24) Obytný soubor REZIDENCE NODOM - Rezidence Výhledy Milínská

Záměr výstavby obytného souboru sestávajícího se ze 4 bytových domů a objektu podzemních garáží při ulicích Klapálkova a Milínská.

Investor 

NODOM CZ spol. s r. o., se sídlem Lublaňská 646/59, 120 00 Praha 2

Obytný soubor REZIDENCE NODOM, obrázek se otevře v novém okně

Generální projektant

PTA ARCHITECTURE, se sídlem Anny Rybníčkové 2613/5, 150 00 Praha 5 

Záměr 

Záměr výstavby bytového souboru 4 bytových domů (A, B, D a E) a objektu podzemních garáží (C) s celkovou kapacitou 189 bytů, 13 nebytových jednotek a 211 parkovacích stání. Záměr je rozdělen do 3 etap.

1. etapa - bytové domy A+B, garážový dům C. Kapacita - počet bytů: 64, počet nebytových jednotek: 2, počet parkovacích stání v podzemních garážích: 59, počet parkovacích stání na terénu: 11.

2. etapa - bytový dům D. Kapacita - počet bytů: 83, počet nebytových jednotek: 9, počet parkovacích stání v podzemních garážích: 78, počet parkovacích stání na terénu: 20.

3. etapa - bytový dům E. Kapacita - počet bytů: 42, počet nebytových jednotek: 2, počet parkovacích stání v podzemních garážích: 35, počet parkovacích stání na terénu: 8.

Informace

Odbor ochrany prostředí MHMP, jako příslušný úřad podle zákona č. 100/2001 Sb., zveřejnil dne 09.07.2015 závěr zjišťovacího řízení - záměr bude posuzován podle zákona. Dne 09.08.2016 přijala Rada MČ Praha 11 usnesení č. 1001/28/R/2016, ve kterém nesouhlasí se záměrem (usnesení včetně vyjádření MČ Praha 11). Dne 09.06.2017 obdržel příslušný úřad žádost oprávněného zástupce oznamovatele o ukončení procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Odbor ochrany prostředí MHMP ve smyslu § 23 odst. 2 zákona proces posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr ukončil. Více informací v informačním systému EIA (PHA963).


Rezidence Výhledy Milínská

Investor

NODOM CZ spol. s r. o., se sídlem Lublaňská 646/59, 120 00 Praha 2

Generální projektant

PTA architecture, autor. arch. Ing. Petr Tyapus, Ph.D., Libocká 698/40a, 162 00 Praha 6

Záměr

Podoba záměru předložená v územním řízení:

Navržený objekt je umístěn v ulici Milínská, cca 8 m východně od panelového bytového č. p. 2247, v místě původně navrženého objektu D.  Navržený objekt je v nadzemní části opticky rozčleněn na tři hmoty, které mají 5, 6 a 9 nadzemních podlaží. Objekt je osazen v severním svahu s převýšením 12 m. Objekt má z těchto důvodů 5 podzemních podlaží, dvě nejvyšší z nich jsou částečně určené pro bydlení, jsou v nich byty orientované k Milínské ulici. V podzemních podlažích jsou dále garáže, technické zázemí a sklepy. V objektu bude celkem 60 bytů, 6 atelierů a 1 obchod do 200 m2 prodejní plochy. Střecha garáží je řešena jako zelená intenzivní. Je navrženo 112 vázaných parkovacích stání v garážích, dále 7 návštěvnických parkovacích stání, z toho 4 na terénu v ulici Milínská a 3 přístupná v garážích. Pro obchod jsou navržena 2 návštěvnická stání na terénu v ulici Klapálkova.Informace

Dne 30.10.2018 obdržela MČ Praha 11 žádost o vyjádření k projektové dokumentaci. Po interním projednání byla dokumentace předložena Radě MČ Praha 11, která dne 18.12.2018 přijala nesouhlasné ikona souboruusnesení č. 1315/39/R/2018

Dne 04.11.2020 zveřejnil OV na úřední desce ÚMČ Praha 11 oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby. Dne 14.12.2020 schválila Rada MČ Praha 11 usnesením č. ikona souboru1106/38/R/2020 námitky MČ Praha 11 jako účastníka řízení. Námitky byly zaslány OV. Dne 15.04.2021 zveřejnil OV územní rozhodnutí, jímž stavbu umístil. Dne 03.05.2021 schválila Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesením č. 0372/17/R/2021 odvolání MČ Praha 11 proti územnímu rozhodnutí. Odvolání bylo zasláno OV. Dne 01.07.2022 zveřejnil Magistrát hl. m. Prahy rozhodnutí o zastavení odvolacího řízení a zrušení rozhodnutí OV na základě zpětvzetí žádosti investora o umístění stavby.


Vytvořeno 21.1.2015 11:33:56 - aktualizováno 11.7.2022 16:15:59 | přečteno 11004x | Ing. Pavla Medunová
load