Jednací řád komisí RMČ

Jednací řád komisí Rady městské části Praha 11 ve znění usnesení RMČ č. 0055/1/R/2011 ze dne 19.01.2011, usnesení RMČ č. 0631/23/R/2017 ze dne 13.06.2017, usnesení RMČ č. 0737/31/R/2019 ze dne 15.07.2019, usnesení RMČ č. 1029/38/R/2019 ze dne 30.09.2019 

Obsah

Preambule

Článek 1

Článek 2

Článek 3

Článek 4

Článek 5

PROHLÁŠENÍ MLČENLIVOSTIPreambule

Tímto jednacím řádem se řídí postavení a jednání všech komisí Rady městské části Praha 11 (dále jen „komise“), není-li tímto jednacím řádem pro jednotlivé komise stanoveno jinak.

 

 

Článek 1
 1. Komise jsou iniciativními a poradními orgány zřízenými Radou městské části Praha 11 (dále jen "rada") pro jednotlivé úseky její činnosti. Komise může předkládat návrhy ve věcech jí svěřených.
  Rada jmenuje předsedu komise, další členy komise a tajemníka komise. Tajemníkem komise je zaměstnanec městské části Praha 11 zařazený do Úřadu městské části Praha 11 (dále jen „úřad“). Tajemník komise zajišťuje organizačně a administrativně činnost komise a nemá hlasovací právo. Tajemník komise předkládá starostovi nebo členu rady městské části věcně příslušnému dle stanovených kompetencí požadavky komise na přizvání tajemníka úřadu a vedoucích odborů úřadu nebo dalších zaměstnanců zařazených do úřadu na jednání komise a požadavky komise na zpracování a předložení podkladů na jednání komise tajemníkem úřadu a vedoucími odborů úřadu.

 2. Počet členů komisí určuje rada tak, aby byl vždy lichý.

 3. Komise plní úkoly stanovené radou.

 4. Komise se ze své činnosti odpovídají radě.

 5. Rada stanoví ve spolupráci s předsedou komise náplň činnosti komise, ukládá jí úkoly a projednává stanoviska a náměty komise.

 6. Komise předkládají pravidelně pololetně radě písemnou zprávu o činnosti.

 

 

Článek 2
 1. Jednotlivé komise jsou svolávány dle potřeby, nebo se scházejí podle předem stanoveného časového harmonogramu, zpravidla jednou za měsíc, případně na výzvu rady. Harmonogram jednání komisí a jejich jednání mimo tento harmonogram se zveřejňují na webových stránkách městské části Praha 11. Občané městské části Praha 11, event. při splnění podmínek stanovených ust. § 9 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, i jiné osoby, oznámí svou účast tajemníkovi komise do 48 hodin před konáním jednání komise, a to pomocí e-mailu. Účast veřejnosti na jednání komise bez předchozího oznámení účasti je možná pouze do naplnění kapacity jednací místnosti; předseda komise určuje, kdy je tato kapacita naplněna.

 2. Jednání komise svolává tajemník na pokyn předsedy komise, který určuje místo a čas jednání komise.

 3. Jednání komise řídí předseda komise nebo jím pověřený člen komise (dále jen „předsedající“) a uděluje slovo jednotlivým vystupujícím. Předsedající navrhuje pořad jednání a způsob projednání jednotlivých bodů pořadu. Každý člen komise může navrhnout doplnění nebo změnu pořadu jednání.  Program jednání komisí je dostupný na webových stránkách 3 dny před jednáním komise, spolu s informací, zda je komise vyhlášena jako veřejná / neveřejná.

 4. Členové komise jsou povinni se zúčastnit každého jednání komise. Nemůže-li se člen komise zúčastnit jejího jednání, oznámí předem předsedovi důvod své nepřítomnosti, případně i své stanovisko k projednávané záležitosti. Toto stanovisko však nenahrazuje hlasování. Za člena komise nemůže hlasovat někdo jiný. Členství v komisi je nezastupitelné.

