Parkovací domy

Studie parkovacích domů na území městské části Praha 11. 

Parkovací dům Gregorova

Dne 05.12.2019 přijalo Zastupitelstvo MČ Praha 11 (ZMČ) ikona souboruusnesení č. 0007/11/Z/2019, ve kterém doporučilo zpracovat studii garážového domu v ul. Gregorova jako podklad pro pořizování změny Územního plánu s. ú. hl. m. Prahy (ÚPn) Parkoviště Gregorova. Z podnětu MČ Praha 11 probíhá u Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru územního rozvoje, změna ÚPn pro potřeby výstavby tohoto záměru č. Z 3425/24.

Na základě usnesení ZMČ Praha 11 byla zpracována objemová studie parkovacího domu na stávajícím parkovišti při ulici Gregorova. Studii zajistil odbor územního rozvoje. Studii zpracovala spol. archibase s.r.o. v dubnu 2021. Studie řeší parkování pro rezidenty a další spojené a doplňkové funkce. Objekt je rozdělen do 4 parkovacích půlpater. Parkoviště je navrženo také na nižší polovině půdorysu střechy. Na druhé, vyšší polovině při komunikaci Gregorova je zamýšlena obytná střecha. Je zde navrženo hřiště pro míčové hry, dětské hřiště, venkovní posilovna, kavárna se zahrádkou a další veřejně přístupné prostory. Na střeše se bude také nacházet větší množství zeleně. V parkovacím domě se celkem nachází 357 parkovacích stání pro osobní automobily, 34 parkovacích stání pro dobíjení elektromobilů, 12 parkovacích stání pro OZP, 20 parkovacích stání (nebo 40 při odkládání kol ve dvou úrovních) pro kola, 78 parkovacích stání na parkovišti po realizaci parkovacího domu. Celkem se tedy jedná o 481 parkovacích stání na parkovišti a v parkovacím domě.

Ke stažení:

ikona souboruParkovací dům Gregorova - objemová studie


Parkovací dům Šalounova

V dubnu 2021 byla městské části Praha 11 odevzdána objemová studie "Parkovací dům Šalounova". Studii zajistil odbor územního rozvoje. Studii zpracovala spol. Len+k architekti s. r. o. Parkovací dům je navržen při ulicích Opatovská a Šalounova na ploše stávajícího parkoviště. Studie primárně řeší navýšení parkovací kapacity v lokalitě. Její součástí je i návrh restaurace rychlého občerstvení a návrh majetkového vypořádání pozemků místa obou staveb. Objekt parkovacího domu bude funkčně i vizuálně propojen s restaurací rychlého občerstvení. Součástí restaurace bude i venkovní pobytový prostor pro hosty a dostatečný počet parkovacích stání. Restaurace rychlého občerstvení může mít i tzv. drive thru. Střecha objektu je navržena jako zelená pobytová s možným občanských vyžitím (např. pétanque, lavičky apod.). Studie je zpracována ve dvou variantách. Počet parkovacích stání se liší podle varianty - varianta A navrhuje 383 stání, varianta B navrhuje 388 stání. 

V souvislosti s výstavbou parkovacího domu iniciovala MČ Praha 11 změnu Územního plánu s. ú. hl. m. Prahy č. Z3452. Změna spočívá v rozdělení stávající plochy s rozdílným způsobem využití SV-D (všeobecně smíšené s kódem míry využití plochy D) na dvě plochy SV s hranicí uprostřed komunikace Křejpského. V ploše, kde je umístěn supermarket BILLA, zůstane stávající kód míry využití plochy D a v nově oddělené ploše SV dojde k navýšení kódu míry využití plochy na E.

Ke stažení:Parkovací dům Ledvinova 

V dubnu 2021 byla městské části Praha 11 odevzdána studie proveditelnosti "Parkovací dům Ledvinova". Studii zajistil odbor správy majetku. Studii zpracovala spol. LOXIA a. s. Parkovací dům je navržen při ulicích Ledvinova, Mírového hnutí a Türkova na ploše stávajícího parkoviště. Studie primárně řeší navýšení parkovací kapacity v lokalitě. Objekt parkovacího domu je navržen s vnitřním atriem a zelenou střechou. Celková kapacita je 403 parkovacích stání.

V souvislosti s výstavbou parkovacího domu iniciovala MČ Praha 11 změnu Územního plánu s. ú. hl. m. Prahy č. Z3450. Změna spočívá ve změně stávající plochy s rozdílným způsobem využití OB-C (čistě obytné s kódem míry využití plochy C) na plochu OB bez kódu míry využití, aby bylo možné plochu spojit s okolní plochou OB a v místě zvýšit parkovací kapacitu pro rezidenty.Ke stažení: 

Zvýšení kapacity vybraných parkovišť ve svěřené správě MČ Praha 11 - Studie proveditelnosti

Záměrem investora je výhledové zvýšení kapacity dotčených parkovišť, dle zadávacích podmínek je proto v rámci předkládané studie prověřeno několik variant dvou- a pětipodlažních variant nadzemních parkovacích domů, umístěných na dotčených parkovištích. Součástí předkládané studie je jednak celkový koncepční návrh technického řešení parkovacích domů, jednak vyhodnocení poptávky a ekonomické návratnosti investice.

Ke stažení:

Vytvořeno 23.4.2021 10:26:37 - aktualizováno 6.5.2021 8:47:47 | přečteno 2323x | Mgr. Petr Skyva
load