Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Životní prostředí

Hezké životní prostředí je důležité pro většinu z nás. Proto jsme ho zvolili, vedle bezpečnosti, i jako hlavní dubnové téma. Od 6.4.2010 bude na vaše internetové dotazy v rubrice "Otázky pro" odpovídat zástupkyně starosty Ing. Eva Štampachová, již koncem března byla odstartována nová anketa o "psích exkrementech".

V níže uvedeném textu se však dozvíte i další informace - např. o úklidu resp. údržbě chodníků, vozovek, ploch veřejné zeleně, odpadních košů, dětských a sportovních hřišť, velkoobjemových kontejnerů, kontejnerů na tříděný komunální odpad atd.

Úklidy chodníků a vozovek

Odbor správy majetku (OSM) vzhledem ke stávající neutěšené situaci, kdy po kalamitní zimní sezoně se projevil zvýšený nepořádek v Hl.m. Praze, přistoupil v součinnosti s MHMP k odstranění jejich následků. Jedná se o mimořádně náročné úklidy vzhledem k tomu, že se odstraňují nečistoty nashromážděné na setrvalé sněhové pokrývce téměř za čtvrt roku. Po tomto náročném úklidu bude samozřejmě probíhat úklid chodníků po celý rok.

OSM započal s úklidem chodníků ve správě MČ Prahy 11, jedná se o 36 km pěších komunikací, začátkem měsíce března a úklid probíhá každodenně. Na úklidy komunikací a chodníků ve svěřené správě MČ v zimním a letním období je uzavřena smlouva se společností Jihoměstskou majetkovou a.s. Mají k dispozici 8 komunálních strojů a samozřejmě i potřebný počet zaměstnanců, případně brigádníků (v době kalamity a úklidu chodníků po zimní sezoně až cca 50 lidí). Společnost rovněž zajišťovala na zvláštní objednávku odvoz sněhu z vybraných lokalit Jižního Města.

Chodníky 1, obrázek se otevře v novém okněChodníky 2, obrázek se otevře v novém okněChodníky 3, obrázek se otevře v novém okněChodníky 4, obrázek se otevře v novém okně

Jarní úklid chodníků realizují prostřednictvím 3 komunálních strojů (koště s vysávací nástavbou 2x Multicar TREMO, 1x Egholm) s 12 kmenovými zaměstnanci. Koncem února a začátkem března přijali 12 brigádníků na ruční úklid chodníků. S těmito pomocníky provádí úklid okolí lokality metra Háje, pochozí zóny Opatovská 874 a část Chodova. Celkem odhadují, že na jarním úklidu chodníků se bude podílet 25 lidí.

Egholm, obrázek se otevře v novém okněMulticar Tremo, obrázek se otevře v novém okně

Kromě úklidu chodníků provádí denní úklid kontejnerových stání u objektů, které jsou v její správě, případně na zvláštní objednávku uklízí kontejnerová stání i pro jiné vlastníky.

Jihoměstská majetková plánuje nákup vysavačů na psí exkrementy "Čtyřkolka s nástavbou HOVNÍK" a "Mobilní vysavač psích exkrementů". Tyto stroje nám pomohou efektivně odstraňovat psí exkrementy, nedopalky a jinou nečistitu z chodníků, zelených ploch a z okolí stanic metra a autobusů.

Vysavač exkrementů, obrázek se otevře v novém okně

Rovněž započaly úklidové práce na chodnících v přímé správě Technické zprávy komunikací (TSK) hl.m. Prahy. Tyto úklidy budou probíhat postupně vždy v určitém okruhu ulic (bloků), kdy budou zároveň s úklidy chodníků uklizeny od odpadků i přilehlé pásy komunikační zeleně. Na pozemcích v přímé správě MHMP je tato činnost na území MČ zajištěna společností Urbia a.s. Většinou se jedná o úklidové práce na parkových cestách a chodnících vnitrobloků.

S úklidem vozovek po zimním období se započne v měsíci dubnu. Toto komplexní strojní a ruční čištění provádí jednak TSK hl.m. Prahy v četnosti úklidů 3x během letního období a na komunikacích ve svěřené správě MČ Prahy 11, úklidové práce provádí společnost Jihoměstská majetková a to v četnosti úklidu 4x za letní období. Jihoměstská majetková nově, bude zajišťovat mimo úklidů vozovek zároveň i čištění chodníků v průběhu letního období. Seznamy ulic s termíny jejich úklidů jsou zveřejněny na našich webových stránkách a v časopise Klíč.

