Na obsah stránky

ENDE
 

Systém oceňování pracovníků školství Městské části Praha 11

Oceňování pracovníků školství Městské části Praha 11 je výrazem zájmu městské části o kvalitu práce škol, zdůrazněním jejich významu i jako motivace další dobré práce školských pracovníků - pedagogických i provozních.

Systém oceňování pracovníků školství Městské části Praha 11

Oceňování pracovníků školství Městské části Praha 11 je výrazem zájmu městské části o kvalitu práce škol, zdůrazněním jejich významu i jako motivace další dobré práce školských pracovníků - pedagogických i provozních.

V systému ocenění se realizují tyto formy:

A. Pamětní list spojený s čestným titulem Pedagog Prahy 11

B. Pamětní list spojený s čestným titulem Ředitel Prahy 11

C. Děkovný dopis provoznímu zaměstnanci školy

D. Pamětní list zaměstnanci školy při odchodu do starobního důchodu.

Ocenění je využíváno zejména při významných životních jubileích, při výročích školy nebo městské části a je předáváno důstojnou formou.

A. Pamětní list spojený s čestným titulem Pedagog Prahy 11

Pamětní list Rady městské části s poděkováním za práci uděluje starosta MČ na základě návrhu ředitele příslušné školy po projednání v komisi pro výchovu a vzdělávání RMČ a v Radě MČ.

Pamětní list se uděluje zejména pedagogickým pracovníkům mateřských a základních škol zřízených MČ Praha 11, v mimořádných případech jej lze udělit i učitelům dalších škol působících na území MČ.

Podmínky pro udělení pamětního listu:

a) úspěšná reprezentace MČ v soutěžích a přehlídkách dětí/žáků

b) příprava a realizace akcí školy pro veřejnost MČ, Prahy apod.

c) reprezentace školy a MČ v zahraničí - organizování studijních a poznávacích zájezdů, výměnných akcí pro žáky

d) dlouhodobá práce s dětmi a žáky (zájmová činnost, kroužky a práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)

e) podíl na zpracování základních dokumentů školy

f) dlouhodobě výborné výsledky pedagogické práce

g) minimální působnost ve školství Prahy 11 pět let.

Pro výběr pedagogického pracovníka je nutné splnit alespoň 2 podmínky z bodů a) až e), podmínky f) a g) jsou povinné.

Toto ocenění lze udělit opakovaně, první s finanční odměnou ve výši 2 000 Kč, od druhého ocenění s finanční odměnou ve výši 3 000 Kč. Finanční odměna je hrazena z rozpočtu městské části - OŠK.

B. Pamětní list spojený s čestným titulem Ředitel Prahy 11

Pamětní list Rady městské části s poděkováním za práci uděluje starosta MČ na návrh odboru školství a kultury ÚMČ Praha 11 po projednání v komisi pro výchovu a vzdělávání RMČ a v Radě MČ.

Podmínky pro udělení pamětního listu:

a) úspěšná reprezentace MČ v soutěžích a přehlídkách dětí a žáků

b) účast v mezinárodní spolupráci škol

c) organizace akcí pro děti/žáky dalších škol na území MČ

d) spolupráce při organizaci akcí MČ

e) aktivní podíl na tvorbě základních dokumentů řízení školy či českého školství

f) lektorská činnost

g) dlouhodobě výborné výsledky pedagogické a řídící práce

h) působnost ve školství v Praze 11 nejméně sedm let.

Pro výběr kandidáta je nutné splnit alespoň 3 podmínky z bodů a) až f), podmínky g) a h) jsou povinné.

Toto ocenění je spojeno s finanční odměnou ve výši 5 000 Kč. Finanční odměna je hrazena z rozpočtu městské části - OŠK.

C. Děkovný dopis provoznímu zaměstnanci školy

Děkovný dopis provoznímu zaměstnanci školy Rady městské části uděluje starosta MČ na základě návrhu ředitele příslušné školy po projednání v komisi pro výchovu a vzdělávání RMČ a v Radě MČ.

Ocenění se uděluje za dlouhodobě výborné pracovní výsledky, je spojeno s finanční odměnou ve výši 1000 Kč hrazenou z rozpočtu městské části - OŠK a lze je udělit opakovaně.

D. Pamětní list zaměstnanci školy při odchodu do důchodu

Pamětní list Rady městské části uděluje starosta MČ na základě návrhu ředitele příslušné školy po projednání v komisi pro výchovu a vzdělávání RMČ a v Radě MČ.

Uděluje se při prvním odchodu zaměstnance do důchodu, pokud byl pracovník zaměstnán minimálně 5 let ve školství v Praze 11.

Pamětní listy učitelům a ředitelům a děkovné dopisy provozním zaměstnancům škol se udělují při významných akcích MČ (Dny Prahy 11, udělování čestných občanství, jednání ZMČ apod.), ředitelé škol budou včas vyzváni k podání návrhů.

Návrh na udělení pamětního listu zaměstnanci školy při odchodu do důchodu podá ředitel příslušné školy nejméně 3 měsíce před termínem odchodu pracovníka do důchodu.

Všechny návrhy podávají ředitelé školy zřizovateli prostřednictvím odboru školství a kultury ÚMČ Praha 11.

2.11.2009 14:29:04 - aktualizováno 17.2.2011 13:45:23 | přečteno 11839x | Marcela Chábová

Navigace

 
load