Na obsah stránky

ENDE

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo: A A A
Vyhledávání
 

Finanční komise

předseda:

 • Ing. Petr Popov

členové:

 • Mgr. Blanka Janečková
 • Michal Veselský
 • Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.
 • Ing. Richard Bureš, CSc.
 • Ing. Zdeněk Šedivý
 • Ing. Miloslav Vaňák
 • Rudolf Csőlle
 • Ing. Jiří Semela
 • Ing. Martin Horák 

tajemník:

 • Ing. Hana Kobzová, zaměstnanec ÚMČ Praha 11, EO, l. 231

Náplň činnosti:

Činnost komise je zaměřena na hospodaření s rozpočtem, a to ve všech etapách rozpočtového procesu. Komise zejména:

1. v etapě návrhu na příští rok hodnotí požadavky kladené na rozpočet výdajů MČ a zabývá se objektivním hodnocením reálnosti budoucích příjmů MČ,

2. v etapě hospodaření podle rozpočtu se vyjadřuje k  rozborům hospodaření podle rozpočtu a návrhům na změny schváleného rozpočtu, zejména jestliže dochází k překračování příjmů, nebo jestliže naopak hrozí vznik schodku v hospodaření MČ,

3. na žádost RMČ se vyjadřuje k návrhům na provedení rozpočtových opatření a jiných návrhů, včetně formy zpracování,

4. vyjadřuje se k žádostem o příspěvky nebo půjčky z rozpočtu MČ,

5. provádí iniciativně vlastní šetření v rozpočtovém hospodaření MČ, a to jak v jeho výdajové části, tak také ve využívání všech možností tvorby rozpočtování příjmů, a to též u rozpočtových organizací a v zařízeních zřízených MČ,

6. vyjadřuje se k návrhům cenových map nebo jiných cenových opatření v rámci působnosti MČ a návrhu obecné závazné vyhlášky města Prahy, kterou se stanoví podmínky rozpočtového určení daní, pokud jde o rozpočet MČ,

7. vyjadřuje se ke zprávě o auditu a k vyúčtování hospodaření MČ a jím zřízených nebo založených organizací za uplynulé období (na základě platné vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek),

8. vyjadřuje se k městskou částí přijímaným úvěrům, půjčkám anebo návratným finančním výpomocím,

9. navrhuje zásady finanční politiky MČ,

10.  v návaznosti na hospodaření s  rozpočtem komise sleduje a iniciativně ovlivňuje způsob hospodaření s peněžními fondy MČ, vyjadřuje se k návrhům na jejich zřízení nebo zrušení. Vyjadřuje se k návrhům na uložení volných peněžních prostředků MČ,

11.  iniciuje a doporučuje mimorozpočtové zdroje,

12.  tajemník komise je povinen sledovat úkoly vyplývající z RMČ, ZMČ, PV, zabezpečit jejich projednání v komisi, sledovat jejich splnění a uvedení této skutečnosti do zápisu ze zasedání komise.

Zápisy komise

Zápisy této komise najdete zde.

10.2.2015 13:34:48 - aktualizováno 7.4.2017 10:27:19 | přečteno 7144x | Ivana Dudová

Navigace

 
load