Žádost o poskytnutí informace

postup vyřízení věci, formuláře, vzory

Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím upravuje práva tohoto přístupu a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. Dle tohoto zákona Úřad městské části Praha 11 jako povinný subjekt má za povinnost poskytovat veřejnosti informace, které se vztahují k její působnosti. Žadatel (každá fyzická nebo právnická osoba) může Úřad městské části Praha 11 požádat o informaci ústně nebo písemně.

Obsah písemné žádosti (včetně žádostí podaných elektronickou poštou nebo faxem) zpracovatel - příslušný odbor úřadu městské části Praha 11 posoudí a vyřídí následovně:

 1. Je-li žádost podána písemně, podatelna nebo odbor ověří, zda žádost obsahuje identifikaci žadatele a zaznamenají ji do centrálního registru žádostí o informaci.
 2. Je-li žádost podána ústně, zodpoví ji příslušný pracovník úřadu městské části Praha 11 či člen vedení také zpravidla ústně, případně na základě posouzení rozsahu požadované informace sdělí, že tato informace musí být vypracována v písemné podobě , předloží žadateli k vyplnění formulář žádosti a podá nezbytné informace o průběhu vyřizování žádosti. Záznam o ústní žádosti o informaci se pořizuje pouze v případě, že žádost není kladně vyřízena, tj. není poskytnuta informace.
 3. V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je žádost formulována příliš obecně, vyzve odpovědný pracovník žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, předloží odpovědný pracovník vedoucímu odboru nebo členu vedení rozhodnutí o nevyhovění žádosti.
 4. V případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti ÚMČ Praha 11, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí žadateli do 7 dnů ode dne doručení žádosti.
 5. V případě, že existuje zákonem stanovený důvod pro neposkytnutí informace, vydá rozhodnutí o nevyhovění žádosti a toto rozhodnutí zašle žadateli.
 6. V ostatních případech poskytne požadovanou informaci, a to písemně, nahlédnutím do spisu včetně možnosti pořídit kopii, pořízením záznamu na paměťových médiích, a to ve lhůtě do 30 dnů. V závažných důvodech pak do 50 dnů.
 7. V případě vyřízení žádosti, kde je stanovena úhrada nákladů, odpovědný pracovník odešle oznámení o vyřízení žádosti. Výši úhrady nákladů stanoví odpovědný pracovník podle sazebníku úhrad, uváděného na zadní straně formuláře „Žádost o poskytnutí informace“. Odpovědný pracovník vydá žadateli informaci po zaplacení úhrady.
 8. Žádost je též možné podávat elektronickou poštou. Podacím místem je v tomto případě pouze podatelna. Faxem se žádost podává pouze do informační kanceláře. Žádost podaná elektronicky se vytiskne a zaznamená do centrální evidence.

Formuláře, náležitosti, doklady

Pro písemné podání:
- je určen formulář „Žádost o poskytnutí informace“, který je k dispozici:

 1. v Informační kanceláři, ul. Ocelíkova 672, tel.: 267902207, 267902209, 272934564
 2. v podatelně ÚMĆ Praha 11, ul. Ocelíkova 672, tel.: 267 902 210, e-mail: podatelna@p11.mepnet.cz
 3. na příslušných odborech

- žádost lze též formulovat volně s uvedením následujících údajů:

 1. identifikace žadatele (u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, příp. adresa e-mailu)
 2. charakteristika požadované informace
 3. způsob poskytnutí informace (písemně, na paměťovém médiu, e-mailem, k osobnímu vyzvednutí)

Dokumenty ke stažení

Vytvořeno 29.10.2008 9:08:51 | přečteno 17421x | Ing. David Salát
load