Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - Aktualizace Strategického plánu hlavního města Prahy 2014

Charakter koncepce:

Aktualizace Strategického plánu hlavního města Prahy 2014 (dále také jen „koncepce“) je střednědobým strategickým dokumentem určujícím priority rozvoje města na období příštích let. Koncepce stanovuje priority a cíle v kratším časovém horizontu na období 2014–2020, v delším časovém horizontu pak do roku 2030. Jedná se o dokument, který definuje základní směry sociálně ekonomického rozvoje, jimiž budou hlavní stanové strategické cíle realizovány. V rámci Aktualizace Strategického plánu hlavního města Prahy 2014 bylo stanoveno šest hlavních strategických cílů  (LIDÉ  –  Otevřené  a  soudržné  město  využívající  potenciál  aktivních a vzdělaných obyvatel, KREATIVITA – Živé, kulturní a kreativní město, PROSPERITA – Prosperující město, MOBILITA – Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město, PROSTŘEDÍ

– Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě, SYSTÉM – Chytře a transparentně spravované město). Tyto cíle budou naplňovány dílčími politikami a programy, které tato koncepce uvádí. Aktualizace Strategického plánu hlavního města Prahy 2014 navazuje na strategie a koncepce vypracované na vyšších úrovních a zohledňuje další koncepční a strategické dokumenty města.

Umístění:  Hlavní město Praha

Předkladatel:  Hlavní město Praha

Průběh zjišťovacího řízení:

Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 10. 10. 2014 zveřejněním informace o oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet (dále též jen „informace“) na úřední desce hlavního města Prahy.


Informace byla rovněž zveřejněna v Informačním systému SEA (http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php), kód koncepce MZP189K, a zaslána dotčeným územním samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních deskách.

Informace o oznámení koncepce byla písemně zaslána také dotčeným správním úřadům.

Souhrnné vypořádání připomínek:

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, oddělení SEA, obdrželo vyjádření celkem od 24 subjektů. Připomínky týkající se obsahu a rozsahu posouzení byly využity jako podklad pro vydání tohoto závěru zjišťovacího řízení. Kopie všech došlých vyjádření byly předány předkladateli koncepce k využití.


Závěr:

Na podkladě oznámení koncepce a vyjádření obdržených k oznámení koncepce provedlo


Ministerstvo životního prostředí podle kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) zjišťovací řízení ve smyslu § 10d výše uvedeného zákona s následujícím závěrem.

Aktualizace Strategického plánu hlavního města Prahy 2014 je koncepcí, která naplňuje dikci ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, proto bude zpracováno vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle ustanovení § 10e zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Vyhodnocení požadujeme zpracovat nejen v rámci základních zákonných požadavků daných § 2, § 10b a přílohou č. 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, ale také se zaměřením na aspekty plynoucí ze zjišťovacího řízení, zejména:

1) Vyhodnotit soulad koncepce Aktualizace Strategického plánu hlavního města Prahy 2014 s relevantními koncepcemi na úrovni hlavního města Prahy a celostátními koncepcemi, zejména s koncepcemi ochrany přírody a krajiny (např. Aktualizací Státního programu ochrany přírody a krajiny, Strategií ochrany biologické rozmanitosti ČR, Státní politikou životního prostředí ČR 2012–2020), Strategií regionálního rozvoje ČR 2014–2020, Zásadami územního rozvoje hlavního města Prahy, Územním plánem sídelního útvaru hl.

m. Prahy, Metropolitním plánem hl. m. Prahy, Operačním programem Praha – pól růstu, s koncepcí ITI – integrované územní investice v Pražském metropolitním prostoru apod.

2) Vyhodnotit soulad koncepce Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 se stávajícími i nově připravovanými programy zlepšování kvality ovzduší.

3) Vyhodnotit, zda a v jaké míře je v rámci připravované strategie Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 využit (zohledněn) potenciál ke zlepšení stavu ovzduší na území hl. m. Prahy.

4) Provést  zhodnocení  koncepce  z hlediska  vlivů  na  veřejné  zdraví  ve  smyslu  přílohy č. 9 zákona o posuzování vlivů na životní  prostředí  se  zaměřením  na problematiku prašnosti, zejména PM10, PM2,5, a na problematiku hluku.

1) Vyhodnotit vliv v koncepci navržených strategických cílů, které budou naplňovány dílčími politikami a programy, na zvláště chráněná území v dotčeném území. V případě, že dojde zpracovatelem k vyhodnocení negativního vlivu určitého cíle na zvláště chráněné území, požadujeme v rámci zpracování vyhodnocení navrhnout opatření k vyloučení či snížení negativních vlivů navrhovaných cílů či zásad na cíle a předměty ochrany dotčených zvláště chráněných území.

2) Vyhodnotit vliv v koncepci navržených cílů, politik a programů a celkové koncepce na vodní režim krajiny, zejména s ohledem na předpokládaný vývoj klimatu.

