20) Nový Opatov

Záměr výstavby areálu pro administrativu, bydlení, obchod a služby při ul. Chilské.


Investor 

STAROCHODOVSKÁ a.s., se sídlem Vinohradská 22, 120 00 Praha 2

 Generální
 projektant 

United Architect Studio, s.r.o., se sídlem Nad obcí II 1930/7, 140 00 Praha 4

 Záměr

Areál je navržen západně od ul. Chilské, mezi tuto ulici a zástavbu Starého Chodova. Na jihu zasahuje k rampám křižovatky dálnice D1 s ul. Chilskou, na severu k Litochlebskému náměstí. Areál (polyfunkční centrum) je složeno ze 6 budov, úpravy výstupů z vestibulu stanice metra Opatov a zastávek autobusů MHD. Využití objektů: 72 % - administrativa, 14 % - obchod, 12 % - hotel a 2 % - stravování. Součástí záměru je i realizace 2 komunikačních propojení z ul. Chilské západním směrem, výstavba parku západně od navrhovaných objektů, řešení sítí technické infrastruktury, úpravy komunikací v dotčeném území a komunikační napojení objektů na ul. Chilskou. V areálu je navrženo celkem 3.211 parkovacích míst, z toho 107 míst pro invalidy. V podzemních parkovištích je navrženo 3.155 parkovacích míst, 56 míst je navrženo na povrchu. Z navržených 3.211 míst je 100 míst určeno pro P+R a 100 míst jako rezerva pro administrativu.

 Informace

Odbor životního prostředí MHMP, jako příslušný úřad podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zveřejnil dne 30.01.2015 stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. Záměr je přijatelný z hlediska jeho vlivů na životní prostředí ve variantě "100" popsané v dokumentaci vlivů záměru a při splnění požadavků orgánu ochrany veřejného zdraví. Dne 25.01.2017 vydal odbor ochrany prostředí MHMP souhlasné závazné stanovisko k ověření souladu obsahu stanoviska s požadavky právních předpisů, které zapracovávají směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13.12.2011, o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí. Více informací v informačním systému EIA (PHA845).

 Související informace Dne 25.03.2015 obdržel odbor územního rozvoje ÚMČ Praha 11ikona souboruŽádost o vyjádření k záměru vč. architektonické studieaikona souboruŽádost o vyjádření k výjimečně přípustné stavbě vjezdové rampy do podzemních garáží. Dne 03.11.2015 přijala RMČ Praha 11ikona souboruusnesení č. 1453/42/R/2015, ve kterém nesouhlasí se záměrem. Dne 12.11.2015 přijalo ZMČ Praha 11ikona souboruusnesení č. 0003/11/Z/2015, ve kterém nesouhlasí se záměrem. Dne 05.12.2016 přijala RMČ Praha 11ikona souboruusnesení č. 1435/41/R/2016, ve kterém nesouhlasí s úpravou Územního plánu s. ú. hl. m. Prahy č. U0968/2013.

