Zimní údržba 2022 - 2023 - Praha 11

Informace k zimní údržbě na pozemních komunikacích na území městské části Praha 11

 

Na území městské části Praha 11 se nachází pozemní komunikace, které jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy a dalších vlastníků. Jejich správu provádějí různé subjekty. Dle objemu prací je řadíme takto:

 1. Technická správa komunikací hl. města Prahy, a. s.
 2. Městská část Praha 11, pro kterou danou činnost vykonává Jihoměstská majetková, a. s., jak za Odbor životního prostředí, oddělení správa veřejné zeleně (OŽP), tak za Odbor dopravy, oddělení dopravy a správy komunikací (OD)
 3. URBIA, s. r. o.
 4. Vlastníci pozemků

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. provádí správu místních komunikací ve vlastnictví hl. m. Prahy. Veškeré informace naleznete na stránkách www.tsk-praha.cz/zimniudrzba.

Za městskou část Praha 11, pro kterou danou činnost vykonává Odbor dopravy, oddělení dopravy a správy komunikací (OD) aOdbor životního prostředí, oddělení správy veřejné zeleně (OŽP). Jihoměstské majetkové, a. s., provádí údržbu místních komunikací a vybraných pozemních komunikací (pozemků - zeleň, kde se nachází pozemní komunikace) svěřených MČ Praha 11.

URBIA, s. r. o., provádějí údržbu pozemků, kde se nachází pozemní komunikace ve vlastnictví hl. m. Prahy.

Vlastníci pozemků provádějí údržbu svých pozemků dle možností, neboť se jedná o účelové komunikace.

Zimní údržba, její období a postup

Zimní údržba vozovek a chodníků pozemních komunikací je prováděna dle plánu zimní údržby, a to pro období od 01. 11. do 31. 03. každého roku. V obvyklé zimní situaci vlastník (správce) pozemní komunikace odstraní nebo alespoň zmírní závady ve sjízdnosti či schůdnosti pozemní komunikace v časových lhůtách stanovených v plánu zimní údržby. Pokud vznikne povětrnostní situace mimo období od 01. 11. do 31. 03., zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem subjektů.

Lhůty a časy pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací I. až III. třídy:

 • I. pořadí důležitosti .......... do 4 hodin od vyhlášení pohotovosti
 • II. pořadí důležitosti ......... do 12 hodin od vyhlášení pohotovosti
 • III. pořadí důležitosti......... po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin od vyhlášení pohotovosti

Neudržované jsou pozemní komunikace, na nichž není třeba vykonávat zimní údržbu komunikací (ZÚK) z důvodu malého dopravního významu – komunikace zařazené do Nařízení č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy.

Samostatnou kategorií pozemních komunikací jsou účelové komunikace. Tyto komunikace mají soukromoprávní povahu a vlastnit je mohou fyzické nebo právnické osoby. Lhůty stanovené níže uvedenými vyhláškami pro místní komunikace (jejichž vlastníkem je obec - hlavní město Praha), pro účelové komunikace neplatí. Vlastník této komunikace dle svého uvážení a finančních možností může zimní údržbu provádět.

Základní povinnosti uživatelů pozemních komunikací

 • Přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikace, který je v zimním období obvyklý.
 • Při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se podle tohoto plánu zmírňují závady ve schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např. zamrzlé kaluže atd.).
 • Při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je posypána posypovým materiálem, ze dvou přilehlých chodníků k vozovce je udržován většinou pouze jeden.
 • Při přecházení komunikací použít označený přechod pro chodce, na němž jsou podle tohoto plánu zmírňovány závady ve schůdnosti.

Právní předpisy, podle kterých se zimní údržba „neprovádí“ či provádí a jakým způsobem

V prvé řadě zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-13, vyhláška č. 104/1997 Sb., vyhláška ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-104, nařízení č. 1/2012, Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění vyhláška hlavního města Prahy č. 39/1997, o schůdnosti pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů, http://www.praha.eu/file/1251985/narizeni_c._1.pdf, nařízení č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení úseků pozemních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších předpisů, http://www.praha.eu/jnp/cz/test/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/rok_2010-vyhlaska_cislo_18_ze_dne_22_12_2010.html, a plán zimní údržby  http://zimniudrzba.tsk-praha.cdsw.cz/imapa.aspx.

 Kontakty:

Technická správa komunikací hl. města Prahy, a. s.

Jan Lukeš – 257 015 358, 737 274 652, jan.lukes@tsk-praha.cz


URBIA, s. r. o.

Tomáš Táborský – 234 094 934, tomas.taborsky@urbia.cz


Jihoměstská majetková, a. s.,

(pouze pozemní komunikace ve svěřené správě MČ Praha 11 viz plán zimní údržby)

Michaela Seifertová – 226 801 251, 733 736 168, seifertova@jihomestska.cz

Bc. Zdeněk Hamaj – 226 801 252, 733 736 109, hamaj@jihomestska.cz

 

Úřad městské části Praha 11

 

Odbor životního prostředí, oddělení správy veřejné zeleně

Ing. Jaroslav Nedvěd, DiS. - 267 902 356, nedvedj@praha11.cz

Jednotlivé úseky spravuje:

Bc. Lucie Jírovcová - 267 902 359, jirovcoval@praha11.cz

 

Odbor dopravy, oddělení dopravy a správa komunikací

Ing. Petr Mach  – 267 902 553, machp@praha11.cz 

Jednotlivé úseky spravuje:

Ing. Markéta Hnízdilová - 267 902 554, hnizdilovam@praha11.cz 

Renata Skuhrovcová – 267 902 555, skuhrovcovar@praha11.cz

Vlastníci pozemků - spravují vlastní pozemky.

Plán zimní údržby na pozemních komunikacích ve svěřené správě MČ Praha 11 pro období 2022/2023 naleznete: www.praha11.cz

 

Mapu zimní údržby vozovek a chodníků, včetně legendy k zajištění zimní služby na pozemních komunikacích ve správě MČ Praha 11 naleznete na: www.praha11.cz


ikona souboruPlán zimní údržby Praha 11 - zimní období 2022 - 2023


ikona souboruZimní údržba pozemních komunikací a chodníků 

Vytvořeno 7.11.2022 11:40:58 | přečteno 23067x | Blanka Čiháková
load