Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Podnikání právnických osob

Právnická osoba jakožto uměle vyprodukovaný subjekt zapsaný do obchodního rejstříku, podniká na území ČR jedním z následujících způsobů:

 • společnost s ručením omezeným (s.r.o.),
 • akciová společnost (a.s.),
 • veřejná obchodní společnost (v.o.s.),
 • komanditní společnost (k.s.),
 • družstvo.

Společnost s ručením omezeným (s. r. o.)

Tato právní forma je u nás nejrozšířenějším podnikáním co se týče právnických osob. Společnost může být založena pouze 1 osobou. Základní kapitál musí činit alespoň 200 000 Kč. Orgány společnosti jsou valná hromada, jež je nejvyšším orgánem a jednatelé, jimž náleží obchodní vedení firmy. V případě potřeby je možné stanovit i dozorčí radu.

Výhody:

 • omezené ručení společníků (do výše nesplacených vkladů)
 • pro jednatele platí zákaz konkurence (lze rozšířit i na společníky zakotvením ve společenské smlouvě)
 • pro přijetí většiny rozhodnutí, není nutný souhlas zcela všech společníků

Nevýhody:

 • minimální počáteční kapitál
 • zisk společnosti je zdaněn daní z příjmů právnických osob a vyplacené podíly na zisku společníkům jsou dále zdaněny srážkovou daní (tzv. dvojité zdanění) - viz §36 zákona o daních z příjmů
 • založení a chod společnosti je administrativně náročnější (nutnost svolávání valné hromady, vedení podvojného účetnictví, atd.)

Akciová společnost (a. s.)

Jedná se o další formu kapitálové společnosti. Základní kapitál je rozvržen mezi určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Základní kapitál společnosti založené bez veřejné nabídky akcií (= bez upisování) musí činit alespoň 2 mil. Kč. Orgány společnosti tvoří valná hromada, představenstvo a dozorčí rada.

Veřejná obchodní společnost (v. o. s.)

Ve veřejné obchodní společnost musí alespoň 2 osoby podnikat pod společnou firmou a ručit za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem. Společníkem se může stát jak fyzická, tak i právnická osoba. Zisk se dělí mezi společníky rovným dílem, ale společenskou smlouvou lze dělení stanovit i jiným způsobem.


Komanditní společnost (k. s.)

Jedná se o osobní společnost smíšeného typu, jelikož 1 nebo více společníků ručí za závazky společnosti celým svým majetkem (komplementáři) a 1 nebo více společníků ručí do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku (komanditisté). Komplementářem může být fyzická i právnická osoba. K obchodnímu vedení společnosti jsou oprávnění pouze komplementáři, v ostatních záležitostech rozhodují společně s komanditisty.

Družstva

Jedná se o společenství neuzavřeného počtu osob. Družstvo může být založeno buď za účelem podnikání nebo za účelem zajišťování potřeb svých členů (např. hospodářské, sociální, bytové nebo jiné potřeby). Právní úprava je uvedena v Obchodním zákoníku v §221 a dále. Družstvo může založit nejméně 5 fyzických osob nebo alespoň 2 právnické osoby. Za své závazky ručí veškerým svým majetkem. Základní kapitál tvoří souhrn členských vkladů a minimální výše základního kapitálu musí činit 50 000 Kč. Orgány jsou členská schůze, představenstvo a kontrolní komise.
26.1.2010 10:57:44 | přečteno 3520x | Ing. David Salát

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load