Chystáte se na ČARODĚJNICE?

Poslední dubnový den se na mnoha místech rozzáří ohně na odhánění "zlých sil" podle dávné lidové zvyklosti, pálení čarodějnic. Symbolické ohně jsou pro mnohé příležitostí k setkání, pobavení, ale i pálení nepotřebných věcí. A pro hasiče? Zvýšená doporučení na nebezpečí rozdělávání ohně, navýšení počtu požárů, ale také zbytečné výjezdy k domnělým požárům.

Ohlášením pálení lze předejít zbytečným výjezdům hasičů

Povinnost ohlášení pálení je zakotvena v zákoně o požární ochraně:

(zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů)

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.

Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Pálení čarodějnic“ oznamte vyplněním formuláře na odkazu https://paleni.izscr.cz  a nebo případně na telefonní číslo Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy:  950 816 105

1

Při ohlášení je třeba uvést:

 • místo a čas pálení,
 • osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní
 • a také přijatá protipožární opatření.

Tímto předběžným ohlášením se zamezí zbytečným výjezdům k domnělým požárům, neboť během čarodějnic hasičům obvykle narůstá  počet planých poplachů.  Při „pálení čarodějnic“ nepodceňujte momentální počasí. I slabý vítr může způsobit rozšíření ohně na okolní porosty nebo domy.

Bezpečné „pálení čarodějnic“ z hlediska požární ochrany

 • nezapomeňte na ohlášení pálení „čarodějnic“ hasičům,
 • vyberte vhodné místo, dostatečný odstup od budov,  dejte pozor na suchou trávu v okolí,
 • důležitá je také stabilní hranice vatry,
 • mějte připravené hasicí prostředky v případě rozšíření požárů,
 • na rozdělání ohně nepoužívejte hořlavé kapaliny, mohlo by dojít k potřísnění a následnému vznícení oděvu,
 • nebezpečné je také oheň přeskakovat,
 • do ohně nevhazujte pyrotechnické výrobky, ani např. pneumatiky a další materiály, které tam nepatří,
 • pozor na rozšíření požáru, při silném větru nedoporučujeme oheň rozdělávat,
 • děti musí být v doprovodu dospělé osoby,
 • nenechávejte oheň bez dozoru, po uhašení zkontrolujte, zda nemůže již dojít ke vzplanutí, popel např. zasypte hlínou nebo pískem.

Vypalujete trávu?  Tak tím porušujete zákon!

Jarní požáry jsou také často zapříčiněny vypalováním trávy. Vypalování trávy je zakázáno!

2

Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč.

Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona právnické a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty.

Pálení biologického odpadu lze provádět za podmínek stanovených jednotlivými obcemi (nežádoucí znečišťování ovzduší, obtěžování okolí apod.) jen na předem připravených přiměřeně velkých hromadách za trvalé přítomnosti alespoň jedné dospělé osoby a prostředků na prvotní hasební zásah.


kpt. Ing. Ivana Svitáková

Odbor prevence HZS hl. m. Prahy


Vytvořeno 26.4.2023 11:33:10 | přečteno 4517x | Bc. Petra Víznerová
load