NOVÝ OPATOV - NOVÁ KONCEPCE
Investor Starochodovská a.s., Římská 103/12, 120 00 Praha 2
SHELIA s. r. o., Havlíčkova 1030/1, 110 00 Praha 1
FINEP CZ a. s., Havlíčkova 1030/1, 110 00 Praha 1
NOVÝ OPATOV-nová koncepce 09-2019, obrázek se otevře v novém okně 
Generální projektant Studio acht spol. s r. o.
Záměr Jedná se o návrh zástavby rozvojového území (řešené území navrhovaného areálu je 71 357 m2) při západní straně ulice Chilská od stanice metra Opatov směrem k lokalitě „Starý Chodov“. Koncepce zástavby vychází z územní studie Opatov – Na Jelenách, která byla v prosinci 2019 zapsána do evidence územně plánovací činnosti a je podkladem při rozhodování v území. Návrh tedy vychází z kapacit a limitů stanovených platným územním plánem. Navrhovaný areál obsahuje 5 administrativně obchodních objektů (SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 09) v přímé návaznosti na stanici metra Opatov a 4 bytové domy (SO 05, SO 06, SO 07, SO 08) navrhované směrem ke stávající bytové zástavbě. Navrhované objekty nepřesáhnou výšku 40 m.
Administrativní objekt SO 01 bude mít mezi 7 NP až 9 NP se 3 podzemními podlažími, objekt SO 02 bude mít mezi 5 NP až 7 NP se 3 podzemními podlažími, objekt SO 03 bude mít mezi 6 NP až 8 NP se 4 podzemními podlažími, objekt SO 04 bude mít mezi 4 NP až 6 NP se 4 podzemními podlažími a objekt SO 09 bude mít mezi 6 NP až 8 NP se 3 podzemními podlažími. Bytový objekt SO 05 bude mít 12 NP a 3 podzemní podlaží, objekty SO 06 a SO 07 budou mít 12 NP a 4 podzemní podlaží a objekt SO 08 bude mít 4 NP a 2 podzemní podlaží. Celkem bude v bytových domech 414 bytů, které budou mít dispozice od 1 + kk až po 4 + kk. Pro celý areál je navrženo celkem 1392 parkovacích stání z toho 1338 v podzemních garážích a 54 stání na povrchu. Celkem je navrženo ke kácení 163 ks stromů (z toho 118 ks vyžadují povolení ke kácení) a 54 ks keřového porostu. Naproti tomu bude vysazeno 325 ks stromů, 235 ks keřového porostu a 150 ks popínavé zeleně.
Areál je doplněn návrhem náměstí navazující na prostory metra Opatov, které je doplněné veřejnou zelení a vodními plochami. Celkem je navrženo 5 vodních nádrží s různou úrovní hladiny vody, které jsou navzájem propojené do kaskády. Vodní prvky se nachází u objektů SO 05, SO 06 a SO 08. Dále je navržen objekt pro parkování kol veřejnosti - B + R (tzv. kolárna) severně od administrativního objetu SO 02. Mezi navrhovaným areálem a lokalitou „Starého Chodova“ je navržen pás zeleně s parkovou úpravou doplněnou v jižní části sportovišti.

Informace Dne 13.01.2020 obdržela MČ Praha 11 pro vyjádření dokumentaci záměru pro územní řízení. Výňatek z dokumentace ke stažení ikona souboruZDE. Dne 02.03.2020 přijala Rada MČ Praha 11 usnesení ikona souboruč. 0209/5/R/2020, ve kterém souhlasila se záměrem a odsouhlasila připomínky městské části v příloze usnesení. 

Odbor výstavby ÚMČ Praha 11 (OV) zveřejnil dne 16.04.2021 na úřední desce oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby a využití území a současně o zahájení řízení o odstranění stavby. Územní řízení o umístění stavby se týká administrativních objektů ozn. SO.01, SO.02, SO.03, SO.04 a SO.09, bytových domů ozn. SO.05, SO.06, SO.07 a SO.08 a dalších souvisejících staveb komunikací, inženýrských sítí a zařízení staveniště. Řízení o využití území se týká hrubých terénních úprav, nového parku a úprav odvodnění. Řízení o odstranění stavby se týká stavby kruhové žel. bet. rampy a dalších menších staveb při západní straně vestibulu stanice metra Opatov s výše uvedenými stavbami do budoucna kolidujících. Dne 20.08.2021 OV zveřejnil na úřední desce územní rozhodnutí o umístění stavby a o změně využití území a rozhodnutí o odstranění stavby. Dne 03.11.2021 OV zveřejnil na úřední desce výzvu k podanému odvolání.

Dne 26.09.2022 zveřejnil Odbor stavebního řádu MHMP na úřední desce rozhodnutí o odvolání, kterým změnil rozhodnutí OV v části nazvané „Převzaté podmínky dotčených orgánů pro výrok I. a II. tohoto rozhodnutí“ tak, že nahradil text v podmínce č. 9 a ve zbytku I. a II. výrok potvrdil. Výrok III. rozhodnutí OV, kterým bylo povoleno odstranění staveb, nebyl napaden odvoláním a nabyl samostatně právní moci. Vykonatelnost rozhodnutí o odstranění stavby je podmínkou č. 2 výroku III. odložena do doby nabytí právní moci výroku I. a II. 19.04.2023 oznámil OV zahájení navazujícího stavebního řízení pro administrativní objekty SO.01 a SO.02.

Vytvořeno 19.12.2012 9:47:13 - aktualizováno 27.9.2022 10:15:16 | přečteno 19748x | Ing. Pavla Medunová
load