Bioodpad

Občané hl. m. Prahy mají několik možností, jak se zbavit bioodpadu. Bioodpad mohou zdarma odložit do velkoobjemového kontejneru na bioodpad, v kterémkoliv sběrném dvoře hl. m. Prahy nebo v kompostárně Malešice, případně si mohou u svozové společnosti objednat speciální sběrnou nádobu, tzv. kompostejner, a to i s celoročním svozem.

Co je bioodpad

Bioodpad (biologicky rozložitelný odpad) je jednou ze složek komunálního odpadu, vedle papíru, skla, plastů, objemného odpadu, nebezpečného odpadu a nápojových kartonů. Do bioodpadu patří:

 • tráva a plevel
 • listí (bez smetků z ulice)
 • dřevní štěpka z větví stromů a keřů
 • spadané ovoce
 • kuchyňský odpad z ovoce a zeleniny (slupky apod.)
 • sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky
 • neznečištěná zemina (bez květináčů)
 • pokojové rostliny
 • květináče z lepenky a rašeliny

Do bioodpadu naopak nepatří:

 • zbytky jídel (tzv. gastroodpad)
 • jedlé oleje
 • maso, kosti, kůže
 • uhynulá zvířata
 • exkrementy masožravých zvířat
 • znečištěné piliny
 • skořápky od vajec
 • všechny další biologicky nerozložitelné odpady

Pro možnost jeho dalšího využití (např. kompostování, výroba bioplynu) je bioodpad vhodné vytřídit, aby zbytečně nekončil ve směsném odpadu (a dále ve spalovně nebo na skládce). Hlavní město Praha organizuje na svém území systém nakládání s komunálním odpadem, ve kterém občanům nabízí i možnost odložit vytříděný bioodpad, a to hned několika způsoby.

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad

Magistrát hl. m. Prahy přiděluje městským částem velkobjemové kontejnery na biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu z údržby zahrad ve vlastnictví fyzických osob. Kontejnery jsou přistavovány podle harmonogramu na vybraná stanoviště v zástavbě rodinných domů. Po celou dobu stání (3 hod.) je přítomna obsluha, která dohlíží na průběh sběru a v případě naplnění kontejneru zajistí jeho výměnu. Služba je určena pro občany hl. m. Prahy a organizuje ji hl. m. Praha. Vysbíraný bioodpad je zpracováván kompostováním. Místa a termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů na bioodpad a další informace jsou uvedeny v aktuálním harmonogramu, který najdete zde v oddílu Odpady.
Pozor, jedná se o odlišnou službu, než jsou běžné velkoobjemové kontejnery na objemný odpad, kam naopak bioodpad nepatří.

Kompostárna Malešice

V kompostárně Malešice (stabilním sběrném místě pro sběr bioodpadu), ul. Dřevčická, Praha 10 – Malešice, mohou odkládat bioodpad jak občané hl. m. Prahy, tak i fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby. Pro občany je odložení bioodpadu do 250 kg na osobu a měsíc zdarma, podnikatelé a právnické osoby platí za odložení stanovenou cenu dle ceníku, pro firmy, které udržují veřejnou zeleň pro hl. m. Prahu nebo městské části a pro provozovatele sběrných dvorů je sazba snížena. Provozní doba je: Po–Pá 7:00 – 18:00 (v zimním období 17:00), So 7:00 – 15:00 hod.
Občan, který odložil v kompostárně bioodpad, má v následujícím roce nárok na bezplatný odběr vyrobeného kompostu v množství 0,175 × množství odevzdaného bioodpadu. Další informace jsou k dispozici na stránkách Magistrátu hl. m. Prahy.

Sběrný dvůr Bartůňkova

Bioodpad mohou občané hl. m. Prahy odložit také ve sběrném dvoře hl. m. Prahy v ul. Bartůňkova. Provozní doba je Po–Pá 8:30 – 18:00 (v zimním období 17:00), So 8:30 – 15:00 hod.

