Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky akciové společnosti Jihoměstská sociální a. s.

PŘEDSTAVENSTVO AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI JIHOMĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ A. S. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky akciové společnosti Jihoměstská sociální a. s., Praha 4, Ocelíkova 672/1.

Podmínky účasti

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost.

Další požadavky

Vzdělání:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu (ekonomický nebo humanitní směr výhodou).

Znalosti, zkušenosti:

 • vítány zkušenosti s řízením sociálního nebo zdravotnického zařízení,
 • řídící a organizační schopnosti,
 • schopnost koncepční a metodické práce,
 • výhodou dobrá orientace v oblasti ekonomiky a legislativy v sociální a zdravotní oblasti.

Další dovednosti, schopnosti:

 • velmi dobré komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu),
 • vítána kreativita a sociální inteligence,
 • zkušenosti s řízením pracovního kolektivu výhodou,
 • vítána praxe v oblasti sociálních služeb,
 • uživatelská znalost práce na PC,
 • znalost jednoho světového jazyka výhodou.

Náležitosti přihlášky jsou:

 • jméno, příjmení, titul,
 • místo trvalého pobytu,
 • kontaktní adresa (liší-li se od místa trvalého pobytu),
 • telefonní a e-mailový kontakt,
 • datum a podpis.

K přihlášce je třeba připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech,
 • motivační dopis (motivace k výkonu funkce ředitele/ky a. s).,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (případně kopie dokladů o další kvalifikaci).

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 13. 3. 2009 do 13.00 hod., adresa: Olga Pristašová, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4.

Obálku označit slovy: „NEOTVÍRAT - výběrové řízení ředitel/ka akciové společnosti Jihoměstská sociální a. s.“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Zájemcům o účast ve výběrovém řízení bude umožněna prohlídka jednotlivých zařízení organizace. Pohovor za účelem získání základních informací o organizaci lze dohodnout na tel.: 724 603 302 nebo 267 990 164 s paní Meixnerovou.

Vytvořeno 17.2.2009 12:58:07 | přečteno 3192x | Daniel Potocký
load