Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání

Navigace

Záměry na Jižním Městě

 
 

17) Litochlebský park

Záměrem je novostavba bytového domu na pozemcích severně od kruhového objezdu na Litochlebském náměstí.

Koncepce z roku 2021
Investor Jenkins Corp a.s., Na Hubálce 922/1, 169 00 Praha 6 Litochlebský park, obrázek se otevře v novém okně 
Generální projektant  ra15 a.s., Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5
Záměr Záměrem je 8 podlažní novostavba bytového domu s bytovými jednotkami ve 2.-8.NP (s celkovým počtem 72 bytů) dopravně napojená z komunikace Türkova. Parkování je řešeno v rámci objektu a je navrženo celkem 73 stání, z toho 71 garážových, 2 venkovní povrchová. Záměr je umístěn výhradně na pozemcích investora. Součástí stavby jsou rovněž sadové a terénní úpravy stávajících veřejně přístupných ploch nacházejících se na pozemcích investora včetně umístění vodního prvku a dětského hřiště. Stávající pietní místo tvořené pomníky obětem padlým v I. a II. světové válce a lipovým hájem, které se nachází v těsné blízkosti záměru, není návrhem změněno.
Informace  Ve dnech 25.01.2021 až 30.01.2021 proběhlo představení nové podoby záměru veřejnosti v informačním stánku při stanici metra Opatov (www.litopark.cz). Výsledek projednání byl společně se studií předložen městské části k vyjádření. Studie byla interně projednána a dne 17.05.2021 přijala Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesení č. 0426/18/R/2021, v rámci kterého stanovila připomínky pro další fázi projektové přípravy záměru.

Dne 02.08.2022 zveřejnil OV na úřední desce oznámení o zahájení společného řízení na stavbu nazvanou „Rezidence Litochlebský park“, Praha, Chodov, Valentova. Stavba obsahuje novostavbu bytového domu na severní straně kruhového objezdu „Litochlebského náměstí“, nové komunikace a zpevněné plochy, nové přípojky a přeložky inženýrských sítí technické infrastruktury a veřejného osvětlení, výstavbu vodního díla retenční nádrže a kácení stávající zeleně.
Koncepce z roku 2019

Investor Jenkins Corp a.s., Na Hubálce 922/1, 169 00 Praha 6
Generální projektant ra15 a.s., Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5
Záměr Záměrem je novostavba 3 bytových domů (objekt „A“, „B“ a „C“) s bytovými jednotkami ve 2.-8.NP (s celkovým počtem 199 bytů), obchodními jednotkami v 1.-2.NP s celkovou plochou 248 m2, garážemi v 1.PP a 1.NP, sklepními kójemi v 2.PP a technickým zázemím v 1.-2.PP. Objekt „A“ je zcela samostatný, objekty „B“ a „C“ jsou dispozičně propojeny v rámci 1.NP a 1.PP. Celkem je navrženo 97 parkovacích stání (92 stání v garážích a 5 povrchových stání). Záměr je umístěn na pozemcích v severní části Litochlebského náměstí v sousedství stávajících panelových bytových domů. Součástí stavby jsou rovněž sadové a terénní úpravy stávajících veřejně přístupných parkových ploch, úprava parkovacích stání podél ulice Valentova a vytvoření nového dopravního napojení z ulice Türkova. V rámci návrhu je navrženo začlenění stávajícího pietního místa tvořeného pomníky obětem I. a II. světové války a lipovým hájem, který je jeho nedílnou součástí. Krajinářské řešení zahrnuje šetrné nakládání s dešťovou vodou, terénní úpravy a sadové úpravy. Lokalita je rozdělena do několika funkčních celků – meditační, pobytový a krajinný.
Informace MČ Praha 11 obdržela projektovou dokumentaci, která byla interně projednávána (výňatek ke stažení ikona souboruZDE). V současné době byla žádost o projednání projektové dokumentace k tomuto záměru vzata zpět z důvodu přepracování návrhu.
Koncepce z roku 2010

Investor

Tweelingen a.s., se sídlem Wuchterlova 1609/8, Praha 6

Generální projektant

m4 architekti s.r.o., se sídlem Dejvická 306/9, 160 00 Praha 6

Záměr

Navržený objekt má výšku 95 m, 24 NP a 1 PP a má primárně sloužit k administrativním účelům. V 1. a 2. NP je navrženo umístění restaurací a dalších komerčních ploch. Součástí záměru je vybudování podzemního parkoviště o 6 PP s 354 parkovacími stáními.

Informace


Žadatel podal dne 16.07.2010 žádost o umístění stavby "Litochlebský park". Dne 11.07.2011 bylo vydáno rozhodnutí č. j. MCP11/11/048585/OV/Šok o povolení výjimky z čl. 8 OTPP a o umístění stavby nazvané "Litochlebský park". Záměr byl umístěn v souladu s územním plánem do území s funkčním využitím SMJ (smíšené městského jádra) s kódem míry využití K.


