Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Programové prohlášení Rady MČ Praha 11

Představujeme Vám programové prohlášení Rady Městské části Praha 11 na období 2019 - 2022.

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MČ PRAHA 11

na období 2019 - 2022

Rada Městské části Praha 11 složená ze zástupců České pirátské strany, ANO 2011, TOP 09 - STAN a ODS deklaruje v souladu s koaliční smlouvou ikona souboruSpolečně pro Jižní Město uzavřenou dne 15. 2. 2019 vůli vynaložit při správě městské části veškeré úsilí k naplnění níže uvedených priorit a cílů. Rada se zavazuje postupovat do konce volebního období při dalším rozvoji městské části zodpovědně, s péčí řádného hospodáře a respektem k přání občanů.

Životní prostředí

 • Soustředíme se na zlepšení životního prostředí ve všech jeho aspektech, mezi něž patří péče o zeleň, čistota a úklid veřejných prostranství, hospodaření s odpady, úspora energií, ochrana proti hluku a kvalita ovzduší. 
 • Zintenzivníme realizaci projektu revitalizace jihoměstských vnitrobloků, parků a dalších veřejných prostranství. K řešení veřejného prostoru chceme přistoupit koncepčně, proto zpracujeme plán péče o veřejné pobytové plochy a jejich rozvoj. Důraz budeme klást zejména na navyšování množství zeleně a instalaci nových vodních prvků, které městské části pomohou v boji s dopady klimatických změn. 
 • V rámci regenerace vnitrobloků budeme usilovat o vzájemné propojení parkových ploch a lesoparků obklopujících městskou část zelenými koridory.
 • Prahu 11 zapojíme do projektu Národní síť Zdravých měst ČR
 • Zajistíme větší frekvenci a efektivitu úklidu veřejných ploch. 
 • Podpoříme úsporná a inovativní řešení hospodaření s dešťovou vodou. 
 • Posílíme možnosti třídění odpadu a jeho svoz. 
 • Podpoříme legální graffiti, především zřízením dalších legálních ploch na území městské části.

Územní rozvoj a bydlení

 • Soustředíme se na revitalizaci zanedbaného okolí stanic metra Háje, Opatov a Roztyly a objektů bývalých nákupních center. 
 • Podpoříme investiční výstavbu, v jejímž důsledku dojde v konkrétní lokalitě k rozšíření nabídky služeb a pracovních míst, dále zlepšení dostupnosti školních, předškolních, sociálních, sportovních a zdravotnických zařízení. V tomto ohledu budeme vždy trvat na zapojení investorů do budování potřebné infrastruktury městské části, zvýšení kvality životního prostředí a minimalizaci negativních dopadů výstavby na stávající obyvatele.
 • S ohledem na potřebu udržení a zajištění optimálního demografického vývoje populace městské části podpoříme bytovou výstavbu, která zlepší strukturu bytového fondu Prahy 11. 
 • Prověříme možnosti vybudování venkovního koupaliště na Jižním Městě. 
 • Vypracujeme komplexní plán rozvoje městské části s cílem uvést dílčí investiční záměry do souladu tak, aby tvořily smysluplný celek umožňující optimální realizaci priorit v oblasti územního rozvoje. 
 • Podpoříme aktivitu obyvatel městské části při obnově a údržbě bytového fondu a okolí domů, v nichž bydlí.

Finance a rozpočet

 • Podle platných právních předpisů budeme hospodařit s vyrovnaným rozpočtem a ve spolupráci s hl. městem Praha budeme pracovat na vytvoření koncepční investiční rezervy.
 • Rozšíříme objem finančních prostředků pro program participativního rozpočtování, zapojíme více občanů do rozhodování o projektech a budoucnosti Prahy 11. 
 • Zpracujeme plán pro získávání nových finančních zdrojů pro městskou část, včetně možnosti čerpání financí z dotačních titulů a výzev v rámci fondů EU. 
 • Vytvoříme mapu s přehledem chystaných investičních projektů na území městské části. 
 • Zavedeme veřejně dostupný „rozklikávací“ rozpočet.

