Zásady pro úplatný převod bytových domů - novela

Zásady pro úplatný převod bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených MČ Praha 11 schválené usnesením Zastupitelstva městské části č. 22/11/Z/04 na 11. zasedání dne 18.3.2004 ve znění změn a doplňků schválených usnesením č. 03/17/Z/2005 na 17. zasedání dne 20.1.2005, č. 09/25/Z/2006 na 25.zasedání dne 19.1.2006

1. Obecná ustanovení

Bytové domy budou úplatně převáděny jako jeden celek včetně pozemku. Pro účely úplatného převodu podle těchto zásad se rozumí bytovým domem objekt, který má společné technické zázemí. Kupujícím bytového domu musí být pouze jediný právní subjekt (družstvo nebo obchodní společnost podle obchodního zákoníku), v jehož předmětu činnosti bude uveden nájem a pronájem bytových jednotek a nebytových prostorů. Bytový dům bude nabídnut ke koupi nájemcům bytových jednotek. Nájemcem se rozumí osoba řádně užívající nyní bytovou jednotku v tomto bytovém domě na základě písemně uzavřené nájemní smlouvy na dobu neurčitou a která není dlužníkem MČ Praha 11. Nájemce, nesplňující výše uvedené, nemůže být členem právnické osoby, vzniklé za účelem úplatného převodu bytového domu. Pokud se v bytovém domě vyskytne jako uživatel bytové jednotky osoba, která není nájemcem obecní bytové jednotky, nebude možné podepsat kupní smlouvu do vyřešení tohoto stavu.

Dále budou právnické osobě pronajaty pozemky funkčně související s bytovým domem, případně právnická osoba bude k jejich pronájmu zavázána smlouvou o budoucí nájemní smlouvě.

Právnická osoba předloží ověřená písemná prohlášení všech nájemců bytových jednotek, kteří nejsou členy právnické osoby a dle těchto Zásad se jimi mohou stát, že o členství v právnické osobě vzniklé za účelem úplatného převodu nemovitostí nemají zájem. V případě, že právnická osoba nemůže toto prohlášení od nájemců bytových jednotek získat, předloží právnická osoba čestné prohlášení o těchto skutečnostech.

Pokud oprávnění nájemci bytových jednotek nezaloží právnickou osobu do 12 měsíců od doručení nabídkových dopisů nebo tato právnická osoba neuzavře s prodávajícím kupní smlouvu do 24 měsíců od doručení nabídkových dopisů, bude tento bytový dům vyřazen ze seznamu bytových domů navržených k úplatnému převodu, stejně tak i při odmítnutí nabídky.

2. Pravidla prodeje

Prodej pozemků pod bytovými domy, kde nejsou vyřešeny majetkoprávní vztahy k pozemkům, bude řešen smlouvou o smlouvě budoucí kupní (do vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemkům) nebo stanovením povinnosti v kupní smlouvě pro kupující subjekt pozemek pod domem po vyřešení majetkoprávních vztahů odkoupit.

Každý oprávněný nájemce bytové jednotky z domu bude vyzván dopisem doručeným do vlastních rukou, aby se ke konkrétní nabídce úplatného převodu bytového domu vyjádřil. Teprve tehdy bude mít každý z nich možnost využít přednostní nabídky a do 60 dnů závazně požádat o koupi bytového domu prostřednictvím pověřených zástupců z bytového domu.

Pokud o úplatný převod požádají nájemci, kteří užívají alespoň 90% součtu celkové podlahové plochy všech bytových jednotek, vytvoří tito nájemci jediný právní subjekt (družstvo nebo obchodní společnost podle obchodního zákoníku). Jen s takto vzniklou právnickou osobou bude uzavřena kupní smlouva.

3. Poskytnuté výhody

 1. Sleva
  Při úplatném převodu bytového domu se poskytuje sleva v závislosti na počtu bytových jednotek podle tabulky:
  Sleva
  z ceny domu
  Počet čísel popisných
  u úplatně převáděných bytových domů

  1

  2

  3

  4

  0 %

  do 16 včetně

  do 32 včetně

  do 48 včetně

  do 64 včetně

  3 %

  17 - 30

  33 - 60

  49 - 90

  65 - 120

  7 %

  31 a více

  61 a více

  91 a více

  121 a více

  Sleva se neposkytuje:
  1. na pozemek
  2. na převzaté pohledávky na domě váznoucí.
 2. Splátky
  Výhoda splátek se poskytuje při úplatném převodu bytového domu uhradí kupující do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy 40 % kupní ceny nemovitostí. Zbývajících 60 % kupní ceny nemovitostí může kupující uhradit v měsíčních bezúročných splátkách, nejpozději však do 5 let od podpisu kupní smlouvy.
 3. Poplatky
  Náklady na pořízení znaleckého posudku dle platných právních předpisů o oceňování majetku nese vždy prodávající. Zaplacení daně z převodu nemovitostí podle zákona č. 357/1992 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků je rovněž povinností prodávajícího, jakož i náklady na zřízení zástavního a předkupního práva při vkladu do katastru nemovitostí. Správní poplatek spojený se zápisem vlastnického práva nese kupující.

