Jednací řád RMČ

Jednací řád Rady městské části Praha 11 byl schválen usnesením rady městské části č. 0915/29/R/2006 ze dne 29. listopadu 2006.

Obsah

§ 1 Úvodní ustanovení
§ 2 Svolání schůze rady
§ 3 Příprava schůze rady
§ 4 Účast členů rady a dalších osob na schůzi rady
§ 5 Jednání rady
§ 6 Hlasování
§ 7 Podpis a zveřejnění usnesení rady
§ 8 Přerušení a ukončení schůze rady
§ 9 Zápis ze schůze rady
§ 10 Kontrola plnění usnesení rady
§ 11 Poskytování informací o jednání rady sdělovacím prostředkům
§ 12 Komise rady
§ 13 Zvláštní a závěrečná ustanovení§ 1
Úvodní ustanovení

1. Jednací řád Rady městské části Praha 11 (dále jen „rada“) upravuje zásady a způsob svolávání, přípravy, jednání a rozhodování rady a organizačně technické náležitosti její činnosti.

2. Postavení, působnost a pravomoc rady je upravena zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze (dále jen „zákon“), v platném znění, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

§ 2
Svolání schůze rady

1. Schůzi rady svolává starosta, v době jeho nepřítomnosti zástupce starosty, který jej zastupuje. Podnět ke svolání schůze rady může dát kterýkoli člen rady nebo tajemník úřadu.

2. Schůze rady se konají zpravidla jednou za 14 dní v termínech stanovených pracovním plánem rady. Podle potřeby, zejména k projednání závažných otázek, může být svolána i mimořádná schůze rady.

3. Rada musí být svolána v případě písemné žádosti, podepsané nejméně 0,5 % občanů městské části, a to do 60 dnů od obdržení žádosti s požadavkem projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou.

4. V pozvánce na schůzi rady stanoví starosta místo a čas jednání.

§ 3
Příprava schůze rady

1. Schůzi rady připravuje a zajišťuje úřad (organizační oddělení odboru kancelář starosty) dle pokynů starosty.

2. Rada jedná a usnáší se zpravidla na základě písemných materiálů, které předkládají členové rady nebo tajemník úřadu; tito mohou v rámci rozdělení kompetencí pověřit předložením materiálu vedoucího odboru nebo předsedu komise rady. Dále může být předkladatelem i subjekt, který je určen usnesením rady. Je-li materiál v písemné podobě podepsán členem vedení, může ho potvrdit a do systému odeslat příslušný vedoucí odboru.

3. Materiály pro schůzi rady obsahují zpravidla:
a) titulní list s názvem materiálu a s označením zpracovatele a předkladatele materiálu,
b) návrh usnesení a jeho odůvodnění (důvodovou zprávu),
c) schválené usnesení (pokud již v dané věci rada nebo zastupitelstvo nějakým způsobem rozhodovalo)
d) přílohy.

4. Předkladatel je povinen předat odboru kancelář starosty materiál v elektronické podobě, který je distribuován umístěním na internetu pod přihlašovacím jménem a heslem daného uživatele a slouží jako jediný podklad pro jednání. Kromě elektronické podoby je předkladatel povinen předat odboru kancelář starosty i jeden podepsaný originál materiálu v písemné podobě.

5. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům rady komplexně posoudit problematiku a přijmout rozhodnutí v dané věci.

6. Za přípravu, vyhotovení materiálu, náležitosti a úpravu odpovídají předkladatelé podle pravidel pro přípravu materiálů určených k projednání na schůzi rady, stanovených tajemníkem úřadu.

§ 4
Účast členů rady a dalších osob na schůzi rady

1. Členové rady jsou povinni zúčastnit se každé schůze rady. Nemohou-li se ze závažných důvodů schůze rady zúčastnit, jsou povinni se omluvit starostovi, s uvedením důvodu, a to nejpozději do začátku schůze rady. Neúčast na části schůze rady omlouvají členové rady předsedajícímu ústně v průběhu schůze a předsedající nechá zaznamenat do zápisu dobu předčasného odchodu nebo pozdního příchodu.

