Na obsah stránky

ENDE
 

Programové prohlášení Rady městské části Praha 11

Programové prohlášení RMČ pro volební období 2014 - 2018 

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MČ PRAHA 11

PRO OBDOBÍ 2014-2018

PREAMBULE

Rada městské části Praha 11, vzešlá z výsledku komunálních voleb v roce 2014 jako koaliční seskupení tří prvních volebních subjektů, vítězného Hnutí pro Prahu 11, druhého ANO 2011 a třetí TOP 09, se bude ve volebním období 2014 – 2018 řídit následujícími principy a prosazovat konkrétní kroky, které považuje za naplnění vůle svých voličů a přínosné pro další rozvoj Městské části Praha 11.

Otevřená radnice a komunikace s občany

 • Základní prioritou je pro nás otevřená radnice. Nehodláme nadále obsazovat čelní pozice v celorepublikovém hodnocení otevřenosti radnice jako městská část, která omezuje přístup k informacím či svobodu projevu.
 • Budeme zveřejňovat výběrová řízení, informovat o nabídkách jednotlivých uchazečů a zprůhledníme finanční závazky městské části.
 • Zasedání výborů, které jsou poradními orgány zastupitelstva, budou veřejná a jejich výstupy budou zveřejňovány na webu městské části Praha 11.
 • Obnovíme pravidelná setkání starosty a radních s občany, kde každý bude mít možnost položit své otázky či vznést připomínky.
 • O významných zakázkách, prodejích a pronájmech obecního majetku budeme informovat v radničních médiích. Ta budou informovat o všech zásadních tématech spjatých s Prahou 11 a budou otevřena názorům obyvatel Jižního Města.

Finance a rozpočet

 • S ohledem na neutěšený stav veřejných financí převzatých po předchozí vládnoucí garnituře považujeme za zásadní úkol stabilizaci a udržení vyrovnaného rozpočtu.
 • Hlavní důraz budeme klást na zefektivnění chodu úřadu, akciových i obecně prospěšných společností založených městskou částí a na hospodárné nakládání s majetkem.
 • Vzhledem k masivnímu výprodeji většiny obecního majetku v posledních osmi letech není městská část v současnosti schopna vytvářet dostatek vlastních zdrojů na obnovu a rozvoj městského majetku. Chybějící prostředky budeme zajišťovat úsporami ve výdajové části našeho rozpočtu a aktivním přístupem k získávání dotací a grantů.

Územní rozvoj

 • Za základ koncepce rozvoje Jižního Města považujeme funkční a prostorové limity obsažené v územním plánu z roku 1999.
 • V oblasti územního rozvoje potřebuje Praha 11 především obecně sdílenou urbanistickou koncepci městské části, která bude sloužit pro přípravu a jednání o podobě územně plánovací dokumentace hlavního města Prahy.
 • Budeme chránit nezastavitelné plochy - plochy zeleně, rekreace a sportu.
 • Nedovolíme zahušťování stabilizovaných ploch dalšími investorskými projekty. Pro problematická území budeme požadovat zpracování regulačních plánů.
 • Významné stavební projekty či záměry změn územního plánu budeme projednávat s veřejností a budeme o nich informovat v radničních médiích.
 • Budeme podporovat co nejrychlejší dokončení Pražského okruhu v jihovýchodním sektoru, aby konečně došlo ke snížení zejména kamionové dopravy na území Prahy 11.

Životní prostředí

 • Zasadíme se o zachování příznivého životního prostředí na Jižním Městě v duchu usnesení Zastupitelstva městské části Praha 11 ze dne 10. listopadu 2014 o veřejném zájmu.
 • Budeme chránit stávající plochy zeleně a posuzovat jejich využití ve smyslu veřejného zájmu.
 • Podpoříme kultivaci a zlepšení vybavení veřejného prostoru – okolí obytných domů, dětských hřišť, sportovišť a parků.
 • Zajistíme kvalitní údržbu a úklid veřejného prostoru i odbornou péči o veřejnou zeleň.
 • Rozšíříme spolupráci s institucemi ochrany přírody v Praze i ČR a zapojíme se do grantových programů v oblasti životního prostředí.
 • Budeme chránit kvalitu ovzduší Jižního Města před nárůstem znečištění, jehož hlavním zdrojem je automobilová doprava.
 • Podpoříme umístění certifikovaných stanic měřících kvalitu ovzduší na území Jižního Města.

Doprava

 • Prioritou je bezpečnost provozu. Zaměříme se na efektivnost dopravního značení, zabezpečení pěších tras, přechodů pro chodce a křižovatek.
 • Uvědomujeme si neutěšenou situaci v parkování na Jižním Městě, možnost pro rozšíření parkovacích míst vidíme v šetrných místních úpravách. Budeme řešit každodenní parkování mimopražských rezidentů v našich sídlištích. Odmítáme ale plošné zavedení zón placeného stání po celém území Jižního Města.
 • Pozornost budeme věnovat opravám a kvalitě chodníků a silnic.
 • Zajistíme důslednou kontrolu zásahů do užívání veřejného prostranství a komunikací.
 • Zamezíme průjezdu tranzitní nákladní dopravy Prahou 11, zvláště v ulicích Mírového hnutí a Výstavní.
 • Vybudujeme cyklostezky Háje-Petrovice a kolem Košíkovského potoka. Lokálními úpravami zlepšíme kvalitu pohybu cyklistů po Jižním Městě.