4. Stanovení celkové kupní ceny

Kupní cena nemovitostí pro bytové domy nabídnuté k úplatnému převodu bude vycházet ze znaleckých posudků zpracovaných v roce 2004 podle platných právních předpisů o oceňování majetku.

Kupní cena nemovitostí, jejíž záměr úplatného převodu byl schválen v roce 2005, vychází ze znaleckých posudků zpracovaných v roce 2005 podle platných právních předpisů o oceňování majetku.

 1. Kupní cena bytového domu se stanoví podle platných právních předpisů o oceňování majetku. Cenu domu, stanovenou znaleckým posudkem, lze zvýšit s přihlédnutím na rozsah a stupeň komerční využitelnosti nebytových prostorů a také v případě bytů pronajímaných za neregulované nájemné.
 2. Kupní cena pozemku se stanoví podle cenové mapy v platném znění.
 3. Celková kupní cena je součtem kupní ceny bytového domu, kupní ceny pozemku, ceny za instalovanou měřící a regulační techniku tepla, v případě regenerace bytového domu ceny za tuto regeneraci a součtu všech pohledávek za nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytových jednotek, bez poplatků z prodlení na bytových jednotkách váznoucích.
 4. V případech realizace v kupní smlouvě vyhraženého předkupního práva obce se cena bytového domu přednostně nabízeného obci stanoví takto:
  Kupní cena = cena, za kterou byl dům úplatně převeden, zvýšená o zhodnocení provedené na náklad právnické osoby vytvořené z řad nájemců bytových jednotek, snížená o opotřebení bytového domu a jeho případné znehodnocení.
 5. Při pronájmu funkčně souvisejících pozemků s bytovým domem se nájemné stanoví ve výši 1,-- Kč/m2/rok na dobu 30 let. Stejná cena se stanoví v případě uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě.

5. Kupní smlouva

V kupní smlouvě bude zakotveno předkupní právo obce na dobu 5 let (nebo do doby splacení nemovitostí, nejméně však na dobu 3 let), zástavní právo na období do splacení poslední splátky a závazek kupujícího neuskutečnit převod bytových jednotek a nebytových prostorů podle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších právních úprav, po dobu splácení nemovitostí pod sankčním opatřením ve výši 50% kupní ceny nemovitostí, opatření zabezpečující plnění povinností nájemců ploch funkčně souvisejících s bytovým domem (předzahrádky, kontejnerová stání, plocha za bytovým domem, případně plocha vedle štítové stěny bytového domu, apod.). Na kupujícího přecházejí při úplatném převodu veškerá práva a povinnosti z dosud uzavřených nájemních smluv s nájemci bytových jednotek a nebytových prostorů. Kupující uzavřením kupní smlouvy přebírá dluhy na nájemném a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytových jednotek, bez poplatků z prodlení váznoucích na bytových jednotkách. Kupní smlouva se zpracovává podle vzorové kupní smlouvy.

Kupující se zaváže:

 • umožnit dodavatelům médií provozování příslušných zařízení a rozvodů tak, aby mohli zabezpečovat dodávky i ostatním připojeným objektům, k nezasahování do topného systému (odběrního místa), ani do ostatních topných systémů, které nesouvisí s daným odběrním místem, a k poskytnutí bezplatného pronájmu na dobu neurčitou prostorů, které souvisí s měřením, dodávkou a rozvodem tepla a teplé vody (technická podlaží, rozdělovací místa v objektech, potrubí včetně armatur apod.),
 • uzavřít smlouvu s UPC Česká republika, a.s., o modernizaci, údržbě a servisu v souladu se "Smlouvou o realizaci kabelové televize", podepsanou dne 29.3.1993, ve znění pozdějších změn a doplňků,
 • uhradit současně s první splátkou doplatek za instalovanou měřící a regulační techniku tepla,
 • pojistit dům na dobu splácení kupní ceny.

Kupující nabude vlastnictví k převáděným nemovitostem vkladem do katastru nemovitostí, o který bude požádáno po souhlasu Magistrátu hl.m. Prahy na Katastrálním úřadu do 60 dnů po zaplacení 1. splátky.

Ke kupní smlouvě dostanou kupující kopie dalších potřebných dokumentů (výpis z listu vlastnictví, znalecký posudek, smlouvu s Kabel Net Holding a.s., nyní UPC, nájemní smlouvy s nájemci nebytových prostorů, …).

6. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto zásady se vztahují na bytové domy ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřené MČ Praha 11, schválené Zastupitelstvem MČ Praha 11 a Zastupitelstvem hl.m. Prahy k úplatnému převodu.
 2. S ohledem na zájem hl. m. Prahy může Zastupitelstvo hl. m. Prahy vyloučit z prodeje podle těchto zásad bytové domy, na nichž má zájem, a určit pro jejich úplatný převod zvláštní podmínky nad rámec těchto "Zásad".
 3. Tyto zásady nabývají platnosti dnem schválení Zastupitelstvem MČ Praha 11.
 4. Tato novela Zásad nabývá platnosti dnem schválení Zastupitelstvem MČ Praha 11.
Vytvořeno 30.11.2005 21:06:32 - aktualizováno 6.2.2006 7:48:59 | přečteno 5789x | Květuše Pastorová
load