Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Postavení městské části

Postavení městské části hl. m. Prahy při pořizování územně plánovací dokumentace a ve správních řízeních ve výstavbě.

Městské části hlavního města Prahy mohou v procesech pořizování územně plánovací dokumentace, posuzování vlivů koncepcí (SEA) a záměrů (EIA) na životní prostředí i ve správních řízeních podle stavebního zákona hájit zájmy svých občanů a městské části v souladu s ustanoveními příslušných zákonů a jiných obecně závazných právních norem. Jedná se především o zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, a vyhlášku č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy.

1. Územně plánovací dokumentace

Městská část má právo se vyjadřovat při pořizování/aktualizací/změnách/úpravách územně plánovací dokumentace ke všem fázím veřejného projednávání (projednání návrhu zadání, projednání návrhu).  Své požadavky může městská část uplatnit formou připomínek a námitek v zákonem stanovené lhůtě.

Připomínka je jakýkoli požadavek vznesený při veřejném projednání k obsahu projednávané fáze územně plánovací dokumentace. O jejím přijetí či zamítnutí rozhoduje Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Připomínku může podat každý.

Námitka je jakýkoli definovaný požadavek vznesený při veřejném projednání k obsahu projednávané fáze územně plánovací dokumentace z pozice vlastníka pozemku nebo stavby, které jsou  dotčeny navrhovaným řešením. O přijetí či zamítnutí námitky rozhoduje Zastupitelstvo hl. m. Prahy. O způsobu vyřízení námitky musí být příslušný vlastník písemně informován.

2. Posouzení vlivu záměru nebo koncepce na životní prostředí

Vliv záměru nebo koncepce na životní prostředí (tzv. EIA nebo SEA) na území hlavního města Prahy posuzuje odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy nebo Ministerstvo životního prostředí jako příslušné správní orgány. Městská část má právo se ke všem fázím procesu vyjádřit v zákonem stanovené lhůtě. Příslušný správní orgán vyjádření vyhodnotí a závisí na jeho odborném vyhodnocení, zda obsahu podaného vyjádření bude vyhověno.

3. Správní řízení ve výstavbě 

Městská část má postavení účastníka řízení dle ust. § 18 odst. 1, písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze,  v těch řízeních, v nichž se vydává územní rozhodnutí, společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo dodatečné povolení stavby územní rozhodnutí nahrazující podle zvláštního právního předpisu v území městské části. Dále může mít  dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) postavení účastníka řízení v řízeních, v nichž se rozhoduje o umístění, povolení či odstranění stavby, terénních úpravách, využití pozemků či dělení a scelování pozemků, pokud má svěřeny pozemky a stavby přímo dotčené rozhodnutím (např. na nichž se umisťuje stavba) nebo pozemky a stavby sousední, které by rozhodnutím mohly být přímo dotčeny. Předepsanou formou ve stanovených lhůtách může podávat připomínky, námitky, odvolání atp.


28.8.2009 15:09:10 | přečteno 3798x | Ing. Petra Vlášková

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load