Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Zásady pro úplatný převod pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřených MČ Praha 11

Na prosincovém Zastupitelstvu Městské části Praha 11 byla schválena Změna Zásad pro úplatný převod pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřených MČ Praha 11 usnesením č. 0012/25/Z/2013. Na základě těchto Zásad mohou občané opět požádat o prodej souvisejících pozemků s jejich nemovitostmi s tím, že pokud bude žádost podána do podatelny MČ Praha 11 do 30. 6. 2014 mají nárok na 30 % slevy z kupní ceny a pokud bude žádost podána do 30. 9. 2014 mají nárok na 15 % slevy z kupní ceny.

Zásady pro úplatný převod pozemků ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených MČ Praha 11

1. ÚČEL

1.1. Stanovení postupů a podmínek při úplatném převodu pozemků svěřených MČ Praha 11, které souvisí s budovami či pozemky jiných vlastníků.

2. PLATNOST A PŮSOBNOST

2.1.   Tyto Zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení v ZMČ.

3. POJMY A ZKRATKY

Zásady pro úplatný převod pozemků ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených MČ Praha 11

Pozemek - přirozená část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemku

Související pozemek...... pozemek nebo jeho část funkčně související s bytovými domy, s nebytovými objekty a s rodinnými domy, který je pro MČ Praha 11 samostatně nevyužitelný

Nedoručitelnost ............ stav, kdy se nepodařilo ani po druhém odeslání doručit stejnou písemnost

MČ................................ městská část Praha 11

ÚMČ.............................. Úřad městské části Praha 11

RMČ.............................. Rada městské části Praha 11

ZMČ.............................. Zastupitelstvo městské části Praha 11

OMP.............................. majetkoprávní odbor ÚMČ

OÚR.............................. odbor územního rozvoje ÚMČ

VÚRŽP.......................... Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí ZMČ

KOS............................... Komise pro správu majetku RMČ

CMP.............................. Cenová mapa stavebních pozemků hl. m. Prahy

4. PRAVOMOC A ODPOVĚDNOST

4.1.   Tyto Zásady schvaluje ZMČ.

4.2.   Tyto Zásady budou vydány jako součást interních norem ÚMČ.

5. CHARAKTERISTIKA A POSTUPY

5.1.  Předmět úplatného převodu

5.1.1. Předmětem úplatného převodu jsou nemovitosti - související pozemky.

5.1.2. Při vymezování souvisejících pozemků se zohlední urbanistický a architektonický charakter prostředí a využitelnost ze strany MČ.

5.1.3. Související pozemky musí mít pro účely úplatného převodu vlastní parcelní číslo nebo musí být zaměřeny geometrickým plánem.

.

5.2. Postup při úplatném převodu souvisejících pozemků – obecná ustanovení

5.2.1. MČ úplatně převede související pozemky na základě podané žádosti nebo na základě nabídky k odkoupení.

5.2.2. O úplatný převod souvisejících pozemků dle Zásad může požádat vlastník sousedící budovy či sousedícího pozemku. Žádostí se rozumí neformální podání adresované do podatelny ÚMČ  vyjadřující zájem o odkoupení souvisejících pozemků dle těchto Zásad.

5.2.3. Úplatný převod souvisejících pozemků dle Zásad může být nabídnut vlastníkovi sousedící budovy či sousedícího pozemku. Nabídkou se rozumí úkon MČ vůči neurčitému počtu subjektů za podmínek stanovených těmito Zásadami.

5.2.4. Veškeré činnosti související s úplatným převodem souvisejících pozemků zajišťuje OMP ve spolupráci s dalšími věcně  příslušnými odbory.

5.3. Stanovení ceny souvisejících pozemků

5.3.1. Cenu souvisejících pozemků schvaluje ZMČ na návrh RMČ.

5.3.2. Cena souvisejících pozemků bude odvozena od CMP platné ke dni přijetí žádosti nebo oznámení nabídky. V případě, že cenu souvisejících pozemků nebude možné odvodit od CMP, bude odvozena od znaleckého posudku.

