Programové prohlášení Rady MČ Praha 11

Představujeme Vám programové prohlášení Rady Městské části Praha 11 na období 2022 - 2026.

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MČ PRAHA 11

na období 2022 - 2026

Rada městské části Praha 11 pro období 2022–2026 vzešla z výsledku komunálních voleb 23.–24. září 2022 jako koaliční seskupení tří volebních subjektů Hnutí pro Prahu 11, Praha 11 Sobě a Piráti. Rada MČ Praha 11 se bude v období 2022–2026 řídit následujícím programem v jednotlivých kompetencích pro naplnění vůle voličů městské části Praha 11.


ÚZEMNÍ ROZVOJ

 • Zachováme kvalitu bydlení a ochráníme naše sídliště před výškovými kancelářskými a bytovými komplexy.
 • Zkvalitníme veřejný prostor, doplníme občanskou vybavenost a podpoříme služby v okolí stanic metra.
 • Nedopustíme zahuštění a navýšení počtu obyvatel Prahy 11 dle aktuálního návrhu Metropolitního plánu.
 • Ochráníme městskou zeleň před zástavbou.
 • Vytvoříme dlouhodobou strategii rozvoje Jižního Města do roku 2032.
 • Podpoříme výstavbu potřebných a vhodných objektů veřejné a občanské vybavenosti.
 • Zachováme rekreační charakter okolí Hostivařské přehrady v rámci nezastavitelného území.
 • Připravíme komplexní řešení oblasti kolem západního výstupu metra Háje.
 • Podpoříme účast investorů na budování infrastruktury na základě jednotných schválených pravidel pro investory (pravidla schválená zastupitelstvem).


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Budeme chránit životní prostředí a stávající plochy zeleně a zavádět mitigační a adaptační opatření reagující na klimatickou změnu.
 • Zajistíme kvalitní úklid, údržbu a opravy - veřejných míst, mobiliáře, zeleně, dětských a sportovních hřišť.
 • Instalujeme nové herní prvky pro starší děti.
 • Dokončíme rekonstrukci Centrálního parku.
 • Na Jižním Městě vysadíme další stromy, vytvoříme nové květinové záhony i vodní prvky.
 • Zvýšíme dostupnost nádob na tříděný odpad, oleje a bioodpad, podpoříme cirkulární ekonomiku.
 • Založíme jihoměstské ekocentrum.
 • Zaměříme se na energetické úspory v budovách MČ, instalaci solárních/fotovoltaických panelů i poradenství pro veřejnost.


FINANCE

 • Nasměrujeme finance do veřejného prostoru a služeb. S penězi budeme hospodařit řádně a ve prospěch obyvatel Prahy 11.
 • Posoudíme výši daně z nemovitosti.
 • Zajistíme dlouhodobě vyrovnaný rozpočet a najdeme cestu k navýšení příjmů. V maximální míře využijeme externí zdroje financování.
 • Realizujeme transparentní výběrová řízení a efektivní zakázky.
 • Optimalizujeme chod městských společností, podrobíme je externímu auditu.


DOPRAVA

 • Zaměříme se na řešení problematické situace s parkováním: lehké parkovací nástavby nad stávajícími parkovišti, šetrné úpravy stávajících komunikací a parkovišť, likvidace autovraků a regulace parkování autobusů a nákladních vozidel.
 • Zlepšíme pěší průchodnost územím - dokončíme opravu lávky u metra Háje, postavíme novou lávku u polikliniky Opatovská.
 • Ve spolupráci s hlavním městem opravíme chodníky a komunikace.
 • Po diskusi s místními obyvateli zvážíme zavedení systému rezidenčního parkování.
 • Zvýšíme bezpečnost chodců při překonávání silnic, bezpečnost a plynulost provozu na silnicích, průjezdnost ulic pro složky IZS, bezbariérovost.
 • Podpoříme výstavbu páteřních cyklotras, rozvoj bezmotorové dopravy. Prověříme stávající cyklopruhy.


SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ

 • Rozšíříme škálu sociálních a zdravotních služeb dostupných pro obyvatele JM, a to na základě dosavadních zkušeností i analýzy současného stavu, spokojenosti a potřeb místních obyvatel.
 • Prověříme dostupnost lékařské péče - všeobecné praktické lékařství, odborné ambulance a navazující péče - v Praze 11 a následně vytvoříme podmínky pro rozvoj těchto lékařských služeb.
 • Zachováme lékařskou pohotovost a zajistíme nepřetržitý provoz alespoň jedné lékárny v Praze 11.
 • Zanalyzujeme možnosti rozšíření služeb pohotovosti, vzniku dětské pohotovosti a zřízení výjezdové zdravotnické služby pro seniory.
 • Posílíme programy zdravotní prevence včetně osvěty a edukace, a to především v oblasti zdravého životního stylu, poskytnutí první pomoci a podobně.
 • Budeme dbát na prevenci rizikového chování ve spolupráci s nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež a se školami, zajistíme více sociálních pedagogů do jihoměstských škol.
 • Zvýšíme kapacitu sociální péče v Praze 11 a budeme spolupracovat s neziskovými organizacemi v oboru.
 • Budeme pokračovat ve službě Senior taxi.
 • Pomůžeme lidem ohroženým ztrátou bydlení s čerpáním pomoci od státu a města.
 • Vytvoříme odpovídající podmínky pro činnost re-use centra.
 • Prosazujeme nulovou toleranci hazardu.
 • Podpoříme vznik nové výjezdové stanice záchranné služby hlavního města Prahy v lokalitě JM II.