Proti rozhodnutí podali účastníci řízení odvolání. Rozhodnutí potvrdil odvolací orgán rozhodnutím ze dne 16.08.2012 sp. zn. S-MHMP 967182/2011/OST/Fr. Dne 04.09.2012 rozhodnutí č. j. MCP11/11/048585/OV/Šok ze dne 11.07.2011 nabylo právní moci. Dne 12.06.2013 vydal Odbor výstavby ÚMČ Praha 11 stavební povolení, které bylo dne 02.05.2019 rozhodnutím Odboru pozemních komunikací a drah MHMP, jako odvolacím správním orgánem, zrušeno a řízení bylo zastaveno. Dne 13.06.2014 vydal Městský soud pod č. j. 5 A 193/2012 - 87 rozsudek, kterým byla zrušena úprava územního plánu U 0870/2010, která se týkala funkční plochy pro umisťovanou stavbu (konkrétně úprava kódu využití území, která měnila původní kód E na K). Zároveň bylo zrušeno rozhodnutí ze dne 16.08.2012 sp. zn. S-MHMP 967182/2011/OST/Fr a věc byla vrácena k novému projednání. V novém projednání vydal odvolací orgán rozhodnutí ze dne 17.07.2017 pod č.j. MHMP 11218117/2017, kterým zrušil rozhodnutí MCP11/11/048585/OV/Šok ze dne 11.07.2011 a věc vrátil k novému projednání odboru výstavby ÚMČ Praha 11 (OV).


Žadatel dne 21.09.2017 podal žádost o přerušení řízení, kterou dne 18.10.2017 odbor výstavby ÚMČ Praha 11 zamítl usnesením č. j. MCP11/17/057842/OV/Bar. Důvodem přerušení měl být čas na úpravu dokumentace. Proti usnesení bylo podáno odvolání. Dne 22.06.2018 vydal Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravních agend (dále "MHMP ODA"), jako odvolací správní orgán, rozhodnutí o zamítnutí odvolání proti usnesení OV č. j. MCP11/17/057842/OV/Bar ze dne 18.10.2017 a usnesení potvrdil. Dne 30.05.2018 vydal OV rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a usnesení o zastavení řízení na část spojeného řízení týkající se povolení výjimky z ust. čl. 8 odst. 2 vyhlášky č. 26/1999 Sb. OTPP. Proti rozhodnutí bylo podáno odvolání. Dne 23.11.2018 vydal MHMP ODA, jako odvolací správní orgán, rozhodnutí o zamítnutí odvolání proti rozhodnutí OV č. j. MCP11/18/022346/OV/Bar ze dne 30.05.2018 a rozhodnutí potvrdil.


Dne 13.04.2018 obdržela MČ Praha 11 žádost o schválení redukce projektu. Dne 15.05.2018 přijala Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesení č. 0576/17/R/2018, ve kterém bere na vědomí podanou žádost a nesouhlasí se záměrem v navržené kapacitě.


31.5.2018 10:06:30 - aktualizováno 3.8.2022 14:11:03 | přečteno 15420x | Ing. Petra Vlášková

Kalendář akcí >

Letní kino Zahrada – Po čem muží touží 2
Letní kino Zahrada – Co jsme komu všichni udělali
Finanční výbor
Kontrolní výbor
Letní kino Zahrada – Vězeň svobody
Letní kino Zahrada – Muži na pokraji nervového zhroucení
Velká cena Českomoravského klubu veteránů
Kino klub Zahrada – Erupce lásky
Komise pro kulturu a spolky
Kočka
Drum Circle s Petrem Šušorem pro rodiče s dětmi
Drum Circle s Petrem Šušorem pro dospělé
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Dny Prahy 11
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Dny Prahy 11
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Dny Prahy 11
Bodovací turnaje mládeže ve stolním tenisu
Bodovací turnaje mládeže ve stolním tenisu
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Bodovací turnaje mládeže ve stolním tenisu
Bodovací turnaje mládeže ve stolním tenisu
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Komise pro životní prostředí
Kino klub Zahrada – Podezřelá
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Sociální a zdravotní komise
Sociální a zdravotní komise
Grilování bez hranic IX.
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Dopravní komise
X-TET
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ: ZAZOA
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Nedělní pohádka pro děti: Popelka
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kino klub Zahrada – Panství Downtown: Nová éra
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Mediální komise
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Staré Strašnice
Komentovaná prohlídka výstavy On a Ona
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Komise pro správu majetku a podpora podnikání
Šansony na tvrzi
Country večer s kapelou Knokaut
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
VÝLET pro seniory: Častolovice a Nové Hrady
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Za rondokubismem, či národním stylem po Novém Městě pražském
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Staré Strašnice
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: Tajemné Kokořínsko
Kino klub Zahrada – Notre-Dame v plamenech
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Páté přes desáté: Ivo Šmoldas a Jana Rychterová
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: Tajemné Kokořínsko
Jazz klub Tvrz: Allison Wheeler trio
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Koncert filmové hudby II.
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Nedělní pohádka pro děti: Pohádky z krosny
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load