5.3.3. Požádá-li vlastník sousedící budovy či sousedícího pozemku o úplatný převod souvisejících pozemků, poskytne mu  MČ slevu na předmět koupě ve výši:

- ,  bude-li žádost dle odst. 5.2.2. doručena do podatelny MČ do 30. 6. 2014;

- 15%,  bude-li žádost dle odst. 5.2.2. doručena do podatelny MČ do 30. 9. 2014.

5.4.   Postup při úplatném převodu souvisejících pozemků na základě žádosti fyzické či právnické osoby

5.4.1. Identifikaci souvisejících pozemků, o jejichž úplatný převod bylo požádáno dle odst. 5.2.2., zajistí OMP ve spolupráci s OÚR.

5.4.2. Záměr úplatného převodu souvisejících pozemků bude RMČ předložen se stanovisky KOS a VÚRŽP .

5.4.3. Záměr úplatného převodu souvisejících pozemků schvaluje ZMČ.

5.4.4. Návrh kupní smlouvy žadateli předloží OMP. Ode dne doručení návrhu kupní smlouvy počíná běžet 3 měsíční lhůta pro přijetí návrhu kupní smlouvy. Připomínky k návrhu kupní smlouvy lze podat písemně do podatelny ÚMČ ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení návrhu kupní smlouvy. Přijetím návrhu kupní smlouvy se rozumí okamžik doručení podepsaného návrhu kupní smlouvy do podatelny ÚMČ.

5.4.5. V případě nepřijetí návrhu kupní smlouvy ve lhůtě dle odst. 5.4.4. pokračuje úplatný převod souvisejících pozemků dle čl. 5.5.

5.5. Postup při úplatném převodu souvisejících pozemků na základě nabídky MČ

5.5.1. Identifikaci souvisejících pozemků, které budou nabídnuty k úplatnému převodu dle odst. 5.2.3., zajistí OMP ve spolupráci s OÚR.

5.5.2. Záměr úplatného převodu souvisejících pozemků bude předložen RMČ se stanovisky KOS a VÚRŽP .

5.5.3. Záměr úplatného převodu souvisejících  pozemků schvaluje ZMČ.

5.5.4. Návrh kupní smlouvy vlastníkovi sousedící budovy či sousedícího pozemku předloží OMP. Ode dne doručení návrhu kupní smlouvy počíná běžet 3 měsíční lhůta pro přijetí návrhu kupní smlouvy. Připomínky k návrhu kupní smlouvy lze podat písemně do podatelny ÚMČ ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení návrhu kupní smlouvy. Přijetím návrhu kupní smlouvy se rozumí okamžik doručení podepsaného návrhu kupní smlouvy do podatelny ÚMČ.

5.5.5. Pokud se návrh kupní smlouvy vrátí jako nedoručený, OMP zajistí do 1 měsíce ode dne vrácení nedoručeného návrhu kupní smlouvy druhé odeslání návrhu kupní smlouvy za podmínek dle odst. 5.5.4.

5.6. Úplatný převodu souvisejících pozemků třetí osobě

5.6.1. MČ si vyhrazuje právo nabídnout související pozemky k volnému prodeji v případě, že nebude návrh kupní smlouvy přijat ve lhůtě dle odst. 5.5.4. nebo bude návrh kupní smlouvy nedoručitelný.

Zásady byly schváleny usnesením  ZMČ č. 26/16/Z/2008, ze dne 4.9.2008, zveřejněny na úřední desce dne 14.11.2008, změna Zásad byla schválena usnesením č. 09/13/Z/2012, ze dne 12.3.2012 a další změna Zásad byla schválena usnesením č. 0012/25/Z/2013 , ze dne 16.12.2013.

 

20.12.2013 9:42:59 | přečteno 2239x | Dana Foučková

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load