Nejstarší škola Prahy 11 oslaví sto let

Tisková zpráva ze dne 3. listopadu 2005

Základní škola Chodov, která je nejstarší školou Prahy 11, oslaví ve dnech 9. - 3. 11. sto let od svého založení. Po tyto dny v ní budou probíhat dny otevřených dveří, a to od 10. - 17. hodiny. Hlavní oslavy proběhnou 11. listopadu, kdy se od 16.00 uskuteční průvod žáků školy k TOP Hotelu Praha, kde v 17.00 začne slavnostní akademie současných žáků skolky. Na jejich vystoupení naváže ve 20.00 ocenění zasloužilých pedagogů a zaměstnanců školy. Po něm bude následovat koncert na počest 100. výročí ZŠ Chodov.

Historie ZŠ Chodov

25. 6. 1868 - podepsána zřizovací listina, první školní rok začal 1. září 1869. Vyučování probíhalo v jedné volné místnosti na chodovském statku.

V kronice nalézáme tuto zprávu "Poněvadž místnosti tyto čím dál tím více se nedostačovaly, bylo se obci starati o školní budovu."

1873 - obecní zastupitelstvo se usneslo koupit v Chodově staré stavení ( za 2750 zlatých) a pomocí subvence 1200 zlatých byla provedena přestavba a 1. 11. 1874 byla školní budova slavnostně otevřena.

Ani tyto prostory však zakrátko nedostačovaly. Proto obecní představenstvo rozhodlo postavit novou školní budovu. Měla stát u hostivařské silnice, nesla číslo popisné 57, byla jednopatrová a 12. listopadu 1905 byla slavnostně otevřena.

Původní budova se skládala ze 4 tříd, bytu pro řídícího učitele, školního dvora a zahrady. Podlaha ve třídách byla černá, dřevěná. Nebylo zvykem se přezouvat. V každé třídě byla železná kamna - v zimě rozpálená. Místo tělocviku se chodilo na vycházky, nejčastěji na školní zahradu, kde bylo plno práce po celý rok.

Po vzniku samostatné ČSR v roce 1918 pokračoval život v chodovské škole až do ledna 1928. 1. 1. 1928 byla do Chodova přičleněna obec Háje. Proto obecní zastupitelstvo rozhodlo o přístavbě 2. patra. Pro nepřízeň počasí nebyla stavba dokončena k 1.9. 1930 a tak byl začátek nového školního roku posunut na 17. 9. 1930. Náklad činil 300 000 korun.

Chodovská škola i nadále rostla. Ve škole se v 7 třídách učilo 335 dětí. A tak od školního roku 1933/34 bylo povoleno střídavé vyučování ve dvou prvních třídách. Tehdy také obecní zastupitelstvo rozhodlo o přístavbě školy na západní straně a od srpna 1934 byla zkolaudována budova jako vhodná pro umístění obecné i měšťanské školy. V červnu 1935 byl proveden první zápis do měšťanské školy. Dětí neustále přibývalo v obou školách. Ve školním roce 1936/37 měla dohromady 486 žáků, o rok později 501 a v následujícím dokonce 530 žáků. A tak v říjnu 1938 byla uskutečněna další přístavba - ze severní strany - ve školním dvoře, kde byly zřízeny 2 třídy a školní kuchyně.

Historie školy v době německé okupace není školní kronikou zaznamenána. V té době se nesmělo do kronik psát. Byly schovány a čekaly na příchod svobody.

Po osvobození bylo stěžejním úkolem rychle obnovit školní prostředí a odstranit škody způsobené válečnými událostmi roku 1945. Obětaví občané přispěli na zřízení školního rozhlasu sbírkou 40 758 Kč, byla dále nakoupeny nové knihy do školní knihovny, nové pianino a další potřebné školní vybavení. V červnu bylo provedeno zastřešení nové přístavby, která měla původně rovnou střechu.

V roce 1947 byly ve školní budově slavnostně odhaleny pamětní desky 53 umučených a zavražděných občanů a obětí 1. světové války.

