Zásady pro privatizaci bytového fondu MČ Praha 11

Zásady pro privatizaci bytového fondu MČ Praha 11 schválené usnesením zastupitelstva městské části č. 11/28/Z na 28. zasedání dne 29.9.1994 ve znění změn a doplňků schválených usnesením č. 8/7/Z na 7. zasedání dne 21.9.1995, č. 23/14/Z na 14. zasedání dne 20.6.1996, č. 21/22/Z na 22. zasedání dne 19.6.1997, č. 20/31/Z na 31. zasedání dne 17.9.1998, č. 21/7/Z na 7. zasedání dne 7.9.1999, č. 17/14/Z na 14. zasedání dne 18.5.2000, č. 12/26/Z na 26. zasedání dne 18.10.2001, č. 24/27/Z na 27. zasedání dne 22.11.2001 a č. 23/33/Z na 33. zasedání dne 24.10.2002.

1. Obecná ustanovení

Městská část provede rozdělení domů na ty, které budou navrženy k prodeji a na ty, které zůstanou v majetku obce, a to na základě hledisek technických, ekonomických, demografických a sociálních.

Minimální množství bytového fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy z celkového bytového fondu, který se nachází na území hl. m. Prahy, není pevně celoměstsky stanoveno. Městská část zveřejní nabídky prodeje až po projednání záměru Zastupitelstvem hl. m. Prahy.

Privatizace domů bude probíhat celoplošně, s výjimkou lokalit, které jsou v centrech budoucího architektonického řešení MČ Praha 11.

Bytové domy, starší 12 let u panelových staveb a starší 18 let u zděných staveb, budou prodávány jako jeden celek včetně pozemku. Pro účely privatizace podle těchto zásad se rozumí bytovým domem objekt, který má společné technické zázemí. Kupujícím bytového domu musí být pouze jediný právní subjekt (družstvo nebo obchodní společnost podle obchodního zákoníku), v jehož předmětu činnosti bude uveden nájem a pronájem bytů a nebytových prostorů. Bytový dům bude přednostně nabídnut ke koupi nájemcům bytů. Nájemcem se rozumí osoba řádně užívající nyní byt v tomto bytovém domě na základě písemně uzavřené nájemní smlouvy na dobu neurčitou a která není dlužníkem MČ Praha 11. Nájemce, nesplňující výše uvedené, nemůže být členem právnické osoby, vzniklé za účelem koupě bytového domu. Pokud se v privatizovaném bytovém domě vyskytne jako uživatel bytu osoba, která není nájemcem obecního bytu, nebude možné podepsat kupní smlouvu do vyřešení tohoto stavu, pokud se prodávající a kupující strana nedohodnou jinak.

Dále budou právnické osobě pronajaty pozemky funkčně související s bytovým domem, případně právnická osoba bude k jejich pronájmu zavázána smlouvou o budoucí nájemní smlouvě.

Právnická osoba předloží ověřená písemná prohlášení všech nájemců bytů, kteří nejsou členy právnické osoby a dle Zásad se jimi mohou stát, že o členství v právnické osobě vzniklé za účelem úplatného převodu nemovitostí v rámci privatizace bytového fondu nemají zájem. V případě, že právnická osoba nemůže toto prohlášení od nájemců bytů získat, předloží právnická osoba čestné prohlášení o těchto skutečnostech.

Pokud oprávnění nájemci bytů nezaloží právnickou osobu do 12 měsíců od doručení nabídkových dopisů nebo tato právnická osoba neuzavře s prodávajícím kupní smlouvu do 24 měsíců od doručení nabídkových dopisů, projedná Zastupitelstvo MČ Praha 11 vyřazení nabízeného bytového domu ze seznamu bytových domů navržených k prodeji. Stejný postup zvolí MČ Praha 11 i při odmítnutí nabídky.

MČ Praha 11 neuvažuje o prodeji jednotlivých bytových a nebytových prostorů podle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. Pravidla prodeje

Výběrem bytových domů do 8. vlny privatizace bytového fondu byly pověřena ad hoc komise Rady městské části Praha 11. Po projednání v Radě městské části Praha 11 rozhodlo Zastupitelstvo městské části Praha 11.

Prodej pozemků pod bytovými domy, kde nejsou vyřešeny majetkoprávní vztahy k pozemkům, a které jsou uvedeny v 8. vlně (a vlnách dalších), bude řešen smlouvou o smlouvě budoucí kupní (do vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemkům) nebo stanovením povinnosti v kupní smlouvě pro kupující subjekt pozemek pod domem po vyřešení majetkoprávních vztahů odkoupit.

