Vybrané investiční záměry MČ Praha 11

Jedná se o vybrané investiční záměry městské části Praha 11, které jsou ve fázi architektonické studie, projektové dokumentace, probíhajícího územního či stavebního řízení, nebo jsou ve výstavbě.

Kotelna Anežky Malé č. p. 955

Dne 02.12.2020 obdržel Odbor územního rozvoje ÚMČ Praha 11 (OÚR) zpracovanou studii s názvem „ikona souboruRevitalizace objektu bývalé kotelny Anežky Malé č. p. 955, Praha 11, Háje“ zpracovanou akad. arch. Davidem Vávrou. Studie vychází z projektu z roku 2011. Místo bývalé kotelny je navrženo menší víceúčelové kulturní centrum s doplňující prostory. V přízemí objektu je navržen sál s elevací jeviště a prostor pro účinkující. Ve střední části je navržena prostorná chodba se schodištěm, kde jsou umístěny uzamykatelné šatnové skříňky a toalety. Dále je zde navržena kavárna. V prvním patře jsou umístěny šatny pro účinkující spolu s hygienickým zázemím a další prostory pro společenské aktivity. Také je zde navržena kancelář s vlastním zázemím a kuchyňkou. Je zde také přístupný balkón hlavního sálu. Hlavní sál je navržen v šesti variantách a to jako klasické kukátko, aréna na čtvercovém nebo kruhovém půdorysu, molo, přednáška (zasedání nebo prezentace), společenské akce a taneční kurzy. Ve východní venkovní části objektu je navržen výtah. Jsou navrženy dvě varianty rozvržení přízemí objektu, a to v závislosti na velikosti prostorového technologického břemena, které v objektu zůstávají. Z výpočtu dopravy v klidu dle PSP vyplývá, že je nutné pro tento objektu umístit 13 nových parkovacích stání. Tyto místa jsou navržena severně od objektu, kde je již 5 stávajících podélných stání a 3 stávající šikmá stání. Návrh předpokládá, že úpravou tohoto prostoru na stání pouze kolmá vznikne požadovaných 13 stání. Z výkresu bilance dopravy v klidu vyplývá, že je navrženo ještě přeřešení stávajícího parkoviště na východní straně od objektu. Dále je navrženo další parkoviště s 21 parkovacími místy, a to na jihozápadní straně od objektu v blízkosti Modré školy.

Studie byla představena na Dnech Prahy 11 ( 9. - 11.09.2021).

Družstevní bytová výstavba - lokalita Exnárova

Dne 21.07.2021 obdržela MČ Praha 11 objemovou studii „ikona souboruDružstevní bytová výstavba na území MČ Praha 11 – lokalita Exnárova“, kterou zpracovala spol. Len+k architekti s. r. o. v červenci 2021. Studie byla zpracována pro objednatele MČ Praha 11. Předmětem zpracované studie je výstavba nových družstevních bytů a související infrastruktury na území o ploše 5 145 m2 na pozemcích parc. č. 800/2, 839/1, 840, 841/3 v k. ú. Háje, které jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha 11. Studie předkládá několik variant, přičemž jedna z variant (varianta č. 4) je více rozpracovaná. V rámci této varianty je navrhována výstavba dvou osmipodlažních objektů čtvercového půdorysu na společné podnoži hromadných garáží. Počet bytů v navrhovaných objektech činí celkem 58, a to ve velikosti od 1+kk do 4+kk. Celkem je v podzemních hromadných garážích navrženo 58 parkovacích stání. Dopravně je záměr napojen na ul. Exnárova.

Studie byla dne 23.09.2021 projednána ve Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí ZMČ Praha 11 (VÚRŽP).

