Časté dotazy

Přestupek

Co je to přestupek?

Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin.

K odpovědnosti fyzické osoby za přestupek se vyžaduje zavinění. Postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, že je třeba úmyslného zavinění.

Kde mohu přestupek oznámit?

 1. Na tísňové lince 156 (NONSTOP)
 2. Na operačním středisku Obvodního ředitelství MP Praha 11 na telefonních číslech 222 025 674 nebo 222 025 675, obě telefonní čísla jsou v provozu NONSTOP

Ukládání napomenutí a pokuty příkazem na místě

Správní orgán může příkazem na místě uložit pouze napomenutí nebo pokutu, pokud obviněný nebo osoba jednající za obviněného, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, souhlasí se zjištěným stavem věci, s právní kvalifikací skutku, s uložením pokuty a její výší a s vydáním příkazového bloku. Příkazem na místě lze uložit pokutu nejvýše 10 000 Kč. Mladistvému obviněnému lze příkazem na místě uložit pokutu nejvýše 2 500 Kč; to neplatí, je-li mladistvý podnikající fyzickou osobou.

Strážník obecní policie za přestupek, jehož projednání je v působnosti obce, za přestupek proti občanskému soužití, pokud nebyl spáchán porušením zákona o silničním provozu, a za přestupek proti pořádku ve státní správě spáchaný neoprávněným státním vozidla na místní komunikaci nebo jejím úseku, které lze podle nařízení obce použít ke státní jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a při splnění podmínek stanových tímto nařízením.

Jak se řeší přestupek zařazený do bodového systému?

Přestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikací, které jsou zařazeny do bodového systému, řeší strážníci stejně jako jiné přestupky. Příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností oznámí obecní (městská) policie uložení pokuty příkazem na místě za přestupek, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení, nejpozději do tří pracovních dnů ode dne uložení pokuty.

Jaké správní tresty lze za spáchaný přestupek uložit?

Druhy správních trestů za přestupky stanoví § 35 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Za přestupek lze uložit správní trest:

 1. Napomenutí
 2. Pokuty
 3. Zákazu činnosti
 4. Propadnutí věci nebo náhradní hodnoty
 5. Zveřejnění rozhodnutí o přestupku

Podmínky za nichž lze správní trest uložit jsou v následujících paragrafech.

Botička

Kdy je strážník oprávněn namontovat TPZOV - tzv. "botičku"?

Strážník může nasadit technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla (dále jen TPZOV) jen v případech, kdy mu to umožňuje § 17a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

Těmito případy jsou:

 • ponechání vozidla na místě, kde je zakázáno stání nebo zastavení vozidla
 • stojí-li vozidlo na chodníku, kde to není povoleno
 • je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství
 • stojí-li na místě, do kterého je vjezd zakázán místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích

a jeho řidič není na místě přítomen.

TPZOV lze použít, jen je-li zajištěna možnost jeho odstranění bez zbytečného odkladu.

Parkovací lístek

Co dělat, když za stěračem svého vozidla naleznete tzv. parkovací lístek?

Na vyrozumění o oznámení podezření ze spáchání přestupku tzv. parkovacím lístku naleznete specifikaci přestupku, pro který bylo vyrozumění vystaveno, rovněž je zde uvedeno místo přestupkového jednání a údaje k vozidlu, kterým byl přestupek spáchán. Přestupek můžete přijít vyřešit na služebnu MP, jejíž adresa je taktéž uvedena na vyrozumění (formou razítka). V případě, že se na služebnu MP nedostavíte, tak přestupek bude do 5 dnů oznámen správnímu orgánu. K projednání přestupku na služebně MP s sebou potřebujete:

 • vyrozumění o oznámení podezření ze spáchání přestupku, tzv. "parkovací lístek"
 • doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

Přestupkové oddělení OŘ MP PRAHA 11

Markušova 1555, Praha 11, 149 00, tel.: 222 025 671 nebo 222 025 672

Úřední hodiny:

 • PO a ST: 8:00 - 12:00 13:00 - 18:00
 • ÚT a ČT: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
 • PÁ: 8:00 - 12:00

Pokud se na příslušnou služebnu MP nedostavíte, bude podezření ze spáchání přestupku oznámeno příslušnému správnímu orgánu do 5 dnů od jeho odhalení.  

Příkazové bloky

Co dělat, když Vám strážník uloží příkazový blok?

