje zastupitelstvo v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.

3. Počet členů výborů musí být vždy lichý.

4. Členy finančního a kontrolního výboru nemohou být starosta, zástupci starosty a tajemník úřadu a osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce úřadu.

5. Podrobnosti k činnosti výborů upraví zastupitelstvo v jednacím řádu výborů.

 

21 PÉČE O NERUŠENÝ PRŮBĚH JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

1. Ruší-li někdo z veřejnosti či členů zastupitelstva jednání, může jej předsedající vyzvat k pořádku. Pokud není pořádku dosaženo, může předsedající přerušit jednání na dobu

10 minut. Pokud ani poté není pořádku dosaženo, může předsedající přerušit zasedání s tím,

že bude v souladu s článkem 3, bod 3 svoláno nejpozději do 15 dnů.

2. Pořizovat obrazové a zvukové záznamy z jednání zastupitelstva lze pouze v souladu

se zákonem.  Osoba pořizující obrazový nebo zvukový záznam je povinna uvést v prezenční listině své jméno, příjmení a účel pořizování záznamu.  Pořizovat záznamy lze pouze z prostoru k tomu vyhrazených nebo určených předsedajícím. Pořizováním obrazového nebo zvukového záznamu nesmí být narušován řádný průběh jednání zastupitelstva. Porušuje-li osoba pořizující obrazový nebo zvukový záznam zákon nebo jednací řád zastupitelstva, postupuje předsedající způsobem podle odst. 1.

 

22 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud je v textu uvedeno vedoucí odboru, vztahují se tato ustanovení přiměřeně i na vedoucího útvaru interního auditu a kontroly.

2. Změny a doplňky tohoto jednacího řádu schvaluje zastupitelstvo.

3. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 8. 11. 2011 a nahrazuje jednací řád schválený usnesením zastupitelstva městské části Praha 11 č. 2/3/Z/2007 ze dne 8. 2. 2007, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Tento jednací řád byl schválen usnesením Zastupitelstva městské části Praha 11 č. 18/11/Z/2011 ze dne 7. 11. 2011.

Praha, 8. 11. 2011

 

Mgr. Dalibor Mlejnský

starosta městské části Praha 11

23.11.2011 10:29:37 | přečteno 6531x | Ivana Dudová

Navigace

 
load