Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Sociální reforma v oblasti nepojistných sociálních dávek v roce 2012

Rok 2012 přinesl skutečně zásadní změny v oblasti sociální péče. Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2011 zpracovalo návrhy změn, které zahájily legislativní proces sociální reformy.

Z velké většiny nabyly potřebné zákony účinnosti od 1. ledna 2012; jde především o zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, a zákon 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.  Tyto zákony přinášejí změny v pěti klíčových oblastech: v dávkovém systému, v oblasti péče o zdravotně postižené osoby, v oblasti zabezpečení osob v hmotné nouzi, v legislativě pracovněprávní a také v oblasti rodinné politiky a péče o děti.  Podle MPSV cílem těchto reformních kroků je zjednodušení systému, jeho zlevnění i zefektivnění, rozšíření možností kontroly a v neposlední řadě také komfortnější postup pro příjemce dávek. Byl zaveden jednotný formulář pro podávání žádostí o všechny dávky, bylo určeno jedno výplatní místo, počet dávek byl zredukován a došlo k jejich agregaci do větších celků. Státní výdaje by se tak měly snižovat nikoli na úkor příjemců dávek, ale primárně snížením nákladů na administraci systému.

Zákon dále stanoví například zpřísnění sankce za výkon nelegální práce, snížena bude naopak maximální částka pokuty za neplnění oznamovací povinnosti, nebo nevedení evidence podle zákona o zaměstnanosti z 500 000 Kč na 100 000 Kč.

Klíčové změny v jednotlivých oblastech jsou podrobně popsány dále.

Cíle reformy jsou  podle MPSV následující:

 • lepší zacílení a adresnost sociálních dávek,
 • dosažení maximální možné účelnosti dávek,
 • zefektivnění práce orgánů státní správy,
 • snížení administrativní zátěže pro uživatele služeb,
 • zkvalitnění systému péče o ohrožené děti,
 • podpora sladění rodinného a pracovního života u rodin s dětmi.

Nástrojem k dosažení cílů jsou zejména tyto mechanismy:

 • zavedení jednotného výplatního místa dávek,
 • snížení počtu vyplácených dávek a jejich agregace do větších celků,
 • zavedení efektivního hodnocení příjmů žadatelů o dávky.

Tyto mechanismy by měly být promítnuty do všech relevantních agend.


Základní  legislativní oblasti reformy:

 • Sjednocení výplaty dávek;
 • Změny v oblasti péče a zabezpečení zdravotně postižených osob,
 • Změny v oblasti zabezpečení osob v hmotné nouzi,
 • Změny v oblasti práce a zaměstnanosti,
 • Změny v oblasti rodinné politiky a péče o děti.

SJEDNOCENÍ VÝPLATY DÁVEK

Na základě shora citovaných zákonů došlo ke sjednocení procesu výplaty nepojistných dávek sociální ochrany tak, aby o těchto dávkách rozhodoval jediný orgán - jednotné místo kontaktu žadatelů o dávky, namísto různých orgánů státní správy a samosprávy, jako tomu bylo doposud. Tímto orgánem je  Úřad práce ČR, pro Prahu 11 jde o kontaktní Pracoviště v Bohúňově ulici 1553, tel. 950 178 725.

Do  31.12.2011 byly  vypláceny nepojistné sociální dávky na třech různých úrovních státní správy, resp. samosprávy.  Úřady práce vyplácely přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, porodné, pohřebné, dávky pěstounské péče. Obecní úřady vyplácely příspěvek na živobytí, mimořádnou okamžitou pomoc, doplatek na bydlení, příspěvek nevidomým na krmivo pro vodícího psa, příspěvek na užívání bytu a garáže.

Obecní úřady obcí  s rozšířenou působností vyplácely příspěvek na péči, mimořádnou okamžitou pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením, jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek, příspěvek na úpravu bytu, příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla, příspěvek na provoz motorového vozidla, příspěvek na individuální dopravu, vydávaly průkazy TP, ZTP a ZTP/P. Nyní veškeré tyto dávky vyplácí Úřad práce ČR.

ZMĚNY V OBLASTI PÉČE A ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

Zákon č. 329/2011 Sb. přinesl zásadní změny ve struktuře dávek, a to tak, že ze spektra mnoha dílčích dávek pro zdravotně postižené, které byly posuzovány a poskytovány samostatně, vznikly nově pouze dvě agregované dávky:

 • opakující se příspěvek na mobilitu
 • jednorázový příspěvek na zvláštní pomůcky.

Oba tyto příspěvky nyní posuzuje a vyplácí Úřad práce ČR.

Dávky, které byly agregovány do jednoho „Příspěvku na mobilitu“, tvořily tyto dílčí příspěvky:

 • příspěvek na úhradu za užívání garáže,
 • příspěvek na individuální dopravu,
 • příspěvek na zakoupení motorového vozidla/příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla,
 • příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozila,
 • příspěvek na provoz motorového vozidla.