Usnesení zastupitelstva městské části, včetně podmínek prodeje, bude vždy zveřejněno na Úředních deskách (vývěska ÚMČ). Současně bude každý oprávněný nájemce z domu vyzván dopisem doručeným do vlastních rukou, aby se ke konkrétní nabídce koupě domu vyjádřil. Teprve tehdy bude mít každý z nich možnost využít přednostní nabídky a do 60 dnů (v dopisu předepsaným způsobem) závazně požádat o koupi domu.

 1. Pokud o koupi požádají nájemci, kteří užívají alespoň 50% součtu celkové podlahové plochy všech bytů, vytvoří tito nájemci jediný právní subjekt (družstvo nebo obchodní společnost podle obchodního zákoníku). Jen s takto vzniklou právnickou osobou bude uzavřena kupní smlouva.
 2. V případě, že o koupi bytového domu nebude projeven zájem podle bodu 2a), může být bytový dům nabídnut k přednostnímu prodeji:
  • nájemcům bytů, kteří užívají méně než 50% součtu celkové podlahové plochy všech bytů,
  • nájemcům bytů, kteří užívají méně než 50% součtu celkové podlahové plochy všech bytů s nájemci nebytových prostorů určených k podnikání (v případě souhlasu všech nájemců bytů, kteří projevili o koupi bytového domu zájem).
  Tito nájemci vytvoří jediný právní subjekt (družstvo nebo obchodní společnost podle obchodního zákoníku). Jen s takto vzniklou právnickou osobou bude uzavřena kupní smlouva. Při prodeji jednomu nájemci bytu nemusí tento nájemce zakládat právnickou osobu.
 3. Pokud o koupi bytového domu neprojeví zájem nájemci bytů, může být bytový dům přednostně nabídnut nájemci (nájemcům) nebytových prostorů určených k podnikání, pokud celková jimi najatá plocha představuje alespoň 10% celkové podlahové plochy bytového domu. Tito nájemci vytvoří jediný právní subjekt (družstvo nebo obchodní společnost podle obchodního zákoníku). Jen s takto vzniklou právnickou osobou bude uzavřena kupní smlouva. Při prodeji jednomu nájemci nemusí tento nájemce zakládat právnickou osobu.

Pokud se domy neprodají podle předchozích ustanovení, zůstávají v majetku hl.m. Prahy svěřeného městským částem a při jejich případném prodeji se postupuje podle Statutu hl.m. Prahy.

3. Poskytnuté výhody

 1. Slevy
  Při prodeji bytového domu podle bodu 2 a) se poskytuje tato sleva:
  • základní sleva 25% z ceny bytového domu zjištěné soudním znalcem,
  • sleva ve výši 1% za každý rok od kolaudace bytového domu, počítaje v to rok kolaudace a rok zaslání nabídkových dopisů,
  • sleva v závislosti na počtu bytových jednotek podle tabulky:

   Sleva
   z ceny domu
   Počet čísel popisných u prodávaných domů

   1

   2

   3

   4

   0 %

   do 16 včetně

   do 32 včetně

   do 48 včetně

   do 64 včetně

   5 %

   17 - 30

   33 - 60

   49 - 90

   65 - 120

   10 %

   31 a více

   61 a více

   91 a více

   121 a více

   Sleva se neposkytuje:
   1. při prodeji podle bodu 2 b) a bodu 2 c),
   2. na pozemek
   3. na zděné domy ve staré zástavbě
   4. na převzaté pohledávky na domě váznoucí.
   Možnost zpětného čerpání na údržbu bytových domů může stanovit Zastupitelstvo MČ Praha 11.
 2. Splátky
  Výhoda splátek se poskytuje:
  • při prodeji domu podle bodu 2/a uhradí kupující, do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy 25% kupní ceny nemovitostí. Zbývajících 75% kupní ceny nemovitostí může kupující uhradit v měsíčních bezúročných splátkách, nejpozději však do 10 let od podpisu kupní smlouvy,
  • při prodeji domu podle bodů 2/b,c uhradí kupující, do 60 dnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy, 25% z kupní ceny nemovitostí. Zbývajících 75% kupní ceny s úrokem 15% musí být zaplaceno v ročních splátkách nejpozději do 5 let od nabytí účinnosti kupní smlouvy.
 3. Poplatky
  Náklady na pořízení znaleckého posudku podle platných právních předpisů o oceňování majetku nese vždy prodávající. Zaplacení daně z převodu nemovitostí podle zákona č. 357/1992 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků je rovněž povinností prodávajícího, jakož i náklady na zřízení zástavního a předkupního práva při vkladu do katastru nemovitostí. Správní poplatek spojený se zápisem vlastnického práva nese kupující.
 4. Regenerace
  Na základě dohody smluvních stran se umožňuje úplatně převést bytový dům po provedení regenerace ve smluveném rozsahu. Náklady na smluvenou regeneraci předmětné nemovitosti budou součástí kupní ceny. Tento úplatný převod je možno uskutečnit nejdříve za 2 roky od data kolaudace této regenerace.

