Na obsah stránky

ENDE

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo: A A A
Vyhledávání
 

Časté dotazy

Přestupek

Co je to přestupek a kde mohu přestupek oznámit?

Přestupek je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v zákoně o přestupcích nebo v jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.

K odpovědnosti za přestupek postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, že je třeba úmyslného zavinění.

Co potřebujete s sebou k projednání přestupku:

 1. výzvu pro osobu podezřelou ze spácháná přestupku, tzv."parkovací lístek" nebo výzvu k podání vysvětlení
 2. doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

Způsoby řešení přestupků

Přestupky lze řešit podle zák. č. 200/1990 Sb., uložením pokuty a to buď v přestupkovém řízení, které je vedeno správním orgánem nebo v blokovém řízení vedeném správním orgánem, pověřenou osobou nebo jinými orgány zmocněnými k tomu zvláštními zákony, anebo v příkazním řízení vedeném správním orgánem. Výše pokuty je stanovena v § 13 v obecné rovině nebo v konkrétní vyšší částce ve zvláštní části přestupkového zákona nebo jiném zákoně obsahující přestupky.

Od uložení sankce lze podle přestupkového zákona v rozhodnutí upustit, jestliže k nápravě pachatele přestupku postačuje samotné projednání přestupku s pachatelem a toto projednání má vliv na pachatele jako by mu byla uložena sankce.

Jak se řeší přestupek zařazený do bodového systému

Přestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikací, které jsou zařazeny do bodového systému řeší strážníci stejně jako jiné přestupky. Příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností oznámí obecní (městská) policie uložení pokuty v blokovém řízení za přestupek, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení, nejpozději do tří pracovních dnů ode dne uložení pokuty.

Jaké sankce lze za spáchaný přestupek uložit ?

Sankce za přestupky stanoví § 11 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Za přestupek lze uložit tyto sankce:

 1. Napomenutí
 2. Pokutu
 3. Zákaz činnosti
 4. Propadnutí věci

Podmínky za nichž lze sankce uložit jsou v následujících paragrafech.

Botička

Kdy je strážník oprávněn namontovat TPZOV - tzv. "botičku" ?

Strážník může nasadit technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla (dále jen TPZOV) jen v případech, kdy mu to umožňuje § 17a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

Těmito případy jsou:

 • ponechání vozidla na místě, kde je ponechání vozidla zakázáno zákazem vyplývajícím z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
 • stojí-li vozidlo na chodníku, kde to není povoleno
 • je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství

a řidič se v blízkosti vozidla nezdržuje

Technické prostředky lze použít, jen jsou-li zajištěny nepřetržité podmínky pro jejich bezodkladné sejmutí.

Parkovací lístek

Co dělat, když za stěračem svého vozidla naleznete tzv. parkovací lístek

Na výzvě pro osobu podezřelou ze spáchání přestupku tzv. parkovacím lístku naleznete specifikaci přestupku, pro který byla výzva vystavena, rovněž je zde uvedeno místo přestupkového jednání a údaje k vozidlu, kterým byl přestupek spáchán. Velmi důležitou informací je lhůta, ve které je třeba se dostavit na služebnu MP, jejíž adresa je taktéž uvedena na výzvě (formou razítka). K projednání přestupku s sebou potřebujete:

 • výzvu pro osobu podezřelou ze spácháná přestupku, tzv."parkovací lístek"
 • doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

Přestupkové oddělení OŘ MP PRAHA 11

Markušova 1555, Praha 11, 149 00, tel.: 267 913 057

Úřední hodiny:

 • PO a ST: 8:00 - 12:00 13:00 - 18:00
 • ÚT a ČT: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
 • PÁ: 8:00 - 12:00

Pokud se na příslušnou služebnu MP ve lhůtě nedostavíte, obdržíte předvolání na Ředitelství městské policie, Korunní 98, Praha 10, Vinohrady - útvar řešení přestupků, kde vám již hrozí uložení značně citelnější pokuty. V případě předvolání na ŘMP potřebujete s sebou:

