Poplatek za komunální odpad

Na území hl. m. Prahy se na rozdíl od většiny ostatních obcí v ČR neplatí poplatek za komunální odpad na základě trvalého pobytu, ale podle toho, kde fyzická osoba skutečně bydlí a kde jí vzniká komunální odpad.

Zákon o odpadech (podle § 59 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) totiž umožňuje obcím vybírat úhradu za komunální odpad jedním z celkem 3 způsobů:

1) na základě vydané obecně závazné vyhlášky - jako poplatek,

2) jako úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob na základě uzavřené smlouvy, nebo

3) jako místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle zákona o místních poplatcích.

Zatímco ve většině jiných obcí se vybírá poplatek, který je závislý na trvalém bydlišti nebo vlastnictví rekreační stavby, v Praze je poplatníkem každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad, bez ohledu na její trvalé bydliště. Plátcem poplatku za komunální odpad je pak v Praze vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad, a výše poplatku (kterou stanovuje obecně závazná vyhláška č. 17/2021 Sb. HMP) se odvíjí od počtu, objemu a frekvence obsluhy sběrných nádob objednaných plátcem poplatku.  Sazba poplatku činí 0,50 Kč za litr kapacity sběrné nádoby pro nemovitou věc na odpad. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky (nájemníky či vlastníky bytů) a v bytových domech je obvykle zahrnut v úhradě nákladů za užívání bytu. Protože ale není způsob rozúčtování stanoven v žádném obecně závazném právním předpisu, určuje si ho plátce sám – v praxi obvykle buď podle podlahové plochy bytů nebo podle počtu osob v nich bydlících, které mu nahlásí poplatníci. Správu poplatku vykonává hl. m. Praha (www.praha.eu), nikoliv městské části.

Sběrné nádoby na směsný komunální odpad se objednávají u příslušné svozové společnosti (v současnosti Pražské služby, a. s., www.psas.cz).

Při změně bydliště nebo v případě nejasností je třeba se obrátit u bytových domů především na vlastníka příslušného domu (společenství vlastníků jednotek nebo bytové družstvo). Dotazy na placení poplatku za komunální odpad v Praze je vhodné směřovat na Magistrát hl. m. Prahy, odbor daní, poplatků a cen, oddělení poplatků za odpady: (http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/index.html?departmentId=620).

Pokud fyzická osoba bydlí v Praze, ale trvalé bydliště má hlášené v obci mimo Prahu, kde se úhrada za odpad vybírá prostřednictvím místního poplatku, je možné, že bude za odpad platit hned dvakrát. U obecného úřadu dané obce je možné se v takovém případě informovat, zda neexistuje možnost prominutí nebo snížení místního poplatku.

V případě zájmu o bližší informace, obraťte se prosím na:

Odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl.m. Prahy, oddělení poplatků za odpady, Bc. Martin Kotouč, pověřený vedením oddělení, e-mail: martin.kotouc@praha.eu . tel. č. 236 00 3981 .

Vytvořeno 18.1.2022 8:29:48 | přečteno 17267x | Ing. Petr Havel
load