Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání

Navigace

Záměry na Jižním Městě

 
 

20) Nový Opatov

Záměr výstavby areálu pro administrativu, bydlení, obchod a služby při ul. Chilské.


Investor 

STAROCHODOVSKÁ a.s., se sídlem Vinohradská 22, 120 00 Praha 2

 Generální
 projektant 

United Architect Studio, s.r.o., se sídlem Nad obcí II 1930/7, 140 00 Praha 4

 Záměr

Areál je navržen západně od ul. Chilské, mezi tuto ulici a zástavbu Starého Chodova. Na jihu zasahuje k rampám křižovatky dálnice D1 s ul. Chilskou, na severu k Litochlebskému náměstí. Areál (polyfunkční centrum) je složeno ze 6 budov, úpravy výstupů z vestibulu stanice metra Opatov a zastávek autobusů MHD. Využití objektů: 72 % - administrativa, 14 % - obchod, 12 % - hotel a 2 % - stravování. Součástí záměru je i realizace 2 komunikačních propojení z ul. Chilské západním směrem, výstavba parku západně od navrhovaných objektů, řešení sítí technické infrastruktury, úpravy komunikací v dotčeném území a komunikační napojení objektů na ul. Chilskou. V areálu je navrženo celkem 3.211 parkovacích míst, z toho 107 míst pro invalidy. V podzemních parkovištích je navrženo 3.155 parkovacích míst, 56 míst je navrženo na povrchu. Z navržených 3.211 míst je 100 míst určeno pro P+R a 100 míst jako rezerva pro administrativu.

 Informace

Odbor životního prostředí MHMP, jako příslušný úřad podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zveřejnil dne 30.01.2015 stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. Záměr je přijatelný z hlediska jeho vlivů na životní prostředí ve variantě "100" popsané v dokumentaci vlivů záměru a při splnění požadavků orgánu ochrany veřejného zdraví. Dne 25.01.2017 vydal odbor ochrany prostředí MHMP souhlasné závazné stanovisko k ověření souladu obsahu stanoviska s požadavky právních předpisů, které zapracovávají směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13.12.2011, o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí. Více informací v informačním systému EIA (PHA845).

 Související informace Dne 25.03.2015 obdržel odbor územního rozvoje ÚMČ Praha 11ikona souboruŽádost o vyjádření k záměru vč. architektonické studieaikona souboruŽádost o vyjádření k výjimečně přípustné stavbě vjezdové rampy do podzemních garáží. Dne 03.11.2015 přijala RMČ Praha 11ikona souboruusnesení č. 1453/42/R/2015, ve kterém nesouhlasí se záměrem. Dne 12.11.2015 přijalo ZMČ Praha 11ikona souboruusnesení č. 0003/11/Z/2015, ve kterém nesouhlasí se záměrem. Dne 05.12.2016 přijala RMČ Praha 11ikona souboruusnesení č. 1435/41/R/2016, ve kterém nesouhlasí s úpravou Územního plánu s. ú. hl. m. Prahy č. U0968/2013.

NOVÝ OPATOV - NOVÁ KONCEPCE
Investor Starochodovská a.s., Římská 103/12, 120 00 Praha 2
SHELIA s. r. o., Havlíčkova 1030/1, 110 00 Praha 1
FINEP CZ a. s., Havlíčkova 1030/1, 110 00 Praha 1
NOVÝ OPATOV-nová koncepce 09-2019, obrázek se otevře v novém okně 
Generální projektant Studio acht spol. s r. o.
Záměr Jedná se o návrh zástavby rozvojového území (řešené území navrhovaného areálu je 71 357 m2) při západní straně ulice Chilská od stanice metra Opatov směrem k lokalitě „Starý Chodov“. Koncepce zástavby vychází z územní studie Opatov – Na Jelenách, která byla v prosinci 2019 zapsána do evidence územně plánovací činnosti a je podkladem při rozhodování v území. Návrh tedy vychází z kapacit a limitů stanovených platným územním plánem. Navrhovaný areál obsahuje 5 administrativně obchodních objektů (SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 09) v přímé návaznosti na stanici metra Opatov a 4 bytové domy (SO 05, SO 06, SO 07, SO 08) navrhované směrem ke stávající bytové zástavbě. Navrhované objekty nepřesáhnou výšku 40 m.
Administrativní objekt SO 01 bude mít mezi 7 NP až 9 NP se 3 podzemními podlažími, objekt SO 02 bude mít mezi 5 NP až 7 NP se 3 podzemními podlažími, objekt SO 03 bude mít mezi 6 NP až 8 NP se 4 podzemními podlažími, objekt SO 04 bude mít mezi 4 NP až 6 NP se 4 podzemními podlažími a objekt SO 09 bude mít mezi 6 NP až 8 NP se 3 podzemními podlažími. Bytový objekt SO 05 bude mít 12 NP a 3 podzemní podlaží, objekty SO 06 a SO 07 budou mít 12 NP a 4 podzemní podlaží a objekt SO 08 bude mít 4 NP a 2 podzemní podlaží. Celkem bude v bytových domech 414 bytů, které budou mít dispozice od 1 + kk až po 4 + kk. Pro celý areál je navrženo celkem 1392 parkovacích stání z toho 1338 v podzemních garážích a 54 stání na povrchu. Celkem je navrženo ke kácení 163 ks stromů (z toho 118 ks vyžadují povolení ke kácení) a 54 ks keřového porostu. Naproti tomu bude vysazeno 325 ks stromů, 235 ks keřového porostu a 150 ks popínavé zeleně.
Areál je doplněn návrhem náměstí navazující na prostory metra Opatov, které je doplněné veřejnou zelení a vodními plochami. Celkem je navrženo 5 vodních nádrží s různou úrovní hladiny vody, které jsou navzájem propojené do kaskády. Vodní prvky se nachází u objektů SO 05, SO 06 a SO 08. Dále je navržen objekt pro parkování kol veřejnosti - B + R (tzv. kolárna) severně od administrativního objetu SO 02. Mezi navrhovaným areálem a lokalitou „Starého Chodova“ je navržen pás zeleně s parkovou úpravou doplněnou v jižní části sportovišti.

