30) P + R Opatov

Záměr výstavby objektu hromadné garáže P+R při ul. Chilská, nedaleko stanice metra Opatov.

Investor Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1P+R Opatov, obrázek se otevře v novém okně 
Generální
projektant 
SATRA, spol. s r. o., se sídlem Sokolská 1802/32, Nové Město, 120 00 Praha 2
Záměr 

Záměrem investora je výstavba vícepodlažního objektu hromadných garáží P + R při ulici Chilská o navrhované kapacitě 498 stání. Navrženo je jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. Budova záchytného parkoviště využívá příznivého výskytu valu s izolační zelení, do kterého je částečně zakomponována. Z dříve navrženého záchytného parkoviště s pojezdovou plochou střechy bylo upuštěno a byla zvolena varianta střechy zelené. Provedením zelené střechy zároveň vzniká prostor pro rozvinutí klidového odpočinkového místa s uplatněním zeleně. Přístup na vyšší úroveň je řešen bezbariérově s ohledem na primární předpokládané uživatele parku – obyvatel DPS a rodiny s dětmi. Hlavní vchod do budovy je pro zadní trakt umístěn v bezejmenné ulici kolmé na ulici Chilská, společně s vjezdem a výjezdem. Podél Chilské ulice bude rozšířen stávající chodník na 3,0 m, který se směrem k hlavnímu nároží zužuje na 2,5 m. Chodník bude od fasády budovy oddělen úzkým pásem zeleně. Parkové ztvárnění horní střechy je promenádou s množstvím odpočinkových míst s možností společenského vyžití ve formě hřiště na pétangue, fitness pro seniory či krytého přístřešku s šachovými stolky. Podoba i rozsah záměru se v průběhu času měnily a výše uvedený popis je poslední známá podoba záměru.

Informace

Dne 19.06.2015 zveřejnil odbor ochrany prostředí MHMP, jako příslušný úřad podle zákona č. 100/2001 Sb., závěr zjišťovacího řízení záměru - záměr bude dále posuzován podle zákona. Dne 17.01.2018 zveřejnil MHMP OŽP informaci, že ke dni 19.12.2017 byl z důvodu zpětvzetí žádosti ukončen proces posuzování vlivu na životní prostředí. Více informací v informačním systému EIA (PHA959).

Dne 30.11.2018 obdržel Odbor územního rozvoje ÚMČ Praha 11 (OÚR) žádost o vyjádření k dokumentaci pro územní řízení stavby (ikona souboruvýňatek z PD). Dne 29.04.2019 přijala Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesení č. 0419/19/R/2019, ve kterém souhlasí se záměrem za předpokladu splnění požadavků v příloze usnesení.


Dne 27.08.2019 bylo zahájeno územní řízení a dne 30.10.2019 bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby. 


OV zveřejnil dne 13.12.2021 oznámení o zahájení stavebního řízení. Dne 01.02.2022 zveřejnil OV rozhodnutí – stavební povolení.


Vytvořeno 8.1.2015 8:28:45 - aktualizováno 31.10.2019 10:49:14 | přečteno 13615x | Ing. Pavla Medunová
load