3) Vyhodnotit vliv v koncepci navržených cílů, politik a programů a celkové koncepce na sledování cíle přizpůsobení silně urbanizovaného prostředí na změny klimatu a s tím související meteorologické výkyvy (prudké bouře/dlouhé období sucha) a jejich vlivy na krajinu, ekosystémy a hmotný majetek.

4) Vyhodnotit vliv v koncepci navržených cílů, politik a programů a celkové koncepce na hospodaření s přírodními zdroji – využití území jako prostoru pro uspokojení potřeb obyvatelstva (bydlení, ekonomické zájmy, rekreace, primární produkce (zemědělská a lesní)), ZPF, přírodními a přírodě blízkými plochami a vodními zdroji a jejich provázanost s okolní krajinou.

5) Vyhodnotit vliv v koncepci navržených cílů, politik a programů a celkové koncepce na ekosystémy a jejich schopnost poskytovat široké spektrum ekosystémových služeb (zadržování srážek, snižování znečištění ovzduší, produkce kyslíku, zachytávání prachu, rekreace, biodiverzita, snižování hlučnosti apod.), jakož i na jejich funkční provázanost.

6) Vyhodnotit vliv v koncepci navržených cílů, politik a programů a celkové koncepce na ekologickou stabilitu krajiny a zachování prostupnosti krajiny (pro nemotorový pohyb člověka a pro volně žijící živočichy).

7) Vyhodnotit možné vlivy koncepce na pozemky určené k plnění funkcí lesa včetně jejich ochranných pásem zejména s ohledem na přirozenou obnovu a zakládání lesních porostů, zvyšování biodiverzity porostů, zakládání prvků rozptýlené zeleně v krajině.

8) Vyhodnotit vliv koncepce na rozšiřování zástavby do okolní krajiny (tzv. urban sprawl) ve vztahu k jednotlivým složkám životního prostředí.

9) Vyhodnotit, zda a jak koncepce řeší problematiku odpadového hospodářství v souladu s plány odpadového hospodářství hl. m. Prahy.

10) Zpracovat návrh opatření k předcházení, snížení nebo kompenzaci identifikovaných negativních vlivů na přírodu a krajinu.

11) Závěr zjišťovacího řízení a všechna vyjádření, která MŽP obdrželo v průběhu zjišťovacího řízení, je nezbytné ve vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví vypořádat.


Jelikož příslušné orgány ochrany přírody svým stanoviskem podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“) nevyloučily významný vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, podléhá tato koncepce hodnocení důsledků na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti podle § 45h a §45i zákona o ochraně přírody a krajiny.

V hodnocení požadujeme uvést jasný výrok, zda koncepce, popř. některý v ní blíže specifikovaný záměr, bude mít významný negativní vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Dále je nutné při tomto hodnocení zohlednit zejména relevantní připomínky příslušných orgánů ochrany přírody a krajiny.

V případech, kdy budou hodnoceny varianty řešení, požadujeme uvedení jasného výroku, zda jsou jednotlivé varianty přípustné nebo nepřípustné, popř. podmíněně přípustné. Dále požadujeme určení pořadí jednotlivých variant z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, ve kterém jsou jednotlivé varianty přípustné a za jakých podmínek, včetně navržení a posouzení opatření k předcházení nepříznivých vlivů, popř. k jejich vyloučení, snížení, zmírnění anebo kompenzaci. Výrok se může lišit k jednotlivým variantám.

S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků a s ohledem na existenci Informačního systému SEA stanovuje příslušný úřad počet návrhů  koncepce,  jejichž  nedílnou  součástí  je   vyhodnocení   zpracované   posuzovatelem, pro předložení na 2 ks v tištěné podobě a 28 ks v elektronické podobě na CD.

Ing. Jaroslava HONOVÁ v. r.

ředitelka odboru

posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence

(otisk úředního razítka)


19.11.2014 14:20:26 | přečteno 1293x | Dana Foučková

Kalendář akcí >

Bytová komise
Kino klub Zahrada – Karel
Tradiční dušičkový průvod
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komise pro strategické a územní plánování
Milionový údržbář
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Průdušky
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Nedělní pohádka pro děti: Bramborové království
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Dopravní komise
TANEČNÍ O SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Přes Louštín do Krušovic
Přednáška v klubu seniorů Zdravá strava v seniorském věku
Jedenáctého na „Jedenáctce“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání u příležitosti 400. výročí jejich popravy
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Karel Kekéši: Opět spolu a jen pro vás
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální a zdravotní komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
O Sněhurce a sedmi trpaslících
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro likvidaci majetku
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Vzpomínka na Václava Vačkáře
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bezpečnostní komise
Bylo nebylo – Toymachine
Michal Foltýn: Houslový recitál
Jan Budař a piáno
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazz klub Tvrz: Lucia Chugai trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Pruhované panenky – O třech neposlušných kůzlátkách
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Tajemství jabloně
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load