Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Obecně ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a na něj navázaných vyhlášek vyplývá, že pro dřeviny rostoucí mimo les platí určitá pravidla, podle kterých se musí ten, který chce takovou dřevinu pokácet, řídit. Ve vyhlášce č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění, jsou pak mj. uvedeny případy, kdy ke kácení dřevin není třeba získání povolení od příslušného orgánu ochrany přírody.

Týká se to např. kácení dřevin o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí (tzv. podlimitní dřeviny), ke kterému stačí pouze souhlas vlastníka pozemku, na němž dřevina roste. Výjimku tvoří případy, kdy dřevina určená ke kácení je součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, pak je třeba i u tzv. podlimitních dřevin získat ke kácení dřeviny povolení od orgánu ochrany přírody.

Povolení ke kácení není dále potřeba pro kácení zapojeného porostu dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů nepřesahuje 40 m2. V praxi to znamená, že pokud chce někdo vykácet keřový porost, jehož plocha nepřesahuje výše uvedenou hodnotu, lze tak učinit se souhlasem všech dotčených vlastníků pozemků, na kterých porost vzrůstá. Pokud se jedná o zapojený porost tvořený vzrostlými stromy, postup je obdobný, vyjma stromů, jejichž obvod kmene měřený ve výšce 130 cm je větší jak 80 cm (tzv. nadlimitní dřevina). Pokud jsou v zapojeném porostu „nadlimitní dřeviny“, je nutné požádat o povolení ke kácení příslušný výše cit. orgán ochrany přírody.

Pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití zeleň, taktéž není potřeba získání povolení ke kácení od orgánu ochrany přírody. Mezi ovocné dřeviny patří např. i často obyvateli zmiňovaný a kácený ořešák královský plodící vlašské ořechy. Ke kácení těchto stromů opět stačí souhlas vlastníka pozemku.

Povolení ke kácení dřevin není dále potřeba ještě pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin.

V případě, že dřevina nesplňuje náležitosti uvedené výše (ve 2. až 5. odstavci textu) čili jedná se o tzv. nadlimitní dřevinu, porost o ploše větší jak 40 m2 apod., je třeba ke kácení takové dřeviny povolení ke kácení, které vydává příslušný orgán ochrany přírody.

Na území MČ Praha 11 (k. ú. Chodov a Háje) je jím odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11.

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les je vydáváno ve správním řízení, jehož výsledkem je rozhodnutí. Žádost je od jejího podání oprávněným žadatelem příslušnému úřadu vyřízena většinou do 60 dnů (ve složitých případech do 90 dnů), a to z důvodu nutnosti provádění důkazu ohledáním na místě samém a též s ohledem na posouzení funkčního a estetického významu dřevin na stanovišti, po vyhodnocení závažnosti důvodů udaných pro kácení konkrétních dřevin. Účastníkem řízení mohou být i občanská sdružení, která svoji účast orgánu ochrany přírody oznamují ve lhůtě osmi dnů ode dne, kdy jim bylo vyrozumění o zahájení řízení oznámeno.

Náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin jsou tyto:

  1. označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
  2. doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,
  3. specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin a
  4. zdůvodnění žádosti.

Formuláře úřadu jsou k nahlédnutí (stažení) zde: Dokumenty - Tiskopisy

15.10.2015 14:50:57 | přečteno 5176x | Ing. David Salát

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load