25) Obytný soubor Výstavní

Záměr výstavby obytného souboru mezi ulicemi Výstavní a Otická.

Investor Central Group Háje a.s., se sídlem Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4  OS Výstavní, obrázek se otevře v novém okně
Generální projetkant Central Group Háje a.s., se sídlem Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4
Záměr dle původního návrhu

Navrhuje se bytový dům rozdělený na tři části a pět bloků, nové komunikace, retenční nádrž, zpevněné a ozeleněné plochy, přípojky a přeložky inženýrských sítí a zastávka MHD při ulici Výstavní. Kapacita bytového domu je 279 bytových jednotek, 216 nebytových jednotek (služby, administrativa), 503 parkovacích stání (z toho 448 v podzemních garážích a 55 na terénu). Stavba má mít 2 podzemní podlaží a nadzemní část se dělí do bloků, které mají různou výšku - věže jsou navrženy o maximální výšce 17, 14 a 11 nadzemních podlaží. 

Záměr dle koncepce z dubna 2017

Zástavba bude tvrořena samostatnými či spojenými jednoduchými kubickými bloky. Bude řazena ve dvou řadách - vyšší řada podél ulice Výstavní, nižší podél ulice Otická. Na severozápadním nároží bude max. výška horního líce atiky stavby 310 m n. m. (max. 7 NP). Směrem východním podél ulice Výstavní se bude snižovat až na 5 NP. Směrem jižním k jihozápadnímu nároží stavby se bude snižovat na max. výšku horního líce atiky 306 m n. m. (max. 6 NP). Od jihozápadního nároží se bude výška zástavby směrem východním snižovat až na 4 NP. V podzemní části jsou navrženy garáže pro cca 380 automobilů. Více informací je v příloze usnesení RMČ Praha 11 č. 0796/25/R/2017 ze dne 18.07.2017 (níže ke stažení)

Informace k původnímu návrhu

Ve věci výstavby záměru proběhl proces posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního prostředí vydal dne 25.07.2013 souhlasné stanovisko. Více informací v informačním systému EIA (PHA713).

Dne 30.05.2014 bylo na žádost spol. Central Group  Háje a.s. zahájeno územní řízení. Dne 17.02.2015 se uskutečnilo ikona souborusetkání občanů s vedením MČ Praha 11. Dne 12.12.2016 MHMP, odboru stavebního řádu zrušil procesní usnesení ÚMČ Praha 11, odboru výstavby ze dne 14.07.2016 o přerušení řízení k žádosti žadatele. Žadatel spol. Central Group Háje a.s. vzal dne 20.7.2017 zpět žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby podanou dne 30.5.2014. Odbor výstavby ÚMČ Praha 11 (OV) zveřejnil dne 26.7.2017 usnesení o zastavení územního řízení

Informace k nové koncepci

Dne 02.03.2017 obdržel OÚR ÚMČ Praha 11 žádost spol. Central Group Háje a.s. o vyjádření k návrhu nové koncepce zástavby. MČ Praha 11 se k tomuto návrhu nové koncepce zástavby vyjádřila dne 30.03.2017 (ke stažení ikona souboruZDE). Dne 13.06.2017 obdržel OÚR ÚMČ Praha 11 žádost spol. Central Group Háje a.s. o vyjádření k dalšímu novému návrhu koncepce výstavby. MČ Praha 11 se k novému návrhu koncepce výstavby vyjádřila usnesením RMČ Praha 11 č. 0796/25/R/2017 ze dne 18.07.2017 (ke stažení ikona souboruZDE).

Obytný soubor Výstavní III 
Městská část obdržela dne 21.05.2019 žádost od spol. CENTRAL GROUP a. s. o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné řízení stavby Obytný soubor Výstavní III. Výňatek z dokumentace ke stažení ikona souboruZDE. Navrhuje se stavba obytného souboru vycházející z nové koncepce z roku 2017.  Zástavba bude tvořena samostatnými či spojenými jednoduchými kubickými bloky označenými A - H a I - N. Bude řazena ve dvou řadách - vyšší řada podél ulice Výstavní, nižší podél ulice Otická.  Součástí stavby jsou komunikace, zpevněné a ozeleněné plochy, retenční objekty, napojení na inženýrské sítě, přeložky inženýrských a zastávka autobusů MHD při ulici Výstavní. Kapacita stavby je 358 bytových jednotek (135 bytů 1+kk, 122 bytů 2+kk, 70 bytů 3+kk a 31 bytů 4+kk), 6 nebytových jednotek (ateliér, prodejny, služby, restaurace a kavárna) a mateřská školka pro 45 dětí. Navrženo je 414 stání pro osobní automobily, z toho 363 stání v podzemní části (vázaná) a 51 stání na terénu (návštěvnická). Dopravně bude stavba napojena novým sjezdem na komunikaci Exnárova a na předem upravenou křižovatku Výstavní x Exnárova (samostatná akce). Areál bude neprůjezdný vyjma sjezdu pro vozidla Integrovaného záchranného systému z komunikace Štichova.


V rámci městské části proběhlo interní projednání návrhu stavby. Dne 21.10.2019 přijala Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesení č. 1101/41/R/2019, ve kterém bere na vědomí projektovou dokumentaci pro společné povolení (03/2018, revize 11/2018 a 03/2019), požaduje, aby před uvedením první části stavby do provozu (tj. před kolaudací) byla zprovozněna křižovatka Výstavní x Exnárova a doporučuje v rámci celého souboru budov zvážit jednodušší a čistší formu a podobu všech fasád, tj. jednoduché a elegantní řešení ve světlejších odstínech vhodnější k doplnění stávajícího modernistického sídliště a odpovídající jeho poloze a významu. Dne 28.02.2020 oznámil OV zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání. Původní termín ústního jednání byl z důvodu nouzového stavu v souvislosti s pandemií COVID-19 dne 16.03.2020 zrušen. Dne 28.04.2020 oznámil OV nový termín ústního jednání, které se konalo dne 11.06.2020. Dne 18.02.2021 zveřejnil OV na úřední desce informaci o doplnění podkladů pro vydání rozhodnutí a možnosti se k nim vyjádřit. Dne 11.06.2021 zveřejnil OV na úřední desce rozhodnutí o změně využití území a schválení stavebního záměru. Proti rozhodnutí bylo podáno odvolání. Dne 16.09.2022 zveřejnil Odbor stavebního řádu MHMP na úřední desce, že je možné se seznámit s doplněnými podklady rozhodnutí. Dne 08.11.2022 zveřejnil Odbor stavebního řádu MHMP na úřední desce rozhodnutí o odvolání, kterým rozhodnutí OV zčásti změnil a ve zbytku potvrdil. Městská část obdržela od investora informaci, že v prosinci 2022 bude zahájena výstavba inženýrských sítí v rámci této stavby. 


Probíhá realizace stavby.Vytvořeno 16.4.2010 14:42:30 - aktualizováno 25.5.2023 8:16:53 | přečteno 20809x | Ing. Petra Vlášková
load