BEZPEČNOST

 • Ve spolupráci s městskou a státní policií usilujeme o snížení kriminality, zlepšení ochrany majetku a zdraví.
 • Budeme pokračovat v budování bezpečných cest pro pěší, motoristy a účastníky bezmotorové dopravy. Podporujeme bezpečné cesty do škol, osvětlení přechodů pro chodce. Ve spolupráci s hlavním městem budeme dbát na zavádění dalších bezpečnostních dopravních prvků.
 • Zajistíme bezpečnost a pořádek v okolí stanic metra.
 • Pracujeme na čistotě a pořádku před obchody a školami. Chceme kultivovat jednotlivá riziková místa.
 • Podporujeme i nadále strážníky, policisty, hasiče a záchranáře (složky IZS) včetně dostupnosti městských bytů.


ŠKOLSTVÍ

 • Podporujeme kvalitní výuku a inovativní způsoby vzdělávání.
 • Zefektivníme údržbu a opravy školských budov (efektivní soutěžení zakázek a komunikace všech zainteresovaných aktérů).
 • Pomůžeme s posílením spolupráce mezi školami a státními, vědeckými, ekologickými, jazykovými, sportovními a dalšími institucemi.
 • Pomůžeme s přístupem ke kvalitním software a elektronickým výukovým materiálům.
 • Nastavíme letní provoz školek tak, aby lépe zohledňoval potřeby dětí a rodičů.
 • Posílíme psychologické poradenství a preventivní programy pro školy v oblasti sociálně-patologických jevů.
 • Vytvoříme koncepci jihoměstského školství.
 • Nastavíme fungování školských rad tak, aby přispívaly k efektivní komunikaci všech aktérů (vedení, učitelé, žáci, rodiče, zřizovatel).
 • Budeme podporovat spolupráci škol a státních institucí při pomoci dětem cizinců s integrací.
 • Podpoříme zapojení žákovských samospráv do veřejné diskuse na úrovni školy i městské části.
 • Založíme jihoměstskou lesní školku.


SPORT A KULTURA

 • Vytvoříme koncepci sportu a pohybu, která bude popisovat celou problematiku a určovat dílčí kroky ke zlepšení pohybové kultury obyvatel.
 • Postavíme skatepark u ulice Mírového hnutí. Rozšíříme nabídku Volnočasového areálu Kupeckého (VAK).
 • Vypíšeme dotační tituly pro sportování dětí i jednorázové sportovní a volnočasové akce.
 • Podpoříme školní hřiště v co největší míře přístupná veřejnosti. Budeme pokračovat v opravách sportovišť a sportovních hřišť.
 • Chceme vytvořit projektovou dokumentaci pro realizaci venkovního koupaliště.
 • Budeme pracovat na tvorbě dalšího kulturního centra v oblasti Hájů.
 • Vypíšeme dotační tituly pro kulturní a komunitní projekty, podporu místních umělců a aktivit.
 • Ve spolupráci se společností Kulturní Jižní Město jsme spolutvůrci kulturního programu pro všechny věkové kategorie.


MAJETEK A INVESTICE, BYDLENÍ

 • Dokončíme rekonstrukci budovy Sandra včetně zateplení budovy a výměny oken.
 • Vytvoříme transparentní a precizní pravidla pro obsazování ubytovacích jednotek v budově Sandra, cílem je bezpečné a klidné fungování pro stávající i nové obyvatele oblasti.
 • Budeme pokračovat s regenerací bytového fondu městské části.
 • Po finální analýze technického stavu objektu Opatovská 874 zahájíme proces revitalizace pochozí zóny Háje.
 • Zahájíme projektové přípravy, rekonstrukce a opravy vybraných objektů v městském majetku.
 • Rozšíříme poradenství v oblasti bydlení.


OTEVŘENÁ RADNICE, DIGITALIZACE A IT

 • Chceme otevřený a vstřícný úřad, o naší činnosti informujeme v co největší možné míře veřejnost.
 • Modernizujeme vizuální styl radnice, webových stránek a časopisu Klíč.
 • Zapojíme občany do rozhodování, budeme pořádat setkání s veřejností.
 • Digitalizujeme úřední procesy. Zapojíme se do projektu Portál Pražana. Využijeme chytrá řešení ve spolupráci s hl. m. Prahou a Operátorem ICT.
 • Zavedeme digitální procesy v oblasti správy majetku a jeho údržby, včetně projektového řízení.
 • Transparentní hospodaření radnice považujeme za samozřejmost - zveřejňujeme hospodaření městské části v aplikaci CityVizor, veřejné zakázky budou vždy transparentní.
 • Vyměníme aktivní prvky úřadu.
Vytvořeno 6.5.2019 11:09:22 | přečteno 15691x | Miroslav Dvořák
load