22) Obytný soubor Blažimská (dříve Trojmezí)

Soubor pěti bytových domů v prodloužení ulice Klapálkova dnes nazývaných jako Výhledy Chodovec. 

Investor

Central Group a.s., se sídlem Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4

Trojmezi, obrázek se otevře v novém okně

Záměr

Výstavba obytného souboru o 5 bytových domech (12 sekcí) s 477 bytovými jednotkami v lokalitě na rozhraní MČ Praha 10 a MČ Praha 11 včetně podzemních garáží.

Informace

Zjišťovací řízení
Dne 01.12.2008 zveřejnil OOP MHMP závěr zjišťovacího řízení záměru - záměr bude posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Následně odbor ochrany prostředí MHMP ukončil proces posuzování vlivů záměru na životní prostředí na základě žádosti spol. Central Group a.s. Více informací v informačním systému EIA (PHA582). Dne 22.06.2010 byl zveřejněn závěr zjišťovacího řízení - záměr nebude dále posuzován. Více informací v informačním systému EIA (PHA627).
Územní řízení
Dne 25.07.2011 bylo zahájeno územní řízení. Dne 27.11.2012 vydal odbor výstavby ÚMČ Praha 11 (dále "OV") rozhodnutí o umístění stavby. Dne 15.01.2013 vydal OV oznámení o podaném odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby ze dne 27.11.2012. Odbor stavební a územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy (SUP MHMP), jako odvolací orgán, vydal dne 07.10.2013 rozhodnutí o odvolání s tím, že rozhodnutí OV ze dne 27.11.2012 ruší a věc vrací k novému projednání. Ministerstvo pro místní rozvoj dne 27.11.2013 rozhodlo ve zkráceném přezkumném řízení tak, že rozhodnutí SUP MHMP ze dne 07.10.2013 zrušuje a věc vrací SUP MHMP. Dne 06.10.2014 vydal SUP MHMP rozhodnutí ve věci odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby ze dne 27.11.2012. SUP MHMP částečně toto rozhodnutí pozměnil a doplnil a ve zbytku potvrdil. Dne 25.04.2017 vydal Městský soud v Praze rozsudek, kterým zrušil rozhodnutí MHMP o odvolání proti rozhodnutí Odboru výstavby ÚMČ Praha 11 ve věci umístění stavby „Obytný soubor Blažimská“ a vrátil věc MHMP k novému projednání.

Dne 28.03.2013 oznámil odbor výstavby ÚMČ Praha 11 zahájení územního řízení na stavbu provizorní staveništní komunikace pro OS Blažimská. Dne 28.05.2013 vydal odbor výstavby ÚMČ Praha 11 územní rozhodnutí o umístění dočasné stavby provizorní staveništní komunikace pro Obytný soubor Blažimská. Dne 22.07.2015 oznámil odbor výstavby ÚMČ Praha 11 zahájení řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění stavby provizorní staveništní komunikace pro Obytný soubor Blažimská, které bylo vydáno dne 28.05.2013 (v právní moci dne 04.07.2013). Dne 29.11.2019 vydal  MHMP, Odbor pozemních komunikací a drah jako příslušný odvolací orgán rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí OV ÚMČ Praha 11 ze dne 27.11.2012, kterým byla na pozemcích parc. č. 3466, 3468, 3473/1, 3473/10, 3485, 3487/3, 3488/9, 3489/15, 3490/1, 3490/7, 3490/45, 3490/55, 3490/58 v k. ú. Chodov a parc. č. 2871, 2882/1, 2882/2, 2886/2, 2887/2, 2888/2, 2893/1, 5770/2 v k. ú. Záběhlice, umístěna stavba nazvaná „Obytný soubor Blažimská“. Část výroku byla změněna, v ostatním bylo rozhodnutí potvrzeno.


Stavební řízení

Dne 24.04.2015 podala spol. Central Group a.s. žádost o stavební povolení. Dne 07.04.2017 vydal odbor výstavby ÚMČ Praha 11 rozhodnutí - stavební povolení na stavbu „Obytný soubor Blažimská, bytový dům C a D“, část: „Objekty C1 - C4 a objekt D“. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání. MHMP, odbor stavebního řádu, jako odvolací správní orgán vydal dne 04.10.2017 usnesení o přerušení odvolacího řízení ve věci stavebního povolení do doby pravomocného ukončení řízení o návrhu na vydání územního rozhodnutí pro stavbu nazvanou "Obytný soubor Blažimská". 

MHMP Odbor stavebního řádu, který vedl odvolací řízení, vydal dne 21.01.2021 sdělení o jeho zastavení, neboť všichni odvolatelé vzali svá odvolání ke dni 18.01.2021 zpět. Stavební povolení  na stavbu „Obytný soubor Blažimská, bytový dům C a D“, část: „Objekty C1 - C4 a objekt D“ nabylo právní moci dne 19.01.2021.

Dne 12.03.2021 oznámil OV zahájení stavebního řízení na stavbu nazvanou Obytný soubor "Blažimská", bytový dům A, B a E. Dne 28.07.2021 zveřejnil OV vydání stavebního povolení.

Řízení o změně územního rozhodnutí a změně stavby před dokončením
Dne 25.05.2021 oznámil OV zahájení řízení o změně územního rozhodnutí o umístění obytného souboru z roku 2012 a zahájení řízení o změně stavby před dokončením bytových domů C a D. Dne 27.08.2021 zveřejnil OV rozhodnutí - změnu rozhodnutí o umístění stavby a změnu stavby před jejím dokončením.

Dne 16.05.2022 vydal OV oznámení o zahájení společného řízení o změně územního rozhodnutí a o změně stavby před dokončením bytových domů A, B a E. Dne 11.07.2022 vydal OV rozhodnutí – změnu rozhodnutí o umístění stavby a změnu stavby před jejím dokončením.

Řízení o změně územního rozhodnutí

OÚR obdržel dne 11.11.2021 oznámení OV o zahájení územního řízení ve věci změny územního rozhodnutí na stavbu nazvanou „Obytný soubor Blažimská“ ze dne 27.11.2012, které nabylo právní moci dne 07.01.2020. Řízení zahrnuje pouze část stavby – bytové domy A, B, E a jejich okolí. Navržené změny se týkají zejména vedení inženýrských sítí, umístění komunikací a terénních úprav. Dne 17.01.2022 zveřejnil OV rozhodnutí – změnu rozhodnutí o umístění stavby. Probíhá realizace stavby.


Vytvořeno 3.12.2008 9:47:15 - aktualizováno 31.1.2022 11:06:08 | přečteno 24699x | Ing. Petra Vlášková
load