Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Připravujeme se na květnové volby do Evropského parlamentu

Nejpozději 16. května 2009 může Úřad MČ Praha 11 do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu zanést voliče, kteří nemají ve správním obvodu našeho úřadu trvalý pobyt, ale kteří v našem obvodu jsou ve zdravotnickém zařízení, ústavu sociální péče nebo v obdobném zařízení, nebo jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody, a kteří byli úřadu nahlášeni správcem příslušného zařízení nebo velitelem.

O zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu by měl volič prostřednictvím správce zařízení požádat pouze v případě, kdy je jeho pobyt ve dny voleb v tomto zařízení zřejmý, neboť následné změny spočívající v dopsání voliče do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v místě jeho trvalého pobytu již nelze provádět.

Pokud si volič není jist, že ve dny voleb bude ještě v daném zařízení pobývat, je praktické požádat obecní úřad, v místě svého trvalého pobytu, o vydání voličského průkazu, který voliče opravňuje ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky i k žádosti o hlasování do přenosné volební schránky v příslušném zařízení. Stejně se doporučuje řešit i situaci, kdy volič předem ví, že bude přijat do některého z uvedených zařízení a setrvá zde i po dobu konání voleb do Evropského parlamentu.

Případ, kdy je volič neplánovaně přijat do některého z uvedených zařízení mimo bydliště v době po 16. květnu 2009, nemá voličský průkaz a uplynula i lhůta, ve které lze požádat o vydání voličského průkazu, nelze řešit jinak, než způsobem, že tento volič nebude moci své volební právo vykonat.


Nejpozději do 21. května 2009 do 16.00 hodin - může volič naší městské části, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, požádat o vydání voličského průkazu, který voliče opravňuje k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky. Žádost o vydání voličského průkazu musí být vždy písemná.

Pokud volič zasílá žádost o vydání voličského průkazu poštou, musí být jeho podpis úředně ověřen. Toto ověření je osvobozeno od správního poplatku. Úředně ověřený podpis voliče se nevyžaduje v případě, že o vydání voličského průkazu požádá osobně.
Písemné podání poštou zasílejte na adresu:
Úřad MČ Praha 11, odbor vnitřních věcí
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415,
osobní podání písemné žádosti lze učinit na odboru vnitřních věcí Úřadu MČ Praha 11, Vidimova 1324, Praha 4 ( bílá budova-pasy)
paní Henychová, tel: 267 902 391

Úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na adresu uvedenou v žádosti.

Poznámka:
Volič, který se přestěhuje po 26. dubnu 2009, tzn., že u něj dojde ke změně trvalého pobytu až po dni, ke kterému se sestavuje seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu, zůstává zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu u obecního úřadu v místě svého předešlého trvalého pobytu, neboť tento obecní úřad nemůže voliče z důvodu přestěhování po uplynutí 40. dne přede dnem voleb ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vyškrtnout a obecní úřad v místě nového trvalého pobytu voliče ho naopak nemůže do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu dopsat. Z uvedeného tedy vyplývá, že volič, který se přestěhuje po 26. dubnu 2009, může volit buď ve správním obvodu obecního úřadu v místě svého předešlého trvalého pobytu (ve volební místnosti pak volič prokáže svou totožnost a státní občanství občanským průkazem s novou adresou nebo cestovním dokladem), anebo chce-li volit v místě, kam se přestěhoval, musí nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 21. května 2009, požádat u obecního úřadu, kde je veden v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, o vydání voličského průkazu, který ho opravňuje hlasovat ve dnech voleb v kterémkoli volebním okrsku na území České republiky, tedy i v místě, kam se přestěhoval.

Odbor vnitřních věcí Úřad městské části Praha 11

10.4.2009 10:17:27 | přečteno 2186x | Dana Foučková

Kalendář akcí >

Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 11
Mystik Jan Ámos Komenský
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komise pro seniory RMČ Praha 11
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Jazz klub Tvrz: Blue Hats
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Boris Jirků: Z cest
Nedělní pohádka pro děti: Pohádka lesní
Boris Jirků: Z cest
Bytová komise RMČ Praha 11
Boris Jirků: Z cest
Komise pro energetiku, technologie a inovace RMČ Praha 11
Boris Jirků: Z cest
Výbor pro dopravu ZMČ Praha 11
Boris Jirků: Z cest
Boris Jirků: Z cest
Boris Jirků: Z cest
Boris Jirků: Z cest
Nedělní pohádka pro děti: Jak pan Slepička a paní Kohoutková malovali vajíčka
Svěcení jara
Melodie pro každého
Nedělní pohádka pro děti: Pinocchio
František Gross - obrazy, kresby, grafika
František Gross - obrazy, kresby, grafika
František Gross - obrazy, kresby, grafika
František Gross - obrazy, kresby, grafika
František Gross - obrazy, kresby, grafika
Čarodějnice na Chodovské tvrzi
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka (pro dotazy)
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Podatelna (pro korespondenci)
podatelna@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load