 5. Překročí-li počet absencí u člena komise 33 %, oznámí tuto skutečnost předseda komise radě současně s návrhem řešení.

 6. Není-li dále stanoveno jinak, je jednání komise veřejné. Předseda komise je oprávněn svolat jednání komise jako neveřejné. Předseda komise je povinen svolat neveřejné jednání komise, rozhodne-li tak komise na svém předchozím zasedání. Předsedající je oprávněn rozhodnout v průběhu veřejného jednání komise o tom, že další jednání komise bude probíhat jako neveřejné, v případě že je komise seznamována s osobními údaji, či v jiných závažných důvodech, které omezují průběh jednání komise. Jednání Bytové komise a Komise sociální a zdravotní je neveřejné. Rozhodne-li tak komise, lze svolat jednání těchto komisí nebo jeho část jako veřejné.

 7. Jednání komise se mohou zúčastnit uvolnění členové zastupitelstva i neuvolnění členové rady, kteří nejsou členy komise. Tyto osoby mají při jednání hlas poradní, musí jim však být uděleno slovo, pokud o to požádají. K dané věci mohou vystoupit nejvýše dvakrát, a to v rozsahu maximálně 5 minut na jeden příspěvek.

 8. Komise mohou přizvat na své jednání ředitele příspěvkových organizací a vedoucí organizačních složek, zřízených městskou částí Praha 11, tajemníka úřadu a vedoucí odborů úřadu, členy statutární orgánů právnických osob, jejichž zakladatelem je městská část, případně další osoby. O požadavku na účast tajemníka úřadu a vedoucích odborů úřadu nebo dalších zaměstnanců zařazených do úřadu na jednání komise rozhoduje člen rady městské části Praha 11, věcně příslušný dle stanovených kompetencí, a v případě tajemníka úřadu starosta městské části. Přizvané osoby nemohou zasahovat do jednání komise, nejsou-li k tomu vyzvány předsedajícím. V případech, kdy Komise pro otevírání obálek (dále jen „komise“) plní funkce jí uložené v souladu s § 108 až 110 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se jednání této komise mohou zúčastnit osoby uvedené v § 110 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

 9. O účasti dalších osob, výše neuvedených, na jednání komise rozhodují její členové hlasováním.

 10. Je-li jednání komise svoláno jako veřejné, mohou občané městské části Praha 11, na jednání komise v souladu s jednacím řádem vyjadřovat svá stanoviska. Vystoupení může trvat nejvýše 5 minut a každý přítomný občan městské části Praha 11 má nejvýše dva příspěvky ke každému bodu programu.

 11. Ruší-li někdo z účastníků jednání či členů komise jednání, může jej předsedající vyzvat k pořádku. Pokud není pořádku dosaženo, může předsedající účastníka, který přes předchozí napomenutí nedodržuje jednací řád, vyzvat k odchodu z jednání komise a přerušit jednání na dobu 10 minut. Pokud ani poté není pořádku dosaženo, může předsedající jednání komise ukončit, nebo rozhodnout o tom, že další jednání komise bude neveřejné.

 12. Komise zpravidla jedná na základě písemných podkladů, které s dostatečným předstihem mohou předkládat členové komise, rada, tajemník úřadu nebo vedoucí odborů úřadu. Podklady mohou písemnou formou předložit i občané. O požadavku komise na zpracování a předložení podkladů tajemníkem úřadu a vedoucími odborů úřadu nebo dalšími zaměstnanci zařazenými do úřadu rozhoduje člen rady městské části věcně příslušný dle stanovených kompetencí a v případě tajemníka starosta městské části.

 13. Na jednání komise se pořizuje prezenční listina s vlastnoručním podpisem každého účastníka. Do prezenční listiny zaznamenává tajemník komise pozdní příchod nebo předčasný odchod člena komise. Prezenční listina tvoří přílohu zápisu z jednání komise.

 

 

Článek 3
 1. K otázkám projednávaným komisí přijímá komise jako podklad pro jednání rady stanoviska a náměty.

 2. Komise je způsobilá usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Usnáší se většinou hlasů všech svých členů.

