Spádové oblasti základních škol

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

o školských obvodech základních škol

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 23. 3. 2023 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), tuto obecně závaznou vyhlášku:

§ 1

Školské obvody základních škol zřízených městskými částmi jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Obecně závazná vyhláška č. 5/2022 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol, se zrušuje.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2023.

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., v.r.

primátor hlavního města Prahy

MUDr. Zdeněk Hřib, v. r.

I. náměstek primátora hlavního města Prahy

https://www.praha.eu/file/3577907/vyhlaska_c._1_2023.pdf

Mapa spádových obvodů (zadejte ulici s číslem popisným a zobrazí se spádová ZŠ):  spadovostpraha.cz


Vytvořeno 9.4.2018 14:30:00 - aktualizováno 5.3.2019 15:17:00 | přečteno 35940x | Ivana Guthová
load