Na obsah stránky

Jazyk:
 

Záměry mimo Jižní Město

Základní informace o vybraných záměrech výstavby mimo území městské části Praha 11.

Jedná se o záměry, které se nachází mimo území Jižního Města, nicméně mohou městskou část Praha 11 přímo či nepřímo ovlivňovat. Jedná se o záměry, které jsou ve fázi architektonické studie, posuzování vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. (tzv. proces EIA), probíhajícího územního či stavebního řízení, nebo jsou ve výstavbě. Aktuální informace o záměrech ve fázi EIA naleznete v informačním systému EIA, o záměrech ve fázi územního a stavebního řízení na příslušném stavebním úřadě.


Milíčovské kopce

V dubnu 2017 zveřejnila městská část Praha – Újezd na svých webových stránkách studii nazvanou „Milíčovské kopce“ z března 2017, jejímž objednatelem je MČ Praha – Újezd a zpracovatelem spol. ZONA architekti s.r.o. Jedná se o plošnou revitalizaci a nové využití Milíčovských vrchů v k. ú. Újezd u Průhonic na území městské části Praha – Újezd v těsné blízkosti jižní hranice městské části Praha 11. Území dotčené záměrem se nachází dle Územního plánu s. ú. hl. m. Prahy ve funkční ploše SO1,3 – přírodní rekreační plochy, částečně urbanizované rekreační plochy. Dále se nachází v přírodním parku Botič – Milíčov. V současné době řešené území Milíčovských kopců vykazuje přírodě blízký charakter a je tvořeno převážně souvislými zapojenými porosty dřevin (stromové i keřové patro), vrcholové partie jednotlivých kopců jsou tvořeny travnatými plochami. Prostupnost území je zajištěna sítí zpevněných cest. Lokalita Milíčovských kopců slouží vzhledem ke svému charakteru jako rekreační zázemí pro obyvatele okolní zástavby a vytváří přechodovou plochu mezi zvláště chráněným územím Milíčovského lesa a zástavbou Jižního Města. Pozemky jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy nebo ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřená správa městské části Praha - Újezd nebo soukromých vlastníků. Studie navrhuje aktivity na aktivní odpočinek a relaxaci, poznání a sportovní vyžití: turistické trasy, cyklotrasy, in – line trasy (cesty, lávky), rozhlednu, místo pro pétanque, outdoor gymnastiku, lanový park, piknikové sezení, sjezdovku pro děti s vlekem, bufetem, WC a  zázemím, dále pak urnový háj, vinohrad a novou vodní nádrž pro vodu na zasněžování a zavlažování vinohradu. Na webových stránkách MČ Praha – Újezd byla zveřejněna studie a anketa (dostupné na http://www.praha-ujezd.cz/index.php?module=articles&article=392). MČ Praha 11 zaslala dne 09.05.2017 ke studii následující ikona souborupřipomínky.


Polyfunkční bytový dům s podnoží hromadných garáží pro stávající rezidenty (Choceradská - Senohrabská) 

Novostavba bytového domu s podnoží hromadných garáží je navržena na pozemku parc. č. 2848/826 v k.ú. Záběhlice, městská část Praha 4. Pozemek je ze severní strany vymezen ulicí Choceradská a ze západu ulicí Senohrabská. K východní straně předmětného pozemku  přiléhá pozemek obklopující stávající bytové domy č. p. 3118 až 3120. Jižní část pozemku se nachází ve funkční ploše ZMK - zeleň městská a krajinná, do které vlastní objekt bytového domu ani hromadných garáží nezasahuje. V současné době se na pozemku nachází plocha parkoviště ze zatravňovacích tvárnic. Parkovací plocha bude odstraněna a její kapacita nahrazena parkovacími stáními v navrhovaném objektu hromadných garáží. Navrhovaná stavba bude rozdělena na objekt SO.05.A (bytový dům) a SO.05.B (garážový dům), vzájemně od sebe oddělené dilatací. Bytový dům bude mít 2 podzemní a 10 nadzemních podlaží. V bytovém domě je navrženo celkem 68 bytů a jeden nebytový prostor v parteru domu. Vstup do objekt bude situován při severozápadním nároží domu. Doprava v klidu pro potřeby bytového domu bude řešena 47 garážovými stáními situovanými ve třech podlažích hromadné garáže bytového domu a podél vjezdové komunikace na pozemku investora bude umístěno dalších 11 venkovních stání. V garážovém domě bude pro stávající rezidenty jako náhrada za zrušené parkoviště umístěno celkem 90 parkovacích stání. Na území MČ Praha 11 se na pozemku parc. č. 2322/3 v k.ú. Chodov navrhuje pouze malá část stavby – povrchový tok vedený z nové retenční nádrže ústící do nádrže na Chodoveckém potoku.