Sběrné místo K Dubu

Městská část Praha 11 provozuje prostřednictvím servisní společnosti Jihoměstská majetková a.s. sběrné místo pro odkládání rostlinných zbytků na konci ul. K Dubu mezi ul. Zakouřilova a lávkou přes dálnici D1. Sběrné místo je v provozu vždy od 1. 4. do 30. 11., provozní doba je St 9–12, So 9–12, Ne 13–17 hod. Další informace naleznete v článku na stránkách Jihoměstské majetkové a.s.

Kompostejnery

Hlavní město Praha prostřednictvím svozové společnosti Pražské služby, a.s., nabízí občanům na celém území hl. m. Prahy také speciální sběrné nádoby o objemu 120 nebo 240 l, tzv. kompostejnery, které jsou určeny na odkládání bioodpadu a jsou pravidelně obsluhovány s četností 1× za 14 dní, a to buď během vegetačního období (od 1. 4. do 30. 11. kalendářního roku) nebo celoročně. Sezónní svoz je určen především pro majitele rodinných domků a zahrad, celoroční svoz pro všechny Pražany, tedy i pro obyvatele bytů.
Kompostejnery jsou vybaveny provzdušňovacími otvory, které zabraňují hnití bioodpadu, takže se z kompostejneru nešíří zápach, což potvrzují i dosavadní zkušenosti. Tříděný bioodpad je svážen do kompostárny, kde je kompostován a mění se na substrát. Substrát je pak dále využíván pro městskou zeleň, pro rekultivace i jako zemědělská půda.
Služba je placená, cena včetně pronájmu kompostejneru je stanovena od roku 2016 podle objemu nádoby na 780 Kč (120 l), resp. 1248 Kč (240 l) celkem za 8 měsíců (sezónní svoz) nebo 1170 Kč (120 l), resp. 1872 Kč (240 l) za celý rok (celoroční svoz), včetně DPH. Zároveň je však třeba si uvědomit, že využitím kompostejneru je možné podstatně snížit produkci směsného komunálního odpadu z domácnosti a za předpokladu snížení objednaného objemu nebo četnosti svozu nádoby na směsný odpad je tak možné celkově ještě ušetřit. Jen pro srovnání: výše poplatku za komunální odpad je stanovena podle objemu nádoby při četnosti obsluhy 1× za 14 dní na 1224 Kč (120 l), resp. 1956 Kč (240 l) za rok, při četnosti 1× za týden pak na 2232 Kč (120 l), resp. 3636 Kč (240 l) za rok.
Další informace naleznete na stránkách Pražských služeb, a.s., kde je možné elektronicky vyplnit návrh smlouvy na odvoz bioodpadu.
Konkrétní termíny svozu kompostejnerů jsou rovněž uvedeny na stránkách Pražských služeb, a.s., www.psas.cz. Protože každoročně dochází ke značné změně v počtu smluv na odvoz bioodpadu, jsou upravovány i svozové programy a měněny svozové dny. Aktualizace svozových dnů probíhá vždy k 1. 4., kdy začíná sezónní odvoz, a k 1. 12., kdy začíná celoroční odvoz bioodpadu. Aby nemusela svozová společnost Pražské služby, a.s., zvedat cenu za služby, není v jejích silách obesílat všechny zákazníky dopisem. Prosíme proto všechny občany, kteří mají svoz nasmlouvaný, aby se na stránkách Pražských služeb, a.s., sami informovali o aktuálním svozovém dnu v příslušné lokalitě.

Kontejnery na bioodpad

Informace o pořízení kontejneru na bioodpad naleznete na: https://praha11.cz/cs/mestska-cast/zivotni-prostredi/odpady/dejte-bioodpadu-druhou-sanci-poridte-mu-hnedou-biopopelnici.html. Za svoz bioodpadu se od 1. 1. 2022 neplatí poplatek.

Vytvořeno 18.1.2022 8:50:01 | přečteno 23922x | Ing. Jaromír Mareš
load