Majetek, investice, podpora podnikání

 • Ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy, ministerstvy a EU budeme hledat finanční zdroje na potřebné investice do dopravy v klidu, bytového fondu, škol, sociálních a zdravotnických zařízení, sportovišť, revitalizace veřejného prostoru a dalších oblastí. U projektů, které nebude možné financovat z vlastních či dotačních zdrojů, budeme usilovat o zapojení soukromých investorů.
 • Zasadíme se o další rozšíření bytového fondu, ať již vlastní výstavbou, nebo participací soukromých investorů na půdorysu tzv. plánovacích smluv. Připravíme koncepci bytové politiky městské části s ohledem na předpokládaný demografický vývoj. 
 • V koordinaci s hl. m. Prahou přijmeme společné řešení revitalizace objektu bývalého Hotelu Opatov a objektu Nad Opatovem 2140 (dříve ubytovny Sandra). Cílem je zabránit vzniku sociálně vyloučené lokality, resp. kumulace nízkopříjmových skupin obyvatel nad rámec 15 % z celkového počtu ubytovacích jednotek v každém z objektů. V kooperaci s hlavním městem zároveň budeme hledat prostor vhodný k vybudování parkovacího domu v této lokalitě. Budeme prosazovat takovou změnu územního plánu, aby bylo výhledově možné rekolaudovat 174 ubytovacích jednotek v budově Nad Opatovem 2140 na standardní bydlení. 
 • Nastavíme nová pravidla spolupráce městské části se správcovskou společností Jihoměstskou majetkovou, a.s. tak, aby byla tato společnost akceschopnější a lépe a rychleji plnila svůj veřejný účel (správu školských budov, nebytových prostor a bytového fondu). Portfolio činností Jihoměstské majetkové a.s. rozšíříme směrem ke zkvalitnění úklidu a údržby veřejných prostranství. 
 • Otevřeme správu nemovitostí městské části občanům. Propojíme naše systémy s realitním portálem hl. m. Prahy a budeme transparentně a přehledně zveřejňovat informace o všech volných nemovitostech městské části na webových stránkách. 
 • Zlepšíme komunikaci městské části s místními podnikateli a podpoříme jejich aktivity.

Doprava

 • Podpoříme investice směřované zejména do renovace klíčové dopravní infrastruktury, v případě cyklistické dopravy pak do rozšiřování cyklopruhů a cyklostezek.
 • Rozšíříme parkovací kapacity v městské části, a to jak pasportizací a následným zefektivněním využití stávajících parkovacích ploch, tak vytvořením nových lehkými nástavbami a výstavbou parkovacích domů. Při zřizování dalších parkovacích ploch budeme vždy hledat řešení maximálně šetrná k životnímu prostředí, např. ozelenění nadzemních prostor. Nové dopravní stavby budou připraveny i pro provoz elektromobilů. 
 • Budeme podporovat dostavbu Pražského okruhu v trase 511. 
 • Pomocí moderních technologií budeme shromažďovat data o dopravní vytíženosti páteřních komunikací. Ve vybraných oblastech zklidníme dopravu příslušnými dopravními opatřeními. 
 • Při plánování nové výstavby vždy zohledníme dopravní zatížení městské části. V rámci pozemkové politiky městské části (např. směny pozemků) zohledníme potřeby moderního parkování. 
 • Posílíme spolupráci městské části s hl. m. Prahou na údržbě komunikací.

Školství

 • Budeme trvale pečovat o rozvoj vzdělávacích institucí zřízených městskou částí. Na základě analýzy vytvoříme střednědobý strategický dokument rozvoje školství na městské části. 
 • Podpoříme trendy zdravého stravování v mateřských i základních školách a zajistíme potřebné proškolení personálu. 
 • Zjednodušíme vyplňování výročních zpráv a zavedeme elektronickou registraci při zápisech do základních a mateřských škol. 
 • Budeme podporovat stabilizaci pracovníků ve školství (např. „služební byt“, náborový příplatek). 
 • Budeme rozvíjet projekty v rámci MAP II (Místního akčního plánu vzdělávání pro Prahu 11) a podpoříme moderní či inovativní přístupy ke vzdělávání (sdílení kompetencí, schopností a dovedností žákům, příprava pro plnohodnotný život a celoživotní vzdělávání). 
 • Rozšíříme možnosti pro odbornou výuku na základních školách.