Dne 29.10.2013 se MČ Praha 11 ikona souboruvyjádřila ve zjišťovacím řízení v procesu EIA. Dne 07.02.2014 byl vydán závěr zjišťovacího řízení se závěrem, že záměr nebude posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Dne 07.05.2014 podala spol. PROCTUS 4 s.r.o. žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Po provedeném územním řízení bylo odborem stavebním ÚMČ Praha 4 vydáno rozhodnutí ze dne 21.12.2015 pod č. j. P4/126220/15/OST/JARY, kterým byla stavba umístěna. Dne 15.01.2016 podala MČ Praha 11, jako účastník územního řízení, zastoupená odborem územního rozvoje ÚMČ Praha 11, odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby. Na základě podaného odvolání bylo rozhodnutí stavebního úřadu zrušeno rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy, odboru stavebního řádu dne 05.08.2016  č. j. MHMP 1324823/2016 a věc byla vrácena k novému projednání. Žadatel předložil podáním dne 31.10.2016 pod č. j. 142183 nové podklady k posouzení navrhovaného záměru. Odbor stavební ÚMČ Praha 4 oznámil pokračování územního řízení opatřením ze dne 01.12.2016. Dne 13.12.2016 vzala MČ Praha 11, jako účastník územního řízení, zastoupená odborem územního rozvoje ÚMČ Praha 11, ikona souboruzpět část námitek proti územnímu rozhodnutí. Dne 20.01.2017 bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby a dne 02.03.2017 nabylo rozhodnutí právní moci. Dne 27.06.2018 vydal odbor stavební ÚMČ Praha 4 oznámení o zahájení stavebního řízení a zahájení řízení o povolení k nakládání s vodami na stavbu vodního díla veřejné kanalizační stoky a retenční nádrže. Dne 02.10.2018 vydal odbor stavební ÚMČ Praha 4 oznámení o zahájení stavebního řízení záměru "polyfunkčního domu s podnoží hromadných garáží pro stávající rezidenty na nároží ulic Choceradská a Senohrabská, Praha 4-Záběhlice včetně zpevněných ploch, dočasné stavby zařízení staveniště a další související stavby, na pozemcích parc. č. 2848/826, 2848/387, 2848/415, 2848/413, 6041 v k.ú. Záběhlice". Dne 05.12.2018 vydal odbor stavební ÚMČ Praha 4 stavební povolení.

Dne 02.03.2020 oznámil Odbor výstavby ÚMČ Praha 4 zahájení územního řízení o změně územního rozhodnutí a o změně stavby před dokončením. Dne 29.07.2020 vydal Odbor výstavby ÚMČ Praha 4 rozhodnutí o změně územního rozhodnutí o umístění stavby a změnu stavby před jejím dokončením. Změny spočívají ve změně polohy autovýtahů, změně části zelených střech na terasy k bytům, navýšení počtu stání v garážích o 12, tj. na celkových 102 stání, a změně barevnosti fasád.


Obchodní dům - Kaufland Křeslice

Jedná se o stavbu obchodního domu řetězce Kaufland na pozemcích parc. č. 276/1 a 277/12 v k. ú. Křeslice. Obchodní dům je navržen o dvou nadzemních podlažích a částečně vestavěným podlažím nad 2. NP. Součástí záměru jsou komunikace a zpevněné plochy parkoviště s 252 parkovacími stáními. Dne 11.10.2018 vydal Odbor výstavby ÚMČ Praha 11 rozhodnutí o umístění stavby.


Obchodní centrum Kunratice

Jedná se o výstavbu obchodního centra v MČ Praha – Kunratice  na pozemcích parc. č. 2344/27, 2344/28, 2344/29 v k. ú. Kunratice. Malá část stavby se nachází na pozemcích parc. č. 251/73 a 3423/68 v k. ú. Chodov. Stavba obsahuje objekt jednopodlažní haly umístěný při jižní straně komunikace U Kunratického lesa, zásobovací dvůr, komunikace, parkoviště, zpevněné plochy, opěrné zdi, inženýrské sítě, reklamní plochy a reklamní pylon, sadové úpravy a dětské hřiště. V hale jsou tři prodejní jednotky, jedna z nich s potravinářským zbožím. Parkoviště má kapacitu 50 parkovacích stání. Dopravní obsluha je z komunikace K Verneráku. Kapacita stavby haly je  1 198 m2 hrubé podlažní plochy, základní rozměry haly jsou 56 x 35 m. Celková zastavěná plocha vč. zpevněných ploch je 3 125 m2. Společné řízení o umístění a povolení stavby k žádosti spol. Traxial a. s. vedl ÚMČ Praha 4, odbor stavební. Oznámení je ze dne 13.10.2020, rozhodnutí ze dne 31.05.2021. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 29.06.2021. Tč. probíhá realizace stavby. Odkaz na webové stránky investora https://www.traxial.cz/retail-park-kunratice.


Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load