 • výzvu k podání vysvětlení
 • doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

Bloková pokuta

Co dělat, když Vám strážník uloží blokovou pokutu?(dále BP)

Byla-li Vám strážníkem MP za zjištěný přestupek uložena pokuta v blokovém řízení, lze celou záležitost uzavřít jejím zaplacením:

 1. v hotovosti na místě, dokladem (stvrzenkou) o zaplacení této pokuty jsou "bloky na pokutu", které strážník vydá přestupci po zaplacení stanovené částky
 2. uhrazením stanovené pokuty pomocí platební karty, a to v případě, že je přestupek vyřešen na některém z přestupkových pracovišť výkonného útvaru, kde je zaveden platební terminál, nebo u některé z hlídek na ulici, kde se platební terminál nachází již v některých služebních vozidlech (v současné době se jedná převážně o tzv. botičková vozidla).

Zjistí-li však přestupce po projednání přestupku v blokovém řízení, že nemá u sebe potřebný finanční obnos na zaplacení uložené pokuty, vydá mu strážník na místě "Blok na pokutu na místě nezaplacenou" (dále jen BPN)spolu s předtištěnou poštovní poukázkou typu A. Zároveň přestupce poučí o možných způsobech úhrady.

Možné způsoby úhrady pokuty uložené na "složenku"

po předložení bloku na pokutu na místě nezaplacenou hotově na pokladně MP hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10. Pokladna je umístěna v přízemí vlevo, dveře číslo 013.

Otevírací doba pro veřejnost:
PO až ČT: 7:30 - 11:00, 13:00 - 15:30
PÁ: 7:30 - 11:00

 • poštovní poukázkou typu A, kterou přestupce obdrží spolu s výše uvedeným blokem po vyřešení přestupku
 • bankovním převodem (nutno uvést jak variabilní, tak specifický symbol uvedený na složence)
 • platební kartou na kterémkoliv útvaru MP, kde je zaveden terminál

Přestupek je tedy z hlediska projednání a vyřešení uzavřen, avšak zůstává dluh vůči městské policii, který je třeba v zákonné lhůtě 15 dnů ode dne vystavení bloku uhradit. Pokud k této úhradě nedojde, bude tato dlužná částka předána k vymáhání příslušnému soudu formou exekuce. Dle stávající zákonné úpravy činí celková doba vymahatelnosti dlužné částky 6 let.

Neuhrazená pokuta na složenku = exekuce

Strážníci v hlavním městě Praze řeší denně několik tisíc přestupků uložením pokuty za špatné parkování, či narušení občanského soužití nebo za přestupky proti majetku. Zhruba ve třetině případů však přestupce nemá u sebe požadovaný obnos, a proto je mu tato pokuta uložena formou bloku na pokutu na místě nezaplacenou, tzv. "na složenku". Ne však všichni, kterým byla pokuta takto uložena, ji zaplatí. Je proto důležité vědět, co se stane, když k uhrazení nedojde.

Všechny pokuty uložené na "složenku" by měly být uhrazeny do 15ti dnů od data uložení pokuty. Není-li stanovená částka včas uhrazena, Městská policie hl. m. Prahy podá příslušnému soudu návrh na nařízení exekuce. Soud usnesením rozhodne o nařízení exekuce, a pak už začne jednat samotný exekutor. Tím se pokuta uložená ve stokorunách rázem vyšplhá i na několikatisícové částky (např. 300 Kč dlužné částky ve finální části činí až 7000 Kč).

Výnos z veškerých pokut, které byly uložené strážníky Městské policie hl. m. Prahy plyne do rozpočtu obce (v Praze Magistrátu hl. m. Prahy). Proto je důležité, aby platby za pokuty, které byly uloženy tzv. na "složenku", byly směrovány pouze tomuto orgánu.

Pokuta uložená strážníkem MP hl. m. Prahy:
(příjem do rozpočtu města)
-zůstane-li pokuta na složenku neuhrazena po lhůtě splatnosti (15 dní ode dne uložení), městská policie podá návrh na nařízení exekuce soudu příslušnému dle místa bydliště přestupce.