Kontrola úklidů komunikací

Kontrolu kvality úklidů, jak na svěřených chodnících a vozovkách MČ, tak i na chodnících a vozovkách ve správě TSK hl.m. Prahy a Urbie, provádí jednak OSM a dále i pracovní skupina Jihoměstská majetková a.s. (JMM) „Domovník - kontrolor“. Při vykazování nedostatků v úklidu bude náprava operativně řešena prostřednictvím jednotlivých správců a jejich kontaktních pracovníků.

Odbor životního prostředí (OŽP) prostřednictvím dodavatelů spravuje plochy veřejné zeleně o celkové rozloze 2 196 732 m².

Úklid ploch veřejné zeleně

Úklid veřejné zeleně svěřené do správy OŽP je po zimním období již ukončen. Nadále bude probíhat jejich pravidelný úklid, a to v rozsahu 3 až 5x týdně, podle potřeby dané lokality. V roce 2009 bylo na úklid těchto pozemků vynaloženo celkem 4.320 tis. Kč. Pro rok 2010 je rozpočet navýšen a činí celkem 4.640 tis. Kč. OŽP věnuje velkou pozornost kontrole prováděného úklidu na svěřených plochách, pozemky veřejné zeleně jsou kontrolovány min 3x týdně, a v případě potřeby se rozsah četnosti úklidu operativně upravuje. Kromě sběru drobného odpadu jsou z těchto ploch odstraňovány i nepovolené (tzv. černé) skládky. Na jejich úklid bylo v roce 2009 vynaloženo celkem 907 tis. Kč a pro rok 2010 byla tato částka navýšena na 1.000,- Kč.

Odpadkové koše a koše na psí exkrementy

OŽP prostřednictvím dodavatelů provozuje (tj. zajišťuje jejich vyprazdňování, dezinfekci, údržbu, doplňování sáčků na psí exkrementy) celkem 524 košů, z toho je 379 odpadkových košů a 145 košů na psí exkrementy. Odpadkové koše jsou vyváženy s četností 3 až 5x týdně, a to podle potřebí dané lokality. 5x týdně jsou doplňovány sáčky u košů na psí exkrementy. Na provoz této služby bylo v roce 2009 vynaloženo celkem 1.680 tis. Kč. Tato částka je pro rok 2010 navýšena a činí 1.885 tis. Kč. Počet odpadkových košů bude v roce 2010 zvýšen o 21 kusů a košů na psí exkrementy o 50 kusů. V průběhu dubna až května 2010 budou poškozené či jinak zdevastované odpadkové koše vyměňovány a nahrazovány novými. Na nákup nových košů je určeno celkem 400 tis. Kč, za které lze nakoupit cca 150 nových odpadkových košů.

Od března tohoto roku je zvýšená frekvence doplňování papírových sáčků na psí exkrementy. K dispozici pro občany jsou tyto ekologické pomůcky zdarma i na OŽP v úředních hodinách (Po 8.00 - 17.30, Út 8.00 - 11.30, St 8.00 - 16.30), nebo dle dohody s příslušnou pracovnicí odboru (tel. 267 902 331).

Ještě o psích exkrementech

Úklid psích exkrementů na chodnících ve veřejné zeleni, která je svěřena do správy OŽP, byl k 12.3.2010 ukončen. Svěřené chodníky budou i v dalším období průběžně uklízeny. Pracovníci OŽP však nemají možnost neukázněné občany legitimovat a případně pokutovat. Rozhodující slovo v zajištění pořádku a čistoty má Městská policie, která věnuje při obchůzkách zvýšenou pozornost tomu, zda majitelé psů řádně uklízejí nečistoty po svých zvířatech, a případně v rámci svých pravomocí pokutuje neukázněné občany.