Informace Dne 13.01.2020 obdržela MČ Praha 11 pro vyjádření dokumentaci záměru pro územní řízení. Výňatek z dokumentace ke stažení ikona souboruZDE. Dne 02.03.2020 přijala Rada MČ Praha 11 usnesení ikona souboruč. 0209/5/R/2020, ve kterém souhlasila se záměrem a odsouhlasila připomínky městské části v příloze usnesení. 

Odbor výstavby ÚMČ Praha 11 (OV) zveřejnil dne 16.04.2021 na úřední desce oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby a využití území a současně o zahájení řízení o odstranění stavby. Územní řízení o umístění stavby se týká administrativních objektů ozn. SO.01, SO.02, SO.03, SO.04 a SO.09, bytových domů ozn. SO.05, SO.06, SO.07 a SO.08 a dalších souvisejících staveb komunikací, inženýrských sítí a zařízení staveniště. Řízení o využití území se týká hrubých terénních úprav, nového parku a úprav odvodnění. Řízení o odstranění stavby se týká stavby kruhové žel. bet. rampy a dalších menších staveb při západní straně vestibulu stanice metra Opatov s výše uvedenými stavbami do budoucna kolidujících. Dne 20.08.2021 OV zveřejnil na úřední desce územní rozhodnutí o umístění stavby a o změně využití území a rozhodnutí o odstranění stavby. Dne 03.11.2021 OV zveřejnil na úřední desce výzvu k podanému odvolání.

19.12.2012 9:47:13 - aktualizováno 20.4.2021 9:44:26 | přečteno 18145x | Ing. Pavla Medunová

Kalendář akcí >

Letní kino Zahrada – Po čem muží touží 2
Letní kino Zahrada – Co jsme komu všichni udělali
Finanční výbor
Kontrolní výbor
Letní kino Zahrada – Vězeň svobody
Letní kino Zahrada – Muži na pokraji nervového zhroucení
Velká cena Českomoravského klubu veteránů
Kino klub Zahrada – Erupce lásky
Komise pro kulturu a spolky
Kočka
Drum Circle s Petrem Šušorem pro rodiče s dětmi
Drum Circle s Petrem Šušorem pro dospělé
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Dny Prahy 11
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Dny Prahy 11
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Dny Prahy 11
Bodovací turnaje mládeže ve stolním tenisu
Bodovací turnaje mládeže ve stolním tenisu
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Bodovací turnaje mládeže ve stolním tenisu
Bodovací turnaje mládeže ve stolním tenisu
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Komise pro životní prostředí
Kino klub Zahrada – Podezřelá
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Sociální a zdravotní komise
Sociální a zdravotní komise
Grilování bez hranic IX.
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Dopravní komise
X-TET
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ: ZAZOA
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Nedělní pohádka pro děti: Popelka
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kino klub Zahrada – Panství Downtown: Nová éra
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Mediální komise
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Staré Strašnice
Komentovaná prohlídka výstavy On a Ona
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Komise pro správu majetku a podpora podnikání
Šansony na tvrzi
Country večer s kapelou Knokaut
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
VÝLET pro seniory: Častolovice a Nové Hrady
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Za rondokubismem, či národním stylem po Novém Městě pražském
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Staré Strašnice
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: Tajemné Kokořínsko
Kino klub Zahrada – Notre-Dame v plamenech
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Páté přes deváté: Ivo Šmoldas a Jana Rychterová
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: Tajemné Kokořínsko
Jazz klub Tvrz: Allison Wheeler trio
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Koncert filmové hudby II.
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Nedělní pohádka pro děti: Pohádky z krosny
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load