Na obsah stránky

Jazyk:ENDE

Navigace

Záměry na Jižním Městě

 
 

17) Litochlebský park

Záměrem je novostavba bytového domu na pozemcích severně od kruhového objezdu na Litochlebském náměstí.

Koncepce z roku 2021
Investor Jenkins Corp a.s., Na Hubálce 922/1, 169 00 Praha 6 Litochlebský park, obrázek se otevře v novém okně 
Generální projektant  ra15 a.s., Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5
Záměr Záměrem je 8 podlažní novostavba bytového domu s bytovými jednotkami ve 2.-8.NP (s celkovým počtem 72 bytů) dopravně napojená z komunikace Türkova. Parkování je řešeno v rámci objektu a je navrženo celkem 73 stání, z toho 71 garážových, 2 venkovní povrchová. Záměr je umístěn výhradně na pozemcích investora. Součástí stavby jsou rovněž sadové a terénní úpravy stávajících veřejně přístupných ploch nacházejících se na pozemcích investora včetně umístění vodního prvku a dětského hřiště. Stávající pietní místo tvořené pomníky obětem padlým v I. a II. světové válce a lipovým hájem, které se nachází v těsné blízkosti záměru, není návrhem změněno.
Informace  Ve dnech 25.01.2021 až 30.01.2021 proběhlo představení nové podoby záměru veřejnosti v informačním stánku při stanici metra Opatov (www.litopark.cz). Výsledek projednání byl společně se studií předložen městské části k vyjádření. Studie byla interně projednána a dne 17.05.2021 přijala Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesení č. 0426/18/R/2021, v rámci kterého stanovila připomínky pro další fázi projektové přípravy záměru.


Koncepce z roku 2019

Investor Jenkins Corp a.s., Na Hubálce 922/1, 169 00 Praha 6
Generální projektant ra15 a.s., Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5
Záměr Záměrem je novostavba 3 bytových domů (objekt „A“, „B“ a „C“) s bytovými jednotkami ve 2.-8.NP (s celkovým počtem 199 bytů), obchodními jednotkami v 1.-2.NP s celkovou plochou 248 m2, garážemi v 1.PP a 1.NP, sklepními kójemi v 2.PP a technickým zázemím v 1.-2.PP. Objekt „A“ je zcela samostatný, objekty „B“ a „C“ jsou dispozičně propojeny v rámci 1.NP a 1.PP. Celkem je navrženo 97 parkovacích stání (92 stání v garážích a 5 povrchových stání). Záměr je umístěn na pozemcích v severní části Litochlebského náměstí v sousedství stávajících panelových bytových domů. Součástí stavby jsou rovněž sadové a terénní úpravy stávajících veřejně přístupných parkových ploch, úprava parkovacích stání podél ulice Valentova a vytvoření nového dopravního napojení z ulice Türkova. V rámci návrhu je navrženo začlenění stávajícího pietního místa tvořeného pomníky obětem I. a II. světové války a lipovým hájem, který je jeho nedílnou součástí. Krajinářské řešení zahrnuje šetrné nakládání s dešťovou vodou, terénní úpravy a sadové úpravy. Lokalita je rozdělena do několika funkčních celků – meditační, pobytový a krajinný.
Informace MČ Praha 11 obdržela projektovou dokumentaci, která byla interně projednávána (výňatek ke stažení ikona souboruZDE). V současné době byla žádost o projednání projektové dokumentace k tomuto záměru vzata zpět z důvodu přepracování návrhu.
Koncepce z roku 2010

Investor

Tweelingen a.s., se sídlem Wuchterlova 1609/8, Praha 6

Generální projektant

m4 architekti s.r.o., se sídlem Dejvická 306/9, 160 00 Praha 6

Záměr

Navržený objekt má výšku 95 m, 24 NP a 1 PP a má primárně sloužit k administrativním účelům. V 1. a 2. NP je navrženo umístění restaurací a dalších komerčních ploch. Součástí záměru je vybudování podzemního parkoviště o 6 PP s 354 parkovacími stáními.

Informace


Žadatel podal dne 16.07.2010 žádost o umístění stavby "Litochlebský park". Dne 11.07.2011 bylo vydáno rozhodnutí č. j. MCP11/11/048585/OV/Šok o povolení výjimky z čl. 8 OTPP a o umístění stavby nazvané "Litochlebský park". Záměr byl umístěn v souladu s územním plánem do území s funkčním využitím SMJ (smíšené městského jádra) s kódem míry využití K.


Proti rozhodnutí podali účastníci řízení odvolání. Rozhodnutí potvrdil odvolací orgán rozhodnutím ze dne 16.08.2012 sp. zn. S-MHMP 967182/2011/OST/Fr. Dne 04.09.2012 rozhodnutí č. j. MCP11/11/048585/OV/Šok ze dne 11.07.2011 nabylo právní moci. Dne 12.06.2013 vydal Odbor výstavby ÚMČ Praha 11 stavební povolení, které bylo dne 02.05.2019 rozhodnutím Odboru pozemních komunikací a drah MHMP, jako odvolacím správním orgánem, zrušeno a řízení bylo zastaveno. Dne 13.06.2014 vydal Městský soud pod č. j. 5 A 193/2012 - 87 rozsudek, kterým byla zrušena úprava územního plánu U 0870/2010, která se týkala funkční plochy pro umisťovanou stavbu (konkrétně úprava kódu využití území, která měnila původní kód E na K). Zároveň bylo zrušeno rozhodnutí ze dne 16.08.2012 sp. zn. S-MHMP 967182/2011/OST/Fr a věc byla vrácena k novému projednání. V novém projednání vydal odvolací orgán rozhodnutí ze dne 17.07.2017 pod č.j. MHMP 11218117/2017, kterým zrušil rozhodnutí MCP11/11/048585/OV/Šok ze dne 11.07.2011 a věc vrátil k novému projednání odboru výstavby ÚMČ Praha 11 (OV).


Žadatel dne 21.09.2017 podal žádost o přerušení řízení, kterou dne 18.10.2017 odbor výstavby ÚMČ Praha 11 zamítl usnesením č. j. MCP11/17/057842/OV/Bar. Důvodem přerušení měl být čas na úpravu dokumentace. Proti usnesení bylo podáno odvolání. Dne 22.06.2018 vydal Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravních agend (dále "MHMP ODA"), jako odvolací správní orgán, rozhodnutí o zamítnutí odvolání proti usnesení OV č. j. MCP11/17/057842/OV/Bar ze dne 18.10.2017 a usnesení potvrdil. Dne 30.05.2018 vydal OV rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a usnesení o zastavení řízení na část spojeného řízení týkající se povolení výjimky z ust. čl. 8 odst. 2 vyhlášky č. 26/1999 Sb. OTPP. Proti rozhodnutí bylo podáno odvolání. Dne 23.11.2018 vydal MHMP ODA, jako odvolací správní orgán, rozhodnutí o zamítnutí odvolání proti rozhodnutí OV č. j. MCP11/18/022346/OV/Bar ze dne 30.05.2018 a rozhodnutí potvrdil.


Dne 13.04.2018 obdržela MČ Praha 11 žádost o schválení redukce projektu. Dne 15.05.2018 přijala Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesení č. 0576/17/R/2018, ve kterém bere na vědomí podanou žádost a nesouhlasí se záměrem v navržené kapacitě.


31.5.2018 10:06:30 - aktualizováno 25.3.2021 9:30:05 | přečteno 14785x | Ing. Petra Vlášková

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load