Na obsah stránky

Jazyk:

Navigace

zpravy tiskové

 
 

Závěrečný účet a plnění finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha 11 za rok 2015

Informativně: Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření ÚSC souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu.

V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů. Součástí je i vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, popř. jiným rozpočtům. Dále součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.

Povinností je zveřejnit návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a to po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce přede dnem jeho projednání na zasedání Zastupitelstva.

Závěrečný účet je nutné schválit do 30. 6. následujícího roku.

Závěrečný účet a plnění finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha 11 za rok 2015 byl projednán na jednání Rady městské části Praha 11 dne 17. 5. 2016 (č. usnesení 0620/19/R/2016), nyní je vyvěšen na úřední desce a dne 9. 6. 2016 bude projednán na jednání Zastupitelstva městské části Praha 11.

Součástí závěrečného účtu je plnění příjmů a výdajů MČ Praha 11 za rok 2015, plnění finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha 11 za rok 2015, účetní závěrka
k 31. 12. 2015, výsledky finančního vypořádání MČ Praha 11 se státním rozpočtem a hl. m. Prahou za rok 2015, příděly do fondů jednotlivých příspěvkových organizací z hospodářského výsledku roku 2015, seznam žadatelů a příjemců veřejných prostředků MČ Praha 11 v rámci dotačních programů na rok 2015 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 11 za rok 2015.

Rozpočet MČ Praha 11 za rok 2015

Rozpočet MČ Praha 11 na rok 2015 byl schválen usnesením zastupitelstva městské části
č. 0002/5/Z/2015 ze dne 12. 3. 2015 s objemem příjmů ve výši 342 380 tis. Kč a výdajů
ve výši 540 254 tis. Kč.

Vyrovnanosti rozpočtu na rok 2015 bylo podle metodiky rozpočtové skladby docíleno zapojením třídy 8 - FINANCOVÁNÍ (pokrývá plánovaný deficitní rozpočet MČ pro rok 2015) ve výši 197 874 tis. Kč.

Tento schválený rozpočet byl v období do 31. 12. 2015 upraven rozpočtovými opatřeními -v příjmech na částku 413 650,8 tis. Kč, ve výdajích na částku 544 046,0 tis. Kč
a ve financování na částku 130 395,2 tis. Kč – viz dále.

Rozpočtové hospodaření MČ Praha11 vykazuje za rok 2015 po konsolidaci:

ÚHRN  PŘÍJMŮ  426 424,8  tis. Kč

ÚHRN  VÝDAJŮ 484 772,1  tis. Kč

---------------------------------------------------

VÝSLEDEK  - 58 347,3  tis. Kč

Hospodaření MČ Praha 11 za rok 2015 vykazuje schodek ve výši 58 347,3 tis. Kč. Tento schodek je kryt plánovaným financováním z účelových fondů MČ – především prostředky vytvořenými v minulých letech; plánované financování vyrovnává plnění příjmů a výdajů. Vyčíslený účetní schodek za toto období je způsoben především vyšším čerpáním v kapitálových výdajích oddílu 36 z důvodu úhrady 3. splátky výstavby objektu Zahrady Opatov.

Rozpočet MČ Praha 11 na rok 2015

Schválený rozpočet na r. 2015

Upravený rozpočet

r. 2015

Skutečnost čerpání k 31.12.2015

% plnění

ÚHRN PŘÍJMŮ BĚŽNÉHO ROKU

342 380

413 650,8

426 424,8

103,1

ÚHRN VÝDAJŮ BĚŽNÉHO ROKU

540 254

544 046,0

484 772,1

89,1

Rozdíl příjmů a  výdajů

-197 874

-130 395,2

-58 347,3

44,7

FINANCOVÁNÍ CELKEM

197 874

130 395,2

58 347,3

44,7

Hospodářská činnost MČ Praha 11 za rok 2015

Za rok 2015 byl účetně vykázán hospodářský výsledek před zdaněním (dále HV) – zisk ve výši 93 570 tis. Kč (tj. 103,30 % plánovaného objemu, více o cca 3 mil. Kč s ohledem na sledované období). Celkové výnosy byly naplněny na 100,31 %, tj. o 564 tis. Kč více oproti finančnímu plánu (FP) a celkové náklady byly naplněny na 97,30 %, tj. o cca 2 428 tis. Kč méně oproti FP.

Za rok 2015 byly provedeny 2 úpravy finančního plánu (UFP).

24.5.2016 9:54:01 | přečteno 1140x | Miroslav Dvořák

Kalendář akcí >

Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Komise pro životní prostředí
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: JARNÍ BRDY
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Mediální komise
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
MOZKOVÝ JOGGING pro seniory, aneb jak trénovat paměť
Jazz klub Tvrz: Najponk duo
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
Bytová komise
Májový koncert Pražského salonního orchestru
Betlémské světlo
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Drum Circle s Petrem Šušorem
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Pozvánka na pokračování 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za perlou raně barokní architektury LEMBERK a na hrad GRABŠTEJN
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Toymachine – Kabinet obrů
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Idunčino kvítí
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Nejhorší člověk na světě
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro likvidaci majetku
Toymachine – O velikém čaroději
Jedenáctky: Krása Quartet
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za obdivuhodnými architektonickými skvosty KLÁŠTERA V MILEVSKU a historií města PÍSKU
Melodie pro každého
Pavel Dobeš
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Divadlo Vocaď pocaď – Pohádka ekologická
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro kulturu a spolky
Divoch
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Mediální komise
Šansony na tvrzi
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Petr Kocman s kapelou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
HRANÍ BEZ HRANIC X.
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Cirkusárium
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Drive my car
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro seniory
Absolventský koncert žáků ZUŠ
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Skleněný zvěřinec
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výbor pro otevřenou radnici a digitalizaci
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Jazz klub tvrz: Radek's Group
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Moucha v kufru
František Tichý: Kresby, grafika
Sociální a zdravotní komise
Karel Kekeši a Radim Linhart recitál
František Tichý: Kresby, grafika
Finanční komise
Finanční výbor
Pocta Boženě Němcové
Dětský den v KC Zahrada
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
XXIII. ročník SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ A HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ
Roman Horký a Kamelot
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
Sobotní výtvarná dílna
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load