Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Prohlášení starosty městské části Praha 11 k rozvoji okolí Litochlebského náměstí

Vzhledem k tomu, že se stále častěji objevují nepravdivé a zmanipulované informace o záměru prodeje části pozemků u Litochlebského náměstí v katastrálním území Chodov, rád bych odpověděl na nejčastější otázky, které na mne a moje spolupracovníky na radnici směřují.

Chtěl bych ještě před tím poznamenat, že většina ataků vůči našim záměrům je tematicky, ale i politicky zmanipulována. Primárně se jedná o to, rozpoutat mezi obyvateli Chodova obavy z jakékoliv nové výstavby a očernit současné vedení městské části Praha 11. Osobně to cítím jako jeden z předvolebních tahů zastupitelské opozice i těch, kteří budou mít snahu do zastupitelstva městské části v letošním roce kandidovat.

Nyní předkládám odpovědi na nejčastější otázky:

Co je důvodem prodeje obecních pozemků?

Městská část Praha 11 investuje velké finanční prostředky do rozvoje Jižního Města. Mezi nejvýznamnější projekty patří regenerace mateřských školek, rekonstrukce škol a dětských hřišť, zřizování sportovních areálů a v neposlední řadě výstavba plaveckého a sportovně relaxačního zařízení známého pod názvem Vodní svět. Jedna z možností, jak získat na rozvojové projekty finanční prostředky, je prodej pozemků, které jsou v obecním vlastnictví, ale nejsou vhodné k veřejnému využití. V případě pozemků u Litochlebského náměstí se jedná o tzv. rozvojové území, které je územním plánem hlavního města Prahy určeno pro kombinaci funkcí, které jsou soustředěné do centrálních částí města a center městských čtvrtí.

K jakému účelu budou pozemky využity?

Městská část Praha 11 vypsala výběrové řízení na využití nemovitostí k realizaci urbanistického a funkčního rozvoje okolí Litochlebského náměstí. Na pozemcích se nachází pietní místo a vzrostlá zeleň. Revitalizace obojího formou veřejného prostoru byla jednou z hlavních podmínek výběrového řízení při možné realizaci výstavby a prodeje. Hlavní část dotčeného území tak bude i nadále sloužit účelu, na který jsou občané z okolí zvyklí (pomníčky, veřejně přístupná zeleň, vzrostlé stromy). Ve zbylé části dojde s největší pravděpodobností k výstavbě administrativní budovy s občanskou vybaveností v parteru, což vychází i z místních hygienických podmínek, jimiž jsou zejména hlučnost a prašnost v okolí frekventovaných komunikací (nevhodné pro bytovou výstavbu). Přínosem pro stávající obyvatele by měla být skutečnost, že výstavbou dojde k vytvoření bariéry mezi komunikacemi a stávající obytnou zástavbou, a tím i k významnému omezení uvedených negativních jevů na pohodu bydlení. Jednou z hlavních podmínek městské části dále je, že záměr investora bude projednán s veřejností, a to především s vlastníky přilehlých domů.

Jaký osud čeká pomníčky obětem světových válek a lípy, které se nacházejí na jednom z pozemků?

Pomníčky i lípy, které se nacházejí na jednom z dotčených pozemků, budou součástí budoucího řešení celého území. Nedojde tedy v žádném případě k jejich zrušení ani přesunutí jinam.

Souhlasilo hlavní město s prodejem těchto pozemků?

Pozemky v lokalitě Litochlebského náměstí byly do správy městské části Praha 11 svěřeny usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy. Městská část tedy může tyto pozemky prodat. Rada městské části schválila záměr prodeje pozemků v této lokalitě formou výběrového řízení. Záměr prodeje včetně podmínek výběrového řízení byl zveřejněn na úřední desce Úřadu městské části Praha 11 a na elektronické úřední desce tak, jak ukládá zákon.

Kolik se do výběrového řízení přihlásilo zájemců?

Do výběrového řízení se přihlásily tři firmy. Do druhého kola postoupily dvě z nich. O vítězi rozhodla nejvyšší nabídnutá cena a návrh na řešení pietního místa doložený ideovou studií.

