Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Obecně ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a na něj navázaných vyhlášek vyplývá, že pro dřeviny rostoucí mimo les platí určitá pravidla, podle kterých se musí ten, který chce takovou dřevinu pokácet, řídit. Ve vyhlášce č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění, jsou pak mj. uvedeny případy, kdy ke kácení dřevin není třeba získání povolení od příslušného orgánu ochrany přírody.

Týká se to např. kácení dřevin o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí (tzv. podlimitní dřeviny), ke kterému stačí pouze souhlas vlastníka pozemku, na němž dřevina roste. Výjimku tvoří případy, kdy dřevina určená ke kácení je součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, pak je třeba i u tzv. podlimitních dřevin získat ke kácení dřeviny povolení od orgánu ochrany přírody.

Povolení ke kácení není dále potřeba pro kácení zapojeného porostu dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů nepřesahuje 40 m2. V praxi to znamená, že pokud chce někdo vykácet keřový porost, jehož plocha nepřesahuje výše uvedenou hodnotu, lze tak učinit se souhlasem všech dotčených vlastníků pozemků, na kterých porost vzrůstá. Pokud se jedná o zapojený porost tvořený vzrostlými stromy, postup je obdobný, vyjma stromů, jejichž obvod kmene měřený ve výšce 130 cm je větší jak 80 cm (tzv. nadlimitní dřevina). Pokud jsou v zapojeném porostu „nadlimitní dřeviny“, je nutné požádat o povolení ke kácení příslušný výše cit. orgán ochrany přírody.

Pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití zeleň, taktéž není potřeba získání povolení ke kácení od orgánu ochrany přírody. Mezi ovocné dřeviny patří např. i často obyvateli zmiňovaný a kácený ořešák královský plodící vlašské ořechy. Ke kácení těchto stromů opět stačí souhlas vlastníka pozemku.

Povolení ke kácení dřevin není dále potřeba ještě pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin.

V případě, že dřevina nesplňuje náležitosti uvedené výše (ve 2. až 5. odstavci textu) čili jedná se o tzv. nadlimitní dřevinu, porost o ploše větší jak 40 m2 apod., je třeba ke kácení takové dřeviny povolení ke kácení, které vydává příslušný orgán ochrany přírody.

Na území MČ Praha 11 (k. ú. Chodov a Háje) je jím odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11.

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les je vydáváno ve správním řízení, jehož výsledkem je rozhodnutí. Žádost je od jejího podání oprávněným žadatelem příslušnému úřadu vyřízena většinou do 60 dnů (ve složitých případech do 90 dnů), a to z důvodu nutnosti provádění důkazu ohledáním na místě samém a též s ohledem na posouzení funkčního a estetického významu dřevin na stanovišti, po vyhodnocení závažnosti důvodů udaných pro kácení konkrétních dřevin. Účastníkem řízení mohou být i občanská sdružení, která svoji účast orgánu ochrany přírody oznamují ve lhůtě osmi dnů ode dne, kdy jim bylo vyrozumění o zahájení řízení oznámeno.

Náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin jsou tyto:

  1. označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
  2. doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,
  3. specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin a
  4. zdůvodnění žádosti.

Formuláře úřadu jsou k nahlédnutí (stažení) zde: Dokumenty - Tiskopisy

15.10.2015 14:50:57 | přečteno 5421x | Ing. David Salát

Kalendář akcí >

František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Moucha v kufru
František Tichý: Kresby, grafika
Sociální a zdravotní komise
Karel Kekeši a Radim Linhart recitál
František Tichý: Kresby, grafika
Finanční komise
Finanční výbor
Pocta Boženě Němcové
Dětský den v KC Zahrada
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
XXIII. ročník SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ A HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ
Roman Horký a Kamelot
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
Sobotní výtvarná dílna
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
Pocta Boženě Němcové
Bytová komise
Kino klub Zahrada – Až zařve lev – Jihoměstská premiéra
Pocta Boženě Němcové
Drum Circle s Petrem Šušorem
Pocta Boženě Němcové
Pocta Boženě Němcové
28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Melodie pro každého
Pocta Boženě Němcové
Pocta Boženě Němcové
Street Festival Battle Breaking & All Style 2022
Pohadlo aneb Pohádkové kukadlo – Fridolín se hledá
Jedenáctky: Anna Kolingerová trio
Pocta Boženě Němcové
Nedělní pohádka pro děti: Patálie pana Paka
Pocta Boženě Němcové
Kino klub Zahrada – Mimořádná událost
Pocta Boženě Němcové
Komise pro kulturu a spolky
Kytary na Chodovské tvrzi
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Luca Ciarla Solorkestra (Itálie)
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Grilování bez hranic VIII.
Divadlo Na Jezerce: Manželské vraždění 
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Divadlo Na Jezerce: Práskni do bot
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Divadlo Na Jezerce: Pánský klub
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
RIDE FOR SKATEPARK
Divadlo Na Jezerce: Takový žertík
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Kino klub Zahrada – Známí neznámí
Divadlo Na Jezerce: Práskni do bot
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Sociální a zdravotní komise
Divadlo Na Jezerce: Pánský klub
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pozvánka na pokračování 28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11
Brigita & Štěpán
Brigita & Štěpán
Country večer s kapelou Knokaut
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Divadlo Na Jezerce: Charleyova teta
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Taneční soutěž v ParaDance
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Kino klub Zahrada – Myši patří do nebe
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Komise pro seniory
Komentovaná prohlídka výstavy Umění je abstrakce
Pavel Šporcl – Paganiniana
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Michal Foltýn a Mio Sakamoto
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pozvánka na pokračování 28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11
Jazz klub Tvrz: Mikuláš Pokorný/Jan Kořínek/Tomáš Hobzek – Trio
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
 

Senior TAXI

Více

Přímý přenos z jednání ZMČ

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load