Bezpečnost a prevence kriminality

 • V rámci boje proti kriminalitě se zasadíme o další rozvoj a optimalizaci kamerového systému s důrazem na zajištění veřejného pořádku, bezpečnosti parkovišť a monitorování škol a dalších veřejných budov. 
 • I nadále budeme intenzivně spolupracovat se všemi složkami Integrovaného záchranného systému působícími v městské části, a to včetně zajištění materiální pomoci, vybavení a podpory při náboru strážníků a policistů. 
 • Budeme prosazovat postupné snižování počtu heren na území městské části. 
 • Zaměříme se na zvýšení bezpečnosti přechodů, zejména u autobusových zastávek. 
 • Podpoříme instalaci chybějícího veřejného osvětlení.

Sociální věci a zdravotnictví

 • Postupně navýšíme kapacitu terénních sociálních služeb poskytovaných Jihoměstskou sociální, a.s., aby co nejvíce seniorů a osob se zdravotním postižením mohlo využívat potřebné péče v domácím prostředí. 
 • Ve spolupráci se záchrannou službou vytvoříme pro seniory a osoby se zdravotním postižením systém rychlé pomoci, pro jejíž přivolání bude stačit jedno stisknutí tlačítka. 
 • Rozšíříme bezbariérovost veřejného prostoru, primárně na chodnících, přechodech či vstupech do veřejných budov, mimo jiné tlakem na zapojení soukromých subjektů do nutných úprav. 
 • Maximálně urychlíme realizaci přestavby objektu Vejvanovského na domov pro seniory a odlehčovací službu, na níž navážeme rekonstrukcí Domova pro seniory Janouchova za účelem zvýšení komfortu jeho klientů. 
 • Pro cílovou skupinu nízkopříjmových obyvatel ubytovaných v objektech Sandra a Hotel Opatov zajistíme takovou podporu, která povede k nekonfliktnímu soužití v těchto objektech i v jejich okolí.
 • Seniorům a osobám se zdravotním postižením, případně rodičům s dětmi, zajistíme možnost využívat dotovanou dopravu pro snazší dostupnost lékařských služeb či usnadnění nákupů a dalších pochůzek. 
 • Podpoříme terénní služby pro děti a mládež ze sociálně slabých rodin a služby nízkoprahových center pro děti a mládež. 
 • Navážeme spolupráci se zdravotnickými zařízeními působícími v městské části s cílem zlepšit dostupnost lékařské péče a lékárenských služeb pro občany. ¨
 • Budeme usilovat o to, aby vlastník objektu Medicentrum v Kloknerově ulici znovu vybudoval odstraněnou lávku vedoucí od zastávky autobusů k budově. 
 • Budeme podporovat stabilizaci pracovníků v nedostatkových sociálních a zdravotních službách (např. „služební byt“, náborový příplatek).

Sport

 • Zachováme transparentní a objektivní systém pro přidělování sportovních dotací; výše dotací určených jihoměstským sportovním subjektům zůstane minimálně ve stávající výši. Zároveň realizujeme elektronizaci dotačního programu. 
 • Podpoříme revitalizaci jihoměstských sportovišť. 
 • Dokončíme renovaci atletické dráhy ZŠ Campanus a připravíme revitalizaci sportovního areálu Hrabákova a hřiště u ZŠ K Milíčovu. Připravíme studii proveditelnosti pro projekt výstavby atletické haly u Modré školy či v jiné vhodné lokalitě. 
 • Zavedeme pravidelné schůzky zástupců Rady městské části se sportovními oddíly, zároveň také osobní návštěvy zázemí všech sportovních subjektů působících v městské části. 
 • Provedeme aktualizaci Plánu rozvoje sportu na Praze 11. 
 • Zasadíme se o vznik adrenalinového parku pro mladé, kde budou k dispozici sportoviště typu skatepark, pumptrack či parkour.