Proč je prodejní cena pozemku nižší než cenová mapa u nedalekých pozemků na Opatově?

Dotčené pozemky nejsou v cenové mapě součástí žádné skupiny s přiřazenou cenou. Minimální cena pro účely výběrového řízení tak byla stanovena znaleckým posudkem. Je třeba si uvědomit, že se jedná o území, které je, kromě veřejného zájmu na řešení pietního místa obklopeného vzrostlými stromy, dotčeno řadou objektivních aspektů, které fakticky snižují tržní hodnotu. Městská část si ponechává práva vlastníka až do doby rozhodnutí o skutečném využití území. Pozemky nejsou majetkoprávně zcelené, uvnitř řešeného území se nalézají pozemky jiných vlastníků. Územím prochází řada páteřních inženýrských sítí - hlavní vodovodní řad pitné vody, kabelové vedení 22 kV v zemi, středotlaký plynovod, radioreléová trasa, kabelovod, tepelný napaječ společnosti Pražská teplárenská a.s. a dalších sítí - nízkotlaký plynovod, uliční stoky a rozváděcí vodovodní řady pitné vody. Velice zásadní je ochrana stávající bytové zástavby vyplývající z platných norem a další podmínky dané územním plánem. Prodejní cena za pozemky je nejvyšší nabídnutá ve veřejném výběrovém řízení, je vyšší než stanovil znalecký posudek, a odráží tedy jejich skutečnou hodnotu. Městská část Praha 11 se zachováním práv vlastníka až do doby rozhodnutí o skutečném využití území za všech uvedených podmínek staví vědomě do role odpovědného správce, který dává přednost realizaci rozvoje Jižního Města v zájmu svých občanů před spekulativním prodejem.

Jak se mohou obyvatelé podílet na rozhodování o budoucí podobě tohoto místa?

Při splnění podmínek stanovených zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. se mohou občané stát účastníky územního řízení a mohou tak uplatnit své námitky. Připomínky mohou v územním řízení podat všichni, protože je veřejné. V případě, že budoucí záměr bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v tzv. zjišťovacím řízení, nebo bude přímo posuzován jeho vliv na životní prostředí, budou moci uplatnit své požadavky již v tomto řízení. Bez ohledu na zákonem přiznaná práva v uvedených řízeních mohou všichni předložit své návrhy a požadavky na budoucí využití pozemků v okolí Litochlebského náměstí, nejlépe prostřednictvím odboru územního rozvoje Úřadu městské části Praha 11. Všem podnětným návrhům a požadavkům na rozvoj Jižního Města vždy věnuji osobní pozornost.

Na závěr bych rád dodal, že za poslední rok bylo proti krokům vedení městské části vytvořeno několik hysterických kampaní (koncert Madonny, vypovězení nájemní smlouvy azylovému domu či návrh změny územního plánu na Roztylech), které však byly vedeny pouze snahou některých lidí či sdružení o zviditelnění. Nepravdivost prvotních informací, vyvolávání strachu z očekávaných událostí a manipulaci s občany dokládá v podstatě bezproblémové zvládnutí bezpečnosti a veřejného pořádku při koncertu Madonny, díky kterému navíc městská část získala více než 4 miliony korun pro mateřské školky a seniory, či vytvoření 84 míst v nově vytvořené mateřské škole v Donovalské ulici v místě bývalého sídla azylového domu.

Lze očekávat, že v letošním volebním roce se snaha podsouvat obyvatelům záměrně mylné informace o činnosti vedení městské části, bude ze strany některých lidí zvyšovat. Proto si Vás dovoluji požádat, abyste při jakýchkoliv osobních pochybnostech o naší činnosti kontaktovali příslušné odbory Úřadu městské části Praha 11 nebo přímo mne.

Mgr. Dalibor Mlejnský
Starosta městské části Praha 11

Praha 3. února 2010

8.2.2010 10:02:08 | přečteno 2510x | PaedDr. Josef Škvor

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load