Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Vyjádření místostarosty Ing. Martina Sedeke k záměru výstavby ve Zdiměřické ulici

V reakci na otázky, které se v posledních dnech objevují ve veřejném prostoru v souvislosti se záměrem výstavby bytového domu na rohu ulic Zdiměřická a Radimovická, Vám níže předkládáme stanovisko místostarosty městské části Praha 11 pro územní rozvoj Ing. Martina Sedeke (ODS).


K uvedenému investičnímu záměru (Bytový dům Zdiměřická 1657/3, p. č. 2860 k. ú. Chodov) považuji za potřebné uvést následující:

  • Úřad městské části není tím, kdo má pravomoc projekt zamítnout, tedy nevydat povolení na základě kterých je možné bytový dům postavit.

Důvodem je skutečnost, že městská část ve své samosprávné působnosti (tedy Rada městské části Praha 11 a Zastupitelstvo městské části Praha 11) není tím, kdo povoluje realizaci jakéhokoliv investičního záměru. Takovou pravomocí disponuje stavební úřad a do jeho rozhodování nesmí dle zákona zastupitelstvo ani rada zasahovat, tím méně pak starosta nebo místostarosta pro územní rozvoj.

Skutečnost je navíc taková, že investor pro dokumentaci, kterou předkládá stavebnímu úřadu a na základě níž je mu případně vydáno stavební povolení, nepotřebuje vyjádření městské části a ani ho k dokumentaci, i pokud o něj požádá, nepřikládá. Stavební úřad tedy ani netuší, zda městská část se záměrem souhlasí nebo nesouhlasí a podle zákona ho to dokonce nemá zajímat.

To, že nějaký investor podá na stavební úřad žádost o vydání povolení potřebných k realizaci svého záměru, se tím pádem městská část dozví až ve chvíli, kdy stavební úřad takové řízení zahájí a uveřejní své rozhodnutí na úřední desce. Tedy stejně jako občané, sledují-li úřední desku. Stručně řečeno: městská část, pokud ji investor o svém úmyslu podat takovou žádost sám neinformuje, ani netuší, že se něco takového děje a dozví se to až výše popsaným způsobem.

  • Investor představil městské části projekt a požádal ji o stanovisko k tomuto podobě na konci roku 2017. Rada městské části věc projednala a usnesením ze dne 20. 2. 2018 (0187/6/R/2018) NESOUHLASILA s podobou projektu v předložené podobě.

Následně investor podobu projektu upravoval a požádal o stanovisko Odbor územního rozvoje Úřadu městské části Praha 11. Na tyto podněty odpovídala tehdejší vedoucí OÚR svými dopisy ze dnů 20. 1. 2020 a 23. 11. 2020. V obou odpovědích sdělila zástupci investora, že „na základě výše uvedeného nesouhlasíme se záměrem dle studie „Bytový dům – Zdiměřická č. p. 1657/3 p. č. 2860 k. ú. Chodov“. Jak jsem již ale uvedl, dokumentace, kterou k žádosti o vydání povolení stavebník přikládá, neobsahuje vyjádření městské části, takže uvedená stanoviska městské části Praha 11 nejsou stavebnímu úřadu známa a dle zákona nemají na jeho rozhodování vliv.

Přesto však městská část zcela bez vlivu není, neboť má postavení účastníka řízení a může tak po jeho zahájení vznášet k projektu připomínky a námitky. Mohu Vás ujistit, že tuto svou pozici bere městská část vážně. Aktuálně mě kolegyně z Odboru územního rozvoje s projektem seznamují a pokud najdeme způsob, jak projekt napadnout, městská část připomínky podá. Termín k podání připomínek je do 7. 12. 2021, je ale nutné upozornit, že pokud projekt získá souhlasné vyjádření od všech dotčených orgánů a nepodaří se najít žádný rozpor, který bychom mohli namítat, bude odůvodňování připomínek velmi obtížné. 

  • Konečné rozhodnutí, zda připomínkám a námitkám bude či nebude vyhověno a příslušná povolení umožňující stavbu realizovat budou či nebudou vydána, nicméně náleží stavebnímu úřadu. 
Proti jeho rozhodnutí pak může městská část (stejně jako každý jiný účastník řízení) podat odvolání.

Ing. Martin Sedeke, místostarosta MČ Praha 11 pro územní rozvoj


25.11.2021 15:40:47 | přečteno 279x | Mgr. Anna Kočicová

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load