Byla-li Vám strážníkem MP za zjištěný přestupek uložena pokuta příkazem na místě, lze celou záležitost uzavřít jejím zaplacením:

 1. v hotovosti na místě, dokladem (stvrzenkou) o zaplacení této pokuty je "blok na pokutu na místě zaplacenou", který strážník vydá přestupci po zaplacení stanovené částky
 2. uhrazením stanovené pokuty pomocí platební karty, a to v případě, že je přestupek vyřešen na některém z přestupkových pracovišť výkonného útvaru, kde je zaveden platební terminál, nebo u některé z hlídek na ulici, kde se platební terminál nachází již v některých služebních vozidlech (v současné době se jedná převážně o tzv. botičková vozidla).

Zjistí-li však přestupce po projednání přestupku příkazem na místě, že nemá u sebe potřebný finanční obnos na zaplacení uložené pokuty, vydá mu strážník na místě "Blok na pokutu na místě nezaplacenou" spolu s předtištěnou poštovní poukázkou typu A. Zároveň přestupce poučí o možných způsobech úhrady.

Možné způsoby úhrady pokuty uložené na "složenku"

po předložení bloku na pokutu na místě nezaplacenou hotově na pokladně MP hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10.

Otevírací doba pro veřejnost:
PO až ČT: 7:30 - 11:00, 13:00 - 15:30
PÁ: 7:30 - 11:00

 • poštovní poukázkou typu A, kterou přestupce obdrží spolu s výše uvedeným blokem po vyřešení přestupku
 • bankovním převodem (nutno uvést jak variabilní, tak specifický symbol uvedený na složence)
 • platební kartou na kterémkoliv útvaru MP, kde je zaveden terminál

Přestupek je tedy z hlediska projednání a vyřešení uzavřen, avšak zůstává dluh vůči městské policii, který je třeba v zákonné lhůtě 15 dnů ode dne vystavení bloku uhradit. Pokud k této úhradě nedojde, bude tato dlužná částka předána k vymáhání příslušnému soudu formou exekuce.

Neuhrazená pokuta na složenku = exekuce

Podrobné informace zde: MP Praha - Pohledávka za nezaplacenou pokutu

Odtah vozidla

Co dělat, pokud nenaleznete své vozidlo na místě, kde jste jej zaparkovali?

Obraťte se na Policii ČR, linka 158 nebo přímo na nejbližší služebnu. Policie ověří, zda Vaše vozidlo nebylo odtaženo. Informace o odtaženém vozidle se dozvíte bezplatně také na tísňové lince 156. V případě, že o odtahu vozidla rozhodla Městská policie hl. m. Prahy nebo Správa služeb hl. m. Prahy nabízíme Vám několik způsobů, jak zjistit údaje o odtaženém vozidle:

 • můžete se také obrátit se svým dotazem na linku 156, strážník MP prověří, zda se Vaše vozidlo nenachází v registru odtažených vozidel.

Kdy může strážník nařídit odtah vozidla?

Strážník obecní (městské) policie rozhodne o odstranění vozidla (o odtahu) tvoří-li vozidlo překážku na pozemní komunikaci v souladu s ustanovením § 45 zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Odstranění vozidla z pozemní komunikace se provede na náklady jeho provozovatele. V § 2 písm. ee) citovaného zákona je definována překážka provozu na pozemních komunikacích jako vše co by mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, například náklad, materiál nebo jiné předměty, vozidlo ponechané na pozemní komunikaci nebo závady ve sjízdnosti pozemní komunikace.

Dále může nařídit odtah vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti, vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.

O odtažení vozidla rozhoduje strážník na místě samém.

Jaká je výše poplatku za odtažené vozidlo?

Maximální ceny za nucený odtah jsou stanoveny Nařízením hl. m. Prahy č. 2/2013

 • za jeden nucený odtah vozidla úplný 1 900,- Kč
 • za jeden nucený odtah vozidla neúplný 1 250,- Kč
 • za jeden nucený odtah vozidla zpětný 3 800,- Kč

Maximální cena za služby parkovišť určených ke střežení vozidel:  

 • první až třetí i jen započatý den 250,- Kč/den 
 • od čtvrtého dne za každý i jen započatý den, maximálně však sto osmdesát dnů ode dne přitažení vozidla na parkoviště 400,- Kč/den
 • od sto osmdesátého prvního dne 50,- Kč/den

Poplatek za odtah je oprávněná osoba povinna zaplatit na místě v hotovosti nebo platební kartou.