Kulturní dům Opatov

V prosinci 2020 obdržela MČ Praha 11 studii "ikona souboruPosouzení stavu a studie KD Opatov, Opatovská 1754/14, Praha 11", kterou zpracovala spol. archibase s. r. o. Studie zpracovává návrhy funkčního využití stávajícího objektu č. p. 1754/14 při ulici Opatovská (podmínkou je zachování veřejné knihovny) s ohledem na dořešení dopravních a pěších vazeb v bezprostředním okolí. Stávající objekt má čtyři nadzemní podlaží. Nachází se na pozemku parc. č. 2014/88 v k. ú. Chodov v návaznosti na objekt OC Opatovská. Objekt byl původně využíván jako lokální kulturní dům. V současné době je městskou částí pronajímán soukromým právnickým osobám pro provozování fitness centra, prostor městské knihovny, boxerského klubu, restaurace a kavárny, výdejny a skladu e-shopu, skladu malířského a lakýrnického materiálu a nářadí. Vstup do objektu je umožněn třemi způsoby – samostatným schodištěm do městské knihovny, z parteru do fitness centra a z teras ve 2. NP do kaváren a dalších provozoven. Objekt se dle Územního plánu s. ú. hl. m. Prahy nachází v ploše s rozdílným způsobem využití SV - všeobecně smíšené. Studie navrhuje 4 varianty - varianta 0 - rekonstrukce bez změny využití; varianta A.1 - novostavba - multifunkční objekt s obytnou funkcí; A.2 - novostavba - multifunkční objekt s bydlením pro seniory a varianta B - novostavba - multifunkční objekt s administrativní funkcí.  Varianty se liší jak svoji funkcí, tak v počtech nadzemních a podzemních podlaží, počtech parkovacích stání, hrubou podlažní plochou atd.

Radnice MČ Praha 11, tzv. radniční náměstí

V dubnu 2020 zpracoval Architektonický ateliér KAAMA s. r. o. architektonickou studii "ikona souboruRadnice MČ Praha 11". Nový objekt radnice Prahy 11 je navržen na pozemku, který se nachází jižně od Opatovské ulice a stanice metra C Háje. Řešené území je vymezeno ze severu ulicí Opatovskou s dopravně významnou světelně řízenou křižovatkou, z východu ulicí Bajkonurskou a z jihu pak ulicí Tatarkovou. Západní hranici pozemku tvoří neupravená parková plocha s náletovým porostem. Pozemek je z jihu a východu obklopen stávající zástavbou panelových domů. Objekt radnice je navržen s rozměry max. 52 m ve směru východ-západ a max. 105 m ve směru sever-jih. Jsou navrženy 2 podzemní podlaží a 4 nadzemní podlaží. Neotřelá fasáda hlavní hmoty je celoprosklená a členěná horizontálním rastrem hliníkových stínících lamel. V severní části se oba konce této hmoty rozevírají jako kniha a vybíhají nad prostor venkovní nástupní piazzetty. Mezi oba vybíhající konce hlavní hmoty je na celou výšku vložena vertikálně členěná celoprosklená fasáda vstupní haly. Ustoupený sokl objektu je v úrovní 1.NP z velké části také prosklený, navazující fasáda částečně vystupujících podzemních podlaží je z pohledového betonu opatřeného tmavě šedou lazurou.

Studie byla představena na Dnech Prahy 11 ( 9. - 11.09.2021).

Bytová výstavba v lokalitě Chodovec

V dubnu 2022 obdržela MČ Praha 11 koncepční objemovou studii ikona souboru"Bytová výstavba na území MČ Praha 11 - lokalita Chodovec", kterou zpracovala spol. LOXIA Architectes Ingenierie s. r. o. v březnu 2022. Studie byla zpracována pro objednatele MČ Praha 11. Předmětem zpracované studie je prověření možnosti výstavby bytových objektů a 6-třídní mateřské školy. V rámci řešeného území probíhá na pozemcích parc. č. 2329/1, 2326/8, 2326/9, 2326/10 a 2326/14 v k. ú. Chodov změna územního plánu, konkrétně změna plochy s využitím VN-F (nerušící výroby a služeb) na plochu SV-E (všeobecně smíšené) s plovoucí značkou VV (veřejné vybavení). Koncepční objemová studie zpracovává 3 varianty řešení s ohledem na využití funkční plochy SV-E a plovoucí značky VV. Koncept bytové zástavby je navržen s možností etapizace, rozdělení území vzhledem na budoucí majetkové vztahy a rozdělení výstavby na 3 samostatné části - Dům 1, Dům 2 a Dům 3+4. Celkový počet bytů ve všech objektech je v závislosti na variantě navržen v rozmezí 288 - 358, počet parkovacích stání je v rozmezí 280 - 360 stání. 
load