Pejskařina - to je dřina

Máte psího miláčka a bydlíte na Jižním Městě. Pak právě pro vás je tu pár rad a návodů jak postupovat při obtížích, na co se zaměřit a hlavně co nezanedbat. Prvním krokem k vzájemnému bezproblémovému soužití lidí a psů ve městě je důsledné udržování čistoty. Povinnost uklízet psí exkrementy vyplývá ze zákona o přestupcích. Pokud se vám nelíbí, že majitel po svém psu neuklízí, obraťte se prosím přímo na nejbližšího příslušníka městské policie. Odbor životního prostředí buduje v současnosti na území celého Jižního Města síť speciálních košů na sběr psích exkrementů.

Koše jsou pravidelně vyváženy, dezinfikovány a doplňovány ekologickými pomůckami, usnadňujícími sběr exkrementů. Ekologické pomůcky ve formě papírových souprav s lopatkou jsou rovněž zdarma k vyzvednutí přímo na odboru životního prostředí v úředních hodinách, nebo dle dohody s příslušnou pracovnicí odboru (tel. 267 902 331). Sebrané nečistoty mohou být odkládány do všech sběrných nádob na komunální odpad. Podmínky pro rychlou a účinnou likvidaci exkrementů jsou zajištěny dostatečně, záleží tedy jen na dobré vůli a na míře odpovědnosti majitelů psů, jak je využijí.

 • Samozřejmou povinností majitelů psů je:
  zajištění pravidelného očkování svých svěřenců proti vzteklině. Zákon o veterinární péči, stanoví chovateli povinnost předvést zvíře ve stáři od 3 do 6 měsíců a poté vždy jedou za rok k očkování proti vzteklině, uchovávat doklad o tomto očkování po dobu nejméně 1 roku a na požádání jej předložit orgánům vykonávajícím statní veterinární dozor. Chovatel je povinen zvíře, které poranilo člověka předvést k veterinárnímu vyšetření a poraněnému ve lhůtě 48 hodin předat potvrzení o platnosti očkování psa proti vzteklině. Přihlášení psa k místnímu poplatku ze psů na ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha 11 v Ocelíkově ulici. Každý chovatel psa, který je starší než 6 měsíců, a žije v Praze je povinen nechat ho trvale označit mikročipem, který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií, nebo tetováním.
  Chovatel je dále povinen se do 30 dnů od označení psa přihlásit do evidence chovatelů psů, kterou vede Magistrát hlavního města Prahy.
 • Nutno připomenout platné normy:
  1. Obecně závazná vyhláška č. 6/2001 Sb
  ., o ochraně veřejné zeleně (v platnost vstoupila dne 1.6.2001), která upravuje problematiku volného pobíhání psů jen částečně, směřuje spíše k ochraně veřejné zeleně před znečišťováním a poškozováním. Dílčí ustanovení této vyhlášky upravují volný pohyb psů ve veřejné zeleni následovně:
  Zákaz vstupu psů na dětská hřiště a pískoviště - dle § 2 písm. c) výše uvedené vyhlášky. Zákaz se vztahuje na veškerá hřiště a pískoviště (oplocená i doposud neoplocená) bez výjimky.
  Zákaz volného pobíhání psů ve veřejné zeleni - dle § 3 odst. 1 písm. g) a dle § 3 odst. 2 písm. d) výše uvedené vyhlášky. V příloze č.1 vyhlášky č.6/2001 Sb. HMP jsou uvedeny na území Jižního Města pozemky, na kterých je Centrální park a park u Chodovské tvrze. Tato vyhláška se vztahuje na pozemky evidované v katastru jako zeleň, zeleň v zástavbě nebo ostatní veřejná zeleň, včetně zařízení, vybavení a objektů na nich se nacházejících. Jedná se o Centrální park k.ú. Chodov, p.č. 2885/1, 2885/2, 2503/1, 2503/2, 2887, dále pak o Park u Chodovské tvrze k.ú. Chodov, p.č 229/4, 229/10.
  2. Obecně závazná vyhláška č. 3/1984 Sb. NVP, o zřízení oblasti klidu Botič - Milíčov a Říčanka a vyhlášení stavební uzávěry pro tyto oblasti, která upravuje problematiku volného pobíhání psů.
  Zákaz volného pobíhání psů a znečišťování území - dle čl. 4 písm. f) výše uvedené vyhlášky. Zákaz se vztahuje na celé území Milíčovského lesa.
 • Další nezbytnou podmínkou nekonfliktního způsobu chovu psů je dosažení nezbytného stupně ovladatelnosti zvířete. Nejedná se přímo o výcvik, spíše o výchovu. Život s nevychovaným psem se stává nekonečným řetězcem konfliktů, často i se špatným koncem. V žádném případě nesmí docházet k obtěžování či napadení ostatních spoluobčanů. Majitelé psů si musí uvědomit, že jejich svoboda, a tím i svoboda jejich chlupatých přátel, končí tam, kde začíná omezování druhých.
 • Psi jsou v zásadě velmi adaptabilní zvířata a je pro ně poměrně snadné osvojit si dobré způsoby. Zakopaný pes je skryt spíše v některých neukázněných majitelích, kteří podle výše uvedených zásad nepostupují, ať už z pohodlnosti, či z jiných osobních důvodů. Sami tak rozdmýchávají spory mezi pejskařskou a nepejskařskou veřejností. My všichni, kteří doma pečujeme o psího kamaráda, bychom se měli zamyslet, zda děláme vše pro bezproblémové sdílení životního prostředí majitelů psů, jejich zvířat a ostatních obyvatel.

Bc. Ivana Mezteková


Vytvořeno 11.3.2008 8:41:05 | přečteno 2617x | Dana Foučková
load