Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Novela živnostenského zákona

Dne 1. července 2OO8 vstoupí v účinnost již dlouhou dobu avizovaná novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Hlavním cílem této poměrně zásadní úpravy má být zejména další výrazné zjednodušení administrativní zátěže podnikatelů a usnadnění vstupu do podnikání zejména začínajícím adeptům podnikání.

Hlavní změny nové právní úpravy

 • Novela živnostenského zákona nově ruší místní příslušnost živnostenských úřadů, což v praxi bude znamenat, že podnikatel bude moci ohlásit živnost, požádat o koncesi, nebo splnit svou oznamovací povinnost s jeho živností související, na kterémkoliv živnostenském úřadě v České republice, tedy bez ohledu na to, kde má své bydliště, místo podnikání nebo sídlo.
 • Další poměrně výraznou změnou je, že dosavadní průkazy živnostenského oprávnění nahradí jediný doklad a tím bude výpis ze živnostenského rejstříku. Dosud se právo k podnikání prokazuje u každé živnosti zvlášť živnostenským listem nebo koncesní listinou, od novely se oprávnění k podnikání ve všech oborech činnosti bude prokazovat pouze tímto jedním dokumentem.
  Dosavadní průkazy živnostenského oprávnění však zůstávají v platnosti, a to až do doby, kdy podnikatel sám požádá o vydání výpisu nebo oznámí změnu. V tomto případě živnostenský úřad samozřejmě již vydá nový výpis ze živnostenského rejstříku.
 • Změny nastávají i v oblasti správních poplatků. Současná právní úprava správních poplatků stanoví povinnost zaplatit za každé vydání živnostenského listu poplatek ve výši 1000,- Kč, u koncesní listiny ve výši 2000,- Kč.
  Napříště se bude platit správní poplatek za ohlášení živnosti , nebo přijetí žádosti o koncesi , který bude činit při vstupu do podnikání, tedy při prvním ohlášení živnosti či přijetí žádosti o koncesi 1000,- Kč a při dalším ohlášení nebo žádosti o koncesi pouze 500,- Kč. Pokud bude podnikatel ohlašovat více živností nebo žádat o více koncesí současně, správní poplatek zaplatí pouze jednou.
 • Správní poplatek za vydání úplného nebo částečného výpisu ze živnostenského rejstříku bude činit 20,- Kč za každou započatou stránku. Pokud však bude podnikateli vydán výpis po provedení oznámené změny, zaplatí živnostenskému úřadu 100,- Kč.
  Naproti tomu předmětem správního poplatku nebude vydání prvního výpisu že živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.
 • Místo dosavadních 125 volných živností novela zavádí pouze jednu volnou živnost, a to “ výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona”.
  Seznam 80 oborů, které spadají pod živnost volnou je uveden v příloze č. 4 živnostenského zákona . Po získání živnostenského oprávnění k volné živnosti bude podnikatel oprávněn vykonávat všechny činnosti, které jsou obsahem této živnosti. Při ohlášení živnosti je však povinen sdělit živnostenskému úřadu konkrétní obory činností, které bude v rámci svého podnikání vykonávat. V případě, že se rozhodne v budoucnu volnou živnost rozšířit o další obory činnosti, oznámí tuto změnu živnostenskému úřadu, který vydá nový výpis.
 • Kromě jedné volné živnosti, dochází rovněž k restrukturalizaci a sloučení některý živností.
 • Novela rovněž zmírňuje požadavky na délku praxe u těch živností u nichž zákon tuto podmínku, jakožto součást odborné způsobilosti, vyžaduje. Jednoznačně upřednostňuje vzdělání v oboru, což se projevuje tím, že např. u řemeslných živností osoby, které se prokáží dokladem o ukončeném vzdělání v příslušném oboru již nemusí dokládat absolvovanou praxi v tomto oboru.
 • Osoby, které vystudovaly obor příbuzný, nebo řádně ukončily rekvalifikaci, doloží navíc doklad o vykonání jednoroční praxe v oboru. Výjimka platí pouze pro absolventy vysokých škol v příbuzné oblasti studijních programů a oborů, u nichž se jednoroční praxe nevyžaduje.
  Osoby, které nemají požadované vzdělání mohou , stejně jako doposud, prokázat odbornou způsobilost dokladem o vykonání praxe v oboru v délce šesti let.
 • Současný živnostenský zákon ukládá podnikatelům povinnost oznámit živnostenskému úřadu všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti a údajů vymezujících živnosti a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku.
  Nová právní úprava tuto povinnost zachovává, současně ji však omezuje v tom smyslu, že podnikatelé budou nadále oznamovat pouze ty změny, které nejsou zapsány do obchodního rejstříku.
 • Novela živnostenského zákona zavádí možnost učinit podání vůči živnostenskému úřadu prostřednictvím tzv. kontaktního místa veřejné správy - CZECH POINT.
  Tímto místem jsou podle zákona o informačních systémech veřejné správy notáři, krajské úřady, matriční úřady, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů, zastupitelské úřady, držitel poštovní licence a Hospodářská komora ČR.
  Kontaktní místo bude plnit funkci zprostředkovatele a přijaté podání musí neprodleně doručit živnostenskému úřadu, který si podnikatel zvolí; pokud jej podnikatel nezvolí, tak živnostenskému úřadu příslušnému podle místa podání. Podání se doručuje v elektronické podobě a kontaktní místo veřejné správy zašle neprodleně živnostenskému úřadu rovněž listinnou podobu podání. Lhůta pro vyřízení podání začne běžet až od okamžiku jeho doručení včetně všech příloh živnostenskému úřadu.
 • Pro úplnost je třeba ještě zmínit, že novela přináší změny i v oblasti správního trestání za porušení povinností vyplývajících ze živnostenského zákona. Kromě správních deliktů, kterých se v souvislosti s podnikáním mohou dopustit právnické a podnikající fyzické osoby, novela zavádí kategorii přestupků za některé druhy protiprávního jednání fyzických osob, které nejsou podnikateli. Takovýmto jednáním je například neoprávněné podnikání fyzických osob, doložení nepravdivého čestného prohlášení o bezúhonnosti v případech, kdy to předpokládá zákon, dále případy nesplnění některých povinností pozůstalými po podnikateli, kteří mají v úmyslu pokračovat v provozování živnosti.27.5.2008 10:05:24 | přečteno 2492x | Dana Foučková