 3. O každém zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předseda komise a tajemník komise.

 4. Zápis obsahuje datum, místo, čas a program jednání. Dále obsahuje závěry, ke kterým komise dospěla v rámci projednávání, včetně výsledků hlasování. Pokud je zápis veden formou záznamu z jednání, je nutné tuto část písemně odsouhlasit všemi účastníky jednání.

 5. Tajemník komise, po odsouhlasení zápisu předsedou komise, uloží zápis do příslušného SW programu a zároveň ho, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jednání komise, zveřejní na internetové stránce městské části Praha 11 v příslušné rubrice, určené ke zveřejňování zápisů komisí. Nejpozději do 3 dnů od podepsání zápisu předsedou komise předá tajemník komise zápis Odboru kancelář starosty. Tajemník komise předá elektronickou nebo papírovou verzi zápisu také ostatním členům komise.

 6. Občané mají právo nahlížet do zápisu z jednání komisí a pořizovat si z nich výpisy.

 

 

Článek 4
 1. Personální změny v komisích schvaluje rada formou usnesení.

 2. Návrhy na personální změny v komisích může předkládat k projednání prostřednictvím odboru kancelář starosty předseda komise, předsedové politických klubů Zastupitelstva městské části Praha 11 a členové rady.

 3. V případě, že u člena komise dojde při projednávání některého bodu k podjatosti, je povinen tuto skutečnost předem sdělit. Za podjatost lze považovat zejména příbuzenský, pracovní, obchodní nebo jiný obdobný poměr k osobě, jejíž věc je projednávána anebo osobní zájem na projednávané věci. Tato skutečnost se uvede do zápisu.

 4. Člen komise, který není zároveň členem zastupitelstva, je povinen podepsat „Prohlášení mlčenlivosti“, týkající se ochrany osobních údajů, které tvoří přílohu tohoto jednacího řádu.

 5. Člen komise je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce člena komise.

 6. Osoby uvedené v článku 2 odst. 8. jsou povinny podepsat „Prohlášení mlčenlivosti“, týkající se ochrany osobních údajů, které tvoří přílohu tohoto jednacího řádu, do té doby se nemohou účastnit jednání komise, dále jsou povinny uvést do zápisu podjatost  v rozsahu dle odst. 3  tohoto článku a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s jejich účastí na jednání komise. O těchto povinnostech je informuje předseda komise před zahájením jednání.

 

Článek 5
 1. Zrušuje se jednací řád komisí Rady městské části Praha 11, schválený usnesením rady
  č. 0312/03 ze dne 03.06.2003 a novelizován usnesením č. 0842/03 ze dne 04.12.2003
  a usnesením č. 0379/14/R/2005 ze dne 24.05.2005.

 2. Zrušuje se jednací řád hodnotící komise jmenované k posouzení a hodnocení nabídek podle ust. § 57 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, schválený usnesením Rady městské části Praha 11 č. 536/22/R/2004 ze dne 05.08.2004.

 3. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 22.03.2007.

 

Příloha: „Prohlášení mlčenlivosti“

Praha

Bc. Dalibor Mlejnský

starosta městské části Praha 11


 

PROHLÁŠENÍ MLČENLIVOSTI

 

Jméno, příjmení

 

Prohlašuji, že jsem si vědom/vědoma skutečnosti, že vzhledem k účasti na jednání komise rady přicházím do styku s osobními údaji, a jsem proto povinen/povinna nakládat s těmito údaji v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zejména tyto osobní údaje dále nezpracovávat a nezpřístupňovat třetím osobám.

Jsem povinen/povinna zachovávat mlčenlivost nejen o osobních údajích, ale také o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Osobním údajem jsou dle čl. 4 Nařízení veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Jsem si vědom/a, že povinnost zachovávat mlčenlivost obsahuje mj. zákaz zveřejňovat osobní údaje, které jsou v písemnosti obsaženy, jakož i zákaz tyto údaje jakkoliv dále zpracovávat (např. do přehledů, seznamů, výtahů). Při porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost se postupuje podle platných právních předpisů. 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení jednání komise rady.

Datum:

Podpis:

 
Vytvořeno 21.11.2005 17:30:01 | přečteno 7279x | Ivana Dudová
load