Padesátá léta spojil se starou chodovskou školou i národní umělec Max Švabinský, který zde na Chodově pobýval na letním bytě.

V roce 1953 vstoupili žáci poprvé do osmileté školy. Škola měla v té době 19 tříd se 651 žáky.

V prosinci 1958 byl do školy zaveden plyn - což přispělo nejen k rychlejšímu vaření ve školní kuchyni, ale umožnilo i dodávku teplé vody a vytápění na WC.

V roce 1965 byla provedena vnitřní přestavba školy - byly provedeny zednické, truhlářské a elektrikářské práce. Škola získala jako jedna z prvních odborné učebny.

V roce 1970 byly pro školní účely přestavěny prostory v hostinci U Žáků s cílem rozšířit nedostačující prostory a omezit střídavé vyučování.

V letech 1976 - 77 proběhla rekonstrukce školních prostor. Bylo zřízeno ústřední topení. Školní vyučování se na krátký čas přeneslo mimo prostory staré chodovské školy. Ačkoliv nebyly adaptační práce dokončeny, děti se do své školy i se svými pedagogy opět navrátily 1. 9. 1977-neboť v ZDŠ Jižní Město - Háje (Modrá škola) bylo již od 1.9. 1976 zahájeno vyučování pro sídlištní děti. Dokončení stavebních prací probíhalo po celý školní rok 1978.

Ještě na sklonku komunistické éry - na počátku 80. let byl připraven plán celkové dostavby chodovské základní školy, spočívající v přístavbě učeben, tělocvičny stravovacího komplexu, šaten, specializovaných učeben a kabinetů. Plán byl v celkové výši přes 10 milionů Kčs. Nikdy však nebyl realizován, přestože například na objekt školní jídelny byl v roce 1975 vydán demoliční výměr a hrozilo její uzavření.

Ve školním roce 1980 měla škola 451 žáků, pracovalo zde 23 pedagogických pracovníků, 6 správních zaměstnanců, 6 kuchařek a 1 technickohospodářský pracovník.

Tento počet žáků vykazuje škola po celé období 80. let a na počátku let devadesátých, kdy škola navázala spolupráci se školu v obci Saint Katherain v Rakousku.

V roce 1995 proběhla výměna starých dřevěných oken za nová plastová. Škola však zaznamenává úbytek počtu žáků - až na 336 žáků ve školním roce 1994/95. Je vedena se zřizovatelem diskuse o další existenci základní školy. Po splnění úkolů daných zřizovatelem - MČ Praha 11 - Jižní Město je s konečnou platností přijato usnesení o zachování existence ZŠ Chodově.

Ve spolupráci s TJ Chodov je na škole úspěšně rozvíjen sportovní program, zaměřený na výchovu moderních gymnastek. Škola zaznamenává postupný nárůst počtu žáků a zájem o docházku právě do této školy.

V odborné přípravě se škola jako první na území Jižního Města zaměřuje na výuku informatiky. Jsou zřízeny 2 specializované počítačové učebny. Ve spolupráci s Kolegiem rodičů je hrazeno připojení školy k internetu.

Od školního roku 1997/1998 pracuje při škole Rada školy.

Škola změnila také svůj název - od školního roku 1999/2000 nese název ZŠ Chodov. Bylo vytvořeno nové logo školy.

Ve školním roce 2000/2001 se znovu přiblížil počet žáků školy cílovému počtu, který je stanoven na 450.

V roce 2001 je započato s budováním venkovního víceúčelového hřiště, které je umístěno na místě bývalého objektu školní družiny, který byl v roce 1998 stržen.

I nadále přetrvává problém stravování žáků školy a absence tělocvičného komplexu.

Vedení školy, rodiče, žáci a všichni, kterým není lhostejný osud staré chodovské školy, věří, že budou naplněny plány rozvoje ZŠ Chodov a škola se při příležitosti stého výročí svého založení dočká prostorových podmínek, srovnatelných s ostatními okolními ZŠ.

zdroj: www.zskv.cz

Vytvořeno 14.11.2005 14:37:47 | přečteno 2923x | Charlie Root
load