Na obsah stránky

ENDE

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo: A A A
Vyhledávání
 

Jednací řád komisí RMČ


Preambule

Tímto jednacím řádem se řídí postavení a jednání všech komisí Rady městské části Praha 11 (dále jen „komise“), není-li tímto jednacím řádem pro jednotlivé komise stanoveno jinak.

Článek 1

1. Komise jsou iniciativními a poradními orgány zřízenými Radou městské části Praha 11 (dále jen "rada") pro jednotlivé úseky její činnosti. Komise může předkládat návrhy ve věcech jí svěřených.

Rada jmenuje předsedu komise, další členy komise a tajemníka komise. Tajemníkem komise je zaměstnanec městské části Praha 11 zařazený do Úřadu městské části Praha 11 (dále jen „úřad“). Tajemník komise zajišťuje organizačně a administrativně činnost komise a nemá hlasovací právo. Tajemník komise předkládá starostovi nebo členu rady městské části věcně příslušnému dle stanovených kompetencí požadavky komise na přizvání tajemníka úřadu a vedoucích odborů úřadu nebo dalších zaměstnanců zařazených do úřadu na jednání komise a požadavky komise na zpracování a předložení podkladů na jednání komise tajemníkem úřadu
a vedoucími odborů úřadu.

2. Počet členů komisí určuje rada tak, aby byl vždy lichý.

3. Komise plní úkoly stanovené radou.

4. Komise se ze své činnosti odpovídají radě.

5. Rada stanoví ve spolupráci s předsedou komise náplň činnosti komise, ukládá jí úkoly a projednává stanoviska a náměty komise.

6. Komise předkládají pravidelně pololetně radě písemnou zprávu o činnosti.

Článek 2

1. Komise se schází podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc.

2. Jednání komise svolává tajemník na pokyn předsedy komise, který určuje místo a čas jednání komise.

3. Jednání komise řídí předseda komise nebo jím pověřený člen komise (dále jen „předsedající“). Předsedající navrhuje pořad jednání a způsob projednání jednotlivých bodů pořadu. Každý člen komise může navrhnout doplnění nebo změnu pořadu jednání.

4. Členové komise jsou povinni se zúčastnit každého jednání komise. Nemůže-li se člen komise zúčastnit jejího jednání, oznámí předem předsedovi důvod své nepřítomnosti, případně i své stanovisko k projednávané záležitosti. Toto stanovisko však nenahrazuje hlasování. Za člena komise nemůže hlasovat někdo jiný. Členství v komisi je nezastupitelné.

5. Překročí-li počet absencí u člena komise 33%, oznámí tuto skutečnost předseda komise radě současně s návrhem řešení.

6. Jednání komise je neveřejné.

7. Jednání komise se mohou zúčastnit uvolnění členové zastupitelstva i neuvolnění členové rady, kteří nejsou členy komise. Tyto osoby mají při jednání hlas poradní, musí jim však být uděleno slovo, pokud o to požádají.

8. Komise mohou přizvat na své jednání ředitele příspěvkových organizací a vedoucí organizačních složek zřízených městskou částí Praha 11, tajemníka úřadu a vedoucí odborů úřadu, případně další osoby. O požadavku na účast tajemníka úřadu a vedoucích odborů úřadu nebo dalších zaměstnanců zařazených do úřadu na jednání komise rozhoduje člen rady městské části věcně příslušný dle stanovených kompetencí a v případě tajemníka starosta městské části. Přizvané osoby nemohou zasahovat do jednání komise, nejsou-li k tomu vyzvány předsedajícím. O účasti dalších přizvaných osob na jednání komise rozhodují její členové hlasováním. V případech, kdy Komise pro otevírání obálek (dále jen „komise“) plní funkce jí uložené v souladu s §§ 108 až 110 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se jednání této komise mohou zúčastnit osoby uvedené v § 110 odst. 1 z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

9. Komise zpravidla jedná na základě písemných podkladů, které s dostatečným předstihem mohou předkládat členové komise, rada, tajemník úřadu nebo vedoucí odborů úřadu. Podklady mohou písemnou formou předložit i občané. O požadavku komise na zpracování a předložení podkladů tajemníkem úřadu a vedoucími odborů úřadu nebo dalšími zaměstnanci zařazenými do úřadu rozhoduje člen rady městské části věcně příslušný dle stanovených kompetencí a v případě tajemníka starosta městské části.

10.  Na jednání komise se pořizuje prezenční listina s vlastnoručním podpisem každého účastníka. Do prezenční listiny zaznamenává tajemník komise pozdní příchod nebo předčasný odchod člena komise. Prezenční listina tvoří přílohu zápisu z jednání komise.

