5) Bytový dům Na Horkách

Záměr odstranění stávajícího obchodně-administrativního objektu č. p. 2138/16 v ul. Leopoldova (pozemky parc. č. 2336/78 a 2336/79 k. ú. Chodov) a výstavba nového bytového domu s komerčním parterem.


Investor OC Leopoldova, s .r. o., Myslíkova 174/23, Praha 1 5) BD Na Horkách, obrázek se otevře v novém okně 
Generální projektant Architekti QUADRATA, Šumavská 5, Praha 2
Záměr Záměrem investora je novostavba bytového domu s komerčním parterem na místě, které je v současné době zastavěno obchodně-administrativním objektem č. p. 2138/16 v ul. Leopoldova (bývalý Iceland a další obchody). Bytový dům je navržen o 3 PP, ve kterých je navrženo 106 stání pro automobily, sklípky a technické vybavení domu. Nadzemní část je rozdělena do dvou hmot. Základní hmota je ve tvaru L (podél ulic Leopoldova a Majerského) a je navržena o 4 NP. V 1. NP jsou navrženy 2 obchodní jednotky vč. zázemí, hlavní a vedlejší vstup do bytového domu vč. souvisejících prostor, vjezd do podzemních podlaží a průjezd do dvora ze kterého bude prováděno zásobování obchodních jednotek. Dále jsou zde umístěna kontejnerová stání jak pro komerční jednotky, tak pro bytový dům. V průjezdu jsou zároveň umístěna 3 povrchová stání pro automobily. Ve 2. NP jsou navrženy bytové jednotky a 6 administrativních jednotek. Ve 3. a 4. NP jsou navrženy pouze bytové jednotky. Zbylá část domu je již tvořena pouze liniovou hmotou (podél ulice Majerského) a je navržena o 7 NP (5. – 11. NP), ve kterých jsou navrženy bytové jednotky. Celkově je navrženo 97 bytových jednotek o velikosti 1+kk až 4+kk. HPP pro bydlení činí 8 153 m2, pro obchod 813 m2 a pro administrativu 291,8 m2. Záměrem budou dotčeny i okolní pozemky na kterých budou prováděny přeložky a přípojky inženýrských sítí. Součástí záměru je i umístění retenční nádrže a její napojení na dešťovou kanalizační stoku a sadové a parkové úpravy prostoru při ulici Leopoldova.
Informace Městská část Praha 11 obdržela dne 15.06.2022 dokumentaci pro společné územní řízení a stavební povolení na uvedenou stavbu. V současné době je připravováno její interní projednávání. 

Dne 16.06.2022 oznámil OV zahájení společného řízení na stavbu nazvanou „BD Na Horkách – přeložka vodovodu a odstranění splaškové a dešťové kanalizace“. Dne 19.07.2022 vydal OV rozhodnutí, kterým schválil stavební záměr nazvaný BD Na Horkách – přeložka vodovodu a povolil zrušení části stavby stávajícího vodovodu a povolil odstranění části stávajícího vodovodu a části stavby stoky splaškové kanalizace.

 

Dne 02.08.2022 zveřejnil OV na úřední desce oznámení o zahájení společného řízení na stavbu nazvanou "Novostavba bytového domu s komerčním parterem, ul. Leopoldova" Praha, Chodov. Předmětem řízení je odstranění stávajícího objektu a novostavba bytového domu na místě odstraněného objektu včetně nových přípojek a přeložek inženýrských sítí, zpevněné plochy a oplocení. Předmětem řízení je i povolení výjimky, která se týká navrhovaného rozdílného počtu schodišťových stupňů v předmětné stavbě bytového domu (v ramenech schodiště 1 NP), ve smyslu přílohy č. 1, bod 2.0.2., vyhl. č. 398/2009 Sb. Dne 29.12.2022 zveřejnil OV na úřední desce rozhodnutí, kterým povolil odstranění stávajícího objektu, povolil výjimku, která se týká navrhovaného rozdílného počtu schodišťových stupňů v předmětné stavbě bytového domu, schválil stavební záměr, vydal povolení kácení dřevin a uložil náhradní výsadbu. Proti rozhodnutí byla podána odvolání.


Vytvořeno 24.6.2022 11:13:58 - aktualizováno 3.8.2022 14:13:20 | přečteno 2141x | Mgr. Petr Skyva
load