4. Stanovení celkové kupní ceny

Kupní cena nemovitostí pro bytové domy nabídnuté k úplatnému převodu v 1. a ve 2. vlně privatizace bytového fondu vychází ze znaleckého posudku podle vyhl. MF č. 393/1991 Sb. Kupní cena nemovitostí nabídnutých pro bytové domy nabídnuté k úplatnému převodu ve 3. vlně privatizace bytového fondu vychází ze znaleckého posudku podle vyhl. MF č. 178/1994 Sb. Kupní cena nemovitostí pro bytové domy nabídnuté k úplatnému převodu ve 4. vlně privatizace bytového fondu vychází ze znaleckého posudku podle vyhlášky MF č. 279/1997 Sb. Kupní cena nemovitostí pro bytové domy nabídnuté v 6. vlně a v dalších vlnách privatizace bytového fondu bude vycházet ze znaleckých posudků podle platných právních předpisů o oceňování majetku v době odeslání nabídkových dopisů nájemcům obecních bytů v těchto bytových domech.

 1. Kupní cena bytového domu se stanoví podle platných právních předpisů o oceňování majetku. Cenu domu, stanovenou znaleckým posudkem, lze zvýšit s přihlédnutím na rozsah a stupeň komerční využitelnosti nebytových prostorů a také v případě bytů pronajímaných za neregulované nájemné. Způsob postupu v obou případech stanoví Zastupitelstvo MČ Praha 11.
 2. Kupní cena pozemku se stanoví podle vzorce C = O .Kp, kde
  O = cena pozemku, zjištěná podle platných právních předpisů o oceňování majetku,
  Kp= polohový koeficient, který stanovuje Zastupitelstvo MČ Praha 11 a v současné době se rovná "1".
 3. Celková kupní cena je součtem kupní ceny bytového domu, kupní ceny pozemku, ceny za instalovanou měřící a regulační techniku tepla, ceny za instalované poměrové měřiče vody, v případě regenerace ceny za tuto regeneraci bytového domu a součtu všech pohledávek za nájemném, úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu, bez poplatků z prodlení na bytech váznoucí.
 4. V případech realizace v kupní smlouvě vyhraženého předkupního práva obce se cena bytového domu přednostně nabízeného obcí stanoví takto:
  Kupní cena = cena, za kterou byl dům prodán, zvýšená o zhodnocení provedené na náklad právnické osoby vytvořené z řad nájemců bytů, snížená o opotřebení bytového domu i jeho případné znehodnocení.
 5. Při pronájmu funkčně souvisejících pozemků s bytovým domem se nájemné stanoví ve výši 1,-- Kč/m2/rok na dobu 30 let v případě řádného plnění povinností souvisejících s nájmem. Stejná cena stanoví v případě uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě.

5. Kupní smlouva

V kupní smlouvě budou zakotvena opatření proti spekulaci a zneužití poskytovaných výhod, předkupní právo obce na dobu 10 let (nebo do doby splacení nemovitosti, nejméně však na dobu 5 let), zástavní právo na období do splacení poslední splátky a závazek

kupujícího neuskutečnit převod bytů a nebytových prostorů podle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších právních úprav po dobu splácení nemovitosti pod sankčním opatřením ve výši 50% kupní ceny nemovitosti, opatření zabezpečující plnění povinností nájemců ploch funkčně souvisejících s bytovým domem (předzahrádky, kontejnerová stání, plocha za bytovým domem, případně plocha vedle štítové stěny bytového domu, apod.). Na kupujícího přecházejí při prodeji veškerá práva a povinnosti z dosud uzavřených nájemních smluv s nájemci bytů a nebytových prostorů. Kupující uzavřením kupní smlouvy přebírá dluhy na nájemném a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, bez poplatků z prodlení váznoucí na bytech. Kupní smlouva se zpracovává podle vzorové kupní smlouvy.