Článek 3

1. K otázkám projednávaným komisí přijímá komise jako podklad pro jednání rady stanoviska a náměty.

2. Komise je způsobilá usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Usnáší se většinou hlasů všech svých členů.

3. O každém zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předseda komise a tajemník komise.

4. Zápis obsahuje datum, místo, čas a program jednání. Dále obsahuje závěry, ke kterým komise dospěla v rámci projednávání, včetně výsledků hlasování. Pokud je zápis veden formou záznamu z jednání, je nutné tuto část písemně odsouhlasit všemi účastníky jednání.

5. Tajemník komise po odsouhlasení zápisu předsedou komise  uloží zápis do příslušného SW programu a zároveň ho zveřejní na internetové stránce městské části Praha 11 v příslušné rubrice určené pro zveřejňování zápisů komisí. Nejpozději do 3 dnů od podepsání zápisu předsedou komise předá tajemník zápis odboru kancelář starosty. Tajemník komise předá elektronickou nebo papírovou verzi zápisu také ostatním členům komise

6. Občané mají právo nahlížet do zápisu z jednání komisí a pořizovat si z nich výpisy.

Článek 4

1. Personální změny v komisích schvaluje rada formou usnesení.

2. Návrhy na personální změny v komisích může předkládat k projednání prostřednictvím odboru kancelář starosty předseda komise, předsedové politických klubů Zastupitelstva městské části Praha 11 a členové rady.

3. V případě, že u člena komise dojde při projednávání některého bodu k podjatosti,
je povinen tuto skutečnost předem sdělit. Za podjatost lze považovat zejména příbuzenský, pracovní, obchodní nebo jiný obdobný poměr k osobě, jejíž věc je projednávána anebo osobní zájem na projednávané věci. Tato skutečnost se uvede do zápisu.

4. Člen komise, který není zároveň členem zastupitelstva, je povinen podepsat „Prohlášení mlčenlivosti“, týkající se ochrany osobních údajů, které tvoří přílohu tohoto jednacího řádu.

5. Člen komise je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce člena komise.

6. Osoby uvedené v článku 2 odst. 8. jsou povinny podepsat „Prohlášení mlčenlivosti“, týkající se ochrany osobních údajů, které tvoří přílohu tohoto jednacího řádu, do té doby se nemohou účastnit jednání komise, dále jsou povinny uvést do zápisu podjatost  v rozsahu dle odst. 3  tohoto článku a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s jejich účastí na jednání komise. O těchto povinnostech je informuje předseda komise před zahájením jednání.

Článek 5

1. Zrušuje se jednací řád komisí Rady městské části Praha 11, schválený usnesením rady č. 0312/03 ze dne 3. 6. 2003 a novelizován usnesením č. 0842/03 ze dne 4. 12. 2003 a usnesením č. 0379/14/R/2005 ze dne 24. 5. 2005.

2. Zrušuje se jednací řád hodnotící komise jmenované k posouzení a hodnocení nabídek podle ust. § 57 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, schválený usnesením Rady městské části Praha 11 č.  536/22/R/2004 ze dne 5. 8. 2004.

3. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem  22. 3. 2007.

Příloha: „Prohlášení mlčenlivosti“

.......................................................

Bc. Dalibor Mlejnský

starosta městské části Praha 11

PROHLÁŠENÍ MLČENLIVOSTI

…………………………………………………………….

Jméno, příjmení

Prohlašuji, že jsem si vědom/vědoma skutečnosti, že vzhledem k účasti na jednání komise rady přicházím do styku s osobními údaji, a jsem proto vázán mlčenlivostí podle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jsem povinen/povinna zachovávat mlčenlivost nejen o osobních údajích, ale také o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Osobním údajem je dle § 4 zákona o ochraně osobních údajů jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Jsem si vědom/a, že povinnost zachovávat mlčenlivost obsahuje mj. zákaz zveřejňovat osobní údaje, které jsou v písemnosti obsaženy, jakož i zákaz tyto údaje jakkoliv dále zpracovávat (např. do přehledů, seznamů, výtahů). Při porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost se postupuje podle zákona o ochraně osobních údajů, nejde-li o spáchání trestného činu neoprávněného nakládání s osobními údaji podle § 180 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení jednání komise rady.

Datum :

--------------------------------------

podpis

21.11.2005 17:30:01 | přečteno 4999x | Ivana Dudová

Navigace

 
load