Na obsah stránky

ENDE
 

Politika jakosti

Příloha č. 1 usnesení č. 0187/8/R/2007

Politika jakosti
Městské části Praha 11

Městská část Praha 11 vznikla jako součást územního samosprávního celku hlavního města Prahy, vystupuje v rozsahu stanoveném zákonem v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Postavení městské části, jejích orgánů a jejich působnost stanoví zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, zvláštní zákony
a Statut hl. m. Prahy. Městská část plní úkoly patřící do samosprávy a vykonává státní správu pro území stanovené Statutem hl. m. Prahy v rozsahu stanoveném zákonem o hl. m. Praze, zvláštní zákony a Statutem hl. m. Prahy.

Naším cílem je neustálé zlepšování poskytovaných služeb pro naše zákazníky (všestranný rozvoj městské části, efektivní péče o svěřený majetek a uspokojení potřeb občanů městské části) včetně úplného dodržování platné legislativy. Z těchto důvodů jsme se rozhodli zdokonalit systém řízení naší společnosti v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001. Zavedení systému managementu jakosti je založeno na systematické identifikaci a řízení mnoha vzájemně souvisejících vazeb (procesů) s cílem zlepšovat výkonnost organizace.

Zavazujeme se vykonávat veškeré činnosti v rámci systému managementu jakosti vždy v souladu s požadavky norem a platných legislativních předpisů, obecně závazných předpisů a požadavků zákazníka, a pravidelným přezkoumáním účinnosti systému managementu jakosti dosahovat trvalého zlepšování a efektivity nastavených procesů společnosti a celkové úrovně systému managementu jakosti společnosti.

Vedení městské části bude podporovat vědomí zaměstnanců o závažnosti a důležitosti jejich činností a toho, jak přispívají k dosažení cílů jakosti, poskytovat nezbytné zdroje k zavedení a udržování systému managementu jakosti a neustále zlepšovat a zdokonalovat systém managementu jakosti.

Hlavním cílem městské části je:

Na základě mandátu občanů MČ Praha 11, vyjádřeného při komunálních volbách 20. a 21. 10. 2006, bude rada MČ Praha 11 ve volebním období 2006-2010 prosazovat následující body, které jsou pro další rozvoj Jižního Města zásadní.

Jednotlivá ustanovení programového prohlášení chápe rada MČ Praha 11 jako prostředek pro dosažení cíle, který je v zájmu všech občanů Jižního Města. Cíle, kdy Jižní Město bude městem s moderní občanskou vybaveností, s regenerovaným bytovým fondem, s nadstandardní úrovní mateřských, základních, střední a vysokých škol, která umožní kvalitní zázemí pro výchovu a vzdělávání našich dětí, mládeže a dospělých, městem s dostatečnou dostupností zdravotní péče pro všechny potřebné občany a s dostatečným sociálním zázemím především pro seniory.

Jednotlivá ustanovení programového prohlášení vedou k našemu společnému cíli, kdy Jižní Město bude moderním městem s velkým „M“.

Dlouhodobé

Klademe si tyto záměry:

  1. FINANCE A ROZPOČET
  2. MAJETEK A ROZVOJ ÚZEMÍ
  3. BEZPEČNOST
  4. DOPRAVA
  5. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY
  6. ŠKOLSTVÍ
  7. KULTURA
  8. SPORT
  9. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  10. PODPORA PODNIKÁNÍ

Programové prohlášení Rady městské části Praha 11 bylo schváleno usnesením RMČ č. 0187/8/R/2007 ze dne 12.3.2007.

ikona souboruPolitika jakosti

V Praze dne 2.4.2007

Mgr. Dalibor Mlejnský
starosta městské části Praha 11

22.2.2006 12:46:23 - aktualizováno 12.5.2009 15:23:25 | přečteno 14426x | Bc. David Salát

Navigace

 
load