Při znečištění veřejného prostranství výkaly zvířete, je jeho držitel nebo osoba, která má v dané chvíli zvíře ve své péči, povinna podle obecně závazné vyhlášky č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhlášky o čistotě) exkrement uklidit. Pokud tak neučiní, dopouští se přestupku, za který mohou hlídky Městské policie hl.m. Prahy ihned při zjištění uložit blokovou pokutu, a to až do výše 1.000,- Kč a zároveň mohou dotyčné osobě nařídit úklid předmětného znečištění. Nicméně hlídky MP hl.m. Prahy mohou sloužit pouze ve stejnokrojích, a proto je časté, že majitelé psů před uniformovaným strážníkem psí exkrement vždy uklidí. Na dodržování veřejného pořádku, a tím i ke zlepšení čistoty MČ, proto přispěje také zvýšený dohled hlídek MP hl.m. Prahy, které se celoročně zaměří na osoby znečišťující veřejná prostranství. Při této činnosti bude neocenitelnou pomocí spolupráce samotných obyvatel, kteří jako svědci mohou přispět při objasňování či prokazování přestupků.
Držitelé psů si mohou v úředních hodinách (nebo po dohodě) na zdejším odboru životního prostředí vyzvednout sáčky na psí exkrementy, a tím přispět ke zlepšení čistoty Jižního Města.

Volný pohyb psů na pozemcích v Praze, které jsou v katastru nemovitostí vedené jako zeleň upravuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2001 Sb., o ochraně veřejné zeleně (v platnost vstoupila dne 1.6.2001). Problematiku volného pobíhání psů řeší jen částečně, směřuje spíše k ochraně veřejné zeleně před znečišťováním a poškozováním. Dílčí ustanovení této vyhlášky upravují volný pohyb psů ve veřejné zeleni následovně:

  • Zákaz vstupu psů na dětská hřiště a pískoviště - dle § 2 písm. c) výše uvedené vyhlášky. Zákaz se vztahuje na veškerá hřiště a pískoviště (oplocená i doposud neoplocená) bez výjimky.
  • Zákaz volného pobíhání psů ve veřejné zeleni - dle § 3 odst. 1 písm. g) a dle § 3 odst. 2 písm. d) výše uvedené vyhlášky. V příloze č.1 vyhlášky č.6/2001 Sb. HMP jsou uvedeny na území Jižního Města pozemky, na kterých je Centrální park a park u Chodovské tvrze. Tato vyhláška se vztahuje na pozemky evidované v katastru jako zeleň, zeleň v zástavbě nebo ostatní veřejná zeleň, včetně zařízení, vybavení a objektů na nich se nacházejících. Jedná se o Centrální park k.ú. Chodov, p.č. 2885/1, 2885/2, 2503/1, 2503/2, 2887, dále pak o Park u Chodovské tvrze k.ú. Chodov, p.č 229/4, 229/10. Další norma - Obecně závazná vyhláška č. 3/1984 Sb. NVP, o zřízení oblasti klidu „Botič - Milíčov“ a „Říčanka“ a vyhlášení stavební uzávěry pro tyto oblasti upravuje problematiku volného pobíhání psů.
  • Zákaz volného pobíhání psů a znečišťování území - dle čl. 4 písm. f) výše uvedené vyhlášky. Zákaz se vztahuje na celé území Milíčovského lesa.

OŽP připomínky k problematice volného pobíhání psů a psích exkrementů postupuje Městské policii s opakovanou žádostí o zvýšený dohled.Je potřeba, aby si každý majitel psa uvědomil a následně osvojil veškeré povinnosti, které plynou z vlastnictví psího miláčka. Věříme, že snahy nás všech povedou k celkovému zlepšení .

Dětská hřiště

Na území MČ Praha 11 je v současné domě udržováno 186 dětských hřišť. Usnesením RMČ č. 0296/12/R/2005 ze dne 26. 4. 2005 a usn. č. 1062/34/R/2009 ze dne 16. 12. 2009 bylo 65 hřišť určeno k zachování a celkové rekonstrukci. V roce 2010 bude přeměněno 62 nadbytečných dětských hřišť na veřejnou zeleň. Úklid se v současné době zaměřuje zejména na oplocená, již rekonstruovaná hřiště, která jsou uklízena minimálně 3x týdně. Jednorázový a důkladný úklid hřišť po zimním období byl již ukončen. V současné době probíhá kontrola herních prvků a dopadových zón, mobiliáře a zjišťuje se stav laviček. Nezbytné opravy, nátěry a doplnění písku do pískovišť a dopadových zón bude ukončeno nejpozději do konce dubna 2010.