Přestupek je po vyzvednutí vozidla možno projednat na obvodním ředitelství MP nebo útvaru MP, jehož adresa je uvedena na "parkovacím lístku".

Autovraky

Co je to autovrak?

Právní úprava autovraků je řešena dvěma právními předpisy. Jedná se o zákon o pozemních komunikacích a zákon o výrobcích s ukončenou životností.
Dle zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je vrakem silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla.
Podle ustanovení § 105 odst. 1 zákona zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), obecní úřad, v jehož správním obvodu se nachází odstavené vozidlo, bezodkladně vyzve vlastníka k jeho odstranění a současně tuto výzvu zveřejní na úřední desce. K odstranění odstaveného vozidla má jeho vlastník 1 měsíc od zveřejnění výzvy k jeho odstranění. Po marném uplynutí této lhůty, tedy pokud vlastník vozidlo neodstraní, zajistí obecní úřad dle  § 105 odst. 3 zákona, předání odstaveného vozidla osobě oprávněné ke sběru vozidel s ukončenou životností.

Kdo zajišťuje a odstraňuje vozidla (autovraky)?

Odstraňování silničních vozidel zjevně technicky nezpůsobilých k provozu (vraků) z komunikací hl. m. Prahy zajišťuje Správa služeb hlavního města Prahy – Oddělení odtahů a vraků. Podrobné informace zde: http://www.sshmp.cz/cs/vraky.

Volný pohyb psů

Který právní předpis upravuje volný pohyb psů a jak to upravuje, zda doporučuje či ukládá?

V současné době žádný právní předpis souhrnně neupravuje pohyb psů na veřejnosti. Vlastník psa nebo chovatel je povinen se chovat tak, jak mu ukládají některé právní předpisy.

 • Při pohybu psa na veřejnosti je chovatel nebo vlastník psa povinen dodržovat obecná pravidla stanovená občanským zákoníkem (§ 1013 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, § 60 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů)
 • Při přepravě psa v hromadné přepravě osob je povinen vlastník psa nebo chovatel dodržovat pokyny stanovené v přepravním řádu pro určitý druh přepravy. V rámci přepravy zvířat je stanoveno opatřit tyto náhubkem a vést je na vodítku nebo v případě malého psa převážet ve schránce. Pokud nedodrží podmínky stanovené v přepravním řádu, bude z dopravy vyloučen a lze mu uložit pokutu.
 • Při pohybu se psem na území hlavního města Prahy je povinen dodržovat ustanovení některých vyhlášek jako § 2 písm. c), § 3 odst. 1 písm. g), § 3 odst. 2 vyhl. HMP č. 6/2001 o ochraně veřejné zeleně.

Lze osoby, které nemají psa na veřejnosti na vodítku a s náhubkem nějak sankcionovat?

Zákon č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů hovoří o tom, že zvíře se nesmí omezovat na pohybu pokud to není nutné a toto omezení nepůsobí zvířeti utrpení. Tento zákon zmocňuje obce k vydání obecně závazné vyhlášky, který by upravila pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezila prostory pro volné pobíhání psů. Hlavní město Praha takovou obecně závaznou vyhlášku nemá. Částečně je tato problematika řešena v obecně závazné vyhlášce HMP č. 6/2001 o ochraně veřejné zeleně, která stanoví zákaz činností ve veřejné zeleni a v příloze této vyhlášky jsou vyobrazeny značky, které tyto činnosti povolují. Značky jsou umístěny při vstupu např. do parků nebo parkové úpravy nebo do veřejné zeleně. Občan podle nich pozná co v daném místě je povolené a co zakázané.

Každá osoba, která chová psa nebo je jeho vůdcem odpovídá za chování psa a sama musí určit, jestli je pes nebezpečný svému okolí a tedy zda má být veden na vodítku nebo má mít ještě náhubek. Řešit a sankcionovat lze až napadení psem. Potom nastává odpovědnost vlastníka psa nebo chovatele a to buď v oblasti veterinární tedy správně právní (očkování psa proti nemocem) nebo v rovině trestně právní za ublížení na zdraví (dle trestního zákona).

Práce u Městské policie hl. m. Prahy

Mám zájem pracovat u městské policie, co pro to mohu udělat?

Podrobné informace o výběrovém příjímacím řízení na místo strážníka najdete na stránkách Městské policie hl. m. Prahy ZDE.

Vytvořeno 29.10.2008 14:50:22 - aktualizováno 14.10.2021 9:59:27 | přečteno 48626x | Mgr. Pavel Hučko
load