A kde zjistit neuhrazené pokuty na "složenku"?

OSOBNĚ: na Útvaru řešení přestupků MP hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00, přízemí,
TELEFONICKY: 267 002 326,
E-MAILEM: pokuty.urp@mppraha.cz.

Dále je velmi důležité, aby zejména při platbách poštovní poukázkou byla dodržena zásada, že v kolonce "odesílatel" bude uveden skutečný přestupce, nikoli rodinný příslušník nebo firma. V případě rozdílných údajů může dojít k tomu, že platba nebude identifikována a neuhrazená pokuta bude postoupena k exekuci.

Odtah vozidla

Co dělat, pokud nenaleznete své vozidlo na místě, kde jste jej zaparkovali?

Obraťte se na Policii ČR, linka 158 nebo přímo na nejbližší služebnu. Policie ověří, zda Vaše vozidlo nebylo odtaženo. Informace o odtaženém vozidle se dozvíte bezplatně také na tísňové lince 156. V případě, že o odtahu vozidla rozhodla Městská policie hl. m. Prahy nebo SSMP HMP nabízíme Vám několik způsobů, jak zjistit údaje o odtaženém vozidle:

 • na webové stránce http://odtahy.mppraha.cz (do vyhledavače zadáte RZ nebo SPZ Vámi pohřešovaného vozidla), zde jsou uvedeny také podrobné informace o odtahových parkovištích včetně telefonního a dopravního spojení;
 • prostřednictvím wapové stránky wap.odtahy.mppraha.cz (zde zadáte RZ nebo SPZ vozidla);
 • můžete se také obrátit se svým dotazem na linku 156, strážník MP prověří, zda se Vaše vozidlo nenachází v registru odtažených vozidel.

Kdy může strážník nařídit odtah vozidla?

Strážník obecní (městské) policie rozhodne o odstranění vozidla (o odtahu) tvoří-li vozidlo překážku na pozemní komunikaci v souladu s ustanovením § 45 zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Odstranění vozidla z pozemní komunikace se provede na náklady jeho provozovatele. V § 2 písm.ee) citovaného zákona je definována překážka provozu na pozemních komunikacích jako vše co by mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, například náklad, materiál nebo jiné předměty, vozidlo ponechané na pozemní komunikaci nebo závady ve sjízdnosti pozemní komunikace.

Dále může nařídit odtah vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti, vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.

O odtažení vozidla rozhoduje strážník na místě samém.

Jaká je výše poplatku za odtažené vozidlo?

Maximální ceny za nucený odtah jsou stanoveny Nařízením hl. m. Prahy č.13/2001

 • za jeden nucený odtah osobních automobilů činí 1 300,- Kč
 • za jeden nucený odtah neúplný 850,- Kč

Maximální ceny za služby parkovišť takto odtaženého osobního automobilu na nepřetržitě střeženém parkovišti činí:

 • za první den (den přitažení) 150,- Kč
 • za každý další i započatý den 200,- Kč

Poplatek za odtah je oprávněná osoba povinna zaplatit na místě v hotovosti nebo platební kartou.

Přestupek je po vyzvednutí vozidla možno přímo projednat s přítomným strážníkem na odtahovém parkovišti Kundratka, Praha 8 a Těšnov, Praha 1. V ostatních případech lze přestupek projednat na obvodním ředitelství MP nebo útvaru MP, jehož adresa je uvedena na "parkovacím lístku".

Autovraky

Co je to autovrak

Stávající právní úprava poskytuje dvojí definici autovraku. Ta první má oporu v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Dle této úpravy je vrakem každé silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní poznávací značkou (resp. RZ), nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu. Druhá definice se opírá o příslušné ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Dle této právní normy se autovrakem rozumí každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro účel přepravy osob, zvířat a věcí a stalo se odpadem. Je třeba v této souvislosti upozornit na skutečnost, že autovrak je podle tohoto zákona nebezpečným odpadem, tudíž majitel může předat vozidlo určené k likvidaci pouze osobě oprávněné k ekologické likvidaci vraků, která potom vystaví majiteli doklad o převzetí autovraku. Odhlášení vozidla v důsledku jeho trvalého vyřazení z registru motorových vozidel je zcela osvobozeno od správních poplatků.