Bezpečnost

 • Budeme iniciovat a podporovat důslednější přístup policie při ochraně majetku občanů.
 • Budeme usilovat o navýšení počtu strážníků v ulicích s cílem, aby přednostně dbali na zajištění bezpečnosti a dodržování veřejného pořádku.
 • Efektivněji využijeme bezpečnostní kamery při prevenci a boji s kriminalitou.
 • V koordinaci s Centrem sociálních služeb Praha a neziskovými organizacemi chceme zlepšit situaci ohledně bezdomovců a drogově závislých.
 • Dosáhneme radikálního omezení hazardu, který prohlubuje sociální a bezpečnostní problémy.

Sport a volnočasové aktivity

 • Sport si zaslouží co největší možnou podporu ze strany radnice Prahy 11. Oproti minulosti však nebudeme podporovat sportovní aktivity na základě politických „zásluh“ a konexí.
 • Připravíme novou sportovní koncepci a transparentní metodiku financování sportovních klubů, oddílů a tělovýchovných aktivit. V souvislosti s tím dojde k zrušení činnosti společnosti Sportovní Jižní Město.
 • Chceme podpořit výstavbu alternativních sportovišť pro mladé typu skatepark/bikepark, venkovní posilovna, hokejbalové hřiště nebo venkovní sportoviště pro seniory.
 • Budeme organizovat sportovní soutěže a motivovat děti, aby se do nich zapojily. Budeme podporovat sportovní vyžití mládeže jako prevenci kriminality a drogové závislosti.

Školství

 • Zajistíme dostatek míst v mateřských i základních školách s ohledem na předpokládaný demografický vývoj.
 • Prověříme efektivitu využívání školských budov. Nepřipustíme prodej těchto objektů do soukromých rukou.
 • Budeme partnerem školám v jejich snaze o zlepšování výukových metod.
 • Zaměříme se na řešení závažných problémů, jakými jsou šikana, záškoláctví, užívání drog apod.
 • Zřídíme dětské dopravní hřiště přístupné všem dětem z Prahy 11.

Zdravotnictví a sociální služby

 • Obnovíme denní stacionář pro seniory a rozšíříme nabídku míst v domech s pečovatelskou službou a v domech seniorů.
 • Zkvalitníme a rozšíříme nabídku terénní pečovatelské služby pro seniory.
 • Prostřednictvím grantů podpoříme činnost neziskových společností dlouhodobě působících v oblasti prevence rizikového chování dětí a mladistvých i dalších organizací, věnujících se ostatním sociálním oblastem.
 • V případě dostatečného zájmu o zřízení jeslí budeme prosazovat jejich vznik.
 • Vypracujeme koncepci rozvoje sociálních služeb v Praze 11.
 • V oblasti zdravotnických služeb udržíme stávající spektrum nabídky v celé její šíři a pokusíme se ji i rozšiřovat.

Kultura

 • Rozšíříme nabídku kulturních aktivit napříč žánry a uměleckými směry. Důraz budeme klást na transparentní podporu projektů, které spontánně vzejdou z řad občanů či spolků.
 • Zefektivníme činnost společnosti Kulturní Jižní Město a zajistíme, aby se KC Zahrada i Chodovská tvrz více otevřely občanům a nabízely atraktivnější program než v posledních několika letech.
 • Podpoříme vznik dalšího kulturního zařízení typu KC Zahrada.

Majetek

 • Připravíme novou koncepci bytové politiky s cílem zastavit nesystémový a účelový rozprodej obecních bytů za nevýhodných podmínek a naopak zlepšit péči o stávající bytový fond.
 • Problematiku ubytovny Sandra budeme řešit ve spolupráci s hl. m. Prahou s cílem zajistit smysluplné využití objektu.
 • Provedeme audit všech nájemních smluv nebytových prostor, zvýšíme příjem z dosud nevýhodných pronájmů obecního majetku, který vhodně reinvestujeme.
 • Nabídneme rovné podmínky pronájmů (pozemků, bytů i nebytových prostor) pro všechny obyvatele a instituce.
 • Budeme využívat možností dotací a grantů k revitalizaci a dostavbě budov veřejné vybavenosti (školek, škol, sportovišť, parkovišť atd.)
 • Podpoříme zajímavé projekty zlepšující život občanů Jižního Města.
 • Zásadním způsobem zefektivníme správcovské služby Jižního Města (správa a údržba nebytových prostor, veřejné zeleně a prostranství). Snížíme náklady na provoz Jihoměstské majetkové a.s., zlepšíme a zprůhledníme její služby.
 • Pronájem a případný prodej majetku městské části bude řešen podle tržních principů.

Podpora podnikání

 • Budeme podporovat živnostníky a služby (kavárny, restaurace, specializované krámky, řemeslníky apod.), např. místo stávajících heren.
 • Budeme systémově podporovat začínající podnikatele a obory s inovativním přínosem.

Jsme si vědomi toho, že naplnění všech uvedených záměrů je během na velmi dlouhou trať. Jen s vámi, obyvateli Jižního Města, toto dokážeme.

11.3.2015 10:09:19 | přečteno 5150x | Miroslav Dvořák

Navigace

 
load