Kultura a volný čas

 • Poskytnutím dostatečné výše dotačních prostředků zajistíme rozšíření programové nabídky společnosti Kulturní Jižní Město, o. p. s. 
 • Podpoříme vybudování nového kulturního centra městské části a revitalizaci stávajících kulturních center. 
 • Navýšíme dotační program pro pořadatele kulturních akcí na území městské části a realizujeme elektronizaci dotačního programu v oblasti kultury.
 • Dokončíme projekt elevace v Kulturním centru Zahrada. 
 • Budeme nadále podporovat dotované dětské příměstské tábory.
 • Chceme rozšiřovat počet veřejných knihovniček a knihobudek. 
 • V součinnosti s hl. m. Prahou vybudujeme plnohodnotné dětské dopravní hřiště.

Otevřená radnice, participace a digitalizace

 • Zavedeme otevřený přístup veřejnosti k informacím o chodu městské části a posílíme možnosti participace občanů na projektech a procesech, které se jich bezprostředně týkají. 
 • Budeme pokračovat v projektu participativního rozpočtu tak, aby se občané mohli podílet na tvorbě prostoru, v němž žijí. 
 • Zasadíme se o aktivní komunikaci městské části s veřejností prostřednictvím webových stránek, sociálních sítí a souvisejících aplikací. 
 • Zavedeme „opendata“ a zřídíme elektronickou úřední desku. 
 • Spustíme nové, uživatelsky komfortnější webové stránky městské části, na nichž budou občané moci rozhodovat o nejrůznějších tématech prostřednictvím jednoduchých anket. 
 • Budeme pořizovat a zveřejňovat záznamy z veřejných setkání s občany. 
 • Aktualizujeme jednací řády Zastupitelstva městské části, výborů a komisí a vytvoříme etický kodex zastupitele.
6.5.2019 11:09:22 | přečteno 15363x | Mgr. Anna Kočicová

Kalendář akcí >

Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: TUNELY A KOLONIE
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Komise pro majetek, investice a dotace RMČ Praha 11
Výbor pro dopravu ZMČ Praha 11
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Komise pro likvidaci majetku RMČ Praha 11
Zimní koncert Pražského salonního orchestru 
Kino klub Zahrada – Párty Hárder: Summer Massacre
ZVEME NA PŘEDNÁŠKU: 0ční onemocnění (zhoršení zraku, šedý, zelený zákal)
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny RMČ Praha 11
Komise pro informatiku a digitalizaci MČ Praha 11
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ: SÁZAVA
Sobotní výtvarná dílna
Bytová komise RMČ Praha 11
ZVEME NA PŘEDNÁŠKU: 0ční onemocnění (zhoršení zraku, šedý, zelený zákal)
Kino klub Zahrada – Přání k narozeninám
Komise pro seniory RMČ Praha 11
TURISTICKÝ VÝLET PRO SENIORY: ZIMNÍM LESEM NA HRADEŠÍN
Komise pro energetiku, technologie a inovace RMČ Praha 11
MASOPUSTNÍ ZÁBAVA pro seniory
O Malence
Žena, která uvařila svého manžela
ZVEME NA PŘEDNÁŠKU: 0ční onemocnění (zhoršení zraku, šedý, zelený zákal)
Průdušky
Jihoměstský masopust 2023
Populární muzikálové melodie
Kino klub Zahrada – Ennio
Kino klub Zahrada – Civilizace – Dobrá zpráva o konci světa
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Za rondokubismem, či národním stylem po Novém Městě pražském
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Pražská Hanspaulka - legendární vilová čtvrť
Babočka: Dětský karneval
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: DO CHUCHLE A ZA PŘEVALÁKY
ZVEME NA PŘEDNÁŠKU: 0ční onemocnění (zhoršení zraku, šedý, zelený zákal)
Kino klub Zahrada – Věčný Jožo aneb Jak jsem potkal hvězdu
Kino klub Zahrada – Nic bych neměnila
ZVEME NA PŘEDNÁŠKU: 0ční onemocnění (zhoršení zraku, šedý, zelený zákal)
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Pražská Hanspaulka - legendární vilová čtvrť
Country bál Knokaut
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka (pro dotazy)
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Podatelna (pro korespondenci)
podatelna@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load