Sportovní hřiště

Na území MČ Praha 11 bylo v rámci výstavby sídliště realizováno ve 44 lokalitách celkem 61 veřejných sportovních ploch. Ve většině případů se jednalo pouze o asfaltové plochy, které jsou již bez přesného vymezení a bez základního sportovního vybavení. S ohledem na tento fakt schválila Rada MČ Praha 11 usn. č. 0604/19/R/2007 ze dne 18. 7. 2007 projekt Optimalizace sítě veřejně přístupných sportovních hřišť na území Jižního Města. V rámci tohoto projektu byla vybrána veřejná sportoviště, která budou zachována a rekonstruována a ta, která budou postupně v rámci finančních možností rozpočtu MČ přeměněna na veřejnou zeleň. V roce 2010 bude OŽP realizována rekonstrukce sportovního hřiště ve vnitrobloku ul. Křejpského.

Na sportovních hřištích je prováděn úklid minimálně 3x týdně. Jednorázový a důkladný úklid hřišť po zimním období byl již ukončen V současné době probíhá kontrola vybavení hřišť, mobiliáře a zjišťuje se stav laviček. Nezbytné opravy a nátěry budou ukončeny nejpozději do konce dubna 2010.

Kontrola pozemků ve vlastnictví fyzických a právnických osob

OŽP věnuje velkou pozornost nejenom pozemkům svěřených do jeho správy, ale také všem pozemkům, které se nacházejí na území MČ a které jsou ve vlastnictví právnických nebo fyzických osob. Pokud zjistí závady v čistotě, vyzývá vlastníka dotčeného pozemku k provedení úklidu. V roce 2009 zaslal 271 upozornění na zjištěné nedostatky v čistotě.

Velkoobjemové kontejnery (VOK)

Ke zlepšení čistoty území MČ Praha 11 přispívá i pravidelné přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad, do kterých mohou občané zdarma odkládat objemný odpad z domácností. V roce 2009 bylo přistaveno celkem 514 VOK na 48 stanovištích. Pro rok 2010 je určeno 615 velkoobjemových kontejnerů, které budou průběžně přistavovány v jednotlivých lokalitách Jižního Města podle schváleného harmonogramu. Harmonogram přistavování je k dispozici na web stránkách zdejšího úřadu.

Kontejnery na tříděný komunální odpad

Na území JM se nachází 210 stanovišť sběrných nádob na tříděný komunální odpad, ve kterých jsou umístěné kontejnery na sklo, plast a papír. Na 1/3 stanovišť se nacházejí také nádoby na sběr tetrapacku. Nádoby na plast a papír jsou svozovou firmou Pražské služby, a.s. vyváženy 3x týdně, sklo 1x za 6 týdnů a tetrapack 1x za 2 týdny. Četnost svozů se po dohodě s odborem ochrany prostředí MHMP (který organizuje svoz komunálního odpadu na území hl. m. Prahy) upravuje tak, aby svoz nádob byl optimální a finančně efektivní.

Nebezpečný odpad

Sběr nebezpečného odpadu je pro občany Prahy zajišťován mobilně, obyvatelé mohou zdarma odevzdat tento odpad přímo svozové společnosti. Trasy a termíny mobilního svozu jsou uvedeny na webových stránkách MČ https://www.praha11.cz/cs/zivotni-prostredi/odpady/mobilni-svoz-nebezpecnych-odpadu-v-roce-2010.html, prošlé léky odebírají všechny lékárny

Drobná elektrozařízení

V prostorách budov ÚMČ Praha 11 v ul. Vidimova a Ocelíkova jsou umístěny sběrné nádoby na sběr drobných elektrozařízení (mobily, žehličky, MP3 a pod.).

Sběr monočlánků

Při vstupu do budov ÚMČ Praha 11 v ul. Vidimova a Ocelíkova jsou umístěné sběrné nádoby na monočlánky (tužkové baterie).1.4.2010 14:39:34 | přečteno 4273x | Ing. Miloš Hejný

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load