Dávky, které byly agregovány do jednoho „Příspěvku na pomůcky“,  tvořily tyto dílčí příspěvky:

 • příspěvek na opatření zvláštních pomůcek,
 • příspěvek na úpravu bytu,
 • příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla.

ZMĚNY V OBLASTI ZABEZPEČENÍ OSOB V HMOTNÉ NOUZI

V oblasti hmotné nouze došlo v letošním roce s účinností od 1.1.2012 na základě zák.č. 366/2011 Sb.  k zásadním legislativním změnám, které by měly zajistit zejména následující:

 • Sjednocení výplaty různých druhů dávek a zjednodušení jejich administrace pro lepší adresnost dávek.
 • Výplata dávek bude posuzována na základě příjmové situace nejenom konkrétní osoby v hmotné nouzi, ale též dalších osob, které k ní mají vyživovací povinnost s cílem podpořit odpovědnost v rámci rodiny a upřednostnit ji před odpovědností státu.
 • Možnost výplaty dávek prostřednictvím elektronického platebního prostředku, což by mělo zajistit větší kontrolu využití dávek, a tedy jejich spotřebování na účel, ke kterému jsou určeny.

Nový rok tedy přináší skutečně přelomové změny v oblasti poskytování dávek sociální péče i na městské části Praha 11 Od 1. ledna 2012 přecházejí v důsledku těchto změn původní kompetence oddělení dávek sociální péče a pomoci odboru sociálních věcí a zdravotnictví  z velké části na Úřad práce ČR.Za nejradikálnější změnu lze nepochybně považovat změnu samotné kompetence k výkonu státní správy v agendě nepojistných dávkových systémů, která přechází prakticky celá z Úřadu městské části Praha 11 na Úřad s práce ČR s kontaktním pracovištěm pro Prahu 11 v ulici Bohúňova 1553. Systém nepojistných dávek sociální péče a pomoci tak přebírá samostatný správní orgán, který dosud vyplácel pouze dávky státní sociální podpory, zcela odlišný od Úřadu městské části Praha 11.

U dávek pomoci v hmotné nouzi (mimořádná okamžitá pomoc, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení) a u dávky příspěvek na péči došlo zákonem č. 366/2011 Sb. pouze k novelizaci stávajících zákonů a změny nejsou natolik zásadní, k mnohem zásadnějším změnám došlo u dávek pro osoby se zdravotním postižením, kdy dosud účinné zákony a podzákonné předpisy byly zcela zrušeny a nahrazeny zákonem č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižení, který bude následně ještě doplněn prováděcími předpisy. Podle tohoto zákona rovněž m.j. :

 • od 1. 1. 2012 nelze požádat o přiznání mimořádných výhod, stávající vydané průkazy osvědčující přiznání mimořádných výhod (TP, ZTP, ZTP/P) zůstávají v platnosti do doby v průkazu vyznačené, nejdéle však do 31. 12. 2015),
 • ruší se příspěvek na provoz motorového vozidla, proto nelze o jeho nárok na rok 2012 žádat ani  na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu MČ Praha 11, ani od 1. 1. 2012 na Úřadu práce. Nahrazen je příspěvkem na mobilitu – měsíční opakující se dávkou, která bude přiznávána přechodně (do roku 2015) na základě přiznaných mimořádných výhod, na základě žádosti o příspěvek na mobilitu, uplatněné od 1. 1. 2012 u Úřadu práce,
 • ruší se jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek, příspěvek na úpravu bytu, příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla. Všechny tyto dávky budou nahrazeny příspěvkem na zvláštní pomůcku, o který je možné požádat od 1.1. 2012 na Úřadu práce,
 • bez náhrady byl zrušen příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže, a příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům na výživu vodícího psa.


Činnost odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu MČ Praha 11 v oblasti sociální péče a pomoci  však nekončí.
Ačkoliv samotná výplata dávek je od ledna tohoto roku již věcí jiného orgánu státní správy, je třeba zdůraznit, že odbor je nadále připraven poskytovat široké spektrum služeb sociální péče o občany starší, nemocné či zdravotně postižené, včetně doprovázení, odborného sociálně-právního poradenství, přímé práce s klientem, terénní sociální práce a spolupráce s jinými orgány a organizacemi v zájmu a ve prospěch klientů.  S účinností od 1.1.2012 proto bylo zřízeno nové oddělení sociální péče a pomoci, které  v samostatné působnosti:

 • provádí sociální návštěvy v rodinách sociálně potřebných občanů pro potřeby odborů úřadu v zájmu těchto občanů a jejich rodin,
 • zařizuje pohřbívání osamělých občanů včetně zajištění pohřbu podle zákona o pohřebnictví,
 • účastní se jednání pracovní skupiny pro posuzování žádostí klientů o přidělení bytu v domech zvláštního určení (domech s pečovatelskou službou) městské části a může se účastnit jednání s Komisí seniorů RMČ,
 • poskytuje konzultační a poradenskou činnost v oblasti své působnosti pro veřejnost, poskytuje komplexní sociální poradenství,
 • metodicky spolupracuje s Jihoměstskou sociální, a.s., včetně kontrolní činnosti úrovně sociálních služeb, poskytovaných v zařízeních Jihoměstské sociální, a.s.,
 • podílí se na vymáhání pohledávek městské části (půjčky),
 • podílí se na přípravě a realizaci koncepce sociální péče,
 • zajišťuje poskytování údajů a informací státním orgánům a hl. m. Praze, potřebných pro výkon jejich působnosti,
 • zajišťuje evidenci a vymáhání pohledávek vzniklých z činnosti v samostatné působnosti v kompetenci oddělení  trvale sleduje, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zajišťuje, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících,
 • připravuje návrhy standardních smluv a dohod v působnosti oddělení, vede jejich evidenci a zajišťuje jejich archivaci,
 • zpracovává podklady pro potvrzení a ověření věcné a účetní správnosti daňových účetních dokladů v působnosti oddělení.

V přenesené působnosti:

 • vytváří koncepční materiály (metodické a analytické) pro sociální práci v obci a sociální či související služby,
 • zabezpečuje sběr relevantních informací o poskytovaných sociálních či souvisejících službách a o podobě sociální práce na daném území potřebných pro tvorbu koncepčních materiálů,
 • realizuje proces plánování rozvoje sociálních služeb, metodou komunitního plánování,
 • vytváří nebo koordinuje tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na daném území metodou komunitního plánování,
 • vytváří a aktualizuje adresáře poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb,
 • spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi v oblasti nastavení a efektivní realizace sociální sítě v dané lokalitě,
 • podporuje (metodicky aj.) sociální práci v obci a sociální či jiné související služby,
 • iniciuje vznik potřebných sociálních či souvisejících služeb,
 • navrhuje, vypracovává nebo zajišťuje změny podmínek výkonu sociální práce na úřadě,
 • podílí se na vyhodnocování efektivity sociálních či souvisejících služeb,
 • spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi,
 • podílí se na spolupráci s jinými subjekty v prostředí dané lokality a v přirozeném prostředí klienta.

Oddělení  dále vykonává další obecné činnosti v přímé práci s klientem, které se týkají sociální práce se všemi cílovými skupinami klientů :

 • vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí,
 • provádí posouzení životní situace klienta,
 • provádí individuální plánování cílů klienta a kroků, které povedou k jejich naplnění,
 • realizuje přímou sociální práci s klientem,
 • zplnomocňuje klienty, aby dokázali sami ovlivňovat své sociální prostředí a měnit podmínky svých životů,
 • realizuje činnosti zaměřené na změnu sociálního prostředí klienta,
 • spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta,
 • spolupodílí se na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházet vzniku nepříznivých životních situací klientů.

V oblasti zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů dále

-  dle § 10 a § 118 ve správním řízení rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění,

a v oblasti zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

- dle § 32 na výzvu příslušného orgánu sděluje údaje rozhodné pro nárok na dávku, její výši, nebo výplatu a údaje potřebné k posouzení, zda je osoba neodůvodnitelnou zátěží systému

- je kompetentní k vydávání parkovacích průkazů pro osoby se zdravotním postižením.

Dále bude zajišťovat další úkoly, které mu byly svěřeny speciálními zákony, resp. novelami zákonů, provázejícími sociální reformu, zejména ust. § 92 a § 94 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 92 zák.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů obecní úřad obce s rozšířenou působností

a) zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu; místní příslušnost se řídí místem trvalého nebo hlášeného pobytu osoby,

b) koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností; přitom spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou České republiky, Probační a mediační službou České republiky, správními úřady a územními samosprávnými celky,

c) na základě oznámení zdravotnického zařízení podle zvláštního právního předpisu zjišťuje, zda je nezbytné poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče a zprostředkovává možnost jejich poskytnutí; v případě, že nelze služby sociální péče osobě poskytnout, sděluje neprodleně tuto skutečnost zdravotnickému zařízení, ve kterém je osoba umístěna,

d) na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob; přitom spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce a krajským úřadem.

Podle § 94 cit.zák. obec

a) zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území,

b) zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území,

c) spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou,

d) může zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem, poskytovateli sociálních služeb na území obce a za účasti osob, kterým jsou poskytovány sociální služby.

e) spolupracuje s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o potřebách poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na území obce, o možnostech uspokojování těchto potřeb prostřednictvím sociálních služeb a o jejich dostupných zdrojích.

8.2.2012 10:51:47 | přečteno 5232x | Petr Kefurt

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load