Komise pro majetek, investice a dotace

předseda:

 • Bc. Lukáš Hübner 

místopředseda: 

 • Ing. Jiří Štyler

členové:

 • Ing. Miroslav Zábranský
 • Jiří Strahl
 • Ing. Jiří Šalanský
 • Michal Moc
 • Bc. Iva Molenová
 • Ondřej Nováček
 • Ing. Petr Štefek

tajemník:

 • Bc. Simona Hořejší - zaměstnanec ÚMČ Praha 11, OMP, tel. 267 902 267, horejsis@praha11.cz

Náplň činnosti:

Náplň činnosti za majetek:

 • projednává návrhy a podává RMČ návrhy na řešení (v kompetenci OMP a OSM):

          – na pronájem a výpůjčky nebytových prostor v bytových a nebytových objektech a bytových a nebytových objektů ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených MČ
             Praha 11 pro účely reklamy a k umístění různých technických zařízení, které jsou delší než 3 měsíce
          – žádostí na změny nájemní či výpůjční smlouvy (např. snížení nájemného, změna sortimentu, rozšíření činnosti, přechod nájmu na jiný subjekt, změnu doby nájmu,
             prodloužení nájmu, změna účelu nájmu, atd.)
          – žádosti MČ Praha 11 na svěření nemovitého majetku od hl. m. Prahy do správy MČ Praha 11
          – na regeneraci bytových a nebytových objektů ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy MČ Praha 11
 • spolupodílí se na kontrole a řešení problematiky správních firem

 • projednává podněty a návrhy týkající se zkvalitnění způsobu řízení správy majetku ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeného MČ Praha 11

 • podílí se na tvorbě a kontrole VHČ

 • projednává případné stížnosti a podněty, týkající se správy a hospodaření s majetkem ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeného MČ Praha 11

 • projednává případné návrhy změn směrnic ÚMČ Praha 11, týkající se nakládání s nemovitým majetkem hl. m. Prahy, svěřeného do správy MČ Praha 11

 • vykonává povinnosti komise pro hodnocení nabídek ve vztahu k pronájmům nemovitostí a nebytových prostor v kompetenci OMP a zpracovává doporučení pro RMČ, pokud RMČ nebyla k jednotlivému případu vytvořena speciální ad hoc komise

 • veškerou činnost, která je spojená s otevíráním obálek, zejména kontrola neporušenosti obálek, její správné označení, doručení do uvedeného data a hodiny do podatelny ÚMČ,

 • otázky k projednání v komisi předkládají jednotlivé odbory tajemníkovi komise a jednání komise se zúčastní odpovědný pracovník odboru.

 

Náplň činnosti za investice:

 • Projednává podklady pro sestavení návrhu rozpočtu MČ na úseku požadavků investic od jednotlivých Odborů MČ a doporučuje jejich priority.

 • Dává návrhy k dlouhodobé investiční strategii MČ s ohledem na stav majetku a rozvojové záměry MČ.

 • Navrhuje investiční priority pro rozpočtové období s ohledem na výši rozpočtu a objem dotací.

 • Vyhodnocuje a doporučuje předložené záměry na zpracování studií, projektů a realizací investičních akcí.

 • Podává návrhy na stanoviska k investičním akcím z podnětů Rady, ostatních Komisí a Výborů MČ. MČ Praha 11.

 • Provádí místní šetření zadané Radou MČ.

 • Může se podílet na vyhodnocení výběrových řízení na zhotovitele.

 • Hledá projekty vhodné pro zapojení soukromých investorů do investičních záměrů MČ.

 • Posuzuje nabídky soukromých investorů se zájem o zapojení do investičních akcí MČ.

 

Náplň činnosti za dotace:

 • Členové Komise se budou aktivně podílet na sledování a výběru aktuálních a pro městskou část vhodných možností získání dotací - vyhlášení programů či projektů ve spolupráci s administrátory dotací.

 • Komise se bude zabývat dotacemi napříč různými gescemi a radní pro investice a finance bude tyto dále delegovat přes jednotlivé gesce jak radním, komisím, tak i úředníkům.

 • Komise se vyjadřuje ke koncepci, jakým způsobem se bude ucházet o dotace z MHMP a od Ministerstev, resp. fondů EU.

 • Posuzuje, doporučuje a schvaluje návrhy studií, projektů financovaných dotačními tituly z EU fondů.


Zápisy komise

Zápisy této komise najdete zde.

Vytvořeno 13.3.2019 11:08:32 - aktualizováno 23.1.2023 10:38:18 | přečteno 9463x | Ivana Dudová
load