Systém integrované sociální intervence / SISI

Projekt SISI - Systém integrované sociální intervence - je novým projektem dlouhodobého, systematického a komplexního boje proti sociálně-patologickým jevům. Na území MČ P11 je financován z rozpočtu MČ P11 a je součástí konceptu Bezpečné Jižní město.

Systém integrované sociální intervence SISIm

Realizátorem projektu SISI je společnost ABI Special, s.r.o.

Smyslem projektu SISI je za pomoci různorodých a vzájemně provázaných nástrojů (respektive činností, aktivit a nastavených opatření) předcházet, účinně řešit a eliminovat výskyt sociálně-patologických jevů. Těmi se rozumí rizikové chování, v dlouhodobém hledisku pak zejména u dětí a mládeže. Činnosti SISI jsou zaměřeny především na odkrývání latentního a zatím nezachyceného rizikového chování tak, aby byla nastavena účinná opatření a pomoc již na samém počátku problému a v ideálním případě se tak problému zabránilo.

SISI považuje za důležité systematicky pracovat právě s touto cílovou skupinou ještě ve chvíli, kdy se projev rizikového chování nestal natolik závažný, aby se dostal do oficiálních evidencí orgánů sociálně-právní ochrany, či orgánů jinak veřejně činných. SISI se tak snaží působit ve všech oblastech a všemi cestami, aby zachytil co nejvíce možností působit osvětově, preventivně či situačně intervenčně v oblasti problematiky rizikového chování, a to zejména dětí a mladistvých.

Na úrovni bezpečnostní části projektu, kde je řešena viditelná forma rizikového chování, pak cílovou skupinu netvoří jenom děti, rodiče a pedagogický personál, ale všechny osoby vykazující rizikové chování či tímto rizikovým chování ohrožené - tedy např. osoby bez přístřeší, osoby závislé na návykových látkách či osoby znečišťující danou lokalitu nebo se dopouštějící vandalismu apod. V takových případech jsou prostřednictvím nástrojů statické fyzické ostrahy uplatňována také drobná represivní opatření. V řadě případů ve smyslu důsledného vymáhání veřejného pořádku a dodržování platných právních norem úzce spolupracujeme s MP či PČR. Tyto represivní činnosti a opatření jsou intenzivně podpořeny uváděnými preventivními a intervenčními aktivitami.

Vždy je důsledně dodržováno pravidlo, že je dříve nabídnuta pomoc a podpora. V případě, že však osoba (např. osoby bez přístřeší znečišťující své okolí, děti trávící neorganizovaně svůj volný čas a porušující veřejný pořádek apod.) pomocnou ruku nepřijme a dále se dopouští protiprávního jednání, je důsledně proti takovémuto jednání postupováno.

Vycházeje při tom z notoricky známé myšlenky, že právo a svoboda jednoho končí tam, kde jsou narušována práva a svobody ostatních a že ostatní občané Prahy 11, kteří se chovají řádně a z jejichž peněz jsou financovány např. opravy majetku poničeného vandalismem či znečištěného, mají právo nebýt znevýhodňováni a mají právo, aby v jejich MČ byla zajištěna bezpečnost a pořádek.

více informací na www.sisipraha.cz

ikona souboruLetákSISI.pdf

Vytvořeno 19.9.2008 - aktualizováno 12.11.2010 13:51:39 | přečteno 12781x | Petr Kefurt
load