2. Účast na schůzi rady stvrzují členové rady podpisem na prezenční listinu.

3. Schůze rady se s hlasem poradním zúčastňuje tajemník úřadu.

4. Schůze rady se dále pravidelně zúčastňují tiskový mluvčí, vedoucí odboru kancelář starosty a zaměstnanci městské části zařazení do úřadu (dále jen „pracovníci úřadu), kteří zpracovávají přijatá usnesení a zápis ze schůze rady.

5. Pokud rada rozhodne, mohou se schůze rady účastnit další členové zastupitelstva městské části Praha 11 (dále jen „zastupitelstvo), pracovníci úřadu, popřípadě další přizvaní.

6. Přizvaní členové zastupitelstva, tajemník úřadu a další osoby se omlouvají stejným způsobem jako členové rady.

§ 5
Jednání rady

1. Schůze rady jsou neveřejné.

2. Jednání schůze rady řídí starosta, zástupce starosty, nebo člen rady, kterého tím starosta pověří (předsedající).

3. Rada je schopná jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Není-li rada při zahájení schůze usnášeníschopná, stanoví starosta náhradní termín pro konání schůze rady.

4. Člen rady, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti, kterou má rada projednávat v samostatné působnosti, mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo pro osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci, je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání rady.

5. Rada vyřizuje bezodkladně, nejdéle do 60 dnů, návrhy, připomínky a podněty osob, které dosáhly věku 18 let a mají trvalý pobyt na území MČ Praha 11 a osob, které vlastní nemovitost na území MČ Praha 11.

6. Po zahájení schůze rady předsedající
a) konstatuje počet jmenovitě omluvených a neomluvených
b) konstatuje, že rada je usnášeníschopná
c) sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání, pokud byly proti tomuto zápisu podány námitky, sdělí kým a jaké; o těchto námitkách rozhodne rada
d) určí ověřovatele zápisu této schůze
e) předloží návrh programu schůze rady a vyhlásí k němu rozpravu.

7. Členové rady a tajemník úřadu mohou navrhnout změnu programu nebo doplnění o projednání neodkladných záležitostí (u takto zařazovaných materiálů je předkladatel povinen zdůvodnit naléhavost jejich projednání).

8. Ústní informace členů rady, tajemníka úřadu a vedoucích odborů mohou být předneseny na závěr schůze rady v bodě „různé“.

9. Po skončení rozpravy k návrhu programu rada o tomto programu rozhodne hlasováním.

10. K jednotlivým schváleným bodům programu uděluje předsedající vždy nejdříve slovo předkladateli. Ten v úvodním slově charakterizuje obsah podkladu a stručně zdůvodní jím navrhované závěry. Poté předsedající zahájí rozpravu.

11. V průběhu rozpravy mohou členové rady a tajemník úřadu vznášet dotazy, věcné připomínky a návrhy řešení, požadovat doplnění a vysvětlení a předkládat změny předloženého návrhu usnesení.

12. Rada může hlasováním rozhodnout o vrácení materiálu k doplnění nebo přepracování, pokud předkladatel sám nerozhodne o jeho stažení z projednávání, o postoupení materiálu k projednání pracovní skupině, komisi nebo výboru, nebo o odložení projednávání materiálu.

13. Rozprava je ukončena po přednesení všech diskusních příspěvků, nebo bylo-li odhlasováno ukončení rozpravy.

14. Návrh na ukončení rozpravy či její přerušení může kdykoliv v jejím průběhu navrhnout kterýkoliv člen rady a o tomto návrhu se hlasuje bez rozpravy. Je-li tento návrh radou schválen, udělí předsedající slovo ještě těm, kteří byli před návrhem na ukončení či přerušení rozpravy přihlášeni.

