Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání

Navigace

Záměry na Jižním Městě

 
 

16) Bytový park Roztyly

Záměr výstavby bytových domů na ploše mezi ulicemi Ryšavého, Hrdličkova a Komárkova.

Bytový park Roztyly I

Investor ALBORG-DEVELOPMENT a.s., se sídlem Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1 Bytový patk Roztyly I, obrázek se otevře v novém okně 
Generální projetkant ABM architekti s.r.o., se sídlem Masarykovo nábřeží 22, 110 00 Praha 1
Záměr Realizace bytového domu o 4 sekcích se společným suterénem. Všechny sekce jsou navrženy o 5 nadzemních podlažích a s jedním ustupujícím.
Informace

Rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 30.06.2011. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání. Odvolací orgán - odbor stavební MHMP - dne 06.11.2012 vydal rozhodnutí o zrušení vydaného územního rozhodnutí ze dne 30.06.2011 a celou věc vrátil správnímu orgánu prvního stupně (odboru výstavby ÚMČ Praha 11) k novému projednání.

Odbor výstavby ÚMČ Praha 11 (dále "OV") dne 28.12.2012 oznámil pokračování územního řízení. OV vydal dne 11.04.2013 rozhodnutí o umístění stavby. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání. Dne 06.08.2013 vydal MHMP, odbor stavební jako odvolací správní orgán, rozhodnutí ve věci odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby - odvolání se zamítá a rozhodnutí vydané OV ze dne 11.04.2013 se potvrzuje. Proti rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí vydaném MHMP, odborem stavebním a územního plánu, jako příslušným odvolacím orgánem, byla podána žaloba k Městskému soudu v Praze. Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 18.06.2014 rozhodnutí MHMP, odboru stavebního a územního plánu, jako odvolacího orgánu, zrušil a věc vrátil tomuto správnímu orgánu k dalšímu řízení - zpět do odvolacího řízení. Dne 24.11.2014 vydal MHMP, odbor stavební a územního plánu, jako odvolací orgán, rozhodnutí ve věci odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby - odvolání se zamítá a rozhodnutí vydané OV ze dne 11.04.2013 se potvrzuje. Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 30.03.2017 rozhodnutí MHMP ze dne 24.11.2014 zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení. Proti tomuto rozsudku byly podány kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 13.12.2018 rozsudek zrušil a věc vrátil Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení. Dne 16.10.2019 stavebník oznámil stavebnímu úřadu, že od záměru upustil. Městský soud v Praze usnesením ze dne 05.11.2019 soudní řízení zastavil z důvodu zpětvzetí žaloby žalobcem. Územní rozhodnutí je v současné době platné a vykonatelné. Dne 26.02.2021 obdržela MČ Praha 11 oznámení OV o zahájení řízení o změně územního rozhodnutí. Dne 10.05.2021 vydal OV rozhodnutí o změně územního rozhodnutí. Proti rozhodnutí byla podána odvolání. Dne 25.03.2022 vydal MHMP odbor stavebního řádu rozhodnutí o odvolání, kterým všechna odvolání jako nepřípustná zamítl.

OV dne 03.12.2013 vydal oznámení o záhájení stavebního řízení. Dne 24.01.2014 vydal OV stavební povolení. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání. Dne 11.02.2015 vydal odbor stavební a územního plánu MHMP, jako příslušný odvolací orgán, rozhodnutí ve věci odvolání proti vydanému stavebnímu povolení - odvolání se zamítá a rozhodnutí vydané OV ze dne 24.01.2014 se potvrzuje. Stavba byla zahájena a rozhodnutím soudu pozastavena. Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 28.11.2017 rozhodnutí MHMP ze dne 11.02.2015 zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení. Proti tomuto rozsudku byly podány kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud je rozsudkem ze dne 07.06.2018 odmítl a zamítl. Dne 17.08.2020 bylo odvolacímu orgánu doručeno podání investora, ve kterém uvádí, že bere zpět svou žádost o stavební povolení pro stavbu "Bytový park Roztyly". Následně odvolací orgán rozhodnutím ze dne 26.08.2020 napadené rozhodnutí stavebního úřadu (stavební povolení) zrušil a řízení zastavil. Dne 14.04.2021 zahájil OV řízení o odstranění stavby. Dne 11.06.2021 zveřejnil OV na úřední desce rozhodnutí – nařízení odstranění stavby (jedná se o odstranění nedokončených částí stavebních konstrukcí původně zamýšlených pro založení objektu bytového domu, který nebyl realizován – velkoprůměrové piloty a podkladní betonovou mazaninu). OV oznámil dne  04.05.2022 zahájení stavebního řízení. Dne 14.12.2022 zveřejnil OV na úřední desce stavební povolení.

Bytový park Roztyly II

Investor

ALBORG-DEVELOPMENT a.s., se sídlem Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1

Bytový patk Roztyly II, obrázek se otevře v novém okně 

Generální
projektant

ABM architekti s.r.o., se sídlem Masarykovo nábřeží 22, 110 00 Praha 1

Záměr 

Realizace bytového domu o 5 sekcích obdélníkového půdorysu s 1 podzemním podlažím a 5 nadzemními + 1 ustupujícícím podlažím. Celkový počet bytů - 103. V podzemním podlaží bude max. 100 parkovacích stání, 15 stání bude na terénu. 