Kalendář akcí >

Letní kino Zahrada – Po čem muží touží 2
Letní kino Zahrada – Co jsme komu všichni udělali
Finanční výbor
Kontrolní výbor
Letní kino Zahrada – Vězeň svobody
Letní kino Zahrada – Muži na pokraji nervového zhroucení
Velká cena Českomoravského klubu veteránů
Kino klub Zahrada – Erupce lásky
Komise pro kulturu a spolky
Kočka
Drum Circle s Petrem Šušorem pro rodiče s dětmi
Drum Circle s Petrem Šušorem pro dospělé
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Dny Prahy 11
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Dny Prahy 11
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Dny Prahy 11
Bodovací turnaje mládeže ve stolním tenisu
Bodovací turnaje mládeže ve stolním tenisu
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Bodovací turnaje mládeže ve stolním tenisu
Bodovací turnaje mládeže ve stolním tenisu
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Komise pro životní prostředí
Kino klub Zahrada – Podezřelá
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Sociální a zdravotní komise
Sociální a zdravotní komise
Grilování bez hranic IX.
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Dopravní komise
X-TET
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ: ZAZOA
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Nedělní pohádka pro děti: Popelka
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kino klub Zahrada – Panství Downtown: Nová éra
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Mediální komise
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Staré Strašnice
Komentovaná prohlídka výstavy On a Ona
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Komise pro správu majetku a podpora podnikání
Šansony na tvrzi
Country večer s kapelou Knokaut
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
VÝLET pro seniory: Častolovice a Nové Hrady
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Za rondokubismem, či národním stylem po Novém Městě pražském
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Staré Strašnice
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: Tajemné Kokořínsko
Kino klub Zahrada – Notre-Dame v plamenech
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Páté přes deváté: Ivo Šmoldas a Jana Rychterová
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: Tajemné Kokořínsko
Jazz klub Tvrz: Allison Wheeler trio
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Koncert filmové hudby II.
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Nedělní pohádka pro děti: Pohádky z krosny
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load