15. Po ukončení rozpravy se předkladatel k navrženým změnám návrhu usnesení vyjádří, zda se s nimi ztotožňuje či nikoliv.

§ 6
Hlasování

1. O každém návrhu nechá předsedající hlasovat. Hlasuje se zpravidla zdvižením ruky, pokud rada nerozhodne jinak.

2. O návrhu usnesení se hlasuje jako o celku, nenavrhne-li člen rady nebo tajemník úřadu,
aby se hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení odděleně. O návrhu na oddělené hlasování nechá předsedající hlasovat. Pokud je tento návrh schválen, hlasuje se jednotlivě o všech částech usnesení. Schválené usnesení je souhrnem platně přijatých částí. O celku se v tomto případě již nehlasuje.

3. Jestliže byly k původnímu návrhu usnesení předloženy pozměňovací návrhy, se kterými se předkladatel neztotožnil, hlasuje se nejdříve o nich, a to v pořadí opačném než byly podány. Vylučuje-li přijatý pozměňovací návrh další pozměňovací návrhy, o těchto návrzích se již nehlasuje.

4. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů rady.

5. Předsedající vyhlásí výsledky hlasování tak, že sdělí počet hlasů pro návrh, proti návrhu a počet členů rady, kteří se zdrželi, případně nehlasovali.

6. Členové rady a tajemník úřadu jsou oprávněni požádat o zaprotokolování svého stanoviska do zápisu, pokud je odlišné od stanoviska rady.

§ 7
Podpis a zveřejnění usnesení rady

1. Usnesení rady podepisuje starosta, v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený zástupce, spolu se zástupcem starosty nebo jiným radním (ověřovatelem).

2. Starosta má právo pozastavit výkon usnesení rady v oblasti samostatné působnosti, má-li za to, že je nesprávné. V takovém případě pozastavené usnesení se zdůvodněním předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva městské části.

3. Odbor kancelář starosty zajistí doručení kopií schválených usnesení podle rozdělovníku, uvedeném na příslušném usnesení.

4. Všechna schválená usnesení rady jsou uložena k nahlédnutí v odboru kancelář starosty a zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetových stránkách městské části).

5. Vedoucí odboru kancelář starosty je oprávněn, po projednání s předkladatelem materiálu, provést ve schváleném textu usnesení opravu zjevných tiskových a početních chyb. Změnu oznámí ověřovatelům.

§ 8
Přerušení a ukončení schůze rady

1. Předsedající přeruší jednání schůze rady v případě, pokud v jeho průběhu klesne počet přítomných členů rady pod nadpoloviční většinu všech členů rady, nebo z jiných závažných důvodů na návrh člena rady nebo tajemníka úřadu, a stanoví termín pokračování schůze.

2. Předsedající prohlásí schůzi za ukončenou, byl-li vyčerpán program schůze rady.

3. Jiné přerušení nebo ukončení schůze schvaluje rada na návrh člena rady nebo tajemníka úřadu.

§ 9
Zápis ze schůze rady

1. Z jednání schůze rady se pořizuje zvukový záznam a písemný zápis.

2. Zvukový záznam se uchovává po dobu 5 let od data konání příslušné schůze rady. Zpřístupnění zvukového záznamu pro členy rady a tajemníka úřadu zajišťuje odbor kancelář starosty.

3. Zápis ze schůze rady obsahuje zejména

3.1 den a místo jednání
3.2 hodinu zahájení a ukončení jednání, případně dobu přerušení
3.3 jméno a funkci předsedajícího
3.4 počet přítomných členů rady
3.5 kteří členové rady byli přítomni, kteří z nepřítomných se omluvili a kteří se neomluvili, kteří v průběhu jednání odešli či přišli
3.6 jméno určeného ověřovatele zápisu a usnesení
3.7 schválený pořad schůze s uvedením předkladatelů a přizvaných osob
3.8 jména diskutujících k jednotlivým bodům programu
3.9 podané návrhy, včetně jmen navrhovatelů
3.10 průběh a výsledky hlasování
3.11 přijatá usnesení, případně jiná rozhodnutí a úkoly
3.12 stanoviska podle článku 6 odst. 6 tohoto jednacího řádu
3.13 jména zapisovatelů

4. Zápis z každé schůze pořizují určení zapisovatelé do 7 dnů od konání schůze rady a podepisuje jej starosta, v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený zástupce, spolu se zástupcem starosty nebo jiným radním (ověřovatelem).