Kupující se zaváže:

 • umožnit dodavatelům médií provozování příslušných zařízení a rozvodů tak, aby mohli zabezpečovat dodávky i ostatním připojeným objektům, k nezasahování do topného systému (odběrního místa), ani do ostatních topných systémů, které nesouvisí s daným odběrním místem a k poskytnutí bezplatného pronájmu prostorů na dobu neurčitou, které souvisí s měřením, dodávkou a rozvodem tepla a teplé vody (technická podlaží, rozdělovací místa v objektech, potrubí včetně armatur apod.),
 • uzavřít smlouvu s UPC Česká republika a.s. o zřízení věcného břemena spočívajícího v povinnosti bezplatně strpět v nabyté nemovitosti budování, provozování a údržbu televizního kabelového rozvodu v souladu se "Smlouvou o realizaci kabelové televize", podepsanou dne 29.3.1993 ve znění pozdějších změn a doplňků,

 • uhradit současně s první splátkou dodávku a montáž měřící a regulační techniky pro rozvod vody a dodávku a montáž termostatických ventilů a poměrových měřidel nákladů dodávky tepla,
 • pojistit dům na dobu splácení kupní ceny.

Kupující nabude vlastnictví k převáděným nemovitostem vkladem do katastru nemovitostí, o který bude požádáno po souhlasu Magistrátu hl.m. Prahy na Katastrálním úřadu do 60 dnů po zaplacení 1. splátky.

Ke kupní smlouvě dostanou kupující kopie dalších potřebných dokumentů (výpis z listu vlastnictví, znalecké posudky, smlouvu s Kabel Net Holding a.s. (nyní UPC), nájemní smlouvy s nájemci nebytových prostorů).

6. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto zásady se vztahují na veškerý bytový fond ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřený MČ Praha 11.
 2. Novela "Zásad" schválená Zastupitelstvem hl. m. Prahy dne 23.6.1994 se nevztahuje na prodeje bytových domů schválené zastupitelstvy městských částí před l.7.1994.

  Novely "Zásad" se nevztahují na kupní smlouvy uzavřené přede dnem platnosti těchto novel.

  Novela "Zásad" schválená Zastupitelstvem hl. m. Prahy dne 22.6.1995 platí pro prodeje bytových domů, schválené zastupitelstvy městských částí hl. m. Prahy v období od 1.7.1995 do 30.6.1996, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou v kupní smlouvě na prodeji podle novely "Zásad" schválené Zastupitelstvem hl. m. Prahy dne 25.4.1996, která je platná pro všechny prodeje bytových domů podle "Zásad".

  Novela "Zásad" schválená Místním zastupitelstvem MČ Praha 11 usnesením č. 21/22/Z na 22. zasedání dne 19.6.1997 se vztahuje na úplatné převody nemovitostí, schválených Místním zastupitelstvem pro 3. vlnu privatizace bytového fondu.

  Novela "Zásad" schválená Místním zastupitelstvem MČ Praha 11 usnesením č. 20/31/Z na 31. zasedání dne 17.9.1998 se vztahuje na úplatné převody nemovitostí, schválených Místním zastupitelstvem pro 4. vlnu privatizace bytového fondu.

  Novela "Zásad" schválená Místním zastupitelstvem MČ Praha 11 usnesením č. 21/7/Z na 7. zasedání dne 7.9.1999 se vztahuje na úplatné převody nemovitostí, schválených Místním zastupitelstvem pro 6. a další vlny privatizace bytového fondu, pokud nebude provedena změna.

 3. S ohledem na zájem hl. m. Prahy může Zastupitelstvo hl. m. Prahy vyloučit z prodeje podle těchto zásad bytové domy, na nichž má zájem a určit pro jejich prodej zvláštní podmínky nad rámec těchto "Zásad".
 4. Změny "Zásad pro privatizaci bytového fondu MČ Praha 11" nabývají platnosti dnem schválení Místním zastupitelstvem MČ Praha 11.
 5. Změny "Zásad pro privatizaci bytového fondu MČ Praha 11" schválené Zastupitelstvem MČ Praha 11 usnesením č. 12/26/Z platí pro 8. a další vlnu privatizace bytového fondu a nabývají platnosti dnem schválení.
 6. Změny "Zásad pro privatizaci bytového fondu MČ Praha 11" schválené Zastupitelstvem MČ Praha 11 usnesením č. 24/27/Z platí pro 8. a další vlnu privatizace bytového fondu a nabývají platnosti dnem schválení.
 7. Úprava "Zásad pro privatizaci bytového fondu MČ Praha 11" schválená Zastupitelstvem MČ Praha 11 usnesením č. 23/33/Z platí pro všechny vlny privatizace bytového fondu a nabývá platnosti dnem schválení.

V Praze, dne 30. října 2002

Vytvořeno 30.11.2005 22:09:24 | přečteno 8052x | Charlie Root
load