Terénní šetření průjezdnosti požární techniky

Na konci října se uskutečnilo terénní šetření spojené se zkouškou průjezdnosti požární techniky, a to včetně kontroly nástupních ploch pro požární techniku v oblasti ulic Modletická, Ke Kateřinkám a Tererova. 
Úřad městské části Praha 11 se problematikou průjezdnosti IZS zabývá dlouhodobě, o čemž svědčí i řada příspěvků, článků na webu či Facebooku městské části, počtu jednání s hasiči či místních šetření a testů průjezdnosti přímo v ulicích Jižního Města,“ doplnil vedoucí oddělení krizového řízení Mgr. Pavel Krčílek.

Místního šetření se tradičně zúčastnili zástupci Odboru dopravy Úřadu MČ Praha 11, Oddělení krizového řízení a Hasičského záchranného sboru hl. m. Praha, konkrétně zástupce projektu „3 metry k životu“ a výjezdových hasičů s výškovou technikou ze stanice Chodov, do jejichž hasebního obvodu daná lokalita spadá. Cílem setkání bylo, obdobně jako v případě ostatních rizikových lokalit, identifikovat přímo v daném místě nejvíce kritické úseky a navrhnout změny, které usnadní zásah nejen hasičům, ale též ostatním složkám IZS. Vzhledem ke zhoršující se situaci s parkováním vozidel na Praze 11, zejména v okolí lokality bytových domů Modletická, Ke škole, Ke Kateřinkám, Tererova či Bohuňova, řidiči v některých případech odstavují své vozy i na pojezdové chodníky přímo před vchody do těchto bytových domů, čímž je velmi omezen nebo úplně znemožněn příjezd pro požární techniku do zmiňované lokality.

Zástupce projektu „3 metry k životu“ cituje k výše uvedenému vyhlášku č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., kde je v §30 odst. 1 uvedena povinnost „při užívání stavby musí být zachována úroveň požární ochrany vyplývající z technických podmínek požární ochrany staveb, podle kterých byla stavba navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání.“ Uvedená sídlištní lokalita byla stavěna po roce 1976, v době platnosti normy ČSN 73 0802 Požární bezpečnost nevýrobních objektů, ve které jsou uvedeny požadavky na přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku.

Dalším problémem přístupu k bytovým domům je taktéž vzrostlá zeleň či špatně umístěný městský mobiliář, díky kterým se výšková technika rovněž nemůže dostat k domu tak, jak by bylo potřebné - 4 až 8 metrů od pláště budovy.

Z výše popsaných důvodů dochází v současnosti k výraznému snížení úrovně požární ochrany pro bytové domy nejen ve výše popsané lokalitě. Proto je nutné vyznačit pro provedení účinného protipožárního zásahu nástupní plochy pro požární techniku, které následné slouží především k ustavení výškové požární techniky, která je používaná k evakuaci osob a vedení požárního zásahu po vnější straně plášti budovy.

„Každý řidič by si měl i přes veškeré problémy s parkováním, s kterými se dennodenně potýkáme, uvědomit, kde a jak parkuje a taktéž myslet na fakt, že 3 metry k životu jsou pouze minimální vzdáleností nutnou pro průjezd a nezapomínat na nutné přistavení požární techniky co nejblíže k plášti domu. Jedině tak nebude docházet k časovému prodlení při zásahu, které může mít ve svém důsledku, fatální následky,“ upřesnil vedoucí oddělení krizového řízení Mgr. Pavel Krčílek .

Z prohlídky dané lokality byly navrženy potřebné úpravy, které budou dále rozpracovány Odborem dopravy, dále budou před jejich realizací ještě detailně diskutovány všemi zúčastněnými aktéry.

Uvedenými opatřeními dojde k dlouhodobému zajištění bezproblémového a zejména včasného příjezdu požárních jednotek k jednotlivým výškovým domům pro provedení efektivního protipožárního zásahu. 

Spolupráce s kolegy z projektu „3 metry k životu“ – Když jde o život, přeparkovat nestihnete, je již v tomto ohledu dlouhodobá a je pevně provázána i s naším vlastním projektem Každý centimetr se počítá.
Závěrem lze doplnit též slova kolegů z oddělení krizového řízení, že součástí společných aktivit je mimo jiné i nedávné snímkování hasičské techniky pomocí dronů za pomoci kolegů z fakulty dopravní ČVUT či další obdobné preventivní aktivity jako bylo i nedávné umístění balisetů do zálivů v ulici Petýrkova.

když jde o život

Modletická

Modltická (1)

 

Modltická (2)

 

Modltická (6)

 

Modltická (7)

 

Modltická (3)

 

Modltická (4)

 

Modltická (5)

 
 
Vytvořeno 4.11.2021 15:24:00 | přečteno 815x | Bc. Petra Víznerová
load