Kdo zajišťuje a odstraňuje vozidla (autovraky)

Na základě usnesení Rady hlavního města Prahy č. 0770 ze dne 7. června 2005 bylo schváleno převedení a sjednocení systému zajišťování a odstraňování vozidel na území hlavního města Prahy po 1. lednu 2006 v němž klíčovou úlohu sehrává příspěvková organizace Správa služeb Městské policie hlavního města Prahy (SSMP HMP) dosud kromě jiného provozující odtahovou službu a hlídání odtažených vozidel. Tato organizace letos vstoupila do řešení problematiky autovraků jako zástupce vlastníka komunikací, tedy hlavního města Prahy.

Volný pohyb psů

Který právní předpis upravuje volný pohyb psů a jak to upravuje, zda doporučuje či ukládá?

V současné době žádný právní předpis souhrnně neupravuje pohyb psů na veřejnosti.Vlastník psa nebo chovatel je povinen se chovat tak, jak mu ukládají některé právní předpisy.

 • Při pohybu psa na veřejnosti je chovatel nebo vlastník psa povinen dodržovat obecná pravidla stanovená občanským zákoníkem ( § 127 zák. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, § 60 zák.č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů)
 • Při přepravě psa v hromadné přepravě osob je povinen vlastník psa nebo chovatel dodržovat pokyny stanovené v přepravním řádu pro určitý druh přepravy. V rámci přepravy zvířat je stanoveno opatřit tyto náhubkem a vést je na vodítku nebo v případě malého psa převážet ve schráně. Pokud nedodrží podmínky stanovené v přepravním řádu bude z dopravy vyloučen a lze mu uložit pokutu.
 • Při pohybu se psem na území hlavního města Prahy je povinen dodržovat ustanovení některých vyhlášek jako § 2 písm.c), § 3odst..1 písm.g), §3odst.2 vyhl. HMP č. 6/2001 o ochraně veřejné zeleně.

Lze osoby, které nemají psa na veřejnosti na vodítku a s náhubkem nějak sankcionovat?

Zákon č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů hovoří o tom, že zvíře se nesmí omezovat na pohybu pokud to není nutné a toto omezení nepůsobí zvířeti utrpení. Tento zákon zmocňuje obce k vydání obecně závazné vyhlášky, který by upravila pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezila prostory pro volné pobíhání psů. Hlavní město Praha takovou obecně závaznou vyhlášku nemá. Částečně je tato problematika řešena v obecně závazné vyhlášce HMP č. 6/2001 o ochraně veřejné zeleně, která stanoví zákaz činností ve veřejné zeleni a v příloze této vyhlášky jsou vyobrazeny značky, které tyto činnosti povolují. Značky jsou umístěny při vstupu např. do parků nebo parkové úpravy nebo do veřejné zeleně. Občan podle nich pozná co v daném místě je povolené a co zakázané.

Každá osoba, která chová psa nebo je jeho vůdcem odpovídá za chování psa a sama musí určit jestli je pes nebezpečný svému okolí a tedy zda má být veden na vodítku nebo má mít ještě náhubek. Řešit a sankcinovat lze až napadení psem. Potom nastává odpovědnost vlastníka psa nebo chovatele a to buď v oblasti veterinární tedy správně právní ( očkování psa proti nemocem) nebo v rovině trestně právní za ublížení na zdraví ( dle trestního zákona ).

Práce u Městské policie hl. m. Prahy

Mám zájem pracovat u městské policie, co pro to mohu udělat?

Podrobné informace o výběrovém příjmacím řízení na místo strážníka najdete na stránkách Městské policie hl. m. Prahy ZDE.

29.10.2008 14:50:22 - aktualizováno 7.7.2009 10:46:03 | přečteno 29873x | Bc. David Salát

Navigace

 
load