Informace

Dne 02.04.2014 zveřejnil odbor životního prostředí MHMP, jako příslušný úřad podle zákona č. 100/2001 Sb., závěr zjišťovacího řízení - záměr bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Odbor životního prostředí MHMP, jako příslušný úřad podle zákona č. 100/2001 Sb., zveřejnil dne 08.01.2015 informaci o obdržení dokumentace záměru. Dne 05.05.2016 vydal odbor ochrany prostředí MHMP souhlasné stanovisko k záměru. Více informací v informačním systému EIA (PHA894).


Bytový park Roztyly - záměr spol. YIT Stavo s. r. o.

Investor YIT Stavo s. r. o. se sídlem Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6 - Dejvice  ( vlastník spol. ALBORG-DEVELOPMENT a. s.) Bytový park Roztyly - spol. YIT, obrázek se otevře v novém okně 
Generální projektant  ABM architekti s. r. o., se sídlem Masarykovo nábřeží 239/22, 110 00 Praha 1 
Záměr

Záměr výstavby bytových objektů v lokalitě Horní Roztyly v prostoru vymezeném ulicemi Ryšavého a Komárkova a stávajícími řadovými rodinnými domy. Záměr bude rozdělen do dvou etap výstavby. V rámci 1. etapy je plánována realizace 4 bytových objektů (A-D) s 88 byty a v rámci 2. etapy realizace 4 bytových objektů (E-I, 5 sekcí) se 118 byty. Celkem je navrženo 206 bytů o velikosti 1+kk až 5+kk. Objekty budou mít 5 nadzemních podlaží a jedno ustupující podlaží, pouze objekty E a I budou mít 4 nadzemní podlaží a jedno ustupující podlaží. Každá etapa bude mít vždy jedno společné podzemní podlaží. Pro potřeby dopravy v klidu je navrženo celkem 223 parkovacích stání, z toho 200 v podzemních garážích a 23 na terénu. Pro potřeby stávajících rezidentů je v ulici Komárkova navrženo 11 nových parkovacích stání. Záměr bude doplněn městskou zelení a veřejným parkem s hracími a fitness prvky. Parkem povede komunikace pro pěší a cyklostezka.

Informace  Dne 29.01.2020 obdržela MČ Praha 11 studii záměru (výňatek ke stažení ikona souboruzde). Dne 04.05.2020 obdržela MČ Praha 11 aktualizovanou studii (výňatek ke stažení ikona souboruZDE). Dne 29.06.2020 přijala Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesení č. 0536/20/R/2020, ve kterém souhlasí s vyjádřením MČ Praha 11 v příloze usnesení. 

Dne 31.03.2022 zveřejnil OV oznámení o zahájení společného řízení na stavbu nazvanou „Bytový park Roztyly II“. Dne 25.04.2022 schválila Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesením č. 0376/19/R/2022 námitky městské části jako účastníka řízení. Námitky byly zaslány OV. 


Dne 12.01.2023 zveřejnil OV na úřední desce rozhodnutí, kterým povolil výjimku, která se týká navrhovaného rozdílného počtu schodišťových stupňů v předmětné stavbě bytového domu, schválil stavební záměr „Bytový park Roztyly II“ a schválil stavební záměr – dočasnou stavbu zařízení staveniště. Dne 02.02.2023 schválila Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesením č. 0082/7/R/2023 odvolání MČ Praha 11 proti rozhodnutí OV. Odvolání bylo zasláno OV.


7.10.2010 10:49:24 - aktualizováno 8.2.2023 8:49:40 | přečteno 23903x | Ing. Petra Vlášková

Kalendář akcí >

Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 11
Mystik Jan Ámos Komenský
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komise pro seniory RMČ Praha 11
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Jazz klub Tvrz: Blue Hats
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Boris Jirků: Z cest
Nedělní pohádka pro děti: Pohádka lesní
Boris Jirků: Z cest
Bytová komise RMČ Praha 11
Boris Jirků: Z cest
Komise pro energetiku, technologie a inovace RMČ Praha 11
Boris Jirků: Z cest
Výbor pro dopravu ZMČ Praha 11
Boris Jirků: Z cest
Boris Jirků: Z cest
Boris Jirků: Z cest
Boris Jirků: Z cest
Nedělní pohádka pro děti: Jak pan Slepička a paní Kohoutková malovali vajíčka
Svěcení jara
Melodie pro každého
Nedělní pohádka pro děti: Pinocchio
František Gross - obrazy, kresby, grafika
František Gross - obrazy, kresby, grafika
František Gross - obrazy, kresby, grafika
František Gross - obrazy, kresby, grafika
František Gross - obrazy, kresby, grafika
Čarodějnice na Chodovské tvrzi
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka (pro dotazy)
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Podatelna (pro korespondenci)
podatelna@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load