5. Zápisy ze schůzí rady jsou pro členy zastupitelstva a pracovníky úřadu uloženy k nahlédnutí v odboru kancelář starosty (též v digitální podobě).

6. Členové rady mohou vznést proti znění zápisu námitky, a to nejpozději do zahájení další schůze rady, písemně či ústně k rukám starosty. O námitkách člena rady proti zápisu rozhodne nejbližší schůze rady.

7. Zápis je schvalován na nejbližší schůzi rady.

§ 10
Kontrola plnění usnesení rady

1. Odpovědnost za celkové zajištění usnesení rady má předkladatel návrhu, za jednotlivé úkoly zodpovídají ti, kterým byly uloženy.

2. Plnění usnesení průběžně kontroluje starosta, jeho zástupci a tajemník úřadu podle své působnosti, vedoucí odborů, do jejichž pracovní náplně usnesení svým obsahem spadá nebo jimž usnesení ukládá úkol.

3. Odbor kancelář starosty vede evidenci usnesení rady a plnění jejich úkolů.

4. Rada provádí kontrolu svých usnesení na základě čtvrtletní zprávy o nesplněných úkolech, předkládané starostou na schůzi rady, vždy ve druhé polovině prvního měsíce následujícího kalendářního čtvrtletí.

5. Obdobně se postupuje při kontrole úkolů, uložených radou v rámci zápisu z rady.

§ 11
Poskytování informací o jednání rady sdělovacím prostředkům

1. O jednání rady poskytují sdělovacím prostředkům informace starosta, zástupce starosty a další členové rady nebo tajemník úřadu, zpravidla podle jim vymezené působnosti, pokud rada nerozhodne jinak.

2. Pokud rada rozhodne, poskytuje informace o konkrétních bodech jednání rady i tiskový mluvčí.

3. Každý, kdo poskytuje informace z jednání rady, je povinen při informování veřejnosti respektovat rozhodnutí rady.

§ 12
Komise rady

1. Rada zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě.

2. Rada jmenuje předsedy, členy a tajemníky komisí a ukládá komisím úkoly v oblasti samostatné působnosti.

3. Podrobnosti k činnosti komisí stanoví rada v jednacím řádu komisí.

§ 13
Zvláštní a závěrečná ustanovení

1. Rada může část nebo celou schůzi prohlásit za důvěrnou a současně rozhodne, zda bude v tomto případě pořizován zvukový záznam V takovém případě nemohou být o průběhu schůze podávány informace bez souhlasu rady.

2. Elektronické předávání materiálů pro jednání rady bude platné od doby, kdy budou všem členům přiděleny notebooky, a to buď prostřednictvím magistrátu hl.m. Prahy nebo městské části Praha 11. Do té doby budou členům rady předávány materiály v písemné podobě.

3. Pokud je v textu uvedeno vedoucí odboru, vztahují se tato ustanovení přiměřeně i na interního auditora.

4. Změny a doplňky tohoto jednacímu řádu schvaluje rada.

5. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 29.11.2006 a nahrazuje jednací řád schválený usnesením rady MČ Praha 11 č. 0147/03 ze dne 13. března 2003, ve znění pozdějších změn a doplňků.


V Praze dne 29.11.2006

Bc. Dalibor Mlejnský
starosta městské části Praha 11

Vytvořeno 21.11.2005 16:27:06 | přečteno 7143x | Ivana Dudová
load