8) SKYLINE Chodovec

Stavební úpravy stávajícího objektu nazvaného „SKYLINE“ v ulici Čenětická č. p. 2413/1a (pozemek parc. č. 2332/298 k. ú. Chodov) a úpravy zpevněných i nezpevněných ploch v areálu objektu (pozemky parc. č. 2332/23, 2332/295 a 2332/297 k. ú. Chodov), při zachování stávajícího využití objektu (ubytování).


Investor PSN s. r. o., Seifertova 823/9, Praha 3  8) SKYLINE Chodovec, obrázek se otevře v novém okně
Generální projektant  Ing. Kristýna Kasíková
Záměr Záměrem investora je změna dokončené stavby ubytovacího zařízení č. p. 2413/1a v ulici Čenětická. Objekt „SKYLINE“ býval součástí areálu Top Hotel Praha a zahrnuje dva bloky s ubytovacími jednotkami (A1, A2) a přístavbu restaurace, která však není předmětem řešení. Změna dokončené stavby zahrnuje především umístění plynové kotelny, přístavbu zastřešení vstupu, umístění pochozí terasy na části střechy, rozdělení ubytovací jednotky na tři nové se samostatnými vstupy, dva nové vstupy do objektu a úpravu okolních zpevněných i nezpevněných ploch. Dále je navrženo nové napojení objektu na sítě technické infrastruktury (STL plynovodní přípojka, vodovodní přípojka a podzemní kabelová přípojka NN). Navržený celkový počet ubytovacích jednotek činí 227 (původně 225), přičemž ubytovacích jednotek o velikosti 1+kk je navrženo 140 (počet zůstává), ubytovacích jednotek o velikosti 2+kk je navrženo 87 (původně 84) a ubytovacích jednotek o velikosti 3+kk je navrženo 0 (původně 1). Celkový počet kancelářských jednotek zůstává stejný, tj. 12. Doprava v klidu je řešena na pozemcích investora v počtu 59 parkovacích stání (původně 53).
Informace  Městská část Praha 11 obdržela dne 14.03.2022 projektovou dokumentaci pro společné územní řízení a stavební povolení na uvedenou stavbu. K uvedenému záměru se městská část vyjádřila ikona souborudopisem místostarosty Ing. Martina Sedeke, radního pro územní rozvoj, ze dne 08.04.2022, kterým nesouhlasila s plynovou kotelnou a řešením dopravy v klidu.

Dne 16.03.2023 obdržel OÚR od OV oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání na stavbu „Stavební úpravy objektu „SKYLINE“, Praha, Chodov č. p. 2413, Čenětická 1a“. Předmětem stavby je umístění a povolení změny dokončené stavby ubytovacího zařízení vč. nového napojení na sítě technické infrastruktury a úpravy ploch v areálu objektu, který býval součástí areálu Top Hotelu Praha. Změna dokončené stavby se dotýká objektů A1 a A2.

Dne 30.03.2023 schválila Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesením č. 0286/15/R/2023 námitky městské části jako účastníka řízení. Námitky byly zaslány OV ÚMČ Praha 11.

Dne 04.05.2023 obdržel OÚR usnesení o zastavení části společného řízení na uvedenou stavbu. Jedná se o zúžení předmětu společného řízení, a to konkrétně o upuštění od vodovodní přípojky PE DN80 délky 3,00 m ukončené vodoměrnou šachtou a navazujícího areálového rozvodu a o upuštění od podzemní kabelové přípojky NN 1kW vedené z trafostanice TS4911 na pozemku parc. č. 2232/142 k. ú. Chodov přes skříň v oplocení objektu v ul. Čenětická do stávající distribuční sítě v ul. Čenětická. Řízení v zúženém rozsahu i nadále pokračujeDne 18.05.2023 obdržel OÚR seznámení s podklady rozhodnutí na uvedenou stavbu, které OV obdržel po oznámení o zahájení společného řízení. Do spisu byla doplněna opravená souhrnná technická zpráva, doplněná koordinační situace a průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).
Vytvořeno 30.6.2022 15:10:44 - aktualizováno 25.5.2023 13:33:11 | přečteno 1723x | Mgr. Petr Skyva
load